intTypePromotion=1

Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự tữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  51/1999/Q§­N H N N 1   n n g µ y  10 th¸ng 02 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  " Q u y  ch Õ   ù  tr÷ b ¾ t  V d b u é c ® è i  íi v  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g" thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1.­Ban  µnh  Ìm    h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  ch d tr   buéc  i víi   chøc  Ýn  ông". ®è     tæ  c¸c td §i Ò u 2.­ Quy Õt  nh  µy    ®Þ n thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 396/1997/Q§­ NHNN1   µy  ng 1/12/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi ban hµnh    " Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i  íic¸c Ng ©n   µng, tæ  ch d tr   bu ®è v     h   chøc  Ýn  ông" td   vµ  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  c hi l     h k t  01/03/1999. §i Ò u  3.­  Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    thanh    ©n   µng  µ   íc, tra Ng h Nh n   Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 q u y  c h Õ  d ù  tr÷ b ¾ t b u é c  ® è i v íi c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 51/1999/Q§­NHNN1 ngµy  /02 /1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) 10    c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­Dù   ÷b ¾t  éc  µ sè  Òn  µ     chøc  Ýn  ông  ¹t   tr   bu l   ti m c¸c tæ  td ho   ®éng  ¹  Öt Nam   ti Vi   ph¶iduy  ×trªntµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n  ¹  ©n     tr       ti     k h ti Ng hµng  µ   íc®Ó   ùc hiÖn    ôc    ña  Ýnh  Nh n   th   c¸cm tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. §i Ò u      Ých  õng÷: 2.­Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. Kú     nh  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  µ kho¶ng  êigian  Ýnh    x¸c ®Þ ti d tr   bu l   th   t b»ng  è  s ngµy trong m çi  ú    Ýnh    k ®Ó t to¸n tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu cho  ú  k duy  × dù  ÷ tr   tr   b ¾t  éc. bu 2.  ú   K duy  × tiÒn  ù  ÷ b ¾t  éc  µ kho¶ng  êigian  Ýnh  tr   d tr   bu l   th   t b»ng  è  s ngµy  trong m çi kú  ¶m     ® b¶o  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ti   tr   bu ph¶iduy  ×.   tr §i Ò u 3.­§èi t ng    µnh     î thih Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  µ c¸c tæ  ch d tr   bu l     chøc  tÝn  ông  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  d ®  l   ho   theo LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông.     tæ  td §i Ò u    Òn  ù  ÷b ¾t  éc  îctÝnh      ¬  ë  è    Òn  öi 4.­Ti d tr   bu ®   to¸ntrªnc s s d ti g   huy  ng  ×nh  ©n  ®é b qu trong kú  ¹  chøc  Ýn  ông  ©n  íi û lÖ  ù  ÷b ¾t    ti tæ  td nh v     d tr   t buéc  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ®  ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng thêikú.      §i Ò u 5.­TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  öit¹i ©n   µng  µ   íc bao  å m     d tr   bu g     Ng h Nh n   g c¶  ng    µ  ¹itÖ. ®å VN v ngo   §i Ò u 6.­Së     giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ      d Ng h Nh n   c¸c Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ  Nh n     ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh  ùc td ® tr   ch th   hiÖn  Ýnh    µ  t to¸nv th«ng    b¸o cho    chøc  Ýn  ông  Òn dù  ÷b ¾t  éc. c¸ctæ  td ti   tr   bu §i Ò u 7.­Tû  Ö  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitõng  ¹i ×nh  chøc    l ti d tr   bu ®è v   lo  h tæ  tÝn  ông  µ  õng  ¹  Òn  öido  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh   d vt lo iti g   Th ®è Ng h Nh n   ®Þ tuú thuéc vµo  ôc    µ    Çu  ña  Ýnh      m tiªuv yªu c c Ch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      
