intTypePromotion=1

Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Thông tư 38/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Thông tư 38/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Thông tư 38/1999/TT-BTC

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  52/1999/Q§­N H N N 1   n n g µ y  10 th¸ng 02 n¨ m  1999  Ò  t û  Ö d ù  tr÷ b ¾ t b u é c ® è i víi c¸c t æ  V l   ch øc  t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    û  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  1.­T l d tr   bu c c¸c tæ  td (bao  å m   g c¶  ng  ®å VN,  ¹itÖ)nh  ngo     sau: 1­  èivíitiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi12  §   g  k h v c k h d   th¸ng cña    ©n     c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ, Chi   h th m  ph ® th     nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,Ng ©n  µng  ªndoanh  µ  ng h n    h li   v C«ng    µichÝnh:7%   tyt     trªntæng  è    Òn göi.   s d ti   2­  èivíitiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi12  §   g  k h v c k h d   th¸ng cña    ©n     c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  th m   ph n«ng th«n,Ng ©n  µng  îp t¸c, ü   Ýn  ông  ©n     h h    Qu t d nh d©n trung¬ng,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n      td nh d khu  ùc:5%     v   trªntæng  è    Òn göi. s d ti   3­  èi víitiÒn  öi cã  ú  ¹n  õ 12  §   g   k h t   th¸ng trëlªn:0%         trªntæng  è    Òn s d ti   göi. 4­  èivíitiÒn  öicña    chøc  Ýn  ông  ã  è    Òn  öiph¶itÝnh  §   g  c¸c tæ  td c s d ti g     dù  ÷b ¾t  éc  íi500  iÖu ®ång  µ  Òn  öicña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   bu d   tr   v ti g   Qu t d nh d c¬  ë,Hîp      Ýn  ông  µ  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo,tûlÖ  ù  ÷b ¾t  s  t¸cx∙t d v Ng h ph v ng       d tr   buéc  µ0%. l  5­ Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho  td ®  ®è Ng h Nh n   phÐp  huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ët vµ  v hi v   cho  vay  b»ng  µng  Ön  Ët th× v hi v     ®èi víi è  èn      v huy  ng  s ®é b»ng  µng  Ön  Ët ®ã,  ûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc  µ0%.  v hi v   t   d tr   bu l   Trêng  îp  chøc  Ýn  ông  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  h tæ  td ®  ®è Ng h Nh n   ph huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ët nhng  v hi v   chuyÓn  æi  è  µng  Ön  Ët huy  ® sv hi v   ®éng  îc thµnh  èn  ®  v b»ng  Òn    ti ®Ó cho vay  ×  è  èn  th s v chuyÓn  æi  µnh  ® th tiÒn ph¶ithùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc          d tr   bu nh quy  nh  ù  ÷b ¾t  éc  ®Þ d tr   bu b»ng  Òn. ti Chi tiÕtc¸c lo¹  Òn  öi quy  nh  ¹  Òu  cña     i ti g   ®Þ ti§i 11  Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  ch d tr   buéc  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è:51  ®Þ s   /1999/Q§­NHNN1   µy  th¸ng ng 10    02  n¨m 1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u  .­TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  2    d tr   bu b»ng  ng    ña    chøc  Ýn  ®å VN c c¸c tæ  t dông  öi trªntµikho¶n  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  ¹  ë   g     ti g   k h t i Giao  Þch  ©n   µng  S d Ng h Nhµ   íc hoÆc   n  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i tæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  tÝn  ông  Æt  éisë  Ýnh; TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  d ® h   ch   d tr   bu b»ng  ¹itÖ  ña      ngo   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  öitrªntµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n  ¹ Së  td g     ti     k h t i giao dÞch  ©n       Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u 3.­TiÒn  öidù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  öit¹i   g   tr   bu c c¸c tæ  td g    Ng ©n   µng  µ   íc trong  ¹m    h Nh n   ph vi møc   ù  ÷ b ¾t  éc  d tr   bu quy  nh   îc ¸p ®Þ ®    dông møc    Êt0%/th¸ng. l∙su   i §i Ò u    ©n  µng  µ  íctr¶l∙phÇn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc  ña  4.­Ng h Nh n      i v    tr   bu c tæ chøc  Ýn  ông  td (bao  å m   ®ång    µ  ¹itÖ  göi trªn tµikho¶n  g c¶  VN v ngo   )        kh«ng  ú  ¹n t¹ Ng ©n  µng  µ   ícnh  k h    i h Nh n   sau: 1­ §èivíi Çn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc       ph v    tr   bu b»ng  ng  ®å VN:  ©n  µng  µ   Ng h Nh níctr¶l∙b»ng    Êt tiÒn göikh«ng  ú  ¹n       i l∙su   i    k h b»ng  ng    ña  chøc  Ýn  ®å VN c tæ  t dông  öit¹ Ng ©n  µng  µ   ícdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh   g    i h Nh n   Th ®è Ng h Nh n   ®Þ trongtõng thêikú.      2­ §èivíiphÇn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc       v    tr   bu b»ng  ¹itÖ:Ng ©n   µng  µ   ngo     h Nh níc tr¶l∙ b»ng    Êt tiÒn  öingo¹itÖ       i l∙ su   i g    kh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  k h c tæ  td göit¹  ©n   µng  µ   ícdo  èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam      i Ng h Nh n   Th ®è Ng h Nh n     quy ®Þnh  trongtõng thêikú.      §i Ò u    ©n   µng  µ   ícph¹tphÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  5.­ Ng h Nh n     thi ti d tr   bu cña    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td trong kú    duy  ×® îcquy  nh  ¹ ®iÒu  cña  tr     ®Þ ti  14  Quy   chÕ   ù  ÷b ¾t  éc  ô  Ó    d tr   bu c th nh sau: 1­ §èivíiphÇn  Õu  Òn dù  ÷b ¾t  éc       thi ti   tr   bu b»ng  ng    ®å VN trong "kú      duy tr× dù  ÷ b ¾t  éc"  Þu    tr   bu ch møc   ¹tb»ng  ph   150%   i Êt  icÊp  èn  ©n   l∙ su t¸    v Ng hµng  µ   ícc«ng  è  Nh n   b trong tõng  êikú,tÝnh    Çn  Õu  ôtcho  "kú   th     trªnph thi h   c¶    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc". tr   tr   bu 2­ §èivíiphÇn  Õu  Òn dù  ÷b ¾t  éc       thi ti   tr   bu b»ng  ¹itÖ  ngo   trong " kú        duy tr×dù  ÷b ¾t  éc"chÞu    tr   bu   møc  ¹tb»ng  ph   150%   Çn l∙suÊt cho  tr     i   vay  b»ng  «   ® la M ü   i  íitæ    ®è v   chøc  kinh tÕ  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     do  ®è Ng h Nh n     quy  nh  ®Þ trong tõng  êikú,tÝnh    Çn  Õu  ôt cho  "kú    th     trªnph thi h   c¶  duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc".   bu §i Ò u  6.­  Quy Õt ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/03/1999 vµ    ông    Ýnh  ú    ¸p d ®Ó t k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng03/1999.     Quy Õt ®Þnh  nµy thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  135/Q§­NHNN1  ngµy  11/4/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.C¸c    Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n h hi l     h
  3. 3 §i Ò u 7.­ Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc, tra Ng h Nh n   Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2