Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị kho bạc nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 51/2005/Q§­BTC  ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ møc l∙i suÊt tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ ®ît III n¨m 2005 ph¸t hµnh trùc tiÕp  qua c¸c ®¬n vÞ kho b¹c nhµ níc  Bé trëng Bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy   05/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi quan   träng cña ®Êt níc; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   09/2005/Q§­BTC  ngµy   21/01/2005   cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu   ChÝnh   phñ   ®ît   III   n¨m   2005   ®Ó   ®Çu   t  mét   sè   c«ng   tr×nh   giao th«ng thñy lîi quan träng cña ®Êt níc, Theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   ®ît III n¨m  2005 ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi quan  träng cña  ®Êt níc ph¸t hµnh trùc tiÕp qua c¸c  ®¬n vÞ  Kho  b¹c   Nhµ   níc   tõ   ngµy   01/8/2005   lµ:   8,6%.   TiÔn   l∙i   tr¸i  phiÕu ®îc thanh to¸n mçi n¨m mét lÇn khi ®ñ 12 th¸ng tÝnh  tõ ngµy mua. §i Ò u   2.  Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  Kho b¹c nhµ  níc tæ chøc triÓn khai ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ theo møc l∙i suÊt trªn ®©y. §i Ò u   3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký.  Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc vµ  trùc thuéc Bé  Tµi chÝnh; Gi¸m  ®èc Së  Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản