intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  51/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 15  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m thu é c  y  ba n  n h © n  d © n  tØ n h   ß a  B × n h   ñ H giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Hßa  ×nh,     Õn  ña    é:  B  ý ki c c¸cB K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, Néi  ô, Lao  ng    ¬ng  ho v§ t      v  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  v X∙    ® Æc   iÓ m   ® kinh tÕ    éicña  a  ¬ng,   x∙h   ®Þ ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc thuéc  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ×nh    o¹n  Ho B giai® 2003    ­ 2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u    ñ   Þch  û     ©n  ©n  2. Ch t U ban nh d tØnh  µ   ×nh  ã  Ho B c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo ®óng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt.    n  v ti   ® ®     §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  µ    v c¸c c¬ quan  ªnquan  ã  li   c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íiUû     ©n  ©n    ph   v   ban nh d tØnh Hßa   B×nh trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy.   th   Ph ¸n n Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ   Þch  û     ©n  ©n  t U ban nh d tØnh Hßa  ×nh  µ  ñ  ëng    ¬  B v Th tr c¸c c quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 p h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h H ß a  B × n h  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 51/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  15    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c   N n ¾ m  gi ÷ 1 00 %  v è n ® i Ò u  l Ö: 1.Doanh    nghiÖp  ÷nguyªn ph¸p nh©n: gi       ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thuû lî ;    tr    i ­C«ng    Þch  ô    tyD v m«i  êng  tr c«ng  ×nh ®«  Þ  Þ    µ   ×nh; tr   th th x∙Ho B ­C«ng    Êp    tyC tho¸t íc;  n ­C«ng      tyPh¸ttr Ónnhµ  µ  «  Þ;  i   v ® th ­C«ng      è  Õn  Õt;   tyXæ s ki thi ­XÝ     nghiÖp  In; ­C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc; v Thi   tr h ­C«ng      tyS¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng  µnh  xu       d Th C«ng. 2. Doanh    nghiÖp  ÷ nguyªn ph¸p  ©n    ùc hiÖn  gi     nh ®Ó th   theo  ¬ng  ×nh ch tr   s ¾p  Õp  x tæng  Ó  th n«ng,l©m  êng:   tr ­N«ng  êng    tr Cao  Phong; ­N«ng  êng    tr Thanh  µ; H ­N«ng  êng    tr S«ng  B«i; ­N«ng  êng  9;   tr 2­ ­N«ng  êng  öu    tr C Long; ­L© m   êng    tr Mai  ©u; Ch ­L© m   êng    tr S«ng  µ. §        II. o a n h  n g hi Ö p  th ù c hi Ö n  c¸c h × n h  thøc s ¾ p  x Õ p:  D     1.Doanh         nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   µ   ícgi÷cæ   Çn  Êp  th   cæ ph ho¸ m Nh n     ph th nhÊt 51%     cæ   Çn  Çn  u:   khib¸n  ph l ®Ç N¨m  2003: C«ng    lÞch Hoµ   ×nh. tyDu    B b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷díi th   cæ ph ho¸,Nh n       50%     Çn  cæ ph hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn  n gi   ph trong c«ng    ty:
  3. 3 N¨m  2003: ­C«ng    îcvµ    tyD   Trang  ÕtbÞ  tÕ; thi   y  ­C«ng    ©y  ùng  ©m    tyX d l nghiÖp; ­C«ng    ¬ng  ¹i;   tyTh m ­C«ng      tyC«ng  Ö   È m; ngh ph ­XÝ     nghiÖp  ång  µ  Õ   Õn  îcliÖu; Tr v Ch bi d   ­C«ng    ©y  ùng  û lî ;   tyx d thu   i ­C«ng      tyCung  øng  Ëttkho¸ng s¶n; v      ­C«ng      ¸  ¬ng  ¬n;   tyV«i® L S ­C«ng    Þch  ô    tyD v n«ng  nghiÖp; ­C«ng        tyXi m¨ng  ¬ng  ¬n  µ   ×nh. L S Ho B N¨m  2004: ­C«ng      tyMay  ÊtkhÈu  ­2  xu   3   Hßa  ×nh; B ­C«ng      µ   ×nh;   tyBia Ho B ­C«ng      Ên  ©y  ùng;   tyT v x d ­C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng;   ­C«ng      Ên  ©y  ùng  û lî .   tyT v x d thu   i N¨m  2005: ­C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  Þch  ô  xu     d v tæng  îp; h ­C«ng      tyN«ng  s¶n  ùc phÈ m; th   ­C«ng    ©y  ùng;   tyX d ­C«ng    Ý a   êng.   tyM ® Trong    ×nh thùc hiÖn,nh÷ng  qu¸ tr       doanh nghiÖp  ã  c quy    èn  µ  íc m« v nh n   díi5  û ®ång  µ     t  m kh«ng    Çn  cæ ph ho¸  îc th×  y    ©n  ©n  ®  ñ ban nh d tØnh Hßa   B×nh  chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  th¸ng CP ng 10    9 n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n,kho¸n kinh doanh, cho           thuªdoanh    nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/2002/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 24    n¨m 2002  cña  Ýnh   ñ   Ò   öa  æi,    Ch ph v s ® bæ sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c NghÞ   nh   è  ®Þ s 103/1999/N§­ CP. 2.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n:   N¨m  2003: ­XÝ     nghiÖp  Ì  ¹c S¬n; Ch L  
  4. 4 ­C«ng    Ët  ­V Ët  Öu x©y  ùng;   tyV t   li   d ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch ­NhiÕp     ¶nh; ­C«ng    Êt  Ëp  Èu;   tyXu nh kh ­C«ng    © m   Æc     tyL ® s¶n. N¨m  2005: XÝ   nghiÖp  èc  ©n  éc; Thu d t 3.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  sang  Tæng  c«ng    © m   tyL nghiÖp  ÖtNam: Vi   N¨m  2003: ­L© m   êng  ¹c S¬n;   tr L  ­L© m   êng  ©n  ¹c.   tr T L 4.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó: th   gi¶ith N¨m  2003: ­XÝ     nghiÖp  S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng  xu       d C«ng  an; ­C«ng    Ët  Öu X ©y  ùng;   tyV li   d ­C«ng    ªndoanh  Çu     iÓnkho¸ng s¶n.   tyli   § tph¸ttr     5.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    th   ph¸ s¶n: N¨m  2003: ­C«ng    ©y    tyC c«ng  nghiÖp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2