Quyết định 519/2002/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
142
lượt xem
20
download

Quyết định 519/2002/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 519/2002/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 519/2002/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. quy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é   Õ  h o¹ch  ë k vµ ® Ç u  t sè 519/2002/Q§­B K H  n g µ y   26 th¸ng  8 n¨ m   2002 V Ò  viÖc  a n  h µ n h  t¹m thêi b   kh u n g   gi¸, Þ n h  m ø c  c hi  h Ý  x © y  d ù n g  q u y  h o¹ch   ® p t æ n g  th Ó  p h¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi n g µ n h, l∙nh th æ   B é  T R¦ëN G  bé K Õ   o¹ch V µ  § Ç U  ® Ç u  t H C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  75/CP  sè  ngµy  1/11/1995 cña    ChÝnh phñ  quy  ®Þnh   vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu . t C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n    lý®Çu     x©y  t vµ  dùng  NghÞ   vµ  ®Þnh sè  12/2000/N§­   CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  Quy chÕ qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng. C¨n  ChØ   cø  thÞ 32/1998/CT­TTg    vÒ c«ng    t¸cquy ho¹ch tæng thÓ vµ  v¨n b¶n  sè 7689  BKH/CLPT  vÒ  viÖc triÓn khai thùc hiÖn  ChØ  thÞ  32/1998/CT­TTg ngµy  th¸ng11  6    n¨m  1998. C¨n  Th«ng   cø  t05/1999/TT­ BKH   ngµy  11/11/1999  híng dÉn  vÒ    qu¶n    lý c¸cdù      ¸n quy ho¹ch cña  tr   Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu .t C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  201/CP  ngµy  th¸ng 5  26    n¨m  1981  cña Héi ®ång  ChÝnh  phñ (nay lµChÝnh      phñ) vÒ    Qu¶n   lý®Þnh  møc kinh tÕ    thuËtvµ    ­ kü    QuyÕt  ®Þnh  404/CT  sè  ngµy  th¸ng 12  4    n¨m  1984  cña Chñ  tÞch    héi ®ång  Bé  ëng  tr (nay     íng ChÝnh  lµ thñ t   phñ) vÒ    viÖc  quyÒn  ñy  cho Chñ nhiÖm     Uû ban    KÕ ho¹ch Nhµ      níc(nay lµBé  ëng  KÕ       tr Bé  ho¹ch vµ    §Çu ) xÐt duyÖt  t    vµ  ban hµnh    c¸c®Þnh  møc kinhtÕ   thuËtcÊp    ­kü    Nhµ  níc. Theo    ®Ò nghÞ  cña  Thêng      trùcHéi ®ång    xÐt duyÖt ®Þnh    møc  Nhµ  níc. quy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1. Nay  ban hµnh  thêikÌm  t¹m    theo QuyÕt ®Þnh nµy khung    gi¸, ®Þnh møc     chiphÝ x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ    iÓn kinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙ héi ngµnh,l∙nhthæ.     §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  thèng  nhÊt trong c¶      n­ íckÓ      tõngµy  ban  hµnh. §iÒu 3. C¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû    ban nh©n d©n TØnh, Thµnh  phè    trùcthuéc Trung  ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu 4. Trong  tr×nh  qu¸  thùc hiÖn  vÊn    cha    cã  ®Ò g×  phï hîp    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  göiv¨n b¶n  vÞ      kiÕn  nghÞ  Thêng      vÒ  trùcHéi ®ång    xÐt duyÖt  ®Þnh møc  Nhµ      níc®Ó xem     tr×nh ®iÒu  xÐt vµ    chØnh kÞp  thêi.
 2. K H U N G  gi¸, Þ N H  M ø C  C HI p h Ý  X ¢ Y  D ù N G  Q U Y  H O ¹ C H  t æ n g   § T H Ó  P h¸t triÓn KI N H  t Õ ­ X∙ h éi N g µ n h, L∙N H  th æ   (Ban  hµnh  kÌm  theo Q§   519/2002/Q§­   sè  BKH   ngµy  th¸ng8  26    n¨m  2002) P h Ç n  thø n h Êt: q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Khung      gi¸,®Þnh møc     chiphÝ  nµy    së    kÕ  lµ c¬  ®Ó lËp  ho¹ch  vèn  vµ  chiphÝ    cho viÖc x©y  dùng  quy ho¹ch tæng thÓ  rµ  vµ  so¸t, ®iÒu  chØnh, bæ     sung quy  ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn ngµnh, quy    ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn kinhtÕ         ­x∙héivïng,l∙nhthæ      sau: 1.l  .Quy ho¹ch tæng    thÓ    iÓn ngµnh  ph¸ttr   cÊp    îc qui ®Þnh  i I®     t¹ NghÞ  ®Þnh   75/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  27    n¨m  1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc ban  hµnh    hÖ thèng ngµnh kinh tÕ    quèc  d©n. Nh÷ng ngµnh nµy  îc ® a  ®   vµo  c c¸ lÜnh  vùc sau: 1.1.1.  LÜnh  vùc  kÕt  cÊu    h¹ tÇng  kinhtÕ   thuËt   ­kü  ­M¹ng íi   l giao th«ng    vËn  . t¶i ­M¹ng íi chÝnh    l bu  viÔn  th«ng. ­HÖ     thèng  thuû lîvµ  dông      sö  i tæng      hîp níc(cÊp    níc,tho¸t  níc). ­M¹ng íi   l ®iÖn. 1.1.2  .LÜnh  vùc  kÕt  cÊu    h¹ tÇng    x∙héi ­Ngµnh      gi¸odôc   ­®µo  t¹o. ­Ngµnh  tÕ  ch¨m    y  vµ  sãc  søc  khoÎ. ­V¨n      ho¸,th«ng  tin. ­ThÓ     dôc  thÓ  thao. 1.1.3.  LÜnh  vùc  s¶n  xuÊtkinhdoanh      (SXKD) ­Ngµnh    x©y  dùng ­Ngµnh    c«ng  nghiÖp ­Ngµnh    n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  ­Ngµnh    thuû s¶n   ­Ngµnh  ¬ng    th m¹i ­Ngµnh      tµichÝnh   ­TÝn  dông  ­Ngµnh  lÞch   du  1.1.4.  LÜnh  vùc  khoa  häc  c«ng  nghÖ  b¶o  m«i  êng  vµ  vÖ  tr ­Khoa    häc  c«ng  nghÖ.  ­B¶o  m«i  êng.   vÖ  tr 1.2.Quy    ho¹ch tæng    thÓ    iÓnkinhtÕ       ph¸ttr     ­x∙héivïng,l∙nhthæ     
 3. ­ Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn kinh  ­ x∙ héi vïng  tÕ        bao gåm  nhiÒu  tØnh        (gäit¾tlµquy ho¹ch vïng lín) c¸cvïng kinhtÕ        vµ        träng ®iÓm     quèc    gia ­ Quy    ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn kinh  ­ x∙ héi tØnh, thµnh  tÕ          phè    trùc thuéc Trung    ¬ng        (gäit¾tlµquy ho¹ch cÊp    tØnh); ­ Quy    ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn kinh  ­ x∙ héi quËn, huyÖn,  tÕ          thÞ    x∙, thµnh phè thuéc tØnh          (gäil¾tlµquy  ho¹ch cÊp    huyÖn). 2. Mäi    ®èi îng  dông  t sö  nguån vèn  Nhµ      níc ®Ó thùc hiÖn    c«ng    t¸cquy  ho¹ch tæng thÓ    iÓn ngµnh  quy  ph¸ttr   vµ  ho¹ch tæng thÓ    iÓn kinh tÕ    ph¸ttr     ­ x∙héivïng,l∙nhthæ          ®Òu   ph¶itu©n    theo c¸cquy      ®Þnh  cña    v¨n b¶n nµy. 3. C¨n  ®Ó     cø  x©y dùng khung    gi¸,®Þnh  møc     chiphÝ quy ho¹ch tæng  thÓ    iÓn ngµnh  quy  ph¸ttr   vµ  ho¹ch tæng  thÓ    iÓn kinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙ héi vïng,   l∙nhthæ:   ViÖc  x©y dùng  khung    gi¸,®Þnh  møc  quy ho¹ch tæng  thÓ ph¸t tr     iÓn ngµnh  quy  vµ  ho¹ch tæng thÓ  ph¸ttr     iÓn kinh tÕ          ­ x∙ héi vïng,l∙nh thæ      dùa  trªnmét  c¨n cø    sè    sau:   ­ ChØ     thÞ  32/1998/CT­TTg  c«ng    vÒ  t¸cquy ho¹ch  tæng  thÓ  v¨n b¶n  vµ    sè 7689  BKH/CLPT    vÒ viÖc  iÓn khaithùc hiÖn  tr       ChØ  thÞ 32/1998/CT­TTg  ngµy  th¸ng11  6    n¨m 1998. ­ Th«ng   05/1999/TT­ t BKH  ngµy  th¸ng  n¨m  11  11  1999    vÒ híng dÉn  qu¶n      ¸n quy  lýc¸cdù    ho¹ch cña  tr   Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu . l ­ Tµi liÖu      híng dÉn lËp quy ho¹ch ph¸ttr     iÓn kinh tÕ            ­ x∙ héi c¸c tØnh,  thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu . t ­ C¸c    quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  lao ®éng  tiÒn l vÒ    vµ   ¬ng  c¸c chÕ  chi vµ    ®é    phÝ  kh¸cli     ªnquan. ­NghÞ    ®Þnh 15/CP ngµy  th¸ng5  2    n¨m 1993 cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lýNhµ    níc cña    c¸c Bé,    c¸c c¬  quan ngang Bé. ­ NghÞ     ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  8    n¨m 1999 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy chÕ qu¶n    lý®Çu    x©y  t vµ  dùng  NghÞ  vµ  ®Þnh  sè  l2/2000/N§­  CP ngµy  th¸ng5  5    n¨m 2000 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa  æi, ®   bæ  sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy  chÕ  qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng. 3.1. §èi víix©y        dùng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t tr   iÓn ngµnh ph¶i thÓ    hiÖn  îcc¸cnéidung  ®       sau: ­ KiÓm       kª,®iÒu      trabæ sung,®¸nh        gi¸c¸c yÕu    tè,®iÒu  kiÖn    iÓn ph¸ttr   cña ngµnh  (®¸nh    gi¸c¸c ®iÒu  kiÖn  ph¸t tr     iÓn,thùc tr¹ng ph¸t tr       iÓn,®iÓm   xuÊt ph¸tcña      ngµnh, nh÷ng    vÊn    ®Ò m©u   thuÉn gay g¾t cÇn    gi¶iquyÕt;dù    b¸o thÞ  êng  ph©n   tr vµ  tÝch yªu cÇu  c¹nh tranh ®èi    víinh÷ng  s¶n phÈm   chÝnh;®¸nh    b¸o kh¶    gi¸,dù    n¨ng      thu hótvèn  c«ng  vµ  nghÖ    nícngoµi). ­Dù      b¸o ®Þnh  híng ph¸ttr     iÓn LuËn  chøng môc    tiªuph¬ng híng  ph¸ttr         iÓn,vai trß cña ngµnh  ®èi    víi nÒn kinh tÕ  níc (c¬    c¶    cÊu  ngµnh; c¬    cÊu  s¶n phÈm  hay  lÜnh vùc chñ    lùc; nhÞp  t¨ngtr ®é    ëng.. ). ­Lùa    chän  ph¬ng    ¸n ph©n  (hay tæ  bè    chøc)ngµnh    theo l∙nhthæ.    
 4. ­X¸c    ®Þnh      c¸cgi¶iph¸p thùc hiÖn      quy  ho¹ch. LuËn  chøng    c¸cch¬ng  tr×nh vµ  ¸n u  ;   dù    tiªn  nhu  cÇu  vèn,lao®éng. .     . X¸c  ®Þnh      c¸cgi¶iph¸p vÒ    chÝnh  s¸ch ph¸ttr     iÓn. 3.2.§èivíi       x©y dùng  quy ho¹ch tæng    thÓ    iÓnkinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙héivïng,   l∙nhthæ    ph¶ithÓ    hiÖn  îcc¸cnéidung  ®       sau: ­ Néi dung        1: KiÓm     kª,ph©n tÝch,®¸nh    b¸o    gi¸,dù  kh¶ n¨ng huy ®éng  c¸cyÕu    ®iÒu    tèvµ  kiÖn    iÓn ph¸ttr ­Néi dung        2:LuËn  chøng  ph¬ng  híng quy    ho¹ch ph¸ttr     iÓn ­Néi dung        3:C¸c    gi¶iph¸p,c¬    chÕ  chÝnh  s¸ch thùc hiÖn      quy  ho¹ch. 4. Khung      gi¸,®Þnh møc  nµy bao gåm     c¸c kho¶n    chiphÝ cÇn thiÕt®Ó     thùc hiÖn toµn  ho¹t®éng  bé    phôc  nghiªn cøu    vô    ®Ó x©y  dùng quy ho¹ch  tæng  thÓ    iÓn ngµnh  quy  ph¸ttr   vµ  ho¹ch tæng  thÓ    iÓn kinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙ héi vïng,l∙nhthæ.       PhÇn     chi phÝ cho c«ng        t¸c®o vÏ b¶n    ®å ®Þa  h×nh, khoan    ®Þa  chÊt  kh«ng  trong néidung    cã      chiphÝ  quy  lËp  ho¹ch tæng    thÓ    iÓn ngµnh  ph¸ttr   vµ  quy  ho¹ch tæng    thÓ    iÓnkinhtÕ       ph¸ttr     ­x∙héivïng,l∙nhthæ.     5. §èi víic¸c quy          ho¹ch tæng thÓ  ph¸ttr     iÓn ngµnh  quy  vµ  ho¹ch tæng  thÓ ph¸ttr     iÓn kinh  ­ x∙ héi vïng,l∙nh thæ  tÕ            kh«ng  vËn dông  îc møc   ®   quy  ®Þnh  trong b¶n    khung    gi¸,®Þnh  møc  nµy  ph¶ilËp  th×    nhiÖm   vµ  to¸n vô  dù    tr×nh cÊp    thÈm  quyÒn    phª duyÖt sau    sù    khicã  tho¶ thuËn    cña: a.      Bé KÕ ho¹ch  §Çu    ®èi    vµ  t víic¸c quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t tr     iÓn ngµnh  (cÊp    quy  l)vµ  ho¹ch tæng    thÓ    iÓnkinh tÕ       ph¸ttr     ­x∙héithµnh  phè    trùc thuéc Trung    ¬ng,vïng,l∙nhthæ  toµn        vµ  quèc. b. C¸c  chuyªn    Bé  ngµnh ®èi    víiquy ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn chuyªn  ngµnh  cña    c¸cngµnh,tØnh,thµnh      phè  kh¸c. P h Ç n  thø h ai K H U N G  Gi¸ V µ  § Þ N H  M ø C  C Hi P H Ý  X © Y  D ù N G   Q U Y  H O ¹ C H  T æ N G  T H Ó  P H¸ T T Rl Ó N  N G µ N H I. h u n g  gi¸ m ø c  vèn) x © y  d ù n g  q u y  h o¹ch   K  ( t æ n g  th Ó  p h¸t triÓn n g µ n h  c¶ n íc 1.X©y    dùng  quy  ho¹ch tæng    thÓ    iÓnngµnh  ph¸ttr   (x©y  dùng  míi) 1.1.§èivíilÜnh        vùc kÕt cÊu    h¹ tÇng kinh tÕ    thuËt(quy    ­ kü    ho¹ch    ph¸t tr   iÓnm¹ng íi l giao th«ng    vËn    t¶i quy  ; ho¹ch ph¸ttr       iÓn m¹ng íil ®iÖn, hÖ     thèng  thuû    sö  lîvµ  dông  i tæng      hîp níc,m¹ng íi chÝnh  l bu  viÔn  th«ng  kÕt  vµ  cÊu   h¹ tÇng    x∙ héi)c¶      níc møc   vèn cho  mét  quy ho¹ch kho¶ng 1.200­1.500  iÖu tr   ®ång. §èi víic¸c ph©n        ngµnh trong tõng ngµnh trªn,møc     vèn  thùc hiÖn quy  ho¹ch b»ng    kho¶ng 50%   møc vèn quy ho¹ch ph¸ttr       iÓnngµnh ¬ng t øng.
 5. VÝ     dô: quy ho¹ch    iÓn m¹ng íigiao th«ng  êng  c¶    møc  ph¸ttr   l    ® bé  níccã  vèn  quy  ho¹ch lµ1.200  iÖu®ång  50%   600  iÖu®ång.     tr   x  =  tr   1.2.§èivíi       lÜnh  vùc  s¶n  xuÊtkinh doanh     1.2.1.  Ngµnh  c«ng  nghiÖp ­ Khung      gi¸b×nh  qu©n cho  quy ho¹ch  tæng  thÓ    iÓn c«ng  ph¸ttr   nghiÖp  ViÖtNam     kh«ng    qu¸ 1.300  iÖu®ång. tr   ­§èivíi         ph©n  c¸c ngµnh cña  ngµnh c«ng nghiÖp    th× møc  vèn  quy  ho¹ch  ® îctÝnh    b»ng  50%   khung    gi¸cña quy  ho¹ch ngµnh    c«ng  nghiÖp. VÝ  dô: quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t tr   iÓn ngµnh thÐp  îc tÝnh  ®   nh sau:   1.300  iÖu®ång  50%   650  iÖu®ång tr   x  =  tr   1.2.2.  Ngµnh  thuû s¶n   Khung    gi¸b×nh qu©n cho quy ho¹ch tæng thÓ    iÓn thuû  ph¸ttr   s¶n ViÖt  Nam   kho¶ng 800­900  iÖu®ång. tr   §èivíic¸c ph©n        ngµnh  cña ngµnh thuû s¶n  møc  th×  vèn quy ho¹ch  îc ®   tÝnh  b»ng 50%  khung    gi¸cña quy ho¹ch ngµnh.   1.2.3.  Ngµnh  n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp ­Khung      gi¸b×nh  qu©n  cho  quy  1  ho¹ch kho¶ng    700   ­800  iÖu®ång. tr     ­ §èivíic¸c ph©n          ngµnh cña ngµnh n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp  møc   th×  vèn quy  ho¹ch  îc tÝnh  ®   b»ng 50%  khung    gi¸ cña quy ho¹ch ngµnh n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp. 1.2.4.  Ngµnh  ¬ng  th m¹i ­ Khung      gi¸b×nh  qu©n cho quy ho¹ch tæng  thÓ    iÓn ngµnh  ¬ng  ph¸ttr   th m¹iViÖtNam       kho¶ng  600­ 700  iÖu®ång. tr   ­ §èivíi         ph©n  c¸c ngµnh cña ngµnh  ¬ng      th m¹ith× møc  vèn  quy  ho¹ch ® ­   îctÝnh    b»ng 50%   khung    gi¸cña  quy ho¹ch ngµnh.   1.2.5.  Ngµnh  lÞch du  ­ Khung      gi¸b×nh qu©n cho quy ho¹ch tæng  thÓ    iÓn du  ph¸ttr   lÞch  ViÖt  Nam   kho¶ng 600­700  iÖu®ång. tr   1.3.§èivíi       lÜnh  vùc kÕt cÊu    h¹ tÇng      x∙héi,khoa  häc c«ng nghÖ  m«i  vµ  tr êng  (gi¸odôc, ®µo    tÕ, v¨n        t¹o,y    ho¸ th«ng    tin,thÓ dôc thÓ thao,khoa    häc  c«ng nghÖ   b¶o    vµ  vÖ m«i  êng)  tr th× khung    gi¸quy  ho¹ch cña tõng ngµnh  trongkhèingµnh      nµy kho¶ng 600­700  iÖu®ång. tr   ­ §èi víic¸c ph©n          ngµnh trong tõng    ngµnh    trªnmøc  vèn quy ho¹ch  îc ®   tÝnh  b»ng  50%  ®¬n    gi¸cña  quy  ho¹ch ngµnh    ®ã. VÝ    dô:Khung    gi¸quy  ho¹ch ph¸ttr         iÓnhÖ thèng    gi¸odôc  tiÓu häc  níc   c¶    lµ:600  iÖu®ång  50%   300  iÖu®ång.   tr   x  =  tr   2. §èivíidù  rµ        ¸n  so¸t, ®iÒu chØnh, bæ     sung quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t   tr   iÓnngµnh  cÊp  níc ë  c¶  §èivíi       quy  víi ho¹ch ngµnh  x©y    ®∙  dùng  ®∙  quyÕt  vµ  cã  ®Þnh    phª duyÖt  cña cÊp  thÈm   cã  quyÒn,    khi tiÕn hµnh  so¸t,®iÒu  rµ    chØnh,    bæ sung quy  ho¹ch ®ã      th× møc vèn  îctÝnh: ®  
 6. ­ Tèi ®a      b»ng  50%  møc vèn quy ®Þnh      ¸n quy  ®èi víidù    ho¹ch    míitõng  ngµnh  môc  nªu      ë  1  trªnkhiquy ho¹ch ®∙    thùc hiÖn  îctõ3    ®     n¨m    trëlªn. VÝ     dô: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn ngµnh thÐp  ® îc x©y  ®∙    dùng.  N¨m   2002  (thùchiÖn  îc3    ®   n¨m) theo yªu cÇu      ph¶irµ so¸tth× møc          vèn  cho    rµ so¸t® îctÝnh  sau:     nh  Khung    so¸tquy  gi¸rµ    ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr   iÓn ngµnh thÐp  1.300  =  tr   iÖu®ång  50%   650  iÖu®ång. x  =  tr   ­ Tèi ®a      b»ng  60%  møc vèn quy ®Þnh      ¸n quy  ®èi víidù    ho¹ch    míitõng  ngµnh  môc  trªnkhiquy  ë  1      ho¹ch ®∙    thùc hiÖn  îctrªn5    ®     n¨m. Còng    dô  víivÝ  trªn,  n¨m  2003        míirµ so¸tth×: Khung    so¸tquy  gi¸rµ    ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn ngµnh thÐp  (1.300 =    tr   iÖu®ång  50%)  60%   390  iÖu®ång. x  x  =  tr   P h Ç n  thø b a K h u n g  gi¸ µ ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  x © y  d ù n g  q u y  h o¹ch t æ n g  th Ó   v p h¸t  triÓn kinh t Õ ­ x∙ h éi vïng, Ø n h  v µ thµn h p h è  trùc thuéc   t trung ¬ n g I. h u n g  gi¸ © y  d ù n g  q u y  h o¹ch t æ n g  th Ó  p h¸t triÓn   K  x kinh tÕ  ­ x∙ héi l∙nh th æ  (vïng,  tØ n h  vµ thµnh p h è   trùc thuéc Trun g  ¬ n g) 1. Sö    dông c«ng thøc tÝnh    gi¸x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ    iÓn ph¸ttr   kinhtÕ           ­x∙héil∙nhthæ  Gi¸   G   S         QH =  x         (1) Trong  ®ã:  Gi¸   lµ®¬n    QH   gi¸cho  x©ydùng  quy  ho¹ch tæng    thÓ    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     ­ x∙ héi. G:    Gi¸ x©y dùng quy ho¹ch tÝnh    trªnmét ®¬n  diÖn  vÞ  tÝch (km2)  îc ®   x¸c ®Þnh  theo mËt    ®é d©n   cña  sè  vïng quy ho¹ch (®¬n  tÝnh: ngh×n  vÞ    ®ång). S:  DiÖn  tÝch  cña    l∙nhthæ  quy  ho¹ch (km2).   Sö dông  liÖu  sè  diÖn tÝch  mËt    vµ  ®é d©n  theo  liÖu  sè  sè  cña Tæng  côc  Chi côc  vµ    thèng    l∙nhthæ  mèc  kª vÒ    ë  n¨m  tÝnh  dù  thùc hiÖn    quy  ho¹ch.  VÝ   n¨m  dô  2002 tiÕn hµnh quy ho¹ch cña tØnh  th×  dông  liÖu diÖn  A  sö  sè    tÝch,mËt      ®é d©n  trong thèng    sè    kª tØnh  n¨m  A  2002  Chi côc  do    Thèng    kª tØnh ban hµnh. 2. Khung      gi¸(møc vèn) x©y    dùng quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ          ­ x∙ héi vïng lín,     vïng kinh tÕ      träng®iÓm,   2.1.§èivíi       x©y  dùng  mét  quy  ho¹ch míi.  
 7. 2.1.1.Khung        gi¸®Ó x©y  dùng mét quy ho¹ch mét    vïng lín® îctÝnh          to¸n theo c«ng thøc    dùa  (1) vµ  vµo møc  ®ång ViÖt Nam/km2  b¶ng  ®Ó       ë  1  x¸c ®Þnh. VÝ       dô: §Ó tÝnh      to¸nx¸c ®Þnh    gi¸cña quy ho¹ch    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     ­ x∙ héivïng §ång      b»ng S«ng Hång  îctiÕn hµnh  sau: ®     nh  ­N¨m    tiÕn hµnh    thùc hiÖn    quy ho¹ch nµy      lµn¨m 2001.Theo  liÖu cña    sè    Niªn gi¸m    thèng      kª th× n¨m 2001,vïng §ång      b»ng S«ng  Hång  diÖn  cã  tÝch    lµ 20.689  km2; d©n  18.035,3ngh×n    sè    ngêi;mËt  d©n  872    ®é  sè  ngêi/km2. ­Tra    b¶ng    1,øng    liÖu trªn,   víisè      quy  gi¸ ho¹ch/1km2      lµ150.000®. ­Sö    dông  c«ng  thøc (1)®Ó       tÝnh      to¸ntacã: Gi¸   QH cña vïng §ång b»ng S«ng Hång  150.000®/km2  20.689  =  x  km2 =  3.103.350.000 ®ång.  
 8. B¶ng    1: Khung    gi¸lËp  quy  ho¹ch  rµ  vµ  so¸tquy    ho¹ch  tæng  thÓ  ph¸ttriÓn    kinh  ­x∙héi   tÕ      vïng Quy    m« (1000  km2)
 9. 2.1.2.Khung        gi¸®Ó x©y dùng mét quy  ho¹ch tæng thÓ    iÓn kinh ph¸ttr     tÕ      x∙ héi vïng kinh tÕ    träng ®iÓm   îc tÝnh    ®   theo c«ng thøc    dùa  (1)vµ  vµo  møc  ®ång  ViÖtNam/km2  b¶ng  nh©n      K  1,2 ®Ó       ë  1  víi sè  =    x¸c®Þnh. hÖ VÝ       dô: ®Ó tÝnh      to¸nx¸c ®Þnh    gi¸cña  quy  ho¹ch    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     ­ x∙ héivïng kinh tÕ        träng ®iÓm     B¾c  ® îctiÕn hµnh  sau: Bé      nh  ­ N¨m     tiÕn hµnh  thùc hiÖn quy ho¹ch nµy    lµ n¨m 2001. Theo  liÖu   sè    cña Niªn gi¸m    thèng  th×  kª  n¨m 2001, vïng    kinh tÕ    träng ®iÓm     B¾c   cã  Bé  diÖn tÝch    lµ 10911,3  km2,  d©n  ­  sè  8.184,2 ngh×n    ngêi;mËt      ®é d©n sè  750 ngêi/km2. ­Tra    b¶ng    1,øng    liÖu trªn,   víisè      quy  gi¸ ho¹ch/1km2      lµ150.000®. ­Sö    dông  c«ng  thøc (1)vµ      nh©n      1,2 tacã: víi sè      hÖ Gi¸   QH cña  vïng kinh tÕ      träng ®iÓm     B¾c  =  Bé  150.000®  10.911,3km2  x    x    1.964.034.000 ®ång. 1,2 =    2.2­ §èi víidù  rµ        ¸n  so¸t,®iÒu   chØnh,    bæ sung quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸ttr     iÓnkinhtÕ         ­x∙héivïng lín,     vïng kinhtÕ      träng®iÓm   C¸c vïng lín,     vïng kinh tÕ      träng ®iÓm   x©y    ®∙  dùng quy ho¹ch  ®∙  vµ  cã  quyÕt  ®Þnh  duyÖt  phª  cña cÊp  thÈm  cã  quyÒn, khitiÕn hµnh          rµ so¸t,  ®iÒu  chØnh, bæ     sung  quy ho¹ch ®ã    th×: ­ §èivíi       quy  ho¹ch  thùc hiÖn  îc3  ®∙    ®   n¨m        trëlªn, cÇn  so¸t, khi rµ   ®iÒu  chØnh, bæ     sung   th× møc    îctÝnh  gi¸®   b»ng 50%   møc    gi¸quy  ®Þnh  ®iÓm   ë  2.1.1;  2.1.2 ­ §èi víiquy        ho¹ch  thùc hiÖn  îc trªn5  ®∙    ®     n¨m,   khicÇn  so¸t,®iÒu  rµ    chØnh, bæ     sung    th× møc    îctÝnh  gi¸®   b»ng  60%   møc    gi¸quy  ®Þnh  ®iÓm   ë  2.1.1;  2.12 3. Khung      gi¸(møc vèn) x©y    dùng quy  ho¹ch tæng thÓ ph¸ttr     iÓn kinh  tÕ       ­x∙héitØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. 3.1.§èivíi       x©y  dùng  mét  quy  ho¹ch míi:   3.1.1.Khung        gi¸ ®Ó x©y  dùng quy  ho¹ch mét tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  îc tÝnh  ®   theo c«ng thøc    dùa  (1) vµ  vµo møc  ®ång ViÖt  Nam/km2  b¶ng  ®Ó     ë  2  x¸c®Þnh. VÝ       dô: §Ó tÝnh      to¸nx¸c ®Þnh khung    gi¸cña quy ho¹ch tæng thÓ    ph¸t tr   iÓnkinh tÕ         ­x∙héitØnh  TÜnh  îctiÕn hµnh  sau: Hµ  ®     nh  ­ N¨m     tiÕn hµnh thùc  hiÖn quy ho¹ch nµy    lµ n¨m 2001. Theo  liÖu   sè    cña  Niªn gi¸m    thèng      kª th× n¨m 2001,Hµ    TÜnh  diÖn  cã  tÝch    lµ6055,7 km2;    d©n  ­1279,1ngh×n  sè     ngêi;mét  d©n  211    ®é  sè  ngêi/km2. ­Tra    b¶ng    2,øng    liÖu trªn,   víisè      quy  gi¸ ho¹ch/1km2      lµ100.000®. ­Sö    dông  c«ng  thøc (1)®Ó       tÝnh to¸n. cã:  Ta 
 10. Gi¸  cña tØnh Hµ  TÜnh  =  100.000® x 6055,7km2 =  605.570.000 QH   ®ång
 11. B¶ng  : Khung    2    gi¸lËp  quy  ho¹ch  rµ  vµ  so¸tquy    ho¹ch  tæng  thÓ  ph¸ttriÓn    kinh  ­ x∙ héi tØnh, thµnh  tÕ          phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Quy    m« (1000 km2)
 12. v¨n  quèc          c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi          së  l       LAWDATA 3.1.2­Khung      mét    gi¸®Ó lËp  quy  ho¹ch tæng    thÓ    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     ­ x∙ héithµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    thÞ  i ® îctÝnh  lµ®«  lo¹  1    theo  c«ng thøc  (1)vµ    dùa  vµo møc  ®ång  ViÖt Nam/km2  b¶ng  nh©n      K  1.5    ë  2  víihÖ sè  =  ®Ó     x¸c®Þnh  3.1.3­Khung      mét    gi¸®Ó lËp  quy ho¹ch tæng    thÓ    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     ­ x∙ héi tØnh, thµnh      phè trùc thuéc    Trung ¬ng  ®«   cã  thÞ  i2  îc tÝnh  lo¹  ®   theo  c«ng thøc (1)vµ      dùa  vµo  møc  ®ång ViÖtNam/km2  b¶ng  nh©n        ë  2  víi sè  hÖ K  1.2 ®Ó     =    x¸c®Þnh. 3.2­ §èi víirµ        so¸t,®iÒu    chØnh,    bæ sung  quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t   tr   iÓnkinh tÕ         ­x∙héitØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. C¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  x©y  ®∙  dùng quy ho¹ch vµ  ®∙  quyÕt  cã  ®Þnh   phª duyÖt  cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn, khitiÕn hµnh          rµ so¸t,   ®iÒu  chØnh,bæ     sung  quy  ho¹ch ®ã    th×: ­ §èivíi       quy ho¹ch  thùc hiÖn  îc3  ®∙    ®   n¨m        trëlªn, cÇn  so¸t, khi rµ   ®iÒu  chØnh,    bæ sung  th× khung    îc tÝnh  gi¸ ®   b»ng 50%  møc     gi¸ quy ®Þnh  ë  ®iÓm   3.1.1;  3.1.2;  3.1.3. ­ §èi víiquy        ho¹ch  thùc hiÖn  îc trªn5  ®∙    ®     n¨m,   khicÇn  so¸t,®iÒu  rµ    chØnh,    bæ sung  th× khung    îc tÝnh  gi¸ ®   b»ng 60%  møc     gi¸ quy ®Þnh  ë  ®iÓm   3.1.1; 3.1.2;  3.1.3. 4. Khung    gi¸ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t tr   iÓn kinh  ­      tÕ  x∙ héi thÞ    x∙, huyÖn, quËn    thuéc tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. Khung    gi¸quy ho¹ch hoÆc   so¸t,®iÒu  rµ    chØnh,    bæ sung quy  ho¹ch  tæng thÓ    iÓn kinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙héithÞ    x∙,huyÖn, quËn  îctÝnh    ®   b»ng  40%   møc  vèn cña  quy ho¹ch tØnh    thÞ    mµ cã  x∙,huyÖn, quËn  ®ã; c¸c quËn,  huyÖn  thuéc thµnh phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  îc tÝnh  ®   b»ng 50%  møc     chi phÝ quy ho¹ch tæng    thÓ    iÓnkinh tÕ       ph¸ttr     ­x∙héithµnh  phè ®ã. VÝ       dô, ®Ó tÝnh  khung    gi¸cho  quy ho¹ch thÞ    TÜnh    x∙Hµ  (QH HT ) thuéc     tØnh  TÜnh  îctÝnh  sau: Hµ  ®   nh  (QH HT )  vèn  =  quy ho¹ch tØnh  40%   605.570.000®ång  40%   x  =  x  =  242.228.000 ®ång.   5.Khung      gi¸(møc vèn)quy    ho¹ch tæng    thÓ    iÓnngµnh  ph¸ttr   thuéc mét    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. Møc  vèn quy ho¹ch  hoÆc   so¸t,®iÒu  rµ    chØnh,    bæ sung  quy  ho¹ch  tæng thÓ    iÓn ngµnh  ph¸ttr   thuéc tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  îc ®   tÝnh b»ng 40%  møc  vèn cña quy  ho¹ch tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng ®ã.
 13. 13 P h Ç n  thø t c ¬ c Ê u  ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  c h o  c¸c c « n g  vi Öc  c ô  th Ó  c ñ a x © y  d ù n g  m ét q u y  h o¹ch  p h¸t  triÓn n g µ n h  v µ l∙nh th æ 1.§èivíi       x©y  dùng  mét  quy  ho¹ch míi   B¶ng    3: §Þnh møc     chi phÝ  nhiÖm   trong  c¸c  vô  mét  quy  ho¹ch  tæng thÓ ph¸ttriÓn    ngµnh, l∙nh thæ     TT Néi dung    c«ng  viÖc Tû lÖ  (%) Tæng  sè 100 I Chi phÝ  lËp    ®Ò c¬ng  nghiªn cøu, vµ        c¸c c«ng  viÖc  chøc  2 tæ  thùc hiÖn    II Chi phÝ    ®iÒu      tra, thËp    thu tµiliÖu,sè        liÖu ®Ó nghiªncøu    x©y  20 dùng  quy ho¹ch   1 Chi phÝ      thu thËp  xö          kh¶o      vµ  lýc¸ctµiliÖu vµ  s¸tbæ sung 6 2 Chi phÝ    tÝnh      liÖu,d÷  to¸nc¸csè    liÖu 3 3 Chi phÝ    ph©n  tÝch  xö     vµ  lýtliÖu,sè      liÖu nghiªncøu   6 4 Chi phÝ  l¹    ®Õn       ®i  i¨n ë  , n¬ikh¶o  s¸t 5 IIIChi phÝ    thiÕtkÕ    quy  ho¹ch  50 1 Chi phÝ    kiÓm   kª,®¸nh      gi¸c¸cyÕu   tè,®iÒu kiÖn    iÓn ph¸ttr 11 2 Chi phÝ    tÝnh  to¸n, b¸o,luËn   dù    chøng  ®Þnh  híng ph¸ttr       iÓn 18 3 Chi phÝ    nghiªncøu        c¸cgi¶iph¸p 21 IV Chi phÝ    x©y  dùng  c¸o tæng        b¸o    hîp,b¸o c¸o tãm  t¾t 10 V Chi phÝ    x©y  dùng  b¶n ®å, biÓu b¶ng  hiÖn tr¹ngvµ    quy  ho¹ch 8 VI Chi phÝ      héith¶o,thÈm    ®Þnh, xÐt duyÖt vµ          chiphÝ  kh¸c 10 1 Héi nghÞ, héith¶o       2 2 Chi phÝ    kiÕn,tvÊn    xiný     chuyªn gia   2 3 Chi phÝ    thÈm  ®Þnh, nghiÖm    thu 3 4 Chi phÝ    qu¶n    lýphÝ 3 2. §èi víirµ        so¸t,  ®iÒu chØnh, bæ     sung mét quy ho¹ch tæng thÓ    ph¸t tr   iÓnkinh tÕ         ­x∙héingµnh,l∙nhthæ    
 14. 14 B¶ng  :§Þnh  4   møc     chi phÝ  nhiÖm   trong  so¸t c¸c  vô  rµ    mét quy  ho¹ch  tæng thÓ ph¸ttriÓn    ngµnh, l∙nh thæ     TT Néi dung    c«ng  viÖc Tû lÖ  (%) Tæng  sè  100 I Chi phÝ  lËp    ®Ò c¬ng  nghiªn cøu, vµ        c¸c c«ng  viÖc  chøc  2 tæ  thùc hiÖn    II Chi phÝ    ®iÒu      tra, thËp    thu tµiliÖu,sè        liÖu ®Ó nghiªncøu    x©y  19 dùng  quy ho¹ch   1 Chi phÝ      thu thËp  xö        vµ  lýc¸ctµiliÖu,kh¶o        s¸tbæ sung 7 2 Chi phÝ    tÝnh      liÖu,d÷  to¸nc¸csè    liÖu 3 3 Chi phÝ    ph©n  tÝch  xö     vµ  lýtliÖu,sè      liÖu nghiªncøu   4 4 Chi phÝ  l¹    ®Õn       ®i  i¨n ë  , n¬ikh¶o  s¸t 5 IIIChi phÝ    thiÕtkÕ    quy  ho¹ch  55 1 Chi phÝ    kiÓm   kª,®¸nh      gi¸c¸cyÕu   tè,®iÒu kiÖn    iÓn ph¸ttr 10 2 Chi phÝ    tÝnh  to¸n, b¸o,luËn   dù    chøng  ®Þnh  híng ph¸ttr       iÓn 20 3 Chi phÝ    nghiªncøu        c¸cgi¶iph¸p 25 IV Chi phÝ    x©y  dùng  c¸o tæng        b¸o    hîp,b¸o c¸o tãm t¾t 9 V Chi phÝ    x©y  dùng  b¶n ®å, biÓu b¶ng  hiÖn tr¹ngvµ    quy  ho¹ch 5 VI Chi phÝ      héith¶o,thÈm    ®Þnh, xÐt duyÖt vµ          chiphÝ  kh¸c 10 1 Héi nghÞ, héith¶o       2 2 Chi phÝ    kiÕn,tvÊn    xiný     chuyªn gia   2 3 Chi phÝ    thÈm  ®Þnh, nghiÖm    thu 3 4 Chi phÝ    qu¶n    lýphÝ 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản