Quyết định 508/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 508/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 508/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 508/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  sè 508/2004/Q§­NHNN ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc  ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/1/2002   cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp cã thu. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  116/2003/N§­CP ngµv 10/10/2003   cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc tuyÓn dông, sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸n   bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn   dông vµ Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông". §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   QuyÕt   ®Þnh   sè   162/1999/Q§­NHNN9  ngµy   08/5/1999   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   vÒ   viÖc  ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng  tin   tÝn   dông   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   584/2002/Q§­NHNN   ngµy   10/6/2002   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ   viÖc   söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Trung t©m  Th«ng   tin   tÝn   dông   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   162/1999/Q§­NHNN9 hÕt hiÖu lùc thi hµnh.
  2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n  bé, Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn dông, Thñ  tr ëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn  quan thuéc  Ng©n  hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Q uy ch Õ   Tæ CHøC vµ HO¹T §éNG CñA TRUNG T¢M TH¤NG TIN tÝn Dông (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 508/2004/Q§­NHNN  ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) CH¦¥NG 1 ®iÒu KHO¶N CHUNG §i Ò u   1.   Trung t©m Th«ng tin tÝn dông lµ  tæ chøc sù  nghiÖp   thuéc   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   cã  chøc   n¨ng   thu   nhËn,   ph©n   tÝch   vµ   dù   b¸o   th«ng   tin   tÝn  dông   trong   ngµnh     Ng©n   hµng   phôc   vô   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,  ®iÒu hµnh  cña  Thèng   ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc,  cung  cÊp vµ  lµm dÞch vô th«ng tin vÒ tiÒn tÖ, ho¹t ®éng ng©n hµng cho  c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c tæ chøc kh¸c. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Credit lnformation Center viÕt   t¾t lµ CIC. §i Ò u   2.   Trung t©m Th«ng tin tÝn dông cã  tµi kho¶n  vµ   con   dÊu   riªng   ®Ó   giao   dÞch   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; thùc hiÖn chÕ   ®é  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh 10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002  cña ChÝnh phñ  vµ  quy  ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   3.  §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin  tÝn dông lµ  Gi¸m  ®èc; gióp viÖc Gi¸m  ®èc cã  c¸c Phã  Gi¸m  ®èc. Gi¸m  ®èc vµ  c¸c Phã  Gi¸m  ®èc do Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ   níc   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   khen   thëng,   kû   luËt.   Tæ  chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông thùc  hiÖn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ  vµ  chÕ   ®é  thñ  tr­ ëng. CH¦¥NG II NHIÖM Vô Vµ QUYÒN H¹N
  4. 4 § i Ò u   4.   Trung t©m Th«ng tin tÝn dông cã  c¸c nhiÖm  vô vµ quyÒn h¹n sau:  1. X©y dùng, tr×nh Thèng  ®èc phª duyÖt c¸c kÕ  ho¹ch,  ch¬ng tr×nh,  ®Ò  ¸n, dù  ¸n vµ  v¨n b¶n vÒ  ho¹t  ®éng th«ng  tin tÝn dông. 2. Híng dÉn, triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, ch¬ng  tr×nh,  ®Ò  ¸n, dù  ¸n, v¨n b¶n sau khi  ®îc phª duyÖt; theo  dâi, kiÓm  tra,  tæng hîp,  ®¸nh  gi¸  vµ  b¸o c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn. 3.   Thu   nhËn,   xö   lý   vµ   lu   tr÷   d÷   liÖu   quèc   gia   vÒ  th«ng tin tÝn dông tõ  c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc kh¸c  cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng theo quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc. 4. Khai th¸c, thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan  ®Õn kh¸ch hµng vay vèn tæ chøc tÝn dông tõ c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng tin ®¹i chóng vµ c¸c nguån hîp ph¸p kh¸c; mua th«ng   tin tõ c¸c tæ chøc ngoµi ngµnh Ng©n hµng vµ cña níc ngoµi  khi cÇn thiÕt  ®Ó   ®¸p øng yªu cÇu ho¹t  ®éng th«ng tin tÝn  dông. 5. Ph©n tÝch, xÕp lo¹i tÝn dông doanh nghiÖp. 6. ThiÕt kÕ, x©y dùng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o mËt, qu¶n lý  vËn hµnh m¹ng, vËn hµnh c¸c Website ­ CIC, kho d÷ liÖu vµ  hÖ thèng th«ng tin tÝn dông sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi  Côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng; kiÓm so¸t viÖc truy cËp,   khai th¸c sö dông th«ng tin tÝn dông ®iÖn tö. 7.   Cung   cÊp   kÞp   thêi,   ®Çy   ®ñ,   trung   thùc   th«ng   tin  tÝn dông cho Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 8. Lµm dÞch vô  th«ng tin cho c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c   tæ   chøc   kh¸c   trong   vµ   ngoµi   níc   theo   quy   ®Þnh   cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  ph¸p luËt; t  vÊn hç  trî  kh¸ch hµng t×m kiÕm th«ng tin tÝn dông theo yªu cÇu. 9. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc th«ng   tin tÝn dông; xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh B¶n tin Th«ng tin tÝn  dông phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n ®îc giao. 10. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng trong viÖc thùc   hiÖn c¸c ho¹t  ®éng hîp t¸c quèc tÕ  thuéc lÜnh vùc chuyªn  m«n; tiÕp nhËn, qu¶n lý  c¸c dù  ¸n trî  gióp kü  thuËt cña  níc ngoµi  vÒ  lÜnh  vùc th«ng tin tÝn dông  khi   ®îc Thèng  ®èc giao. 11. Qu¶n lý  tµi chÝnh, tµi s¶n vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®îc giao theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vµ  ph¸p luËt. 12.   Thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   kh¸c   do   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc giao.
  5. 5 CH¦¥NG III  Tæ Chøc Bé M¸Y Vµ ®iÒu HµNH §i Ò u   5.   Tæ chøc bé  m¸y cña Trung t©m Th«ng tin tÝn  dông bao gåm: 1. Phßng Thu thËp, xö  lý  vµ  cung cÊp th«ng tin (gäi  t¾t lµ Phßng Xö lý th«ng tin) 2.   Phßng   Ph©n   tÝch,   xÕp   lo¹i   tÝn   dông   doanh   nghiÖp   (gäi t¾t lµ Phßng Ph©n tÝch) 3. Phßng Kü  thuËt vµ  qu¶n trÞ  m¹ng (gäi t¾t lµ  Phßng  Kü thuËt) 4. Phßng Tµi vô 5. Phßng Tæng hîp ­ Hµnh chÝnh vµ  dÞch vô  th«ng tin  (gäi t¾t lµ Phßng Tæng hîp) NhiÖm  vô   vµ  quyÒn  h¹n cô   thÓ  cña  c¸c phßng  do Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn dông quy ®Þnh. §i Ò u   6.   NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña Gi¸m  ®èc Trung  t©m Th«ng tin tÝn dông: 1. Tæ chøc thùc hiÖn vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thèng  ®èc vÒ mäi mÆt c«ng t¸c ghi t¹i §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy. 2. QuyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thùc  hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông. 3. Ký  c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, giÊy tê  giao dÞch, ho¸  ®¬n chøng tõ thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tr ng t©m Th«ng  tin tÝn dông. 4. TuyÓn dông, sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc  (gäi t¾t lµ viªn chøc) trong ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña Nhµ  níc, cña Ngµnh, cô thÓ: a.  Tæ chøc  thùc hiÖn  c¸c  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ  viªn chøc; b. Thùc hiÖn tuyÓn dông, cho th«i viÖc  ®èi víi viªn   chøc. C¨n cø vµo nhu cÇu c«ng viÖc, kÕ  ho¹ch biªn chÕ  vµ  nguån   tµi   chÝnh   ®îc   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª  duyÖt, x©y dùng kÕ ho¹ch tuyÓn dông, quyÕt ®Þnh h×nh thøc   tuyÓn dông vµ triÓn khai viÖc tuyÓn dông, ký kÕt hîp ®ång   lµm viÖc, thö  viÖc vµ  bæ nhiÖm vµo ng¹ch viªn chøc, cho  th«i viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; c. Qu¶n lý vµ bè trÝ, ph©n c«ng c«ng t¸c ®èi víi viªn  chøc   thuéc   quyÒn;  n©ng   l¬ng  theo   niªn   h¹n   ®èi   víi   viªn  chøc t¬ng  ®¬ng ng¹ch Chuyªn viªn trë  xuèng theo quy  ®Þnh   cña ph¸p luËt;  ®Ò  nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc n©ng 
  6. 6 l¬ng, n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch l¬ng  ®èi víi viªn chøc t­ ¬ng ®¬ng ng¹ch Chuyªn viªn chÝnh trë lªn; d. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm l∙nh  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  thuéc c¬  cÊu tæ chøc cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông theo c¸c quy  ®Þnh cña Ngµnh; . ®. §Ò  nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc bæ nhiÖm, bæ  nhiÖm  l¹i,   miÔn   nhiÖm,   khen   thëng,   kû  luËt   ®èi   víi   Phã  Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn dông;  e.   Thùc   hiÖn   viÖc   ®¸nh   gi¸   viªn   chøc   theo   quy   ®Þnh  cña Nhµ níc vµ cña Ngµnh; g. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  cña Nhµ  n íc, cña  Ngµnh ®èi víi viªn chøc; h.   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   khen   thëng,   kû   luËt   viªn   chøc  theo thÈm quyÒn vµ   ®Ò  nghÞ  cÊp cã  thÈm quyÒn khen thëng,  kû luËt viªn chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i. Thèng kª vµ b¸o c¸o vÒ ®éi ngò viªn chøc; k.  Thùc hiÖn  viÖc  qu¶n  lý  hå  s¬  viªn  chøc  theo  quy  ®Þnh; l.   Gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   tè   c¸o   ®èi   víi   viªn   chøc   thuéc thÈm quyÒn. 5. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn, tµi s¶n vµ thùc hiÖn   chÕ   ®é  kÕ  to¸n thèng kª theo quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc vµ ph¸p luËt. §i Ò u   7.   NhiÖm   vô   vµ   quyÒn   h¹n   cña   Phã   Gi¸m   ®èc  Trung t©m Th«ng tin tÝn dông: 1.  Gióp Gi¸m   ®èc  chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh  mét  sè  mÆt c«ng  t¸c cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông theo ph©n c«ng cña  Gi¸m  ®èc vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vµ  ph¸p luËt  vÒ nh÷ng viÖc ®îc ph©n c«ng. 2. Ký thay Gi¸m ®èc trªn c¸c v¨n b¶n, giÊy tê theo sù  ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc 3.   Khi   Gi¸m   ®èc   ®i   v¾ng,   mét   Phã   Gi¸m   ®èc   ®îc   uû  quyÒn  ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña Trung t©m Th«ng tin  tÝn dông, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng viÖc ®∙  gi¶i quyÕt vµ b¸o c¸o l¹i khi Gi¸m ®èc cã mÆt. CH¦¥NG IV §IÒU KHO¶N THI HµNH §i Ò u   8.   ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh. 
Đồng bộ tài khoản