Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  B é  t µi ë  ch Ý n h  S è  51/2003/Q§­B T C   n g µ y 15  th¸ng 04 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  ö a ® æ i, b æ  su n g   s m é t s è  ® i Ò u   ñ a Q u y  ch Õ  lu   ý,  c k thanh to¸n b ï trõ  v µ  ® ¨n g   ý  ch ø n g  k h o¸n b a n  h µ n h   Ì m  theo  u y Õ t ® Þ n h   k k Q s è  05/1999/Q§­U B C K 3  n g µ y 27/03/1999 v µ  Q u y Õ t ® Þ n h   s è  43/2000/Q§­U B C K 3  n g µ y 14/6/2000 c ñ a C h ñ  t Þ ch  U û   a n  C h ø n g  kh o¸n  h µ  n íc b N b é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 48/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 11  07  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 127/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 07  ng 11    n¨m  1998  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  Th t Ch ph v vi th l Trung  ©m   t Giao  Þch  d Chøng   kho¸n;  C¨n  c«ng  sè  cø  v¨n  1046/VPCP­KTTH   µy  th¸ng 3  ng 10    n¨m 2003  ña  c V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  Ch ph v vi s ® Quy Õt  nh  ®Þ 79/2000/Q§­UBCK   µ  v Quy Õt  nh  ®Þ 05/1999/Q§­UBCK3; Theo    Þ  ña  ñ  Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc,   n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  S ® m s® c Quy  Õ  u  ý,thanh    ï trõ ch l k   to¸n b     vµ  ¨ng  ý  ® k chøng  kho¸n ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 05/1999/Q§­ UBCK3   µy  th¸ng 3  ng 27    n¨m 1999  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 43/2000/Q§­UBCK3   ngµy  th¸ng 6  14    n¨m  2000  ña  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  Chøng kho¸n  µ   íc nh  Nh n   sau: 1. Kho¶n    Òu      5, §i 2, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 05/1999/Q§­UBCK3   îc söa  æi  ®  ® nh  sau: 5. Thµnh   u  ý  µc«ng      viªnl k l   tychøng  kho¸n thµnh    viªn,ng©n  µng  ¬ng    h th m¹i ® îc Uû       ban  Chøng kho¸n  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng u  ý    Nh n   gi ph ho   l k ®Ó tham    Þch  ô u  ý, thanh  gia d v lk  to¸n bï trõ vµ  ¨ng  ý       ® k chøng  kho¸n  ¹  ti Trung  t©m  giao dÞch    chøng kho¸n. 2. Kho¶n    Òu      3, §i 18, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 05/1999/Q§­UBCK3   îcsöa  æi  ®  ® nh  sau: 3. Tæ     chøc,c¸nh©n  u       ®Ç tkh«ng  µthµnh   u  ý,n Õu  ã    Çu u  l  viªnl k   c yªu c l ký chøng  kho¸n,ph¶igöi chøng       kho¸n  µ  µm  ñ  ôc xin m ë   µikho¶n u  ý  v l th t     t   lk chøng kho¸n theo quy  nh  ña      ®Þ c Trung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n.  3. Kho¶n    Òu  (bæ    5, §i 18  sung  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 43/2000/Q§­UBCK3   ngµy  14/6/2000)® îcsöa  æi  ¹nh     ® l   sau: i
  2. 2 5.    Tæ chøc, c¸  ©n  u    níc ngoµi muèn   ùc  Ön    ¹t®éng    nh ®Ç t     th hi c¸c ho   mua   b¸n chøng kho¸n    trªnTrung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n ph¶i nép  ¬n    § xin cÊp  sè  ¨ng  ý    m∙  ® k kinh  doanh chøng  kho¸n th«ng qua  µnh   u  ý  th viªn l k theo quy  nh  ña    ®Þ c Trung  ©m  t giao dÞch    chøng kho¸n. 4.§iÒu      22,Quy Õt  nh  è  ®Þ s 05/1999/Q§­UBCK3   îcsöa  æi    ®  ® nh sau: Tµi kho¶n u  ý  ña  µnh   u  ý  ë   ¹    l k c th viªnl k m t i Trung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n ® îcph©n  ¹ nh     lo i sau:   Tµikho¶n u  ý    l k chøng  kho¸n trong níclµtµikho¶n u  ý           l k chøng  kho¸n ® ­   îcm ë       ®Ó qu¶n  ýchøng  l  kho¸n l ký  ña  êi®Ç u    µtæ   u  c ng   tl   chøc,c¸nh©n  Öt    Vi   Nam; Tµikho¶n u  ý    l k chøng  kho¸n nícngoµilµtµikho¶n u  ý          l k chøng  kho¸n ® ­   îcm ë       ®Ó qu¶n  ýchøng  l  kho¸n l ký  ña  êi®Ç u    µ tæ   u  c ng   tl   chøc,c¸ nh©n  íc    n  ngoµi. §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    b¸o.C¸c quy  nh  íc ®©y     íiQuy Õt  nh  µy  ®Þ tr   tr¸ v   i ®Þ n kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h   §i Ò u    ñ  Þch  û   3. Ch t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc,Gi¸m  c    n  ®è Trung  ©m   t giao dÞch    chøng kho¸n vµ  ñ  ëng    n  Þ  ªnquan  Þu    Th tr c¸c ®¬ v li   ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản