Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Bé X¢Y DùNG CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 513/1998/Q§ - BXD Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1998 QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG V/v ban hµnh quy chÕ qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ Ngµnh X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 4/3/1994 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 419/TTg ngµy 21/7/1995 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. - Theo ®Ò nghÞ cña c¸c «ng Vô tr−ëng: Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n. QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n "Quy chÕ qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ Ngµnh X©y dùng". §iÒu 2. B¶n Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3. C¸c «ng Vô tr−ëng c¸c Vô: Khoa häc C«ng nghÖ, Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé X©y dùng thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG GS.TS. NguyÔn M¹nh KiÓm Bé X¢Y DùNG CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1998 QUY CHÕ QU¶N Lý C¤NG T¸C NGHI£N CøU PH¸T TRIÓN KHOA HäC C¤NG NGHÖ NGuNH X¢Y DùNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 573/1998/Q§-BXD ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng)
  2. CH¦¥NG I : NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. C«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng lµ nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Ngµnh X©y dùng. C«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ Ngµnh X©y dùng nh»m ph¸t huy néi lùc, cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm hoÆc c«ng nghÖ, t¨ng c−êng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n−íc, ®¶m b¶o sù nghiÖp ph¸t triÓn Ngµnh, phôc vô c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. B¶n quy chÕ nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ sau ®©y: - C¸c ®Ò tµi, tiªu chuÈn, dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ n−íc. - C¸c ®Ò tµi, tiªu chuÈn, dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ cÊp Bé. - C¸c ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc cÊp c¬ së. B¶n quy chÕ nµy nh»m môc ®Ých thèng nhÊt vµ t¨ng c−êng qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ tõ kh©u ®¨ng ký, x©y dùng kÕ ho¹ch, xÐt duyÖt, ký kÕt hîp ®ång; cÊp ph¸t vèn, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång. §iÒu 2. C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c¸c cÊp (sau ®©y gäi lµ ®Ò tµi), bao gåm: - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu c¬ b¶n. - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu triÓn khai. - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu øng dông ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p qu¶n lý. - C¸c gi¶i ph¸p s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt cã hiÖu qña kinh tÕ hoÆc tiÕt kiÖm. Thêi gian thùc hiÖn 1 ®Ò tµi tèi ®a lµ 24 th¸ng kÓ tõ khi nhËn nhiÖm vô chÝnh thøc ®Õn khi nép b¸o c¸o ®Ò nghiÖm thu, ®¸nh gi¸. * C¸c dù ¸n ph¸t triÓn c«ng nghÖ, s¶n xuÊt thùc nghiÖm (sau ®©y gäi lµ dù ¸n) lµ nhiÖm vô triÓn khai ¸p dông c¸c kÕt qña nghiªn cøu vµo thùc tÕ s¶n xuÊt vµ x©y dùng, víi c¸c môc tiªu sau: - æn ®Þnh c«ng nghÖ tr−íc khi triÓn khai ¸p dông ë quy m« c«ng nghiÖp. - T¹o ra c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l−îng tèt. - T¹o thªm viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng. - §¹t hiÖu qña kinh tÕ x∙ héi (®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr−êng, tiÕt kiÖm vµ tËn dông nguån tµi nguyªn vµ nh©n lùc trong n−íc, thay thÕ nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu, b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i ...). Thêi gian thùc hiÖn 1 dù ¸n tèi ®a lµ 24 th¸ng. TÊt c¶ c¸c ®Ò tµi, dù ¸n ®−îc chÊp nhËn thùc hiÖn vµ giao nhiÖm vô th«ng qua h×nh thøc ký kÕt hîp ®ång. §iÒu 3. Chñ nhiÖm ®Ò tµi, chñ nhiÖm dù ¸n ph¶i lµ c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, cã kh¶ n¨ng tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu triÓn khai. - Mçi ®Ò tai, dù ¸n chØ cã 1 chñ nhiÖm. - §èi víi c¸c ®Ò tµi, dù ¸n lín, liªn ngµnh cÇn thµnh lËp Ban chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n, tïy theo quy m« cña ®Ò tµi, dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh sè l−îng cña Ban chñ nhiÖm. CH¦¥NG II : §¡NG Ký, XÐT DUYÖT Vu Tæ CHøC TRIÓN KHAI THùC HIÖN
  3. §iÒu 4. ViÖc x©y dùng, ®¨ng ký, xÐt duyÖt ®Ò tµi, dù ¸n ®−îc tiÕn hµnh theo 3 b−íc: B−íc 1. Hµng n¨m c¨n cø vµo h−íng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch cña Nhµ n−íc vµ Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng, ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô cña Ngµnh X©y dùng qua chØ ®¹o cña L∙nh ®¹o Bé, c¸c ®¬n vÞ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ®¨ng ký víi Bé ®Ó tæng hîp lËp kÕ ho¹ch khoa häc c«ng nghÖ hµng n¨m. Hå s¬ ®¨ng ký kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ: - Tê tr×nh ®¨ng ký kÕ ho¹ch nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña ®¬n vÞ. - B¶n tæng hîp kÕ ho¹ch nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ theo h−íng dÉn cña Bé KHCN & MT vµ cña Bé X©y dùng. - Tãm t¾t thuyÕt minh cña tõng ®Ò tµi, dù ¸n ®¨ng ký. Thêi gian ®¨ng ký kÕ ho¹ch nghiªn cøu KHCN hµng n¨m: - Tõ th¸ng 8 ®Õn ®Çu th¸ng 9 c¸c ®¬n vÞ göi b¶n ®¨ng kÝ kÕ ho¹ch KHCN cña c¬ së vÒ Vô KHCN - Bé X©y dùng. - Trong th¸ng 9, Vô KHCN chñ tr× tæ chøc c¸c héi ®ång xem xÐt, lùa chän c¸c ®Ò tµi ®−a vµo kÕ ho¹ch n¨m cña Ngµnh, L∙nh ®¹o Bé phª chuÈn kÕ ho¹ch KHCN cña Ngµnh göi Bé KHCN & MT. B−íc 2: Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®−îc thèng nhÊt víi Bé KHCN & MT vÒ nguån vèn KHCN ®−îc cÊp, c¸c ®Ò tµi, dù ¸n nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c nhiÖm vô qu¶n lý Ngµnh, L∙nh ®¹o Bé chÝnh thøc phª duyÖt kÕ ho¹ch KHCN hµng n¨m ®Ó giao cho c¸c ®¬n vÞ chuÈn bÞ. - C¸c ®¬n vÞ sÏ cö chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n chÝnh thøc sau khi cã tham kh¶o ý kiÕn cña Bé. - C¸c chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm thuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n vµ tr×nh c¸c cÊp phª duyÖt. ThuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n ®−îc lËp theo h−íng dÉn cña Bé KHCN & MT (Th«ng t− sè 2155/KH ngµy 21/9/1996 h−íng dÉn qu¶n lý c¸c ch−¬ng tr×nh KHCN cÊp Nhµ n−íc 1996 - 2000; Qui ®Þnh sè 2766/KH ngµy 30/11/1996 qui ®Þnh t¹m thêi vÒ x©y dùng vµ qu¶n lý dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm trong ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; MÉu thuyÕt minh ®Ò tµi R - D vµ dù ¸n s¶n xuÊt thö - thö nghiÖm - P). Dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n trªn c¬ së th«ng t− sè 49/TTLB - TC - KHCN vµ 1/7/1995 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng qui ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai. B−íc 3. Phª duyÖt thuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n: - §èi víi ®Ò tµi, dù ¸n cÊp nhµ n−íc ®∙ ®−îc Bé X©y dùng x¸c nhËn, c¸c ®¬n vÞ nép thuyÕt minh cho Bé KHCN & MT ®Ó tæ chøc Héi ®ång xÐt duyÖt cÊp Nhµ n−íc. - §èi víi ®Ò tµi, dù ¸n cÊp Ngµnh, c¸c ®¬n vÞ nép thuyÕt minh cho Vô Khoa häc C«ng nghÖ Bé ®Ó tæ chøc Héi ®ång Bé xÐt duyÖt. - §èi víi ®Ò tµi cÊp c¬ së, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc xÐt duyÖt thuyÕt minh t¹i Héi ®ång KHCN c¬ së cã sù tham gia cña ®¹i diÖn vô KHCN. §iÒu 5. Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ c¸c cÊp khi xÐt duyÖt thuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò chÝnh, gåm: - Môc tiªu, néi dung triÓn khai. - TriÓn väng ®¹t ®−îc vÒ hiÖu qña kü thuËt, kinh tÕ, x∙ héi cña ®Ò tµi, dù ¸n.
  4. - Kh¶ n¨ng tæ chøc thùc hiÖn (ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, biÖn ph¸p thùc hiÖn, kÕ ho¹ch, tiÕn ®é, dù to¸n kinh phÝ, v.v...) Riªng ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm cÇn quan t©m thªm: - C¸c c¨n cø khoa häc (lµ kÕt qña ®Ò tµi nghiªn cøu ®−îc nghiÖm thu, ®¸nh gi¸, lµ s¸ng chÕ, s¸ng kiÕn, ph¸t minh, gi¶i ph¸p h÷u Ých, gi¶i th−ëng héi thi s¸ng t¹o ®∙ ®−îc Héi ®ång khoa häc c¸c cÊp ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ ...) - TÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, thÞ tr−êng tiªu thô, kh¶ n¨ng vÒ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, v.v... - Ph−¬ng ¸n cô thÓ vÒ vèn (vèn tù cã, liªn doanh s¶n xuÊt, vèn tõ qòy ph¸t triÓn KHCN cña c¬ së, vèn vay, vèn hç trî −u ®∙i ...) - HiÖu qña kinh tÕ cña dù ¸n. - Ph−¬ng ¸n thùc thi trong chÕ thö vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó hoµn tr¶ kinh phÝ thu håi sau khi kÕt thóc dù ¸n. §iÒu 6. ThÈm ®Þnh hå s¬ vµ ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn triÓn khai ®Ò tµi TÊt c¶ c¸c hîp ®ång thùc hiÖn nghiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ vµ ¸p dông tiÕn bé kü thuËt thuéc lo¹i h×nh sù nghiÖp khoa häc, kh«ng ph¶i lµ c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. 6.1 Hå s¬ thÈm ®Þnh: Hå s¬ ®Ó thÈm ®Þnh, gåm: - ThuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n ®∙ ®−îc hoµn chØnh sau khi ®−îc Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ xÐt duyÖt. - Biªn b¶n xÐt duyÖt thuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n cña héi ®ång KHCN. - C¸c v¨n b¶n, c¸c c¨n cø khoa häc (nh− ®iÒu 4 - ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt thö - thö nghiÖm). 6.2 ThÈm ®Þnh hå s¬ vµ ký kÕt hîp ®ång 6.2.1 §Ò tµi, dù ¸n cÊp nhµ n−íc: Do Bé KHCN & MT chñ tr× cïng Bé X©y dùng thÈm ®Þnh vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n. 6.2.2 §Ò t¹i, dù ¸n cÊp Bé: Bé ñy quyÒn cho Vô Khoa häc C«ng nghÖ tæ chøc thÈm ®Þnh vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n. 6.2.3 §Ò tµi cÊp c¬ së: Do thñ tr−ëng c¬ së tæ chøc thÈm ®Þnh vµ ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ, c¸ nh©n chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n. §iÒu 7. Quy ®Þnh vÒ ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu ph¸t triÓn KHCN vµ ¸p dông tiÕn bé kü thuËt: 7.1 §èi t−îng ký hîp ®ång: - C¸c ®Ò tµi, dù ¸n nghiªn cøu va ¸p dông tiÕn bé kü thuËt (SXTN), dù ¸n x©y dùng tiªu chuÈn cÊp Nhµ n−íc, cÊp Bé. - C¸c nhiÖm vô kü thuËt, qu¶n lý cô thÓ do Ngµnh - yªu cÇu. ViÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång ngoµi c¸c danh môc nªu trªn sÏ do Bé tr−ëng Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh khi cÇn thiÕt. 7.2 C¸c bªn ký hîp ®ång: Bªn A: Bé X©y dùng, ®¹i diÖn lµ Vô KHCN, ng−êi ký lµ Vô tr−ëng hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn.
  5. Bªn B: C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n, ng−êi ký lµ thñ tr−ëng ®¬n vÞ hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn. Bªn B còng cã thÓ lµ ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ngoµi Ngµnh x©y dùng nh−ng cã phÐp hµnh nghÒ theo quy ®Þnh. 7.3 Thñ tôc ký hîp ®ång: ViÖc ký hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn sau khi ®∙ thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò tµi dù ¸n. Hîp ®ång ký xong ®−îc göi cho Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n 1 b¶n ®Ó triÓn khai viÖc cÊp ph¸t kinh phÝ. - Tr−êng hîp cã nhiÒu bªn B muèn ký 1 hîp ®ång th× bªn A cã thÓ tæ chøc chän thÇu hay ®Êu thÇu khi thÊy cÇn thiÕt. ViÖc ®Êu thÇu ®−îc vËn dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc, cã xÐt ®Õn ®Æc ®iÓm cña lÜnh vùc nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt. 7.4 Néi dung cña hîp ®ång: Trong hîp ®ång ph¶i ghi râ: - Néi dung cô thÓ bªn B nhËn thùc hiÖn vÒ môc tiªu, s¶n phÈm khoa häc; thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn v.v... - §iÒu kho¶n kinh phÝ: nguån, ph−¬ng thøc cÊp ph¸t, v.v. C¸c s¶n phÈm khoa häc cña hîp ®ång gåm: - C¸c kÕt qña nghiªn cøu ®∙ ®−îc thùc tÕ thõa nhËn lµ cã tÝnh kh¶ thi vµ mang l¹i hiÖu qña kinh tÕ - kü thuËt. - C¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®∙ ®−îc so¹n th¶o hoÆc c¸c tµi liÖu kü thuËt theo yªu cÇu ®Æt tr−íc. - C¸c s¶n phÈm chÕ thö, s¶n xuÊt thö. - C¸c s¶n phÈm cña c¸c dù ¸n míi nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ. 7.5 Qu¶n lý vµ cÊp ph¸t vèn thùc hiÖn hîp ®ång: 7.5.1 Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t kinh phÝ theo quy ®Þnh ghi trong hîp ®ång sau khi cã sù thèng nhÊt cña Vô KHCN vÒ kinh phÝ cÊp cho tõng ®ît. 7.5.2 Kinh phÝ cña hîp ®ång ®−îc cÊp ph¸t 1 lÇn hoÆc cÊp tõng ®ît theo quy ®Þnh ghi trong hîp ®ång vµ theo thùc tÕ h¹n møc kinh phÝ Nhµ n−íc cÊp cho Bé X©y dùng. 7.5.3 Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× thùc hiÖn hîp ®ång cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kinh phÝ theo LuËt Ng©n s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. Quy chÕ qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc Bé X©y dùng (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 310/1998/Q§ - BXD ngµy 25/5/1998 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng). Trong qóa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nÕu cã sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x∙ héi th× 2 bªn cïng thèng nhÊt tr×nh L∙nh ®¹o Bé duyÖt. ViÖc thay ®æi néi dung vµ kinh phÝ hîp ®ång chØ ®−îc thùc hiÖn vµo 1/3 thêi gian ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång. C¸c bæ sung, söa ®æi néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i cã tê tr×nh cña Thñ tr−ëng ®¬n vÞ vµ chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n b¸o c¸o Bé ®Ó xem xÐt viÖc tiÕp tôc hay ®×nh chØ hîp ®ång. 7.5.5 ViÖc thu håi kinh phÝ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi, dù ¸n cã thu håi ®−îc thùc hiÖn theo th«ng t− liªn tÞch sè 50/1998/TTLT/BTC-KHCN-MT ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Liªn bé Tµi chÝnh - Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng h−íng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi
  6. nguån kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ. 7.5.6 §Ó ®¶m b¶o thêi gian, chÊt l−îng nghiªn cøu, triÓn khai hîp ®ång, c¸c ®¬n vÞ chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n ®−îc quyÒn ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng triÓn khai mét phÇn viÖc mµ b¶n th©n chñ nhiÖm vµ ®¬n vÞ kh«ng cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i quyÕt. Nghiªm cÊm viÖc ký hîp ®ång ®Ó c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n bªn ngoµi thùc hiÖn toµn bé ®Ò tµi, dù ¸n. §iÒu 8. B¸o c¸o, kiÓm tra: 8.1 C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n, ®Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn ph¶i b¸o c¸o Bé t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn, kÕt qña ®¹t ®−îc so víi nhiÖm vô yªu cÇu, tiÕn ®é theo thuyÕt minh ®Ò c−¬ng ®−îc duyÖt, c¸c kiÕn nghÞ cÇn thiÕt (nÕu cã).... - Hµng qóy b¸o c¸o quyÕt to¸n viÖc sö dông kinh phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 8.2 Vô Khoa häc C«ng nghÖ chñ tr× phèi hîp víi Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt c¸c ®¬n vÞ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ sö dông kinh phÝ cña c¸c ®Ò tµi, dù ¸n. Qua kiÓm tra, nÕu ®Ò tµi, dù ¸n nµo thùc hiÖn kh«ng ®óng víi yªu cÇu vÒ néi dung, tiÕn ®é quy ®Þnh sÏ bÞ ®×nh chØ vµ sÏ cã biÖn ph¸p thu håi kinh phÝ ®∙ cÊp. CH¦¥NG III : Tæ CHøC NGHIÖM THU KÕT THóC Vu THANH Lý HîP §åNG §iÒu 9. NghiÖm thu kÕt thóc ®Ò tµi, dù ¸n: Sau khi kÕt thóc (theo thêi gian ghi trong hîp ®ång), c¬ quan chñ tr× b¸o c¸o Bé ®Ó tæ chøc nghiÖm thu ®¸nh gi¸ kÕt qña. Hå s¬ b¸o c¸o gåm: - Tê tr×nh cña c¬ së ®Ò nghÞ Bé tæ chøc nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ (kÌm theo danh s¸ch kiÕn nghÞ ñy viªn vµ ñy viªn ph¶n biÖn tham gia Héi ®ång nghiÖm thu). - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång KHCN c¬ së. C¸c nhËn xÐt cña ph¶n biÖn cÊp c¬ së. - 1 b¶n nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc nghiÖm hay ¸p dông thö s¶n phÈm (®èi víi c¸c dù ¸n SXTN). - 5 b¶n b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ kÕt qña nghiªn cøu, thùc hiÖn cña ®Ò tµi, dù ¸n. - 15 b¶n b¸o c¸o tãm t¾t néi dung nghiªn cøu. Thêi gian chuÈn bÞ ®Ó héi ®ång KHCN chuyªn ngµnh häp phiªn ®Çu tiªn kh«ng qóa 1 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång vµ ph¶i cã Ýt nhÊt 2/3 sè ñy viªn héi ®ång ®Õn dù häp vµ cã ®ñ ý kiÕn nhËn xÐt cña ñy viªn ph¶n biÖn. §iÒu 10. Thanh lý hîp ®ång: Hå s¬ ®Ó thanh lý hîp ®ång gåm: - B¸o c¸o khoa häc, tæng kÕt ®Ò tµi, dù ¸n ®∙ ®−îc hoµn chØnh sau khi th«ng qua Héi ®ång KHKT chuyªn ngµnh. - B¶n tiÕp thu ý kiÕn cña chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n. - NhËn xÐt cña ñy viªn ph¶n biÖn. - Biªn b¶n héi ®ång KHKT chuyªn ngµnh Bé. - C¸c biªn b¶n kiÓm tra ®Þnh kú.
  7. - B¶n quyÕt to¸n tµi chÝnh cña ®Ò tµi, dù ¸n bao gåm c¶ b¸o c¸o vÒ kinh phÝ thu håi (theo ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång). Sau khi cã ®Çy ®ñ hå s¬, 2 bªn A-B ký biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. Hå s¬ ®−îc nép l−u tr÷ t¹i vô KHCN vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Sè l−îng hå s¬ ph¶i nép 3 bé. CH¦¥NG IV : NHIÖM Vô, QUYÒN H¹N CñA CHñ NHIÖM §Ò TuI, Dù ¸N Vu C¥ QUAN CHñ TR× THùC HIÖN §iÒu 11. Chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: - LËp thuyÕt minh ®Ò tµi, dù ¸n, tr×nh c¸c cÊp qu¶n lý xÐt duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc c¬ quan chñ tr× vÒ nhiÖm vô ®−îc giao. - X©y dùng néi dung thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n cho tõng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó Bé tæng hîp vµo kÕ ho¹ch chung. - X©y dùng c¸c b¸o c¸o cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n. - Tæ chøc c¸c héi th¶o khoa häc nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®Ò tµi, dù ¸n. - Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, sè liÖu vµ b¸o c¸o tæng kÕt, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®¸nh gi¸ kÕt qña ®Ò tµi, dù ¸n, ®¨ng ký kÕt qña nghiªn cøu. - Chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o sö dông kinh phÝ thùc hiÖn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qña, ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc. - Chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n ®−îc quyÒn yªu cÇu thñ tr−ëng ®¬n vÞ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ nh©n lùc, tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. - §−îc ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¬ quan h÷u quan hoÆc c¸ nh©n bªn ngoµi thùc hiÖn 1 sè néi dung cña ®Ò tµi, dù ¸n nÕu cÇn thiÕt. - §−îc b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶ vµ ®−îc h−ëng c¸c quyÒn lîi vÒ vËt chÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. §iÒu 12. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n: - ChØ ®¹o, ®«n ®èc, theo dâi vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn cña c¸c chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Bé vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ kÕt qña thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ hµnh chÝnh vµ tæ chøc, huy ®éng c¸c ph−¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt, tµi chÝnh cÇn thiÕt vµ kÞp thêi cho chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung ®−îc ghi trong hîp ®ång vµ c¸c nhiÖm vô ®−îc giao. - Thùc hiÖn b¸o c¸o Bé ®Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ trªn c¬ së b¸o c¸o cña c¸c chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n. - Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông kinh phÝ ®−îc cÊp ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qña. - Tæ chøc nghiÖm thu cÊp c¬ së c¸c kÕt qña thùc hiÖn vµ giao nép s¶n phÈm khoa häc, s¶n xuÊt vµ hoµn tr¶ vèn thu håi theo quy ®Þnh trong c¸c hîp ®ång; - ChÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n viÖc sö dông nguån kinh phÝ ®−îc cÊp ph¸t cho c¸c ®Ò tµi, dù ¸n vµ b¸o c¸o Bé theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  8. CH¦¥NG V : NHIÖM Vô, QUYÒN H¹N CñA C¸C Vô QU¶N Lý CHøC N¡NG §iÒu 13. Vô KHoa häc C«ng nghÖ Trªn c¬ së c¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi cña Nhµ n−íc vµ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn, nhiÖm vô vÒ khoa häc c«ng nghÖ cña Ngµnh, h−íng dÉn c¸c ®¬n vÞ x©y dùng kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ 5 n¨m vµ hµng n¨m. - Chñ tr× tæ chøc xem xÐt, lùa chän c¸c ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô ®−a vµo kÕ ho¹ch n¨m cña Ngµnh. - Tæng hîp va tr×nh Bé th«ng qua kÕ ho¹ch nghiªn cøu KHCN hµng n¨m cña Bé ®Ó ®¨ng ký va lµm viÖc víi Bé KHCN & MT. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch khoa häc c«ng nghÖ ®−îc th«ng qua vµ ®−îc Nhµ n−íc ghi vèn, sau khi ®−îc Bé duyÖt kÕ ho¹ch chÝnh thøc, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tiÕn hµnh giao nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ cho c¸c ®¬n vÞ cã ®Ò tµi, dù ¸n. - Tr×nh Bé tr−ëng phª duyÖt c¸c chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n cÊp Nhµ n−íc. - Chñ tr× phèi hîp víi Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ c¸c Vô cã liªn quan thÈm ®Þnh dù to¸n chi tiÕt cña c¸c ®Ò tµi, dù ¸n vµ tæng hîp tr×nh Bé duyÖt. - Thay mÆt Bé ký kÕt c¸c hîp ®ång thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. - Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ Bé vÒ c¸c vÊn ®Ò KHCN cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi, dù ¸n cÊp Nhµ n−íc, cÊp Ngµnh. - Chñ tr× tæ chøc c¸c Héi ®ång khoa häc chuyªn ngµnh xÐt duyÖt thuyÕt minh vµ nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ kÕt qña ®Ò tµi, dù ¸n. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ theo qui ®Þnh cña Nhµ n−íc. §iÒu 14. Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n Cã tr¸ch nhiÖm cÊp kinh phÝ vµ theo dâi viÖc sö dông kinh phÝ cã hiÖu qña. - Chñ tr× phèi hîp víi Vô Khoa häc C«ng nghÖ h−íng dÉn, kiÓm tra viÖc lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c ®Ò tµi, dù ¸n theo chÕ ®é b¸o c¸o quyÕt to¸n hiÖn hµnh. - Tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó b¸o c¸o Bé X©y dùng vµ Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh. - Phèi hîp cïng víi Vô KHCN tiÕn hµnh kiÓm tra th−êng xuyªn vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh sö dông kinh phÝ vµ c¸c néi dung nghiªn cøu khoa häc cña c¸c ®Ò tµi, dù ¸n. - Phèi hîp víi Vô KHCN ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu håi vèn cña c¸c dù ¸n thùc hiÖn tõ vèn ng©n s¸ch (theo Th«ng t− liªn tÞch TC-KHCN-MT sè 50/1998/TTLT/TC- KHCN-MT ngµy 15/4/1998 vÒ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi nguån kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô KHCN). CH¦¥NG VI : KHEN TH¦ëNG Vu Kû LUËT §iÒu 15. Hµng n¨m kÕt hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ kÕt thóc ®Ò tµi, dù ¸n, theo ®Ò nghÞ cña thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ chñ tr×, Vô KHCN tr×nh Bé duyÖt vµ quyÕt ®Þnh khen th−ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn nh÷ng ®Ò tµi, dù ¸n mang l¹i hiÖu qña cao. Møc th−ëng do Bé tr−ëng Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh tïy theo hiÖu qña cña ®Ò tµi, dù ¸n.
  9. Nguån th−ëng trÝch tõ qòy ph¸t triÓn KHCN cña Ngµnh, tõ qòy ph¸t triÓn khoa häc cña c¬ së vµ tõ hiÖu qña do viÖc ¸p dông tiÕn bé kü thuËt theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. - §èi víi ®¬n vÞ, c¸ nh©n thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý KHCN, kh«ng hoµn thµnh ®Ò tµi, dù ¸n theo quy ®Þnh cña hîp ®ång ®∙ ký kÕt th× tïy theo møc ®é vi ph¹m Bé sÏ xem xÐt vµ cã h×nh thøc xö lý tháa ®¸ng. - §èi víi c¸c hîp ®ång mµ s¶n phÈm kh«ng ®−îc nghiÖm thu hoÆc ph¶i dõng dë dang, ph¶i ph©n tÝch râ nguyªn nh©n vµ b¸o c¸o Bé xem xÐt ®Ó chØ ®¹o h−íng gi¶i quyÕt. CH¦¥NG VII : §IÒU KHO¶N THI HuNH §iÒu 16. B¶n quy chÕ nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký ban hµnh quyÕt ®Þnh. C¸c v¨n b¶n Bé quy ®Þnh tr−íc ®©y tr¸i víi quy chÕ nµy ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ. §iÒu 17. Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi thùc hiÖn b¶n quy chÕ nµy. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn sÏ bæ sung, söa ®æi kÞp thêi nh÷ng ®iÒu ch−a hîp lý. Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG GS. TS. NguyÔn M¹nh KiÓm
Đồng bộ tài khoản