 3. 3 §i Ò u 8.­ ViÖc  ùc  Ön      i  íitiÒn  öi dù  ÷b ¾t  éc  ña    th hi tr¶l∙ ®è v   i g   tr   bu c tõng  ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông, tõng  ¹  Òn  öi trong  õng  êikú  ùc lo ih tæ  td   lo iti g   t th   th   hiÖn theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u 9.­Trong  êng  îp  chøc  Ýn  ông  Þ   Æt   µo  ×nh  ¹ng   tr h tæ  td b® vt tr   kiÓm     Æc   Öt,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Õt  nh   so¸t® bi   ®è Ng h Nh n   x quy ®Þ gi¶m  ûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc  t   d tr   bu cho    chøc  Ýn  ông  n   c¸ctæ  td ®Õ møc  èi Óu 0%. t thi   C h ¬ n g  II n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 10.­Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ithùc hiÖn  y    Òn dù  ÷b ¾t      ®Ç ®ñ ti   tr   buéc  öi t¹  ©n   µng  µ   íc trong "kú  g  i Ng h Nh n     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" theo    tr   tr   bu   c¸c nguyªn t¾c    sau: 1    è    Òn göib×nh  ©n  ¹ Ng ©n  µng  µ   íctrong "kú duy  ×dù  ­ S d ti     qu ti   h Nh n      tr   tr÷b ¾t  éc" kh«ng  Êp  ¬n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc    bu   th h ti d tr   bu trong "kú    duy  × dù  ÷ tr   tr   b ¾t  éc". bu 2    è     Òn  öit¹  ©n   µng  µ   íc trong ngµy  ña  ú  ­ S d ti g   i Ng h Nh n     c "k duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc" cã  Ó  Êp  ¬n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ña  ú    bu   th th h ti d tr   bu c "k duy  × dù  ÷ tr   tr   b ¾t  éc"®ã. bu §i Ò u 11.­TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  îctÝnh      ¬  ë    ¹i Òn    d tr   bu ®   to¸ntrªnc s c¸c lo   ti göisau:   1  §èi víitiÒn  öi b»ng  ng  ­      g  ®å VN, bao  å m   g (c¶  ¹t ®éng    ô së  ho   ë tr   chÝnh  µ      v c¸cChi nh¸nh  ): ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n; Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g   k h    i     tr   bu ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng;   ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµi:   g  c¸ctæ  v ng     +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n; Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g   k h    i     tr   bu ­TiÒn  öitiÕtkiÖm:   g    +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n; Ti g   kh +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g     ckh     i   tr   bu ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh¸c; ­ TiÒn  ® îc tõ viÖc    thu      ph¸thµnh    Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc  ¹    c¸c gi t   gi¸c k h thu lo i ph¶idù  ÷b ¾t  éc;   tr   bu ­TiÒn  ÷hé  µ  ithanh    gi   v ®î   to¸n;
 4. 4 ­TiÒn  öiKho  ¹c Nhµ   íc.   g  b  n 2   èivíi Òn göib»ng  ¹itÖ,bao  å m     ho¹t®éng    ôsë  Ýnh  ­§     ti     ngo     g ( c¶    ë tr   ch vµ      c¸cchinh¸nh ): ­TiÒn  öib»ng  ¹itÖ  ña    g  ngo   c kh¸ch hµng:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n; Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g   k h    i     tr   bu ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng b»ng  ¹itÖ;     ngo   ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµib»ng  ¹itÖ:   g  c¸ctæ  v ng       ngo   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n; Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g   k h    i     tr   bu ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    : +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n b»ng  ¹itÖ; Ti g   kh  ngo   +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc. Ti g     ckh     i   tr   bu ­ TiÒn  ® îc tõ viÖc    thu      ph¸thµnh    Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc  ¹    c¸c gi t   gi¸c k h thu lo i ph¶idù  ÷b ¾t  éc;   tr   bu ­TiÒn  öiKho  ¹c Nhµ   íc.   g  b  n TiÒn  öib»ng  ¹itÖ  µm  ¬  ë  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  µc¸cngo¹itÖ  ù g  ngo   l c s t d tr   bu l       t  do chuyÓn  æi,® îcquy  æi  µnh  ®    ® th USD     ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  ®Ó th   d tr   bu b»ng  USD   µ  öit¹ Së  v g   i Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc.Tû      d Ng h Nh n   gi¸quy  æi    ¹ ngo¹i ® ra lo i     tÖ    Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  µtû gi¸mua  µo,b¸n    ùc tÕ  ×nh  ©n    ®Ó t d tr   bu l       v   ra th   b qu trªn thÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   tr ngo   li   h do  h Nh n     c«ng  è  b vµo  µy  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc.Trêng  îp vµo  µy  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  Þ  ng t d tr   bu   h  ng t d tr   bu th tr ng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  ê ngo   li   h kh«ng  ¹t®éng, c¸c tæ  ho       chøc  Ýn  ông  îc¸p td ®    dông  û gi¸mua   µo, b¸n  thùc  Õ  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªn t    v  ra  tb qu trªnth tr ngo   li   ng©n  µng  Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h do  h Nh n     c«ng  è  µy  b ng h«m   íc. tr §èi víim ét  è  ¹  ¹itÖ     s lo ingo   kh¸c  bao  å m   g DEM, JPY, GBP, FRF   µ  v EURO   Õu   ã  û  Ö  Òn  öi chiÕm     n c t l ti g   trªn 50%  tæng  ån  ngu huy  ng  ®é b»ng  ngo¹itÖ  × dù  ÷b ¾t  éc    th   tr   bu b»ng  ¹itÖ  ,  µ  öit¹ Së   ngo   ®ã v g   i giao dÞch  ©n       Ng hµng  µ   íc. Nh n (Cã  ô  ôcIhíng dÉn  iÒu  vÒ   è  Öu  µikho¶n  nh  Ìm) ph l      ® 11  s hi t   ®Ý k §i Ò u 12.­C¸ch  Ýnh  Òn  ù  ÷b ¾t  éc    t ti d tr   bu cho  ú  k duy  ×( ¸p  ông  tr     d c¶  ng    µ  ¹itÖ  ®å VN v ngo   ): 1    ú    nh  ù  ÷b ¾t  éc":Lµ  ­ "K x¸c ®Þ d tr   bu   kho¶ng  êigian tõ ngµy  ång    th      m 1 ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña  h ng cu     th¸ngtr c.  í 2    ú  ­ "K duy  × dù  ÷b ¾t  éc":Lµ  tr   tr   bu   kho¶ng  êigian  õ ngµy  ång    th   t  m 1 ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña  h ng cu     th¸nghiÖn  µnh.   h 3    Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ­ Ti d tr   bu cho  ú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" ® îctÝnh    "k   tr   tr   bu     to¸n trªnc¬  ë  è    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n    ¹  Òn  öi quy  nh  ¹    s s d ti g   ®é b qu c¸c lo iti g   ®Þ ti ®iÒu  Quy  Õ   µy  ña  ú x¸c®Þnh  ù  ÷b ¾t  éc". 11  ch n c "k     d tr   bu
 5. 5 4­  ¬ng  Ph ph¸p  Ýnh  è    Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n    ¬  ë  è    t s d ti g   ®é b qu trªnc s s d cuèim çi  µy,b»ng    ng   c¸ch céng    è    ña  èim çi  µy    c¸c s d c cu   ng trong kú  em    ® chia  cho tæng  è  µy  s ng trong kú    ã  ô  ôcIIhíng dÉn  Ýnh    Òn dù  ÷b ¾t    ( c ph l       t to¸nti   tr   buéc  µ  è d  Òn göihuy  ng  ×nh  ©n"  nh  Ìm  v "s   ti     ®é b qu ®Ý k Quy  Õ   µy). ch n 5    Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ­ Ti d tr   bu b»ng  è    Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n  ña  s d ti g   ®é b qu c "kú    nh  ù  ÷b ¾t  éc" nh©n  íitû lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  x¸c ®Þ d tr   bu   v     d tr   bu quy  nh    ®Þ cho tõng tæ    chøc  Ýn  ông. td §i Ò u 13.­X¸c  nh  õa,thiÕu  ù  ÷b ¾t  éc:   ®Þ th   d tr   bu C¨n  vµo  cø  b¸o c¸o  Óu  kÌm  (bi 1  theo Quy  Õ   µy) cña  chøc  Ýn  ch n   tæ  t dông,Së    giao dÞch  ©n  µng  µ   íchoÆc       Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh  ùc hiÖn  i chiÕu  td ® tr   ch th   ®è   gi÷a hai®¹il ng (A)vµ         î     (B)sau  y      nh  õa,thiÕu  Òn dù  ÷b ¾t  ®© ®Ó x¸c ®Þ th   ti   tr   buéc: A:  µ  è  Òn  öi b×nh  ©n  ña  chøc  Ýn  ông  öi t¹  ©n   µng  L s ti g   qu c tæ  td g  i Ng h Nhµ   íc n¬i ® Æt  ôsë  Ýnh  n    tr   ch trong "kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" (theo híng tr   tr   bu       dÉn  ¹ phô  ôcII) t i l  B:  µ  Òn dù  ÷b ¾t  éc  L ti   tr   bu trong"kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc".    tr   tr   bu   ­Thõa  Òn dù  ÷b ¾t  éc    lính¬n  (A>B    ti   tr   bu khiA    B   ) ­ThiÕu  Òn dù  ÷b ¾t  éc    nhá  ¬n  (A
 6. 6 2   ë  ­S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc:   Ng h Nh n   ­ Trªn c¬  ë      s b¸o  "sè    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n"  c¸o  d ti g   ®é b qu trong "kú      x¸c ®Þnh  ù  ÷b ¾t  éc"cña    chøc  Ýn  ông  éc Së  d tr   bu   c¸ctæ  td thu   giao dÞch    qu¶n  ý l  göivÒ,  ùc hiÖn  Óm    Ýnh    µ    th   ki tra,t to¸nv th«ng  (biÓu  kÌm  b¸o  3  theo Quy  Õ   ch nµy) tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu cho" kú    duy  × dù  ÷b ¾t  éc" ®èi  íitõng    tr   tr   bu   v  tæ chøc  Ýn  ông  µo  µy  hµng  td v ng 05  th¸ng. ­ Thùc  Ön    hi tæng  îp b¸o    Óu  kÌm  h   c¸o (bi 2  theo  quy  Õ   µy)chÊp  µnh  ch n   h tiÒn dù  ÷b ¾t  éc  i víi   chøc  Ýn  ông  éc Së    tr   bu ®è     tæ  c¸c td thu   giao dÞch    qu¶n  ý l  vµ  öivÒ   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ô  g   Ng h Nh n     (V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ng h v tæ  t dông    ©n  µng)vµo  µy  hµng  phing h   ng 06  th¸ng. ­  ùc  Ön  ö  ý thõa,thiÕu  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  Th hi x l     ti d tr   bu theo  iÒu  cña  ® 14  Quy  Õ   µy. ch n 3­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícTØnh, Thµnh  è:    Ng h Nh n     ph   ­ Trªn c¬  ë      s b¸o  "sè    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n"  c¸o  d ti g   ®é b qu trong "kú      x¸c ®Þnh  ù  ÷b ¾t  éc"cña    chøc  Ýn  ông  éc Chi nh¸nh  d tr   bu   c¸ctæ  td thu     qu¶n  ýgöi l    vÒ,  ùc  Ön  Óm     Ýnh  th hi ki tra,t to¸n vµ    th«ng  b¸o  Óu  kÌm  (bi 3  theo quy  Õ   ch nµy) tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu cho  ú "k duy  × dù  ÷b ¾t  éc" ®èi  íitõng    tr   tr   bu   v  tæ chøc  Ýn  ông  µo  µy  hµng  td v ng 05  th¸ng. ­Thùc  Ön    hi tæng  îp b¸o c¸o (biÓu  kÌm  h      2  theo Quy  Õ   µy)chÊp  µnh    ch n   h tiÒn  ù  ÷ b ¾t  éc  i  íic¸c tæ  d tr   bu ®è v     chøc  Ýn  ông  éc  td thu Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Nh n     ph qu¶n  ý vµ  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt l   g   Ng h Nh n     Nam   ô  (V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng    µo  µy    ng h v tæ  td phing h ) v ng 06 hµng th¸ng. ­  ùc  Ön  ö  ý thõa,thiÕu  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  Th hi x l     ti d tr   bu theo  iÒu  cña  ® 14  Quy  Õ   µy. ch n 4­ Vô    C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng: ng h v tæ  td phing h   Thùc  Ön  hi tæng  îp  ×nh  ×nh  Êp  µnh  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  ña  ht h ch h ti d tr   bu c toµn  é  b c¸c  chøc  Ýn  ông  Së   tæ  td do  giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi d Ng h Nh n     nh¸nh  ©n   µng  µ   ícTØnh,  µnh  è  öivÒ,    c¸o Thèng  c  Ng h Nh n   Th ph g   ®Ó b¸o    ®è Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam   µ  öi b¸o  vg  c¸o  Ò   ô   Ýnh  v V Ch s¸ch  Òn  Ö, ti t   Thanh    ©n  µng  µ   ícvµo  µy  hµng  traNg h Nh n   ng 08  th¸ng. 5­ Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ:      C¨n  vµo    Ôn  Õn  ×nh  ×nh  cø  c¸c di bi t h kinh tÕ, m ôc    Ýnh     tiªuch s¸ch tiÒn     tÖ  ×nh Thèng  c  iÒu  tr   ®è ® chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  i víitõng  ¹  ×nh  t   d tr   bu ®è     lo ih tæ chøc  Ýn  ông  µ  õng  ¹  Òn göi,møc    Êt ph¹t®èi víi Çn  Òn dù  td vt lo iti     l∙su         i ph ti   tr÷b ¾t  éc  Õu,møc     Êt tr¶cho  Çn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc  öit¹   bu thi   l∙ su     i ph v    tr   bu g   i   Ng ©n   µng  µ   ícvµ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Öc      Òn  ù  ÷b ¾t  h Nh n   tr   t  ph vi tr¶l∙ ti d tr   i buéc  cho  ïhîp víi õng thêikú. ph       t   6­ Vô  Õ      µichÝnh:   K to¸n­T     Thùc  Ön  íng dÉn  ¬ng  hi h   ph ph¸p h¹ch to¸ntheo c¸ctµikho¶n  Õ     ªn           k to¸nli   quan  n   Òn dù  ÷b ¾t  éc  µ  ®Õ ti   tr   bu v c¸ch h¹ch        Çn  ît  Çn  Õu   to¸ntr¶l∙ph i v, ph thi   tiÒn dù  ÷b ¾t  éc    tr   bu cho  ïhîp víi ph      Quy  Õ   µy. ch n 7­ Thanh    ©n  µng  µ   íc:   traNg h Nh n   Thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   c¸c quy  nh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc  ña      ®Þ v d tr   bu c c¸c tæ chøc  Ýn  ông.B¸o    èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Õt  td   c¸o Th ®è Ng h Nh n   k qu¶  thanh    tra
 7. 7 vµ  Õn  Þ     Ön  ki ngh c¸c bi ph¸p    Õt,xö  ý theo  Èm   Òn  gi¶iquy   l   th quy trong  êng  tr hîp tæ    chøc  Ýn  ông    ¹m    td viph c¸cquy  nh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc. ®Þ v d tr   bu Trong  êng  îp    µy  tr h c¸c ng nªu trong ®iÒu  µy  ïngvíingµy    n tr     nghØ   Õ   ch ®é   ñ  Ët,ngµy  Ô, ngµy  Õt)th×  (ch nh   l  t  quy  nh   öi b¸o  ®Þ g  c¸o  µo  µy  µm  v ng l viÖc  Õp theo. ti   §i Ò u 16.­ Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi Quy  Õ   µy  Õu   ch n n gÆp   ã  kh kh¨n  íng  ¾ c,  chøc  Ýn  ông  v m tæ  td ph¶n  ¸nh  Ò   ©n   µng  µ   íc (Vô  v Ng h Nh n   ChÝnh  s¸ch  Òn  Ö).ChË m   Êt  ti t   nh sau  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc c¸c kiÕn  15  k t    ®   nghÞ  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td trong viÖc  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc, ch d tr   bu   Ng ©n   µng  µ   íc sÏ cã  h Nh n     v¨n  b¶n    êitæ  tr¶l   chøc  Ýn  ông. Trong  êigian td   th     chê    Õt  chøc  Ýn  ông  gi¶iquy tæ  td ph¶ichÊp  µnh    h Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  ch d tr   bu cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u  ­Xö  ýviph¹m: 17.   l     1­ C¸c  êng  îp viph¹m  Õ       tr h    ch ®é th«ng        îcxö  ýtheo c¸cquy  tin, c¸o ®   l   b¸o    ®Þnh  Ön  µnh  Ò   Ünh  ùc  µy. hi h vl vn 2­ Ph¹tthiÕu  Òn dù  ÷b ¾t  éc  îcthùc hiÖn      ti   tr   bu ®     theo  iÒu  cña  ® 14  Quy  chÕ   µy. n C h ¬ n g  III ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u18.­ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung    iÒu  c¸c® kho¶n  trongquy  Õ   µy    ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n    
 8. 8 P h ô  l ô c I:   Sè  Öu  µikho¶n  Òn  öi huy  ng  hi t   ti g   ®é ph¶i tÝnh  Òn  ù   ÷b ¾t  éc   ti d tr   bu Sè  Öu  µikho¶n    hi t   nh sau: §èivíi Òn huy  ng     ti   ®é b»ng  ng  ®å VN: ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n (4311) Ti g   kh  +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g   k h    i     tr   bu (4312) ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng (4314)     ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµi:   g  c¸ctæ  v ng     +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n (4351) Ti g   kh  +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g   k h    i     tr   bu (4352) ­TiÒn  öitiÕtkiÖm:   g    +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n (4331) Ti g   kh  +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g     ckh     i   tr   bu (4332) ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh¸c(4338)   ­ TiÒn  ® îc tõ viÖc    thu      ph¸thµnh    Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc  ¹    c¸c gi t   gi¸c k h thu lo i ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu (441) ­TiÒn  ÷hé  µ  ithanh      gi   v ®î   to¸n(462) ­TiÒn  öiKho  ¹c Nhµ   íc(401)   g  b  n  §èivíitiÒn  öi huy  ng     g  ®é b»ng  ¹itÖ: ngo   ­TiÒn  öib»ng  ¹itÖ  ña    g  ngo   c kh¸ch hµng:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n (4321) Ti g   kh  +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g   k h    i     tr   bu (4322) ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng b»ng  ¹itÖ      ngo   (4324) ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµib»ng  ¹itÖ:   g  c¸ctæ  v ng       ngo   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n (4361) Ti g   kh  +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g   k h    i     tr   bu (4362) ­TiÒn  öitiÕtkiÖm:   g    +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n b»ng  ¹itÖ  Ti g   kh  ngo   (4341) +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc  Ti g     ckh     i   tr   bu (4342) ­ TiÒn  ® îc tõ viÖc    thu      ph¸thµnh    Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc  ¹    c¸c gi t   gi¸c k h thu lo i ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu (441) ­TiÒn  öiKho  ¹c Nhµ   íc(402)   g  b  n 
 9. 9 P h ô  l ô c II V Ý   ô  Ýnh  Òn dù  ÷b ¾t  éc,tiÒn göi dt ti   tr   bu      b×nh  ©n  µ    nh  õa,thiÕu tiÒn DTBB   ña    chøc  Ýn  ông  öi qu v x¸c®Þ th       c c¸ctæ  td g  t¹  i Ng ©n  µng  µ   íctheo ®iÒu    iÒu  cña  h Nh n     12,® 13  Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc ch d tr   bu V Ý   ô:§èivíi ú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" cña  d       "k tr   tr   bu   th¸ng1/1999  ¬ng    ph ph¸p  tÝnh    nh sau: ­C«ng    thøc tÝnh  Òn DTBB     ti   trong " kú      duy  ×dù  ÷b ¾t  éc": tr   tr   bu TiÒn  DTBB   trong  "Sè    Òn göihuy  d ti     “kú duy  ×dù  ÷ =   tr   tr   ®éng  ×nh  ©n”  b qu X Tû  Ö    l % DTBB b ¾t  éc”th¸ng bu     ngµy,tõ1/12 ®Õ n        1/1999 31/12/1998 (“kýx¸c      ®Þnh  ù  ÷b ¾t  d tr   buéc”) C¸ch  Ýnh  è    Òn göihuy  ng  ×nh  ©n  ña  ú    nh: t s d ti     ®é b qu c k x¸c®Þ “Sè    Òn göihuy  d ti     ­ Tæng  è    Òn göitõ1/12 ®Õ n   s d ti         ®éng  ×nh  ©n”  b qu 31/12/1998 ngµy 31 ­ C«ng    thøc tÝnh  Òn göib×nh  ©n    ti     qu trong "kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"    tr   tr   bu   th¸ng1/1999  öit¹ NHNN:   g    i TiÒn  öib×nh  ©n  g  qu Tæng  è  Òn göitõ1/1 ®Õ n   s ti         31/1/1999 trong “kú duy  ×    tr   = DTBB”  ¹ NHNN t i 31 V Ý   ô    d 1: Gi¶  ö  èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  û lÖ  ù  s Th ®è Ng h Nh n   ®Þ t  d tr÷b ¾t  éc  µ 7%       bu l   trªntæng  è    Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n"  ã  ú  ¹n  "s d ti g   ®é b qu ckh díi12    th¸ng,0%   i  íi"sè    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n"cã  ú  ¹n  õ 12    ®è v   d ti g   ®é b qu k h t  th¸ng trëlªnvµ  chøc  Ýn  ông  cã        tæ  td X  tæng  éng  è    Òn  öi huy  ng  c "s d ti g   ®é b×nh  ©n"  qu ph¶i tÝnh  Òn  ù   ÷ b ¾t  éc    ti d tr   bu b»ng  ng    ®å VN trong  ú    "k x¸c ®Þnh  ù  ÷b ¾t  éc" th¸ng 12/1998  µ 12.000  û ®ång(  d tr   bu     l  t  trong ®ã     10.000  û t  ®ång  ã  ú  ¹n  íi th¸ng,2.000  û®ång  ã  ú  ¹n  õ12  c k h d  12    t  c k h t   th¸ngtrëlªn)  ùc    ; th   tÕ  Òn  öi b×nh  ©n  ti g   qu b»ng  ng    ®å VN trong  ú  "k duy  × dù  ÷ b ¾t  éc" tr   tr   bu   th¸ng 1/1999  ¹ Ng ©n   µng  µ   íclµ720  û ®ång. ViÖc    nh  µ    ti  h Nh n     t    x¸c ®Þ v th«ng  b¸o  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ti d tr   bu trong "kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" th¸ng 1/1999  µ  tr   tr   bu     v viÖc    nh  õa,thiÕu  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ùc tÕ  x¸c ®Þ th   ti   tr   bu th   th¸ng 1/1999  ña      c tæ chøc  Ýn  ông  ® îcthùc hiÖn    td X      nh sau:
 10. 10 *  õ   µy  ®Õ n   th¸ng 1/1999  ë   T ng 3  5    S giao  Þch, chi nh¸nh  d    NHNN   ùc th   hiÖn    nh sau: TÝnh    µ  to¸nv th«ng  cho"kú  b¸o    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng1/1999: tr   tr   bu     TiÒn DTBB   trong “kú =    10.000  û®   t   x7%   2.000  û®  0%   700  û +  t x  =  t  duy  ×DTBB”  tr   th¸ng  ®ång 1/1999 Nh   Ëy, tæ  v   chøc  Ýn  ông  ph¶icã  è    Òn  öib×nh  ©n  ¹  ©n   td X    s d ti g   qu tiNg hµng  µ   íctrong "kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"lµ700  û®ång. Nh n      tr   tr   bu     t    *  õ   µy  ®Õ n   th¸ng 2/1999  ë   T ng 3  5    S giao  Þch, chi nh¸nh  d    NHNN   ùc th   hiÖn    nh sau: X¸c  nh  õa,thiÕu  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ®Þ th   ti   tr   bu trong " kú      duy  ×dù  ÷b ¾t  tr   tr   buéc"th¸ng1/1999:     Trªn thùc tÕ  chøc  Ýn  ông  göib×nh  ©n  ¹  ©n  µng  µ   íc     tæ  td X    qu tiNg h Nh n   lµ 720  û.Nh   Ëy, theo    t  v   quy  nh  chøc  Ýn  ông  thõa  Òn  ù  ÷b ¾t  ®Þ tæ  td X  ti d tr   buéc  µ 20  û ®ång  l  t  (720  û ®ång    t  ­ 700  û ®ång)  chøc  Ýn  ông  sÏ ® îc t  tæ  td X      Ng ©n  µng  µ   íctr¶l∙phÇn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc  h Nh n       i v    tr   bu trong " kú      duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc"th¸ng1/1999      bu     nh sau: Gi¶  ö  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  s Th ®è Ng h Nh n   ®Þ møc     Êt tr¶cho  l∙ su     i phÇn  îttiÒn  ù  ÷ b ¾t  éc  v  d tr   bu b»ng  ng    µ 0,1%/th¸ng,tæ  ®å VN l     chøc  Ýn  t dông  ® îchëng    X    l∙trong " kú  i     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" th¸ng 1/1999  õa    tr   tr   bu     v qua nh  sau:  Tæng  è  Òn l∙® îchëng  20.000.000.000 ®   0,1%  20.000.000 ® s ti      i =    x  =    Nh   Ëy,tæ  v   chøc  Ýn  ông  ® îchëng    Çn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc  td X    l∙ ph i v    tr   bu trong"kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng1  tr   tr   bu     /1999  õa  v qua  µ20.000.000 ®ång. l    V Ý   ô    d 2: Gi¶  ö  èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  û lÖ  ù  s Th ®è Ng h Nh n   ®Þ t  d tr÷b ¾t  éc  µ 7%       bu l   trªntæng  è    Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n"  ã  ú  ¹n  "s d ti g   ®é b qu ckh díi12    th¸ng,0%       trªntæng  è    Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n"  ã  ú  ¹n  õ "s d ti g   ®é b qu c k h t  12 th¸ngtrëlªnvµ  chøc  Ýn  ông  cã        tæ  td Y  tæng  éng  è d  Òn göihuy  ng  c "s   ti     ®é b×nh  ©n"  qu b»ng  ng    ®å VN ph¶i tÝnh  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc    ti d tr   bu trong  kú    "  x¸c ®Þnh  ù  ÷b ¾t  éc" th¸ng 12/1998  µ 12.000  û ®ång  d tr   bu     l  t  (trong ®ã     10.000  ût  ®ång  ã  ú  ¹n  íi th¸ng,2.000  û®ång  ã  ú  ¹n tõ12  c k h d  12    t  c k h     th¸ngtrëlªn);thùc         tÕ  Òn  öi b×nh  ©n  ti g   qu trong  kú  "  duy  × dù  ÷ b ¾t  éc" th¸ng 1/1999  ¹  tr   tr   bu     ti Ng ©n   µng  µ   íc lµ 670  û  ng.  Öc  h Nh n     t ®å Vi x¸c  nh   Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  ®Þ ti d tr   bu trong "kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng 1/1999  µ  Öc    nh  õa,thiÕu     tr   tr   bu     v vi x¸c®Þ th   tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  ùc tÕ  d tr   bu th   th¸ng 1/1999  ña  chøc  Ýn  ông  ® îcthùc   c tæ  td Y      hiÖn    nh sau: *  õ   µy  ®Õ n   th¸ng 1/1999  ë   T ng 3  5    S giao  Þch, chi nh¸nh  d    NHNN   ùc th   hiÖn    nh sau: TÝnh    µ  to¸nv th«ng  cho  ú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng1/1999: b¸o  "k   tr   tr   bu    
 11. 11 TiÒn DTBB   trong "kú    = 10.000  û®   7%   2.000  û®   0%=     t   x  +  t   x  700 duy  ×DTBB"  tr   th¸ng  tû®   1/1999 Nh   Ëy, tæ  v   chøc  Ýn  ông  ph¶igöi b×nh  ©n  td Y     qu trong " kú      duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc"t¹ Ng ©n  µng  µ   íclµ700  û®ång.   bu     i h Nh n     t    *  õ   µy  ®Õ n   th¸ng 2/1999  ë   T ng 3  5    S giao  Þch, chi nh¸nh  d    NHNN   ùc th   hiÖn    nh sau: X¸c ®Þnh  thõa, thiÕu tiÒn dù  tr÷ ¾t buéc trong kú duy tr×  b  th¸ng  1/1999: Theo  quy  nh    ¶m   ®Þ ®Ó ® b¶o  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ti   tr   bu trong " kú      duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc" th¸ng 1/1999  ×  Òn  öidù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n  ¹  ©n     bu     th ti g   tr   bu b qu tiNg hµng  µ   íc ph¶ilµ 700  û ®ång, thùc tÕ  ña  chøc  Ýn  ông  cã  Òn Nh n      t      c tæ  td Y  ti   göi dù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n  ¹  ©n   µng  µ   íc lµ 670  û ®ång.      tr   bu b qu tiNg h Nh n     t  Nh vËy trong " kú      duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng1/1999  chøc  Ýn  ông  cßn  tr   tr   bu     tæ  td Y  thiÕu tiÒn dù  ÷b ¾t  éc  µ30  û®ång      tr   bu l   t   (670  û®ång   t  ­700  û®ång). t    Xö  ýtiÒn dù  ÷b ¾t  éc  Õu cña  chøc  Ýn  ông  l    tr   bu thi   tæ  td Y:  Gi¶  ö  èng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh  s Th ®è Ng h Nh n   ®Þ møc  ¹tb»ng  ph   150%   l∙ suÊt t¸  Êp  èn  ∙ suÊt  icÊp  èn  ¹  êi®iÓ m     µ 1,1%/th¸ng),tæ    i   ic v (l   i t¸  v ti   th ®ã l     chøc  Ýn  ông  ph¶ichÞu  td Y    møc   ¹tphÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ph   thi ti d tr   bu trong   "kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc"th¸ng1/1999  õa    tr   tr   bu     v qua   nh sau:  Tæng  sè  tiÒn chÞu  ph¹t  30.000.000.000 ®  x 150%  x 1,1%  =   = 495.000.000 ®ång   Nh   Ëy,tæ  v   chøc  Ýn  ông(Y) ph¶inép  ¹tphÇn  Õu  Òn dù  ÷b ¾t  td     ph   thi ti   tr   buéc  trong "kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc" th¸ng 1/1999  õa     tr   tr   bu     v qua  µ495.000.000 l    ®ång.
 12. 12 N g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi Na m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph CN­  NHNN   tØnh,thµnh    .. . .. µy.. .  . ..  ng . .th¸ng.. . .n¨m  . . ..  . 199... phè.. . . BiÓu  3 th«ng b¸o Ti Ò n  d ù   ÷  ¾ t b u é c trong "k ú  d u y   × Dtb b"  tr b tr th¸ng    m  199...® è i víi æ  ch øc  t Ý n d ô n g......... ....n¨    t ­ C¨n  vµo    cø  Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i víi   chøc  Ýn  ông    ch d tr   bu ®è     tæ  c¸c td ban hµnh  Ìm  k theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s /1999/Q§­NHNN1   µy  ng th¸ng n¨m    1999  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®è Ng h Nh n ­ C¨n cø  kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ sè  liÖu b¸o c¸o cña tæ  chøc tÝn  dông... . .. . .. Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch  d (Chinh¸nh) NHNN.... . .......     . . ..... .th«ng b¸o  Òn  ti dù  ÷b ¾t  éc  tr   bu trong "kú    duy  ×DTBB"  tr   th¸ng.. n¨m    . 199... ®èi  íitæ    . v   chøc  tÝn  ông.. . ..nh  d . . .  sau: .. Tæng  è  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n  s ti   tr   bu b qu ph¶iduy  ×trong "kú duy  ×   tr      tr   DTBB"  th¸ng..  .n¨m  . 199... l :. . ............a+b+c) .   . . ...........  µ .( a. Tæng  è  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n    s ti d tr   bu b qu ph¶iduy  ×trong "kú      tr     duy tr×DTBB"    th¸ng..  .n¨m  . 199.. .b»ng®ång    µ:. . ............. .   VN l . ............. b. Tæng  è  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n    s ti d tr   bu b qu ph¶iduy  ×trong "kú      tr     duy tr×DTBB"    th¸ng..  .n¨m  . 199.. .b»ngngo¹itÖ  µ:. . .......... .     l . ........... c.Tæng  è  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  ×nh  ©n    s ti d tr   bu b qu ph¶iduy  ×trong "kú      tr     duy tr× DTBB"    th¸ng..   . n¨m   . 199.. .b»ng  ¹itÖ  . ngo   kh¸c (DEM, JPY, GBP, FRF,  EURO)  µ: . ........... l . . .......... Gi¸m  c ®è N¬i göi:    ­Tæ      chøc  Ýn  ông  ®Ó     µnh) td ( thih  ­K Õ        to¸nNHNN     ®Ó theo dâigi¸m     s¸t  ­Thanh       traNHNN;  ­Lu     TH
 13. 13
 14. Tæ   chøc  Ýn  ông.. . .... td . . ... §Þa  chØ... . ........... . . .......... BiÓu  1 (Tæ  chøc  Ýn  ông  Ëp theo m É u       µy  µ  öiChi nh¸nh  td l    b¸o c¸o n v g     NHNN   TØnh, Thµnh  è    ph hoÆc   Së   Giao  Þch  d NHNN   ¬iTCTD   Æt  ôsë  Ýnh  µo  µy  hµng  ¾ng) n  ® tr   ch v ng 3  th G öi b¸o c¸o b»ng        v¨n b¶n B ¶ n g  t Ý nh to¸n d ù  tr÷ b ¾ t b u é c  th¸ng  . .  .. . .. n¨m  199... . . .. §¬n  Þ  i víi ng  v ®è     ®å VN:  Öu  ng Tri ®å §¬n  Þ  i víi ¹itÖ:1000 v ®è     ngo     STT TiÒn  öiph¶itÝnh  g    DTBB Sè      µy  d c¸cng trong kú   Tæng  è    ña  (31) s d c 30    ngµy trongth¸ng   01 02 03 .. . . 28 .. 29 30 (31) . I­B»ng  ng    ®å VN 1 TG   ña  c kh¸ch hµng   ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     2 TG   èn  v chuyªn dïng   3 TG       µ  êinícngoµi c¸cTC v ng     ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     4 TG   ÕtkiÖm ti   ­TG     TK+B43  kh«ng  ú  ¹n  B38 k h + 
 15. ­ TG  TK  cã  kú  h¹n thuéc lo¹ ph¶i i   DTBB ­TG   ÕtkiÖm    ti   kh¸c 5 TiÒn thu ® îc tõ viÖc ph¸t µnh c¸c  h   giÊy têcã    éc lo¹ ph¶iDTBB     gi¸thu   i     6 TiÒn  qu¶n  ývµ  ÷hé l   gi   7 TiÒn  öiKho  ¹c Nhµ   íc g  b  n Céng A II­ ¹itÖ   Ngo   (quy USD)   1 TG   ña  c kh¸ch hµng   ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     2 TG   èn  v chuyªn dïng   3 TG       µ  êinícngoµi c¸cTC v ng     ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     4 TiÒn  öitiÕtkiÖm g    ­TG   kh«ng  ú  ¹n   TK  kh ­ TG  TK  cã  kú  h¹n thuéc lo¹ ph¶i i   DTBB 5 TiÒn thu ® îc tõ viÖc ph¸t µnh c¸c  h   giÊy têcã    éc lo¹ ph¶iDTBB     gi¸thu   i     6 TG  kho  ¹c b Céng B II   ¹itÖ  I Ngo   kh¸c(bao  å m   ­   g DEM. JPY,  GBP,  FRF, EURO   Õu   ã  û  Ö    n c t l TG chiÕm  trªn 50%  tæng  nguån  huy  ®éng  b»ng  ¹itÖ ngo   1 TG   ña  c kh¸ch hµng   ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh
 16. ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     2 TG   èn  v chuyªn dïng   3 TG       µ  êinícngoµi c¸cTC v ng     ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh ­TG   ã  ú  ¹n  éc lo¹ ph¶iDTBB   c k h thu   i     4 TiÒn  öitiÕtkiÖm g    ­TG   kh«ng  ú  ¹n   TK  kh ­ TG  TK  cã  kú  h¹n thuéc lo¹ ph¶i i   DTBB 5 TiÒn thu ® îc tõ viÖc ph¸t µnh c¸c  h   giÊy têcã    éc lo¹ ph¶iDTBB       gi¸thu   i     ­TG     kho  ¹c b  Céng B
 17.         Ng ©n  µng  µ  íc          h Nh n                ViÖt Nam                     Së   giao dÞch,chinh¸nh       tØnh,thµnh  è   ph           Sè:                           /BC BiÓu  2 ­Së    giao dÞch,Chi nh¸nh       NHNN   tØnh, Thµnh  è  öiVô  ph g   C¸c  ©n  µng  Ng h NHNN   µo  µy  hµng  v ng 6  th¸ng ­G öi b¸o        c¸o b»ng    v¨n b¶n  B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  c h Ê p  h µ n h  d ù  tr÷ b ¾ t b u é c Th¸ng.. . .. . . .n¨m... . ...   . . . .. §¬n  Þ  i víi ng  v ®è     ®å VN:  Öu  ng Tri ®å §¬n  Þ  i víi ¹itÖ:1000 v ®è     ngo     STT Tªn  TCTD Sè        ú  Sè  Òn ph¶i d TG BQ k ti     Sè  Òn dù  ÷ Sè  Òn DTBB   Ghi chó  ãm  ¾t ti   tr   ti     t t  tr clµm  ¬  ë  í  cs duy  ×göit¹ tr       i thùc tÕ    trong thõa hoÆc   Õu kÕt      thi   qu¶  ö  ý xl ®Ó   Ýnh  t DTBB NHNN   trong kú   kú (+ ­  ) 1 2 3 4 5 6=5­ 4 7 1 TCTDA ­B»ng  ng    ®å VN ­B»ng  ¹itÖ   ngo   + Quy USD +  ¹itÖ  Ngo   kh¸c(bao  å m     g DEM,  JPY, GBP,    FRF, EURO   n Õu  ã  ûlÖ    Õm    c t   TG chi trªn 50%  tæng  ån  ngu huy  ng  ®é b»ng  ¹itÖ  ngo   1 TCTDA ­B»ng  ng    ®å VN
 18. ­B»ng  ¹itÖ   ngo   + Quy USD +  ¹itÖ  Ngo   kh¸c(bao  å m     g DEM,  JPY, GBP,    FRF, EURO   n Õu  ã  ûlÖ    Õm    c t   TG chi trªn 50%  tæng  ån  ngu huy  ng  ®é b»ng  ¹itÖ ngo   Ngµy... .th¸ng.. . .. . . . . .n¨m... . ..   . . .. LËp  b¶ng                                                                            Gi¸m  c                                                                              ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2