Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 51/2005/Q§­TTG  ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch  Khu kinh tÕ vÞnh V©n Phong, tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  X©y dùng t¹i tê  tr×nh sè   88/TTr­BXD ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2004 vµ  Chñ  tÞch Uû  ban   nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ t¹i tê tr×nh sè 175/TT­UB ngµy 16   th¸ng 01 n¨m 2004, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Quy ho¹ch Khu kinh tÕ  vÞnh V©n  Phong, tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ   yÕu sau: 1. Ph¹m vi quy ho¹ch Khu kinh tÕ vÞnh V©n Phong thuéc   hai huyÖn V¹n Ninh vµ Ninh Hoµ, tØnh Kh¸nh Hoµ:  ­ PhÝa B¾c gi¸p tØnh Phó Yªn; ­ PhÝa Nam gi¸p Hßn HÌo; ­ PhÝa §«ng gi¸p biÓn §«ng; ­ PhÝa  T©y  gi¸p c¸c  x∙ miÒn  nói cña  hai huyÖn  Ninh  Hoµ vµ V¹n Ninh. 2. TÝnh chÊt: Lµ  Khu kinh tÕ  tæng hîp, trong  ®ã  c¶ng trung chuyÓn   container quèc tÕ gi÷ vai trß chñ ®¹o, kÕt hîp ph¸t triÓn   kinh tÕ  tæng hîp  ®a ngµnh,  ®a lÜnh vùc gåm du lÞch, dÞch  vô, c«ng nghiÖp, nu«i trång h¶i s¶n vµ  c¸c ngµnh kinh tÕ  kh¸c. 3. Quy m«: ­ Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch kho¶ng 150.000 ha gåm diÖn   tÝch phÇn mÆt níc kho¶ng 80.000 ha, phÇn  ®Êt liÒn kho¶ng   70.000 ha; trong ®ã ®Êt sö dông cho x©y dùng kho¶ng 8.000   ha ­ 10.000 ha.
  2. 2 ­   Tæng   d©n   sè   toµn   khu   vùc   quy   ho¹ch   ®Õn   n¨m   2020  kho¶ng   400.000   ngêi;   trong   ®ã   d©n   sè   ®«   thÞ   kho¶ng  275.000 ngêi. 4. C¸c híng ph¸t triÓn chñ yÕu: a) PhÝa B¾c vÞnh V©n Phong: ­ Ph¸t triÓn du lÞch biÓn ë khu vùc §¹i L∙nh. ­ C¶ng trung chuyÓn quèc tÕ, du lÞch sinh th¸i biÓn,  sinh th¸i   ®Çm  vÞnh,  trung  t©m  th¬ng  m¹i  ­ tµi chÝnh  vµ  khu d©n c ph¸t triÓn t¹i b¸n ®¶o Hßn Gèm, Hßn Lín vµ toµn   bé phÇn níc vïng vÞnh.  ­ Khu d©n c  ®« thÞ  ph¸t triÓn trªn c¬  së   ®« thÞ  V¹n   Gi∙ vµ khu vùc Tu B«ng. ­ Khu c«ng nghiÖp: ®îc bè trÝ t¹i V¹n Th¾ng. ­ C¸c khu du lÞch sinh th¸i ph¸t triÓn ë phÝa §«ng vµ  §«ng ­ Nam b¸n ®¶o Hßn Gèm. b) PhÝa Nam vÞnh V©n Phong:   ­ Khu ®« thÞ: bao gåm c¸c khu Dèc LÕt, Ninh Thñy Ninh  Phíc  g¾n kÕt víi thÞ trÊn Ninh Hßa, Hßn HÌo, ®Çm Nha Phu   ph¸t triÓn thµnh ®« thÞ lo¹i III, víi tÝnh chÊt lµ ®« thÞ  du   lÞch,   dÞch  vô,  gi¸o   dôc,   ®µo   t¹o   chuyªn   nghiÖp,   d¹y   nghÒ vµ c«ng nghiÖp.  ­ Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp t¹i Ninh Thñy, kÕt hîp   víi khu c«ng nghiÖp  ®ãng tÇu. X©y dùng khu c¶ng dÇu t¹i  Hßn Mü  Giang vµ  kho x¨ng dÇu ngo¹i  quan; c¶ng  tæng  hîp  t¹i Hßn Khãi phÝa T©y B¾c khu Dèc LÕt. 5. Tæ chøc kh«ng gian: Khu kinh tÕ vÞnh V©n Phong gåm hai khu vùc, ®ång thêi   còng lµ hai khu ®« thÞ: B¾c V©n Phong vµ Nam V©n Phong. a) Khu ®« thÞ B¾c V©n Phong: lµ khu kinh tÕ tæng hîp,  gåm c¶ng trung chuyÓn container quèc tÕ ­ du lÞch ­ th ¬ng  m¹i ­ c«ng nghiÖp, bao gåm khu vùc §¹i L∙nh, b¸n  ®¶o Hßn  Gèm, Hßn Lín,  Tu B«ng,  thÞ  trÊn V¹n Gi∙; diÖn  tÝch   ®Êt  x©y dùng kho¶ng 4.500 ha ­  ®Õn 5.300 ha; quy m« d©n sè  kho¶ng 140.000 ngêi. b) Khu ®« thÞ Nam V©n Phong: lµ ®« thÞ du lÞch ­ dÞch   vô  ­ c«ng  nghiÖp  bao gåm khu vùc Ninh  Thuû,  Ninh Phíc,  Dèc LÕt, thÞ trÊn Ninh Hoµ; diÖn tÝch ®Êt x©y dùng kho¶ng   2.300 ha; quy m« d©n sè kho¶ng 135.000 ngêi. 6. Ph©n khu chøc n¨ng: a) C¸c khu c¶ng chÝnh: ­ PhÝa B¾c vÞnh V©n Phong: 
  3. 3 + Khu c¶ng trung chuyÓn container quèc tÕ t¹i bê phÝa   §«ng   vòng   §Çm   M«n:   giai   ®o¹n   quy   ho¹ch   tiÒm   n¨ng   diÖn  tÝch kho¶ng 750 ha; giai ®o¹n ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 400 ha;   giai  ®o¹n  ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 120 ha; giai  ®o¹n x©y dùng  ®ît ®Çu vµo n¨m 2006 kho¶ng 40 ha ­ 50 ha.   + C¶ng  tµu  kh¸ch  du lÞch  t¹i bê  phÝa  §«ng  vòng  §Çm  M«n: diÖn tÝch kho¶ng 0,5 ha.  +   Khu   dÞch   vô   hËu   c¶ng   t¹i   b¸n   ®¶o   Hßn   Gèm   lµ   khu  dÞch   vô   c¶ng   trung   chuyÓn   container   quèc   tÕ,   diÖn   tÝch  kho¶ng 150 ha. ­ PhÝa Nam vÞnh V©n Phong: + Khu c¶ng trung chuyÓn dÇu, c¶ng chuyªn dïng t¹i hßn   Mü  Giang, bao gåm c¶ng, kho dÇu ngo¹i quan cã  tæng diÖn  tÝch kho¶ng 70 ­ 80 ha, trong ®ã c¶ng dÇu vµ c¶ng nhµ m¸y   ®ãng tµu kho¶ng 50 ha. + Khu c¶ng Hßn Khãi t¹i phÝa T©y B¾c khu Dèc LÕt gåm  c¶ng   tæng   hîp   tØnh   Kh¸nh   Hoµ,   c¶ng   tµu   kh¸ch   du   lÞch,  diÖn tÝch kho¶ng  4 ­ 5 ha.  b) C¸c khu du lÞch: ­ C¸c khu du lÞch thuéc Khu ®« thÞ B¾c V©n Phong gåm:  khu du lÞch nghØ m¸t TuÇn LÔ ­ Hßn Ngang (kho¶ng 350 ha);  khu du lÞch nghØ m¸t B∙i C¸t Th¾m (kho¶ng 210 ha); khu du  lÞch   b¸n   ®¶o   Hßn   Gèm   (kho¶ng   200   ha);   Khu   du   lÞch   §¹i  L∙nh (kho¶ng 40 ha). ­ C¸c khu du lÞch thuéc khu  ®« thÞ  Nam V©n Phong t¹i  khu Dèc LÕt ­ Mòi Du (diÖn tÝch kho¶ng 150 ha)  ­ Ngoµi ra, cã  thÓ  h×nh thµnh c¸c khu,  ®iÓm du lÞch  nh:   nói   C¸   «ng,   ®¶o   Hßn   §«i,   nói   Kh¶i   L¬ng;   lµng   chµi  Kh¶i L¬ng, mòi Hßn Chê, Hßn Kh«, mòi Cét Buåm, mòi GÒnh  Rång; lµng chµi Ninh §¶o thuéc Hßn Lín... c)   Khu   trung   t©m   th¬ng   m¹i   ­   tµi   chÝnh:     t¹i   khu  trung   t©m   b¸n   ®¶o   Hßn   Gèm,   lµ   trung   t©m   ®a   chøc   n¨ng,  träng t©m lµ dÞch vô ­ th¬ng m¹i ­ tµi chÝnh ­ ng©n hµng;  diÖn tÝch kho¶ng 400 ha. d) C¸c khu d©n c ®« thÞ ­ Khu  ®« thÞ  B¾c V©n Phong diÖn tÝch kho¶ng 2.150 ha  gåm:   c¸c   khu   ®«   thÞ   míi   Tu   B«ng,   §Çm   M«n,   §¹i   L∙nh   (kho¶ng 1.650 ha) vµ thÞ trÊn V¹n Gi∙ (kho¶ng 500 ha). ­ Khu  ®« thÞ  Nam V©n Phong diÖn tÝch kho¶ng 1.600 ha  gåm: thÞ trÊn Ninh Hoµ (kho¶ng 500 ha) vµ ®« thÞ míi Ninh  Thñy ­ Ninh Phíc ­ Dèc LÕt (kho¶ng 1.100 ha). ®) C¸c khu c«ng nghiÖp:
  4. 4 ­  Khu c«ng nghiÖp V¹n Th¾ng (kho¶ng 200 ha): lµ  khu   c«ng nghiÖp  ®a  ngµnh,  Ýt g©y « nhiÔm m«i trêng, khai th¸c  lîi thÕ vÒ dÞch vô c¶ng biÓn vµ du lÞch. ­ Khu c«ng nghiÖp Ninh Thñy (kho¶ng 500 ha) lµ khu c«ng   nghiÖp ®a ngµnh. e) Khu nu«i trång thñy s¶n : nu«i trång c¸c lo¹i h¶i  s¶n nh  t«m hïm, c¸ lång, ngäc trai, tæ chim yÕn, san h«  t¹i vòng BÕn Géi, vïng bê vµ mÆt níc bªn bê phÝa T©y vÞnh  V©n Phong.  7. Quy ho¹ch  kiÕn tróc, c¶nh quan ®« thÞ:  KiÕn tróc c¶nh quan ®èi víi tõng khu vùc ® îc x¸c ®Þnh  theo híng: ­ §¶m b¶o sù  hµi hoµ  vÒ  kiÕn tróc c¶nh quan gi÷a c¸c  khu chøc n¨ng,  ®ång thêi ph¶i mang tÝnh hiÖn  ®¹i vµ  phï  hîp víi ®Æc trng cña vïng duyªn h¶i miÒn Trung. ­ X¸c  ®Þnh hÖ  sè  sö  dông  ®Êt vµ  mËt  ®é  x©y dùng hîp   lý; khai th¸c hiÖu qu¶ kh«ng gian mÆt biÓn vïng vÞnh. ­ Gi÷  g×n,  b¶o vÖ  c¶nh  quan  thiªn  nhiªn  vµ  hÖ  sinh  th¸i tù  nhiªn cã   Ých,  ®¶m b¶o sù  ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña  khu vùc. 8. §Þnh híng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt: a) Giao th«ng: ­ Giao th«ng ®èi ngo¹i: + §êng hµng  kh«ng:  sö   dông s©n  bay Cam  Ranh  vµ  s©n  bay §«ng T¸c (Phó  Yªn); dù  tr÷   ®Êt  ®Ó  h×nh thµnh mét s©n  bay taxi t¹i b¸n ®¶o Hßn Gèm ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho Khu   kinh tÕ V©n Phong.  + §êng s¾t: chuyÓn tuyÕn  ®êng s¾t Thèng NhÊt hiÖn cã  ra ngoµi trung t©m thÞ  trÊn V¹n Gi∙; x©y dùng  ®o¹n  ®êng  s¾t   ra   c¶ng   trung   chuyÓn   quèc   tÕ   (kho¶ng   20   km);   n©ng  cÊp, c¶i t¹o c¸c ga hiÖn cã; x©y dùng míi ga LËp Tµu t¹i   Tu B«ng vµ ga V¹n Gi∙. + §êng thñy: n©ng cÊp c¶i t¹o c¶ng Hßn Khãi, c¶ng nhµ   m¸y  ®ãng tµu Hyundai ­ Vinashin; x©y dùng míi c¶ng trung  chuyÓn   container   quèc   tÕ   t¹i   §Çm   M«n,   c¶ng   vµ   kho   dÇu  ngo¹i quan t¹i hßn Mü  Giang, c¶ng tµu kh¸ch du lÞch §Çm  M«n. + §êng bé: n©ng cÊp c¶i t¹o quèc lé  1 thµnh  ®êng cÊp  I, tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an toµn giao  th«ng khi  ®i qua c¸c  ®« thÞ  vµ  khu d©n c;  ®èi víi tuyÕn  quèc lé 26 ®i §¾k L¾k, nèi quèc lé 26b víi quèc lé 26 t¹i  khu   vùc   x∙   Ninh   Trung,   ®¹t   tiªu   chuÈn   ®êng   cÊp   II,   lé  giíi 58 m; n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c tØnh lé  lB, 6, 7 g¾n víi  
  5. 5 khu vùc V©n Phong; x©y dùng c¸c bÕn xe  ®èi ngo¹i t¹i V¹n  Gi∙, Tu B«ng, Ninh Hoµ, §Çm M«n. ­ Giao th«ng néi thÞ: + §êng chÝnh: tõ quèc lé 1 ®i §Çm M«n cã 2 tuyÕn, mét   tuyÕn vËn t¶i hµng ho¸ phôc vô  c¶ng, ch¹y song song víi  ®êng s¾t vµ  mét tuyÕn phôc vô  cho du lÞch vµ  d©n c   phÝa  §«ng tuyÕn ®êng vËn t¶i. Tæng lé giíi lµ 100m. + N©ng  cÊp  ®êng NguyÔn   HuÖ  tõ  thÞ  trÊn  V¹n Gi∙  gÆp  quèc lé 1 t¹i x∙ V¹n Thä, cã lé giíi lµ 26 m. + N©ng cÊp  ®êng V¹n Gi∙ ­  ®Ëp §¸ Bµn lé  giíi 26m;  ® ­ êng thÞ  trÊn Ninh Hoµ  lé  giíi 30m; c¸c tuyÕn  ®êng nh¸nh  lé giíi 15 ­ 17m. b) Tho¸t níc: ­   Híng   tho¸t   níc:   cÊm   viÖc   x¶   níc   th¶i   ra   c¸c   b∙i  t¾m, níc th¶i ph¶i ®îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn tríc khi th¶i  ra biÓn t¹i c¸c cöa x¶ quy  ®Þnh; níc ma ®îc tËp trung vµo  hÖ   thèng   cèng  dÉn  vÒ   c¸c   s«ng,   suèi,   kªnh,   r¹ch   híng  ra  biÓn. ­ Sö dông hÖ thèng tho¸t níc ma vµ níc th¶i sinh ho¹t  riªng. c) CÊp níc: ­ Tæng nhu cÇu dïng níc:  +   T¹i   khu   vùc   ®«   thÞ:   ®Õn   n¨m   2010   kho¶ng   32.000   m3/ngµy/®ªm; ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 100.000 m3/ngµy/®ªm. +   T¹i   khu   vùc   d©n   c  n«ng   th«n:   ®Õn   n¨m   2010   kho¶ng  9.000 m3/ngµy/®ªm ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 10.000 m3/ngµy/®ªm. ­ Nguån níc: + Sö dông nguån níc tõ hå Hoa S¬n vµ hå §ång §iÒn Nam  cho thÞ  trÊn V¹n Gi∙, khu c«ng nghiÖp V¹n Th¾ng, khu  ®«  thÞ míi Tu B«ng vµ Hßn Gèm. + Sö  dông nguån níc ngÇm, nguån níc hå  Tiªn Du vµ  hå  §¸ Bµn cho Khu  ®« thÞ  míi Ninh Thuû  ­ Ninh Phíc vµ  thÞ  trÊn Ninh Hßa. d) CÊp ®iÖn: ­ Nguån  ®iÖn:  ®ît  ®Çu x©y dùng tuyÕn m¹ch kÐp cho  ® ­ êng d©y 110kV Nha Trang ­ Tuy Hoµ  hiÖn cã; giai  ®o¹n  ®Õn  n¨m 2020 x©y dùng tr¹m nguån 220kV t¹i huyÖn Ninh Hßa.  ­ Líi  ®iÖn ph©n phèi: trong c¸c khu  ®« thÞ  vµ  khu du  lÞch sö dông ®êng d©y c¸p ngÇm; khu vùc ngo¹i thÞ sö dông  ®êng d©y næi.  ®) Tho¸t níc th¶i: x©y dùng c¸c khu xö  lý  chÊt th¶i  r¾n   t¹i   khu   vùc   nói   Hoa   S¬n   vµ   x∙   Ninh   An,   huyÖn   Ninh 
  6. 6 Hoµ. X©y dùng míi vµ c¶i t¹o c¸c khu nghÜa trang V¹n Gi∙,  V¹n Th¾ng, Ninh Hoµ; x©y dùng vµ  c¶i t¹o c«ng viªn nghÜa  trang t¹i Hßn Vung. e) VÖ sinh m«i trêng: ­ X¸c  ®Þnh vµnh  ®ai c¸ch ly b¶o vÖ  m«i trêng cho c¸c  hå Hoa S¬n, Tiªn Du vµ khu khai th¸c níc ngÇm t¹i b¸n ®¶o  Hßn Gèm.  ­ Tµu, thuyÒn  ®i trªn vÞnh ph¶i cã  thiÕt bÞ  thu gom  vµ   xö   lý   chÊt   th¶i.   CÊm   x¶   chÊt   th¶i   cha   xö   lý   xuèng  vÞnh. ­ Khi x©y dùng c¶ng ph¶i trang bÞ  c¸c thiÕt bÞ, phao  gi÷   dÇu   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   øng   cøu,   ®Ò   phßng   sù   cè   trµn  dÇu.  ­   Tæ   chøc   c¸c   ®éi   qu¶n   lý   thu   gom   chÊt   th¶i   trªn  biÓn.  LËp  c¸c  tr¹m  quan s¸t m«i trêng  ®Ó  theo dâi diÔn  biÕn m«i trêng t¹i khu vùc vÞnh V©n Phong. 9. C¸c dù ¸n u tiªn ®Çu t x©y dùng ®ît ®Çu: ­ X©y dùng c¶ng trung chuyÓn container quèc tÕ, c«ng  suÊt 0,5 triÖu TEU. ­ X©y dùng ®êng vËn t¶i tõ quèc lé 1A ®Õn §Çm M«n, ®­ êng s¾t vµo c¶ng. ­ X©y dùng hå  chøa níc Hoa S¬n, hå  §ång §iÖn Nam vµ  hå Tiªn Du. ­ X©y dùng nh¸nh rÏ  c¸p ngÇm 110kV vµ  tr¹m 110kV t¹i  §Çm M«n; ­ X©y dùng c¶ng chuyÓn t¶i dÇu, c«ng suÊt 1,5 ­ 2,0  triÖu tÊn. ­ X©y dùng tæng kho x¨ng dÇu Mü  Giang, c«ng suÊt 0,5  triÖu tÊn. ­ X©y dùng c¶ng hµnh kh¸ch quèc tÕ §Çm M«n, c«ng suÊt   1,0 triÖu lît hµnh kh¸ch/n¨m. ­ C¸c dù ¸n dÞch vô, bu chÝnh, viÔn th«ng, th¬ng m¹i,  du lÞch, dù ¸n trång rõng t¸i sinh, rõng ngËp mÆn... §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn  ­ Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: chñ tr×, phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ, Bé  X©y dùng, Bé  Giao th«ng  vËn t¶i vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ  ban hµnh   Quy chÕ  ho¹t  ®éng  Khu  kinh  tÕ  V©n  Phong,  theo  híng  cho  phÐp Khu kinh tÕ  V©n Phong  ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u  ®∙i  nh  ®∙ ban hµnh  ®èi víi Khu kinh tÕ  më  Chu Lai, Khu kinh 
  7. 7 tÕ  Dung QuÊt vµ  cã  c¬  chÕ   ®Æc thï  cho c¶ng trung chuyÓn  quèc tÕ. ­ Giao Bé Giao th«ng vËn t¶i:  + Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh   Kh¸nh   Hoµ   nghiªn   cøu   hoµn   chØnh   quy  ho¹ch chi tiÕt c¶ng trung chuyÓn quèc tÕ   ®Õn n¨m 2010 vµ  ®Þnh   híng   ®Õn   n¨m   2020;   lËp   B¸o   c¸o   ®Çu   t  dù   ¸n   ph¸t  triÓn   c¶ng   trung   chuyÓn   quèc   tÕ   (giai   ®o¹n   khëi   ®éng)  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh; + Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  kªu gäi  c¸c nhµ   ®Çu t tiÒm n¨ng níc ngoµi tham gia  ®Çu t vµ  qu¶n  lý khai th¸c c¶ng trung chuyÓn quèc tÕ vÞnh V©n Phong.   ­ Giao Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n:  ®Çu t x©y dùng hå chøa níc Hoa S¬n Hå, §ång §iÖn Nam vµ hå Tiªn   Du theo c¸c giai ®o¹n ®Çu t Khu kinh tÕ vÞnh V©n Phong.  ­ Giao Bé  Th¬ng m¹i: thÈm  ®Þnh, phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu  t kho x¨ng dÇu ngo¹i quan Mü Giang. ­ Giao Bé  C«ng nghiÖp:  ®Çu t  x©y dùng m¹ng líi  ®iÖn  theo c¸c giai ®o¹n ®Çu t Khu kinh tÕ vÞnh V©n Phong.  ­ Giao Uû  ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ: c«ng bè  vµ  tæ  chøc qu¶n  lý  quy ho¹ch  Khu kinh tÕ  vÞnh V©n Phong  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 301/ Q§­TTg ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  viÖc phª duyÖt ®Þnh híng Quy ho¹ch chung khu vùc vÞnh V©n  Phong, tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020. QuyÕt   ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc sau  15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng Bé: X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i, C«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp   vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; Tæng côc trëng Tæng côc Du LÞch;  c¸c Thñ  trëng c¬  quan liªn quan vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh Kh¸nh Hßa chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản