Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịc vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  51/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô B c ® i Ö n  tho¹i di  é n g  tr¶ tr c thuª b a o  n g µ y   S M  ® í G B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y   cña  é  u  Ýnh,ViÔn  B B ch   th«ng; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  ® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh, l     c   ch   viÔn th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc dÞch  ô  iÖn  ¹idi ®éng    íc thuª bao  h c  v® tho     tr¶tr     ngµy  M  nh  GS   sau: 1.1.C ícthuªbao  µy:2.455  ng/ngµy     ng   ®å 1.2.C ícli   ¹cgäi®i:     ªnl     +  ícli   ¹cnéivïng:1.909  ng/phót C   ªnl       ®å +  ícli   ¹cli   ïng:2.818  ng/phót. C   ªnl   ªnv   ®å 1.3.C íc ®iÖn  ¹i i  èc  Õ  i  íidÞch  ô    ng    íc thuªbao     tho   qu t ®è v   ® v di ®é tr¶tr     ngµy  îctÝnh  ®  b»ng  ícth«ng      ng  éivïng céng  íicíc®iÖn  ¹i äi c  tindi®é n    v    tho     g ®i  èc  Õ  qu t theo b¶ng  íc®iÖn  ¹i èc  Õ  Ön  µnh.C¸ch  Ýnh      c  tho   qu t hi h   t nh sau: C ícdi®éng    íc =    tr¶tr   C ícnéivïng      + C ícIDD   gäi®i  èc  Õ   qu t (1.909  ®ång/phót) 1.4.C ícthuªbao  µy,cícli   ¹cgäi®i       ng     ªnl     trong ngµy  îctrõdÇn  µo  µi   ®   v t  kho¶n  cho  í khitµikho¶n  Õt  Òn.Khitµikho¶n  ña    t      i h ti       c thuªbao  Õt  Òn,thuª h ti     bao  Þ   b kho¸ chiÒu  äi®i  µ    g   v chØ  îcnhËn    éc  äi®Õ n   ®  c¸c cu g   trong thêigian      01  µy  ê  ¹p  Òn.Sau  êigian  ngµy  õ khitµikho¶n  Õt  Òn,thuª ng ch n ti   th   01  t      h ti     bao kh«ng  ¹p  Òn  ×  Ï bÞ   n ti th s   kho¸ hai chiÒu. Trong  êigian  th¸ng kÓ   õ      th   6    t  ngµy  kho¸    Òu, n Õu   hai chi   thuª bao    kh«ng  ¹p  Òn  ö  ông  Õp, doanh  n ti s d ti   nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  îcquyÒn  û  ÎSIM  cd v®  hu th  (SIM card)cña      thuªbao.
  2. 2 1.5.Kh«ng    thu  íc hoµ  ¹ng  ña  c  m c thuª bao  iÖn  ¹idi ®éng    íc   ® tho     tr¶ tr   thuªbao  µy.   ng 1.6.Gi¶m  íc®èi víi   éc  äi®i  õthuªbao  iÖn  ¹i   ng    ­   c       cu g   t     c¸c ® tho   ®é tr¶tr di ícthuªbao  µy:    ng + Gi¶m  30%  cho    éc  äi trong níc tõ 23  ê ®ªm   c¸c cu g         gi   h«m   íc ®Õ n     tr   7 giê s¸ng    h«m  sau cho    µy  õ thø    n   c¸c ng t   hai®Õ thø  b¶y,vµ    cho    éc  äi c¸c cu g   trongngµy  Ô,ngµy  ñ  Ët.   l  ch nh + C¸c  éc  äi®i  èc  Õ  îcgi¶m  ícnh  cu g   qu t ®   c   quy  nh  ña  ®Þ c b¶ng  íc®iÖn  c  tho¹i èc  Õ  Ön  µnh.  qu t hi h 1.7.C ícth«ng    õ thuªbao    ng       tint     di®é tr¶sau  M,  õ m¹ng  è  nh, tõ GS t  c ®Þ    c¸c m¹ng    ng    di®é Call   ing,Mobilenet, õ thuªbao    ng  ö  ông       t di®é s d c«ng  Ö   ngh CDMA,  õ thuªbao  iÖn  ¹i tuyÕn  éithÞ  t    ® tho   v«  n  m¸y  u   èilµdi®éng  µo  ®Ç cu       v ®iÖn  ¹i   ng    ícthuªbao  µy  îc¸p dông    tho   ®é di tr¶tr     ng ®     nh quy  nh  ícth«ng  ®Þ c  tindi®éng       tr¶sau GSM   Ön  µnh. hi h 1.8.C ícth«ng    µ  ícphôc  ô  äivµo  iÖn  ¹i   ng    ícthuª    tinv c   vg  ® tho   ®é di tr¶tr     bao  µy  ¹    iÓ m   ng t i ® c¸c c«ng  éng  u  ôc,®¹ilý,®iÓ m   u  iÖn    c (b c       B® ­ V¨n      ho¸ x∙, tr¹m ®iÖn  ¹i Î)   ông    ícth«ng    äivµo  iÖn  ¹i   ng        tho     d th ¸p nh c   ting   ® tho   ®é tr¶sau di GSM   ¹ c¸c®iÓ m   t    i c«ng  éng. c 1.9.C íc cuéc  m   ¹i   ng    íc thuªbao  µy     ®µ tho   ®é di tr¶tr     ng GSM   quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m                 trªn,   i 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8 nªu    sau    ∙  éng  khi® c thªm  Õ    thu gi¸ trÞgiat¨ng10%   îclµm         ®  trßntheo nguyªn t¾c      sau: ­Ph Çn  Î ính¬n    l    l hoÆc   b»ng  ®ång  îclµm    µnh  50  ®  trßnth 100  ng. ®å ­Ph Çn  Î á  ¬n  ®ång  îclµm    èng  ®ång.   l  nh h 50  ®  trßnxu 0  1.10.C¸c  ïng cíc® îcquy  nh      v     ®Þ nh sau: ­Vïng      1:bao  å m     g c¸ctØnh  Òn  ¾ c  n   mi B ®Õ tØnh  Qu¶ng  ×nh. B ­ Vïng      3: bao  å m     g c¸c tØnh  µnh:Qu¶ng  Þ, Thõa  th   Tr   Thiªn –  Õ,  µ    Hu § N ½ ng, Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng  Ng∙i,B×nh  Þnh, Phó     §   Yªn, Kh¸nh  µ,    Ho Gia    Lai, Kon  Tum   µ  ¾c  ¾c. v§ L ­Vïng      2:bao  å m     g c¸ctØnh,thµnh  è    ph cßn  ¹ngoµivïng 1  µ  ïng 3. l  i    v v   ­C ícnéivïng ® îctÝnh         cho    éc  äitrong néibé  çi vïng. c¸ccu g     m  ­C ícli   ïng ® îctÝnh      ªnv     cho    éc  äigi÷a c¸cvïng: c¸ccu g      +  õ  ïng 1  n   ïng 2,vïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v       v ng   i +  õ  ïng 2  n   ïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v   v ng   i 1.11.C ícth«ng      ng  îcthu ë       tindi®é ®     thuªbao  ñ  äi. ch g
  3. 3 §i Ò u    Öc    µnh    ¹i Ö nh     Î, êih¹n  ö  ông  ña  Î 2. Vi ph¸th c¸clo   m gi¸th     s d th c th  do  doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt ®Þnh  µ  c¸o Bé. cd v quy   v b¸o    §i Ò u 3. C¸c møc  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  µy  a  ®Þ n ch bao  å m   Õ  g thu gi¸trÞ gia      t¨ng.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy    ®Þ n c hi l     01/04/2003.C¸c      quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé  u  Ýnh,ViÔn  c¸c®¬ v thu   B ch   th«ng,c¸c doanh     nghiÖp cung  Êp  c dÞch  ô  Ôn  v vi th«ng  µ    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản