intTypePromotion=1

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 51/2004/Q§TTg  ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Ban hµnh Ch¬ng tr×nh  h µ n h   ® é n g   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   t h ù c   h i Ö n   N g h Þ   q u y Õ t   H é i   n g h Þ   l Ç n  thø 9 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng Khãa IX Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø 9 Ban ChÊp hµnh   Trung  ¬ng §¶ng khãa IX vÒ  mét sè  chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch,   gi¶i ph¸p lín nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi   toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   nµy   Ch¬ng  tr×nh  hµnh   ®éng   cña   ChÝnh  phñ  thùc   hiÖn   NghÞ   quyÕt   Héi   nghÞ  lÇn thø 9 Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng khãa IX vÒ  mét   sè   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch,   gi¶i   ph¸p   lín   nh»m   thùc  hiÖn th¾ng  lîi NghÞ  quyÕt  §¹i  héi  toµn  quèc lÇn thø IX  cña §¶ng. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.                                                  
 2. 2 C h ¬ n g   t r × n h   h µ n h   ® é n g   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   t h ù c   h i Ö n   n g h Þ  quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 9 Ban chÊp hµnh  Trung ¬ng §¶ng Khãa IX (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 51/2004/Q§­TTg  ngµy 31/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Héi nghÞ  lÇn thø 9 cña Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng   (Khãa   IX)   ®∙   ban   hµnh   NghÞ   quyÕt   sè   34/NQ­TW   ngµy   03   th¸ng 02 n¨m 2004 vÒ  mét sè  chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch, gi¶i   ph¸p lín nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi toµn   quèc lÇn thø IX cña §¶ng. ChÝnh phñ  x©y dùng Ch ¬ng tr×nh   hµnh ®éng cho hai n¨m 2004 ­ 2005 ®Ó triÓn khai thùc hiÖn   NghÞ quyÕt Trung ¬ng lÇn thø 9 Khãa IX víi nh÷ng néi dung   cô thÓ nh sau:  I. §Èy m¹nh cæ phÇn  hãa c¸c tæng c«ng ty,  doanh nghiÖp lín 1.   Trong   quý   II/2004,   Bé   Tµi   chÝnh,   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn quan khÈn tr¬ng nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung ngay c¸c  v¨n b¶n ph¸p quy  ®Ó  b¶o  ®¶m c¨n cø ph¸p lý  cho viÖc thùc   hiÖn më  réng diÖn  cæ phÇn  hãa  c¸c  doanh  nghiÖp  nhµ  níc  lín, bao gåm c¶ mét sè  tæng c«ng ty vµ  doanh nghiÖp lín  trong c¸c ngµnh:  ®iÖn lùc, luyÖn kim, c¬  khÝ,  hãa chÊt,  ph©n bãn, xi m¨ng, x©y dùng, vËn t¶i  ® êng bé,  ®êng s«ng,  hµng kh«ng, hµng h¶i, viÔn th«ng, ng©n hµng, b¶o hiÓm. 2.   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   phèi   hîp   víi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  vµ   c¸c   c¬   quan   liªn  quan tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  Danh môc doanh nghiÖp nhµ  níc lín cÇn cæ phÇn  hãa (quý II/2004).  3. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  söa  ®æi,   bæ   sung   QuyÕt   ®Þnh   sè   58/2002/Q§­TTg   vÒ   ban   hµnh  tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ tæng c«ng ty   nhµ níc theo híng më réng diÖn vµ quy m« c¸c doanh nghiÖp  nhµ níc cÇn cæ phÇn hãa (quý II/2004).  4. Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ: a) Söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§­CP vÒ chuyÓn doanh  nghiÖp nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn theo h íng: viÖc mua  b¸n   cæ   phiÕu   doanh   nghiÖp  ph¶i   ®îc   thùc  hiÖn   c«ng   khai  trªn thÞ  trêng, kh¾c  phôc  t×nh tr¹ng  cæ phÇn    hãa khÐp  kÝn trong néi bé, h¹n chÕ  sè  lîng mua cæ phÇn, kÓ  c¶ c¸c  nhµ ®Çu t níc ngoµi (quý II/2004).
 3. 3 b) §Ò ¸n X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n doanh nghiÖp nhµ n íc  thùc hiÖn cæ phÇn  hãa (gåm c¶ gi¸ trÞ sö dông ®Êt) theo gi¸  thÞ trêng (quý III/2004). c)   C¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   ®Ó   c¸c   tæng   c«ng   ty,   doanh   nghiÖp lín (Tæng c«ng ty §iÖn lùc, Tæng c«ng ty Xi m¨ng,  Tæng c«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng,...) b¸n tr¸i phiÕu ra  thÞ trêng (quý II/2004).  d) §Ò ¸n ChuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ 100% vèn  sang ho¹t ®éng theo chÕ ®é c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét  thµnh viªn;  ®ång thêi, ngay trong   quý  III/2004, thÝ   ®iÓm  viÖc b¸n, cho thuª tõ mét ®Õn hai tæng c«ng ty lín.  5. Trong quý  II/2004, Bé  Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c   Bé, ngµnh  liªn  quan lùa chän vµ  chØ  ®¹o thùc hiÖn  ph¸t  hµnh   tr¸i  phiÕu   doanh  nghiÖp   ®èi   víi   mét   hoÆc  hai  tæng   c«ng ty lín. 6.   C¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   theo   chøc   n¨ng   vµ   thÈm  quyÒn ph¶i t¨ng cêng chØ ®¹o, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c  cæ phÇn hãa, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i, víng m¾c  ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Kiªn quyÕt thay ®æi nh©n  sù  chñ  chèt cña doanh nghiÖp nhµ  níc  ®èi víi nh÷ng doanh  nghiÖp   kh«ng   chÞu   cæ   phÇn     hãa   vµ   c«ng   ty   hãa;   nh÷ng  doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç trªn hai n¨m. I I .   C h u y Ó n   m ¹ n h   s a n g   c ¬   c h Õ   t h Þ   t r ê n g ,   ® È y   n h a n h  ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng A. Hoµn thiÖn vµ më réng ho¹t ®éng cña  thÞ trêng chøng kho¸n 1. Bé Tµi chÝnh chñ tr×: a)   X©y   dùng   ®Ò   ¸n   §Èy   nhanh   viÖc   hoµn   thiÖn   vµ   më  réng ho¹t ®éng cña thÞ trêng chøng kho¸n, tr×nh ChÝnh phñ  trong th¸ng 4 n¨m 2004. b)  Phèi hîp  víi Bé   KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu  t  híng dÉn  doanh  nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cæ phÇn  hãa ®Ó niªm yÕt trªn   thÞ trêng chøng kho¸n (quý II/2004). c) Phèi hîp víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn c¸c  ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr ­ êng chøng kho¸n (quý III/2004). d) Phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan x©y dùng vµ  ph¸t  triÓn  thÞ  trêng  giao   dÞch   tr¸i   phiÕu,   tríc   m¾t   lµ   tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ. 
 4. 4 2.    Ng©n   hµng  Nhµ  níc  ViÖt  Nam  thùc   hiÖn  chÝnh  s¸ch  tiÒn tÖ linh ho¹t nh»m æn ®Þnh søc mua ®èi néi vµ ®èi ngo¹i  cña   ®ång   tiÒn  ViÖt   Nam,   ®Æc   biÖt   lµ   chÝnh  s¸ch   l∙i   suÊt  nh»m vËn hµnh vµ  ph¸t triÓn  ®ång bé  thÞ  trêng tiÒn tÖ  vµ  thÞ trêng vèn; söa ®æi chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi   mua b¸n chøng kho¸n. 3. Bé Tµi chÝnh khÈn tr¬ng hoµn thµnh ®Ò ¸n Thµnh lËp  C«ng ty  ®Çu t  tµi chÝnh cña Nhµ  níc. Tríc hÕt, thÝ   ®iÓm  thµnh lËp C«ng ty tµi chÝnh  ë  mét sè   ®Þa ph¬ng cã  nhiÒu  doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn  hãa (quý II/2004). 4. Bé  Tµi chÝnh nghiªn cøu tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  söa  ®æi QuyÕt  ®Þnh sè  146/2003/Q§­TTg vÒ  tû  lÖ  tham gia  cña bªn níc ngoµi vµo thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam (quý  III/2004).  B. Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ thÞ trêng  bÊt ®éng s¶n 1.   Bé  X©y dùng chñ  tr×  x©y dùng  ®Ò  ¸n Ph¸t triÓn vµ  qu¶n lý  hiÖu qu¶ thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n vµ  trong th¸ng 4  n¨m 2004 tr×nh ChÝnh phñ. 2. Bé X©y dùng chñ tr× cïng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  khÈn tr¬ng x©y dùng LuËt Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. 3. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng sím tr×nh ChÝnh phñ ban  hµnh NghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai (n¨m 2003). 4. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng x©y dùng  ®Ò  ¸n Xãa bao cÊp vÒ   ®Êt  ®ai; x¸c  ®Þnh khung gi¸  ®Êt; c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch cô  thÓ  vÒ   ®Êt  ®ai ®èi víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn x∙ héi hãa. C. Ph¸t triÓn m¹nh thÞ trêng lao ®éng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi chñ tr×: 1. Hoµn thiÖn  ®Ò  ¸n §Èy m¹nh ph¸t triÓn thÞ  tr êng lao  ®éng, b¸o c¸o ChÝnh phñ trong quý IV/2004.  2. Nghiªn cøu söa  ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch vÒ  sö  dông   lao   ®éng   theo   híng   më   réng   quyÒn   cho   c¸c   doanh  nghiÖp   trong   viÖc  tuyÓn   dông   lao   ®éng,   ®Æc   biÖt   lµ   lao   ®éng níc ngoµi; b¶o ®¶m lîi Ých cña ngêi lao ®éng vµ ngêi  sö dông lao ®éng. 3. X©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  §µo t¹o nghÒ. Më  réng thÞ  trêng  xuÊt khÈu lao  ®éng vµ  chÊn chØnh c«ng t¸c xuÊt khÈu lao  ®éng.
 5. 5 4.   T¨ng   cêng   n¨ng   lùc   cho   c¸c   Trung   t©m   giíi   thiÖu   viÖc lµm, tríc hÕt lµ x©y dùng thÝ ®iÓm ba Trung t©m giíi  thiÖu  viÖc  lµm  ë  ba miÒn (B¾c,  Trung,  Nam)   ®Ó  cung  øng  lao ®éng cho c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm quèc gia. 5. X©y dùng c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  ®∙i ngé, khuyÕn khÝch  ngêi   cã   chuyªn   m«n   giái   lµm   viÖc   l©u   dµi   trong   c¸c   c¬  quan nhµ níc.   D.  Ph¸t triÓn thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ 1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ: a) Nghiªn cøu bæ sung, hoµn chØnh  ®Ò  ¸n H×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn thÞ trêng khoa häc ­ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao søc  c¹nh   tranh   cña   doanh   nghiÖp,   tr×nh   ChÝnh   phñ   trong   quý   II/2004.  b) Hoµn thiÖn ®Ò ¸n §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc ­   c«ng nghÖ (quý II/2004). c)  X©y dùng  vµ  triÓn  khai  thùc  hiÖn c¸c  v¨n b¶n  vÒ  b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp.   d)   X©y   dùng   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   ®Æc   biÖt  u   ®∙i   vµ  khuyÕn khÝch  ®Çu t  cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ  trong níc  vµ   c¸c   tæ   chøc,   doanh   nghiÖp,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   cho  nghiªn cøu, øng dông, chuyÓn giao khoa häc vµ  c«ng nghÖ  vµo   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   ®Æc   biÖt   lµ   chÝnh   s¸ch   ph¸t   triÓn c«ng nghÖ cao. ®) X©y dùng ®Ò ¸n ChuyÓn c¸c tæ chøc nghiªn cøu triÓn   khai khoa häc ­ c«ng nghÖ  sang tæ chøc ho¹t  ®éng theo c¬  chÕ doanh nghiÖp (quý IV/2004). 2. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch  ®Ó  s¶n phÈm khoa häc cã  thÓ  trë  thµnh hµng hãa. 3.   C¸c   Bé,   ngµnh   x©y   dùng   ®Ò   ¸n   §æi   míi   c«ng   nghÖ  trong c¸c ngµnh kinh tÕ  ­ x∙ héi nh»m n©ng cao tr×nh  ®é  c«ng nghÖ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô chñ yÕu, t¨ng  cêng tiÒm lùc khoa häc ­ c«ng nghÖ.  4. Bé  Th¬ng m¹i tiÕp tôc hoµn thiÖn LuËt C¹nh tranh   vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh, LuËt Chèng b¸n ph¸ gi¸   ®Ó tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt, tr×nh Quèc héi. 5. Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam nghiªn cøu  söa ®æi, ban hµnh c¸c v¨n b¶n theo híng xãa bá bao cÊp ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc díi c¸c h×nh thøc cho vay theo  chØ ®Þnh, b¶o l∙nh vay, khoanh nî, gi∙n nî, xãa nî, bï lç.
 6. 6 6.   ChÝnh   phñ   sím   ban   hµnh   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh söa  ®æi  NghÞ   ®Þnh sè  43/1999/N§­CP vÒ  tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  7.   Bé   Tµi   chÝnh   khÈn   tr¬ng   hoµn   chØnh   ®Ò   ¸n   Ph¸t  triÓn dÞch vô c«ng, tr×nh ChÝnh phñ trong quý II/2004.  8. C¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, theo chøc n¨ng cña m×nh  khÈn   tr¬ng   rµ   so¸t,   ®iÒu   chØnh   mét   sè   chÝnh   s¸ch   cÇn   thiÕt, ban hµnh mét sè  chÝnh s¸ch míi  ®Ó  hç  trî  kinh tÕ  t  nh©n ph¸t triÓn m¹nh, kh«ng h¹n chÕ  vÒ  quy m«, kÓ  c¶  doanh nghiÖp t nh©n cã quy m« lín, ®Æc biÖt lµ t¹o c¬ héi   cho doanh nghiÖp tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông, chuyÓn giao   c«ng   nghÖ   míi,   tiÕp   cËn   vµ   më   réng   thÞ   trêng,   ®µo   t¹o  nguån nh©n lùc,...  9. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch  t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc gi¶i quyÕt ®Êt ®ai lµm   mÆt b»ng s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ  khu vùc  kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t nh©n.  10.   Bé   Tµi   chÝnh,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   nhanh  chãng   ®¬n   gi¶n     hãa   c¸c   thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   ®Æc   biÖt  trong lÜnh vùc thuÕ, h¶i quan, tÝn dông. III. §Èy m¹nh thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t cho  t¨ng trëng kinh tÕ; n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t,  h¹n chÕ thÊt tho¸t vµ l∙ng phÝ trong ®Çu t 1. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tæ chøc rµ  so¸t vµ  tæng hîp  quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña c¶ níc vµ  quy  ho¹ch c¸c vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm  ®Õn n¨m 2020. X©y dùng  quy ho¹ch kªu gäi vèn ODA thêi kú 2006 ­ 2010.  2.   ChÝnh   phñ   sím   ban   hµnh   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn  NghÞ ®Þnh vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch. 3. C¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng söa  ®æi, bæ sung c¸c quy  ho¹ch tæng thÓ  kinh tÕ  ­ x∙ héi, vïng kinh tÕ, vïng kinh  tÕ träng ®iÓm, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙  héi   cña   tØnh,   thµnh   phè;   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   mét   sè   ngµnh  quan  träng,  mét  sè  s¶n phÈm  chñ  yÕu,   ®Æc biÖt lµ  c¸c s¶n phÈm  ®ang cã  tèc  ®é  t¨ng trëng nhanh, cã  thÞ  tr­ êng tiªu thô   ®Ó  hç  trî  ph¸t triÓn. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng  thiÕu   thèng   nhÊt   gi÷a   quy   ho¹ch   chung   cña   c¶   níc,   quy  ho¹ch vïng, quy ho¹ch cña tØnh vµ quy ho¹ch ngµnh. 4. C«ng bè réng r∙i c¸c chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ®Ó c¸c  doanh nghiÖp tù  quyÕt  ®Þnh lùa chän h×nh thøc  ®Çu t  kinh  doanh thÝch hîp.  
 7. 7 5.   C¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ph¶i   coi   träng   thu   hót  c¸c nguån vèn  ®Çu t  ph¸t triÓn, coi  ®ã  lµ  gi¶i ph¸p c¬  b¶n  ®Ó   ®Èy m¹nh  ®Çu t, gãp phÇn thóc  ®Èy t¨ng trëng kinh  tÕ. 6. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sím rµ so¸t viÖc huy ®éng vèn  ®Çu t cho n¨m 2004, n¨m 2005 vµ chuÈn bÞ x©y dùng kÕ ho¹ch  huy ®éng vèn ®Çu t cho 5 n¨m tíi.  7. TiÕp tôc huy ®éng vèn cho cho ®Çu t ph¸t triÓn th«ng  qua viÖc  ®Èy m¹nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®« thÞ. 8. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× cïng Bé Tµi chÝnh x©y  dùng   ®Ò   ¸n   Huy   ®éng   c¸c   nguån   vèn   ®Çu   t  ®Ó   ph¸t   triÓn  ngµnh y tÕ; b¶o tån vµ  chèng xuèng cÊp c¸c di tÝch v¨n  hãa. 9. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  nghiªn cøu söa  ®æi, bæ sung  c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch t¹o chuyÓn biÕn c¬  b¶n trong thu  hót vèn  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi, nhÊt lµ  c¸c tËp  ®oµn  xuyªn quèc gia. 10.  Më  réng  danh  môc  ®îc  ®Çu  t  níc ngoµi  trong  c¸c  lÜnh vùc th¬ng m¹i, tÝn dông, b¶o hiÓm, viÔn th«ng, qu¶ng  c¸o,   ®µo   t¹o   nguån   nh©n   lùc,...   phï   hîp   víi   tiÕn   tr×nh   héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 11.   Phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan   sím   h×nh  thµnh khung ph¸p lý  chung cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ  ngoµi níc, tríc hÕt lµ xãa bá c¸c h×nh thøc ph©n biÖt ®èi  xö vÒ chi phÝ ®Çu t vµ kinh doanh. ChuÈn bÞ x©y dùng LuËt   §Çu   t  chung   (bao   gåm   c¶   ®Çu   t  trong   níc   vµ   ®Çu   t  níc  ngoµi). 12.   X©y   dùng   ®Ò   ¸n   T¨ng   cêng   gi¶i   ng©n   vèn   ODA   vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ODA. 13.   Nghiªn   cøu   söa   ®æi   NghÞ   ®Þnh   sè   77/CP   ngµy   18  th¸ng 6 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  ban hµnh Quy chÕ   ®Çu t   theo h×nh  thøc  hîp  ®ång x©y dùng ­ kinh doanh  ­ chuyÓn  giao (BOT) ¸p dông cho ®Çu t trong níc. 14. C¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn nghiªm ChØ thÞ  sè  29/2003/CT­TTg  ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ  vÒ  chÊn chØnh qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng b»ng  nguån vèn nhµ níc. 15. Rµ so¸t l¹i chñ tr¬ng ®Çu t vµ hiÖu qu¶ ®Çu t  ®èi  víi nh÷ng dù  ¸n lín  ®ang cã  nhiÒu  ý  kiÕn kh¸c nhau, kÞp  thêi x¸c  ®Þnh híng xö  lý  vµ  ng¨n chÆn tiÕp diÔn c¸c chñ  tr¬ng ®Çu t sai.  16. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh  liªn quan híng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t;  hoµn thiÖn Quy chÕ  gi¸m s¸t cña céng  ®ång  ®èi víi c¸c dù 
 8. 8 ¸n sö  dông nguån vèn  ®Çu t  cña Nhµ  níc, tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ ban hµnh. 17.   T¸ch   mét   sè   tæ   chøc   gi¸m   s¸t   vµ   thi   c«ng   trùc  thuéc cïng mét c¬  quan qu¶n lý  n¾m gi÷  lîng vèn lín cña  Nhµ níc (giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng d©n dông) ®Ó h×nh   thµnh nh÷ng tæ chøc gi¸m s¸t ®éc lËp.  18. Thanh tra Nhµ níc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa  ph¬ng  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn kÕ  ho¹ch kiÓm tra  thÊt tho¸t  ®Çu t theo ChØ thÞ  cña Bé  ChÝnh trÞ  vµ  Thñ  t ­ íng   ChÝnh  phñ;   x¸c   ®Þnh   c¸c   biÖn   ph¸p  gi¶m   thÊt   tho¸t,   l∙ng phÝ  trong  ®Çu t  x©y dùng. Trong c¸c b¸o c¸o do c¸c  c¬  quan thanh tra c¸c cÊp thùc hiÖn, cÇn chØ râ  tæ chøc,  c¸ nh©n g©y l∙ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn. IV. §Èy m¹nh x∙ héi  hãa trong lÜnh vùc  gi¸o dôc, y tÕ 1. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Tµi chÝnh phèi hîp víi  c¸c c¬  quan liªn quan x©y dùng c¸c  ®Ò  ¸n vÒ  x∙ héi hãa  gi¸o dôc.  a)   X©y   dùng   ®Ò   ¸n   vÒ   chuyÓn   mét   sè   trêng   ®¹i   häc  thuéc  lo¹i   h×nh   c«ng   lËp   sang  lo¹i   h×nh   ngoµi  c«ng   lËp   (quý IV/2004).  b) Cã  chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c tham gia ®Çu t vµo lÜnh vùc gi¸o dôc ­ ®µo t¹o.  c) Hoµn thiÖn th«ng t híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  06/2000/N§­CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 vÒ  hîp t¸c  ®Çu t  víi   níc   ngoµi   trong   lÜnh  vùc  kh¸m,   ch÷a   bÖnh,   gi¸o   dôc   ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc.  d) KhÈn tr¬ng x©y dùng ®Ò ¸n §æi míi vµ n©ng cao n¨ng  lùc qu¶n lý  nhµ  níc trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  (quý III/2004). ®) X©y dùng ®Ò ¸n Hoµn thiÖn c¬ cÊu hÖ thèng gi¸o dôc  quèc   d©n,   c¬   cÊu   l¹i   hÖ   thèng   ®µo   t¹o;   bæ   sung,   hoµn  thiÖn m¹ng líi c¸c trêng  ®¹i häc, cao ®¼ng, hoµn thiÖn hÖ  thèng   ®µo   t¹o   thùc   hµnh   ®Þnh   híng   nghÒ   nghiÖp   (quý  II/2004). e) Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; tæ  chøc lÊy  ý  kiÕn réng r∙i cña c¸c chuyªn gia gi¸o dôc, c¸c  nhµ khoa häc vµ ý kiÕn cña nh©n d©n. 2.   Bé   Y   tÕ,   Bé   Tµi   chÝnh   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan  liªn   quan,   c¸c   ®Þa   ph¬ng   x©y   dùng   c¸c   ®Ò   ¸n   vÒ   x∙   héi  hãa c¸c ho¹t ®éng y tÕ (quý II/2004). 
 9. 9 a) Söa  ®æi chÕ   ®é  viÖn phÝ, xãa bá  sù  ph©n biÖt  ®èi  xö trong kh¸m, ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ ng ­ êi tr¶ tiÒn dÞch vô. b) Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   x©y dùng  ®Ò  ¸n  Huy ®éng vèn ®Ó n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn tØnh, bÖnh  viÖn khu vùc; x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng líi y tÕ c¬  së, kÓ  c¶ viÖc x©y dùng c¬  së  kh¸m, ch÷a bÖnh, trang thiÕt  bÞ y tÕ ë c¸c vïng thiªn tai, b∙o, ngËp lôt, vïng s©u, vïng  xa.  c) Hoµn thiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch kh¸m, ch÷a bÖnh cho  ngêi nghÌo, c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch; x©y dùng chÝnh s¸ch  ®èi víi nh÷ng ngêi bÞ  t¸c  ®éng bëi hËu qu¶ cña chÊt  ®éc  mµu da cam. d)   KhÈn   tr¬ng   x©y   dùng   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   c«ng   nghiÖp  dîc,  ®Ò  ¸n Qu¶n  lý  thuèc  vµ  c¸c gi¶i ph¸p chèng  ®éc quyÒn trong kinh doanh thuèc ch÷a bÖnh.  V .   H é i   n h Ë p   k i n h   t Õ   q u è c   t Õ   v µ   t h ù c   h i Ö n   c ¸ c   c a m  k Õ t ,   l é   t r × n h   h é i   n h Ë p ,   c h u È n   b Þ   c ¸ c   ® i Ò u   k i Ö n  t r o n g   n í c   ® Ó   s í m   g i a   n h Ë p   T æ   c h ø c   T h ¬ n g   m ¹ i   T h Õ  giíi (WTO) 1.   Trong   n¨m   2004,   ChÝnh   phñ   sÏ   tËp   trung   chØ   ®¹o  c«ng t¸c  ®µm ph¸n  ®Ó   ®¹t  ®îc môc tiªu gia nhËp WTO vµo  n¨m 2005. 2. Bé Th¬ng m¹i chñ tr× cïng c¸c Bé, ngµnh liªn quan. a)   TËp   trung   x©y   dùng   ChiÕn   lîc   tæng   thÓ   héi   nhËp  kinh tÕ  quèc tÕ   ë  c¸c cÊp  ®é: toµn cÇu, khu vùc vµ  song  ph¬ng,  ®Æc biÖt lµ  chuÈn bÞ   ®Ò  ¸n  ®µm ph¸m gia nhËp WTO  ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ. b) X©y dùng c¸c cam kÕt cuèi cïng gia nhËp WTO (quý  I/2004);   x©y   dùng   ®Ò   ¸n   Th«ng  tin  tuyªn   truyÒn   vÒ  WTO,   nh÷ng lîi  Ých vµ  th¸ch thøc cña mét níc thµnh viªn nh»m  t¨ng cêng sù hiÓu biÕt vµ ®ång thuËn trong x∙ héi vÒ viÖc  níc ta gia nhËp WTO. c) X©y dùng ph¬ng ¸n më  cöa thÞ  trêng; x©y dùng c¸c  tiªu   chuÈn   kü   thuËt   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµng     hãa  nhËp khÈu. d)   Hoµn   thµnh   dù   th¶o   NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chÝnh s¸ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i ­ dÞch vô vµ tæ chøc viÖc  triÓn khai thùc hiÖn sau khi ban hµnh. ®)   TiÕp   tôc   hoµn   thiÖn   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan   ®èi   víi  hµng  hãa nhËp khÈu. Sím c«ng bè lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan  vµ  ph¬ng thøc  ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch thuÕ  quan  ®èi víi hµng  
 10. 10 hãa nhËp khÈu n¨m 2004 chÞu sù   ®iÒu chØnh cña h¹n ng¹ch  thuÕ quan. e)  Söa  ®æi,  bæ sung  c¸c quy   ®Þnh  vÒ  ho¹t  ®éng kinh  doanh   c¸c   mÆt   hµng:   ph©n   bãn,   xi   m¨ng,   s¾t   thÐp,   hãa   chÊt, vËt liÖu næ, x¨ng dÇu, gas, muèi,  ®êng, thuèc l¸,  rîu, thùc phÈm t¬i sèng,...  3.   C¸c   Bé,   ngµnh   khÈn   tr¬ng   rµ   so¸t,   söa   ®æi,   x©y  dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy (bao gåm c¶ c¸c tiªu chuÈn) phï  hîp víi yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c   quy ®Þnh cña WTO vµ yªu cÇu hîp lý cña c¸c n íc thµnh viªn  WTO tham gia  ®µm ph¸n (bao gåm 94 v¨n b¶n trong  ®ã  cã  52   v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung vµ 42 v¨n b¶n ban hµnh míi). VI. Xãa ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm Trong hai n¨m tíi, tiÕp tôc thùc hiÖn m¹nh mÏ  Ch¬ng  tr×nh Xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®Æc biÖt tËp trung chØ ®¹o thùc   hiÖn xãa  ®ãi gi¶m nghÌo  ë  c¸c b∙i ngang, vïng ven biÓn,  miÒn nói, vïng d©n téc, vïng n«ng d©n mÊt ®Êt, thiÕu viÖc   lµm do lÊy  ®Êt ph¸t triÓn  giao  th«ng,   ®« thÞ,  x©y  dùng  khu c«ng nghiÖp,... 1.   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  x©y   dùng   ®Ò   ¸n   Ph¸t   triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi  ë  vïng phÝa T©y  ®êng Hå  ChÝ  Minh. X¸c  ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch hç  trî  n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt,  giao lu hµng hãa,  tiªu  thô  s¶n phÈm, n©ng  cao   ®êi  sèng  cña nh©n d©n ë vïng nµy.     2. Bé  Th¬ng m¹i nghiªn cøu  ®Ò  ¸n Ph¸t triÓn m¹ng líi  th¬ng nghiÖp ë miÒn nói. 3. Giao Uû  ban D©n téc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ  ®Þa   ph¬ng   cã   liªn   quan   tæng   kÕt   5   n¨m   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh 135. 4. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¬ së  h¹ tÇng thiÕt yÕu ë c¸c vïng khã kh¨n, vïng s©u, vïng xa;  tr×nh   ChÝnh   phñ   hç   trî   x©y   dùng   c¸c   dù   ¸n   (trêng   häc,  tr¹m   x¸,   níc   s¹ch,   ®êng   vµo   trung   t©m   côm   x∙,   ®iÖn)   ë  nh÷ng vïng cßn thiÕu. 5. Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi rµ so¸t l¹i Ch­ ¬ng tr×nh xãa  ®ãi, gi¶m nghÌo vµ  viÖc lµm trong c¶ níc,  trªn c¬ së ®ã x©y dùng tiªu chuÈn ®ãi nghÌo míi ë møc cao   h¬n, tr×nh ChÝnh phñ trong quý IV/2004.  6. X©y dùng  ®Ò  ¸n C¶i c¸ch hÖ  thèng b¶o hiÓm x∙ héi,  ®Æc biÖt lµ  b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, t¹o sù  b×nh  ®¼ng vÒ  c¬  héi  ®îc b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi ngêi lao  ®éng trong c¸c  thµnh phÇn kinh tÕ (quý III/2004). 
 11. 11
 12. 12 VII. TËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cÊp b¸ch  vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu lùc  phßng, chèng tham nhòng, ®©y lµ c«ng viÖc  träng t©m cña n¨m 2004 1.   Bé   Néi   vô,   Ban   ChØ   ®¹o   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   cña  ChÝnh phñ   ®«n  ®èc c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph ¬ng thùc hiÖn Ch­ ¬ng   tr×nh  tæng   thÓ   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh;   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæng   hîp,   b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   vÒ   c«ng   t¸c   c¶i   c¸ch   hµnh  chÝnh  t¹i  c¸c  phiªn   häp   hµng   th¸ng   cña   ChÝnh   phñ,  thùc   hiÖn ngay tõ th¸ng 3 n¨m 2004. 2.   C¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc  thùc hiÖn  tèt  c¸c  chøc  n¨ng  ®∙  ®îc ph©n  c«ng;  tiÕp tôc  so¸t   xÐt,   c¾t   gi¶m   nh÷ng   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   kh«ng   cÇn  thiÕt.  3. Bé  Néi vô  nghiªn cøu, bæ sung, söa  ®æi Ph¸p lÖnh  vÒ  C¸n bé, c«ng chøc theo  híng  g¾n  tr¸ch  nhiÖm  c¸ nh©n  víi kÕt qu¶ c«ng viÖc. X©y dùng vµ  thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh  vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   cô   thÓ   phßng,   chèng   tham   nhòng,   quan  liªu,  thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm,   chèng   l∙ng  phÝ;   x©y   dùng   c¬   chÕ  kiÓm tra, gi¸m s¸t nh»m siÕt chÆt kû  c¬ng vµ  kû  luËt  hµnh chÝnh; n©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc cña  ®éi ngò  c¸n  bé, c«ng chøc nhµ níc (quý III/2004).  4. Bé  Néi vô  cïng Bé  Tµi chÝnh nghiªn cøu, x©y dùng  c¬  chÕ   ®Ó  kiÓm so¸t thu nhËp, thùc hiÖn triÖt  ®Ó  viÖc kª  khai tµi s¶n vµ thu nhËp c¸ nh©n, tr íc hÕt lµ ®èi víi c¸n  bé cã chøc, cã quyÒn. VIII. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn 1. Trªn c¬ së tiÕp tôc cô thÓ  hãa vµ thùc hiÖn nh÷ng   néi   dung   chñ   yÕu   ®∙   ®îc   nªu   ra   trong   Ch¬ng   tr×nh   hµnh  ®éng   cña   ChÝnh   phñ   (phô   lôc   kÌm   theo),   theo   chøc   n¨ng,   nhiÖm vô ®∙ ®îc ph©n c«ng, c¸c ®ång chÝ Bé trëng, Thñ tr­ ëng   c¸c   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   trùc   tiÕp   chØ   ®¹o   x©y   dùng   Ch¬ng  tr×nh hµnh  ®éng cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph ¬ng m×nh; x©y dùng,  rµ  so¸t, bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy ho¹ch, chÝnh s¸ch,   ch¬ng tr×nh, dù  ¸n theo sù  ph©n c«ng cña ChÝnh phñ. §Æc  biÖt, cô thÓ  hãa nh÷ng viÖc cÇn triÓn khai kh«ng cÇn c¸c  ®Ò ¸n, chØ thÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn ngay trong nh÷ng th¸ng  ®Çu n¨m 2004. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang Bé, Thñ   trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n 
 13. 13 c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   tËp   trung  chØ  ®¹o,   t¨ng   cêng   kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   viÖc   triÓn   khai   thùc  hiÖn c¸c néi dung cña Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng, kÞp thêi  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch phï  hîp vµ  tæng hîp t×nh  h×nh, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.  3.   C¸c   Bé,   ngµnh   ®îc   ph©n   c«ng   chuÈn   bÞ   c¸c   ch¬ng  tr×nh, ®Ò ¸n, chÝnh s¸ch,... chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬   quan liªn  quan  tæ chøc  nghiªn  cøu,  x©y dùng vµ  b¸o c¸o  kÕt   qu¶   ®óng   theo   tiÕn   ®é,   thêi   gian   ®∙   quy   ®Þnh   t¹i  phiªn häp thêng kú cña ChÝnh phñ.
 14. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt Héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø IX (Néi dung nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu, bao gåm c¶ nhiÖm vô ghi trong NghÞ quyÕt sè 01/2004/NQ­CP cña  ChÝnh phñ) STT Néi dung c«ng viÖc H×nh thøc Thêi gian hoµn  thµnh 1 Bé Néi vô chñ tr× ­ Söa ®æi, bæ sung Ph¸p lÖnh vÒ C¸n bé, c«ng chøc  T 12/2004 ­ ChØ  ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¬  chÕ  “mét cöa”  ë  cÊp  Õ   ho¹ch   triÓn  K Quý I­IV/2004 tØnh, cÊp huyÖn;  chuÈn bÞ  thùc hiÖn c¬  chÕ  “mét cöa" t¹i  khai cÊp x∙. ­ X©y dùng c¬  chÕ  tù  chñ   ®èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp: trêng  Þ ®Þnh Ngh Quý II/2004 ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu, bÖnh viÖn ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n t¸ch qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ  níc víi qu¶n  Ò ¸n § T 12/2004 lý  s¶n xuÊt kinh doanh vµ  ho¹t  ®éng cña tæ chøc sù  nghiÖp   dÞch vô c«ng. ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  tiªu chuÈn tuyÓn chän gi¸m  ®èc doanh   Ò ¸n § Quý III/2004 nghiÖp. 2 Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× ­ X©y dùng khung ph¸p lý  chung (LuËt §Çu t  chung) cho c¸c  ù th¶o LuËt D Quý III/2004 doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. ­ C¶i thiÖn m«i trêng  ®Çu t  (bao gåm triÓn khai S¸ng kiÕn  Ò ¸n § chung ViÖt ­ NhËt). ­ Söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 58/2002/Q§­TTg vÒ ban hµnh  Þ   ®Þnh,   QuyÕt  Ngh Quý II/2004 tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ  Tæng c«ng ty  nh ®Þ nhµ níc. ­ Tæng kÕt thÝ   ®iÓm viÖc chuyÓn Tæng c«ng ty nhµ  níc sang  Ò ¸n tæng kÕt  § Quý IV/2004
 15. 15 ho¹t  ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con; tæng kÕt,  ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  90/2001/N§­CP vÒ  trî   gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa. ­ Rµ so¸t, x¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch cÇn ®iÒu chØnh, ban hµnh   Ò ¸n § Quý III/2004 míi hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n. ­ X©y dùng vµ  ban hµnh Quy chÕ  gi¸m s¸t,  ®¸nh gi¸  ®Çu t, Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  bao gåm c¶ phÇn gi¸m s¸t cña céng ®ång. ChÝnh phñ ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n thanh tra kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t, triÓn khai  Th«ng t  Quý I/2004 thùc hiÖn ®Ò ¸n khi ®îc th«ng qua. ­ X©y dùng c¬ chÕ ®Êu thÇu, ®Æt hµng, giao nhiÖm vô s¶n xuÊt,  Þ ®Þnh Ngh Quý II/2004 cung cÊp s¶n phÈm c«ng Ých  vµ dÞch vô c«ng. ­ X©y dùng quy ho¹ch vèn ODA thêi kú  2006 ­ 2010 và  §Ò  ¸n  Quy   ho¹ch,   Th«ng  Quý II/2004 n©ng cao kh¶ n¨ng gi¶i ng©n vµ  sö  dông hiÖu qu¶ vèn ODA;   t t¨ng cêng gi¸m s¸t ®Çu t nguån vèn ODA. ­ X©y dùng c¬  chÕ   ®Ó  t¹o chuyÓn biÕn c¬  b¶n trong thu hót  Þ   ®Þnh,   QuyÕt  Quý II/2004 Ngh vèn  ®Çu t tõ  c¸c níc cã  thÞ  trêng vèn ®Çu t lín, nh÷ng tËp  nh ®Þ ®oµn   xuyªn   quèc   gia;   híng  m¹nh   vµo   nh÷ng   ngµnh,   lÜnh   vùc  quan träng cña nÒn kinh tÕ. ­ Híng dÉn doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cæ phÇn  hãa  Quý II/2004 ®Ó niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n. ­ §iÒu chØnh, bæ sung danh môc gäi vèn FDI trong lÜnh vùc   Danh môc Quý III/2004 th¬ng m¹i, tÝn dông, viÔn th«ng, b¶o hiÓm, giao th«ng vËn   t¶i, gi¸o dôc  ®µo t¹o, s¶n xuÊt xi m¨ng;  ®a d¹ng   hãa c¸c  h×nh thøc  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi phï  hîp víi lé  tr×nh  héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.    ­ Söa  ®æi, bæ sung NghÞ   ®Þnh sè  36/CP vÒ  Quy chÕ  khu c«ng  Þ ®Þnh,  Ngh Quý II/2004 nghiÖp, khu chÕ  xuÊt, khu c«ng nghÖ  cao; rµ  so¸t quy ho¹ch  B¸o c¸o tæng kÕt x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, côm  c«ng nghiÖp võa vµ nhá. ­ X©y dùng chÝnh s¸ch  ®iÒu chØnh m¹nh c¬  cÊu kinh tÕ, c¬   Þ   ®Þnh   hoÆc  Quý IV/2004 Ngh
 16. 16 cÊu ®Çu t trong tõng ngµnh, tõng vïng. QuyÕt ®Þnh ­ Söa  ®æi bæ sung NghÞ   ®Þnh sè  77/CP vÒ  ban hành Quy chÕ  Þ ®Þnh Ngh Quý IV/2004 ®Çu   t  theo   h×nh   thøc   hîp   ®ång   x©y   dùng   ­   kinh   doanh   ­  chuyÓn giao (BOT) ¸p dông cho ®Çu t trong níc. ­  Rà   so¸t   viÖc   huy  ®éng   vèn   ®Çu   t  cho   n¨m  2004   vµ   2005,  Ò ¸n § Quý IV/2004 chuÈn bÞ x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn ®Çu t cho 5 n¨m tíi ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n huy  ®éng c¸c nguån  ®Çu t b¶o tån vµ  chèng  Ò ¸n  § Quý II/2004 xuèng cÊp c¸c di tÝch v¨n  hãa vµ ph¸t triÓn ngµnh y tÕ. ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ë  vïng phÝa   Ò ¸n § Quý III/2004 T©y ®êng Hå ChÝ Minh 3 Bé Tµi chÝnh chñ tr× ­ Thùc hiÖn chuyÓn  c¸c doanh nghiÖp  nhµ  níc gi÷  100% vèn  Ò ¸n § Quý III/2004 sang ho¹t  ®éng theo chÕ   ®é  c«ng ty díi h×nh thøc C«ng ty  tr¸ch nhiÔm h÷u h¹n mét thµnh viªn. ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n doanh nghiÖp nhµ  Ò ¸n § Quý III/2004 níc thùc hiÖn cæ phÇn   hãa theo gi¸ thÞ  trêng gåm c¶ gi¸  trÞ sö dông ®Êt). ­ X©y dùng c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch nh»m hoµn thiÖn, më  réng   Ò ¸n § Quý II/004 vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng cña thÞ trêng chøng kho¸n.  ­   Söa   ®æi,   bæ   sung   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP   vÒ   chuyÓn  Th«ng t Quý II/2004 doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh C«ng ty cæ phÇn  ®Ó  g¾n cæ phÇn  hãa doanh nghiÖp nhµ  níc víi niªm yÕt trªn thÞ  trêng chøng  kho¸n. ­ Hoµn thµnh ®Ò ¸n thµnh lËp C«ng ty ®Çu t  tµi chÝnh nhµ n­ §Ò ¸n Quý II/2004 íc, thùc hiÖn thÝ   ®iÓm  ë  mét sè   ®Þa ph¬ng cã  nhiÒu doanh  nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn hãa. ­ Söa  ®æi, bæ sung c¸c quy  ®Þnh vÒ  u  ®∙i thuÕ   ®èi víi c¸c  Þ   ®Þnh,   Th«ng  Ngh Quý III/2004 ho¹t ®éng chøng kho¸n. t ­ Bæ sung, söa  ®æi QuyÕt  ®Þnh sè  146/Q§­TTg vÒ  tû  lÖ  tham   Õt ®Þnh Quy Quý III/2004
 17. 17 gia cña bªn níc ngoµi vµo thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam. ­ Söa  ®æi quy  ®Þnh vÒ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu cña   Quý II/2004 c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc;   chän   Ýt   nhÊt   mét   ®Õn   hai   Tæng  c«ng ty lín thùc hiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. ­ Thùc hiÖn thÝ ®iÓm viÖc b¸n, cho thuª tõ mét ®Õn hai Tæng  c«ng ty lín ­ Söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n  ®Ó  xãa bá  b¶o hé  bÊt hîp lý  Õt ®Þnh Quy Quý I/2004 b»ng h×nh thøc cho vay theo chØ  ®Þnh, b¶o l∙nh vay, khoanh  nî,   xãa   nî,   d∙n   nî,   bï   lç   chuyÓn   vèn   vay   thµnh   vèn   ng©n   s¸ch...  ­ X©y dùng ®Ò ¸n LuËt sö dông vèn nhµ níc vµo kinh doanh. §Ò ¸n LuËt Quý IV/2004 ­ X©y dùng Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh C«ng ty nhµ n íc vµ quy  Þ ®Þnh Ngh Quý III/2004 chÕ qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. ­ X©y dùng c¬  chÕ  tµi chÝnh phôc vô  s¾p xÕp vµ  ph¸t triÓn  Õt ®Þnh Quy Quý I/2004 n«ng l©m trêng quèc doanh. ­ Söa  ®æi NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP vÒ  c¬  chÕ  tµi chÝnh  Þ ®Þnh Ngh Quý III/2004 ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu  ­  X©y  dùng   c¬  chÕ   tµi  chÝnh  sö   dông  quü   ®Êt  t¹o   vèn  x©y   Õt ®Þnh cña Thñ  Quy Quý II/2004 dùng c¬ së h¹ tÇng. tíng ChÝnh phñ   ­ X©y dùng ®Ò ¸n xãa bao cÊp vÒ ®Êt ®ai; x¸c ®Þnh khung gi¸   Ò ¸n § N¨m 2004 ®Êt, c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai ­ X©y dùng Quy chÕ b¶o l∙nh cña ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh Quý IV/2004 ­ X©y dùng ®Ò ¸n vÒ b¶o hiÓm t¬ng hç  §Ò ¸n Quý IV/2004 ­ X©y dùng Quü  b¶o l∙nh tÝn dông cho doanh nghiÖp nhá  vµ   Þ ®Þnh Ngh Quý II/2004 võa. ­ Söa  ®æi NghÞ   ®Þnh sè  90/CP vÒ  qu¶n lý  vay vµ  tr¶ nî  níc  Þ ®Þnh Ngh Quý III/2004 ngoµi. ­ X©y dùng danh môc hµng  hãa c¾t gi¶m thuÕ cña khu vùc mËu   Þ ®Þnh Ngh Quý IV/2004 dÞch   tù   do  ASEAN   ­  Trung   Quèc   vµ     ®èi  víi   hµng   n«ng  s¶n  
 18. 18 nh¹y c¶m cao trong AFTA ­ Söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 73/CP vÒ chÝnh s¸ch x∙ héi hãa NghÞ ®Þnh Quý II/2004 ­ X©y dùng c¬  chÕ  qu¶n lý  gi¸ thuèc phßng vµ  ch÷a bÖnh cho  Þ ®Þnh Ngh Quý III/2004 ngêi 4 Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc chñ tr× ­ X©y dùng NghÞ   ®Þnh qu¶n lý  ph¸t hµnh vµ  giao dÞch chøng   Þ ®inh Ngh Quý III/2004 kho¸n cha niªm yÕt. ­   §a   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n   Hµ   Néi   ­   thÞ   trêng  Ò ¸n § Quý III/2004 giao dÞch chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa vµo  ho¹t ®éng. ­   X©y   dùng   ®Ò   ¸n   thµnh   lËp   Trung   t©m   lu   ký   chøng   kho¸n,  Ò ¸n § Quý IV/2004 cung cÊp dÞch vô   ®¨ng ký, lu ký  vµ  thµnh to¸n chøng kho¸n  cho chøng kho¸n niªm yÕt vµ cha niªm yÕt. 5 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr× ­   Híng   dÉn   c¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   niªm   yÕt   cæ  Õt ®Þnh  Quy Quý III/2004 phiÕu. ­ Thùc hiÖn giai  ®o¹n hai dù  ¸n hiÖn  ®¹i  hãa ng©n hµng vµ Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  hÖ thèng thanh to¸n   ChÝnh phñ. ­ Bæ sung, söa ®æi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi  Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  ChÝnh phñ. ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  lé  tr×nh gi¶m dÇn, tiÕn tíi chÊm døt Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  hiÖn tîng ®« la  hãa trong nÒn kinh tÕ  ChÝnh phñ. ­ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ  linh ho¹t nh»m æn  ®Þnh søc  Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  mua ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña ®ång tiÒn ViÖt Nam  ChÝnh phñ 6 Bé C«ng nghiÖp chñ tr× ­ Thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh n©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n  ChØ thÞ, Th«ng t Quý II/2004 phÈm   c«ng   nghiÖp   cã   kh¶   n¨ng   xuÊt   khÈu   cao:   dÖt   may,   da  giÇy, chÕ  biÕn thùc phÈm, mét sè  s¶n phÈm c¬  khÝ,  ®iÖn tö,  tin häc, vËt liÖu x©y dùng…
 19. 19 ­  Rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  chèt  ®Õn n¨m 2010, trong  ®ã  chó  träng ph¸t triÓn ngµnh c¬  ChÝnh phñ khÝ  chÕ  t¹o vµ  mét sè  ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän t¹o b íc  ®ét ph¸. ­ Thùc hiÖn  ®Ò  ¸n ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng l©m  Ò ¸n § Quý II/2004 thuû s¶n theo ChØ thÞ sè 24/2003/CT­TTg. 7 Bé X©y dùng chñ tr× ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  gi¶i ph¸p chèng thÊt tho¸t, l∙ng phÝ,  Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  tiªu cùc trong x©y dùng, t¨ng cêng qu¶n lý  chÊt lîng x©y  ChÝnh phñ dùng.  ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n ph¸t triÓn vµ  qu¶n lý  hiÖu qu¶ thÞ  trêng  Ò ¸n § 4/2004 bÊt ®éng s¶n (thÞ trêng nhµ ë, thÞ trêng ®Êt ®ai). ­ Dù th¶o LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n. Dù th¶o LuËt N¨m 2005 ­ X©y dùng quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam phï  hîp  Quy ®Þnh N¨m 2004 víi lé tr×nh héi nhËp quèc tÕ. ­ ChØ  ®¹o quy ho¹ch x©y dùng hÖ  thèng  ®« thÞ  vµ  khu d©n c  ChØ thÞ N¨m 2004 n«ng th«n. ­ NghÞ ®Þnh híng dÉn  thi hµnh LuËt X©y dùng. NghÞ ®Þnh 2004­2005 8 Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr× ­ X©y dùng chÝnh s¸ch t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn  Õt ®Þnh cña Thñ  Quý II/2004 Quy kinh tÕ trang tr¹i tíng ChÝnh phñ ­ X©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp theo híng Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  s¶n xuÊt g¾n víi chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm . ChÝnh phñ ­ X©y dùng ®Ò ¸n ®æi míi qu¶n lý ngµnh l©m nghiÖp.  §Ò ¸n Quý IV/2004 9 Bé Thuû s¶n chñ tr× ­ Rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch  nu«i trång thuû  s¶n; ban  B¸o   c¸o   tæng   kÕt,  Quý III/2004 hµnh quy ®Þnh vÒ vïng nu«i trång thuû s¶n an toµn. nghÞ ®Þnh ­ TriÓn khai thùc hiÖn viÖc thu håi nî vµ n©ng cao hiÖu qu¶  Ò ¸n § Quý III/2004 Ch¬ng  tr×nh   ®¸nh   c¸   xa   bê  theo   QuyÕt   ®Þnh  sè   89/2003/Q§­
 20. 20 TTg. 10 Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chñ tr× ­ X©y dùng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt b»ng cho khu vùc  Þ ®Þnh Ngh Quý II/2004 kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t nh©n. ­ X©y dùng NghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt  ®ai (n¨m  Theo NghÞ quyÕt  01/2004/NQ­CP cña  2003). ChÝnh phñ ­ Xãa bá  bao cÊp vÒ   ®Êt, chèng  ®Çu c¬  trôc lîi, kÝch cÇu  Õt   ®Þnh,   Th«ng   Quý II/2004 Quy ¶o, chiÕm dông tr¸i phÐp, l∙ng phÝ ®Êt ®ai. t ­   Rµ   so¸t   c«ng   t¸c   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt,   ®Æc   B¸o c¸o tæng kÕt Quý IV/2004 biÖt lµ ®Êt ven ®« thÞ, ®êng giao th«ng, khu c«ng nghiÖp. ­ X©y dùng quy chÕ gi¸ ®Êt theo nguyªn t¾c thÞ trêng. Quy chÕ ­ X©y dùng c¬  chÕ  chÝnh s¸ch cô  thÓ  vÒ   ®Êt  ®ai  ®èi víi dù  Õt ®Þnh Quy ¸n thùc hiÖn x∙ héi  hãa c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n  hãa, thÓ dôc thÓ thao.           11 Bé Th¬ng m¹i chñ tr× ­ X©y dùng  ®Ò  ¸n më  réng thÞ  trêng xuÊt khÈu,  ®Èy m¹nh s¶n  Ò ¸n  § Quý II/2004 xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¨ng khèi lîng hµng   hãa dÞch vô  vµ  Õt ®Þnh Quy xuÊt   khÈu;   ph¬ng   ¸n   hç   trî   cÇn   thiÕt   ®èi   víi   nh÷ng   hµng  hãa cÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. ­ Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c  Õt   ®Þnh,   Th«ng Quy mÆt hµng: ph©n bãn, xi m¨ng, s¾t thÐp,  hãa chÊt, vËt liÖu   t næ, x¨ng dÇu, gas, muèi, ®êng, thuèc l¸, rîu, thùc phÈm t¬i  sèng,... ­ Thùc hiÖn c¸c Ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i träng  ®iÓm Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  quèc gia.  ChÝnh phñ ­ Rµ  so¸t l¹i quy ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i cña c¶ níc,  B¸o c¸o tæng kÕt Quý III/2004 c¸c tØnh vµ thµnh phè träng ®iÓm. ­ §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn thÞ  trêng trong níc, tËp trung Theo NghÞ quyÕt 01/2004/NQ­CP cña  ph¸t triÓn th¬ng m¹i n«ng th«n ®Õn n¨m 2010.  ChÝnh phñ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2