Quyết định 52/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 52/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  52/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô   B c thuª kªnh vi Ô n   th«ng liªn tØ n h   B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n b¶ng  ícthuªkªnh  Ôn  c    vi th«ng  ªntØnh  ã b¶ng  íckÌm  li   (c   c  theo). §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  01/4/2003  vµ thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 490/2001/Q§­TCB§   µy  ng 21/6/2001  ña  c Tæng   côc  u  iÖn  Ò   Öc  B® v vi ban  µnh  h b¶ng  ícdÞch  ô    c  v thuªkªnh  Ôn  vi th«ng  trong  níc. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ   ¹ch    µi chÝnh, Thñ    tr V K ho ­T     tr ng    n  Þ  éc Bé  u  Ýnh,ViÔn  ë c¸c®¬ v thu   B ch   th«ng;Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸c doanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  cd v thuª kªnh  Ôn    vi th«ng  µ  ñ  ëng    v Th tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu  v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. B ¶ n g  c í c thuª kªnh vi Ô n th«ng liªn Ø n h  t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 52/2003/Q§­BBCVT   µy  ng 20/3/2003 cña  é  ëng  é  u  Ýnh,viÔn    B tr B B ch   th«ng) §¬n  Þ  Ýnh:1000  /kªnh/th¸ng vt   ® Kªnh  èc®é t  Vïng  1 Vïng  2 Vïng  3 Vïng  4 Vïng  5 Vïng  6 C íctrÇn C ícsµn C íctrÇn C ícsµn C íctrÇn C ícsµn C íctrÇn C ícsµn C íctrÇn C ícsµn C íctrÇn C ícsµn                         1 Kªnh  ®iÖn  b¸o tèc   675 540 995 796 1.317 1.053 2.094 1.675 2.644 2.248 3.457 2.766 ®é   baud 50  2 Kªnh  ®iÖn  b¸o tèc   831 665 1.226 981 1.620 1.296 2.578 2.062 3.255 2.766 4.254 3.404 ®é  100 baud 3 Kªnh tho¹  dïng ®Ó   i 2.597 2.077 3.829 3.063 5.063 4.050 8.054 6.443 10.171 8.645 13.295 10.636 l ªn  l¹c  ®iÖn   b¸o i   nhiÒu  kªnh 4 Kªnh  ¹i tho   M1040 2.077 1.662 3.064 2.451 4.050 3.240 6.443 5.154 8.137 6.916 10.636 8.509 5 Kªnh  tèc ®é  thÊp  2.077 1.662 3.064 2.451 4.050 3.240 6.443 5.154 8.137 6.916 10.636 8.509 kh¸c(d i Kb/s)   í 56  6 Kªnh  tèc ®é  56/64   3.479 2.784 5.132 4.105 6.786 5.429 10.796 8.636 13.633 11.588 17.822 14.207 Kb/s 7 Kªnh  èc®é   t   128  Kb/s 5.631 4.505 8.307 6.646 10.983 8.786 17.472 13.977 22.084 18.755 28.842 23.074 8 Kªnh  èc®é   t   192  Kb/s 7.101 5.681 10.476 8.381 13.851 11.081 22.036 17.628 27.827 23.653 36.376 29.101 9 Kªnh  èc®é   t   256  Kb/s 8.811 7.049 12.998 10.398 17.185 13.748 27.339 21.871 34.525 29.347 45.130 36.104 10 Kªnh  èc®é   t   384  Kb/s 10.965 8.772 16.176 12.941 21.386 17.109 34.023 27.218 42.966 36.521 56.165 44.932 11 Kªnh  èc®é   t   512  Kb/s 13.596 10.877 20.057 16.046 26.519 21.215 42.189 33.751 53.279 45.278 69.645 55.716 12 Kªnh  èc®é   t   768  Kb/s 16.724 13.379 24.670 19.736 32.618 26.094 51.890 41.512 65.531 55.701 85.662 68.629 13 Kªnh  tèc ®é  1024  20.403 16.322 30.098 24.078 39.794 31.835 63.309 50.647 79.949 67.957 104.509 83.607 Kb/s 14 Kªnh  tèc ®é  1152  24.604 19.683 36.294 29.035 47.986 38.389 76.342 61.073 96.407 81.946 126.023 100.819 Kb/s 15 Kªnh  tèc ®é  1544  28.265 22.612 41.697 33.358 55.129 44.103 87.705 70.164 110.758 94.145 144.782 115.826 Kb/s
  3. 16 Kªnh  èc®é   Mb/s t   2  32.888 28.310 48.515 38.812 64.143 51.314 102.046 81.636 128.869 109.538 168.456 134.765 17 Kªnh  èc®é   Mb/s t   34  157.861 126.289 232.872 186.298 307.885 246.308 489.817 391.854 618.570 525.784 808.589 646.871 18 Kªnh  èc®é   Mb/s t   45  289.411 231.529 426.932 341.546 564.455 451.564 897.998 718.398 1.134.045 963.938 1.482.413 1.185.93 0 19 Kªnh  èc ®é   t   155  Mb/ 828.768 663.014 1.222.579 978.063 1.616.392 1.293.114 2.571.538 2.057.230 3.247.491 2.760.368 4.245.091 3.396.07 s 3
  4. 1. Vïng  ícthuªkªnh  Ôn    c    vi th«ng  ªntØnh  îcquy  nh  ¹ b¶ng  ô  ôc li   ®  ®Þ ti   ph l   kÌm  theo.§iÓ m   Õt  èikªnh  Ôn    k cu   vi th«ng  ªntØnh  µ trung t©m   li   l    truyÒn  Én  d ® êng  µili   d   ªntØnh  ña  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.C¸c    ph tr     ¬  møc  íct¹ c   i b¶ng    a  trªnch bao  å m   íc phÇn  g c  kªnh truyÒn  Én  éitØnh    Õt  èikªnh  d n  ®Ó k n   li   ªntØnh. 2. Kªnh    truyÒn  Én  éi tØnh  ®∙ bao  å m   truyÒn  Én  éi h¹t)®Ó   d n  (  g c¶  d n    kÕt  èikªnh  ªntØnh:Møc  ícë  çi ®Ç u   îcquy  nh    n  li     c  m   ®  ®Þ nh sau: 2.1.§èivíi thµnh  è  µ   éi,Hå   Ý        03  ph H N   Ch Minh  µ  µ  ½ ng,  v§N chiathµnh    02  møc: 2.1.1.  Kh«ng    qu¸ 25%   møc  íccïng tèc®é   ïng 1  i víi êng  îp ®iÓ m   c      v   ®è     tr h  kÕt  èin»m   cu   trongkhu  ùc    Ën  éithµnh;   v c¸cqu n   2.1.2.Kh«ng      qu¸ 50%  møc   íc cïng  èc ®é   ïng  ®èi  íitr ng  îp  Õt  c  t  v 1  v ê h k cuèit¹ c¸chuyÖn  ¹ithµnh.      i ngo   2.2.§èivíi         tØnh,thµnh  è  c¸c   ph cßn  ¹chiathµnh  møc: l  i  03  2.2.1.  Kh«ng    qu¸ 25%  møc  íccïng tèc®é   ïng 1  i víi êng  îp ®iÓ m   c      v   ®è     tr h  kÕt  èin»m   cu   trong khu  ùc  µnh  è, thÞ    µ tØnh  þ cña    v th ph   x∙l   l  tØnh,c¸c quËn     néithµnh  ña  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   c th ph tr     ¬ 2.2.2.  Kh«ng    qu¸ 50%   møc  íccïng tèc®é   ïng 1  i víi êng  îp ®iÓ m   c      v   ®è     tr h  kÕt  èin»m     Þ    µnh  è  µ    Ön  Òn kÒ   íi cu   ë th x∙,th ph v c¸chuy li   v   khu  ùc  v quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m     i 2.2.1trªn;   2.2.3.Kh«ng    cao  ¬n  h møc   íc cïng  èc ®é   ïng  ®èi  íic¸c tr ng  îp c  t  v 1  v   ê h   cßn  ¹ . li 3. Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸c doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v thuª  kªnh  Ôn  vi th«ng  îc quyÒn  Õt  nh    ®  quy ®Þ c¸c møc  íccô  Ó  c   th trong khung  íc   c  ®∙  îcquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®  ®Þ t  i ®Þ n 4.C íc®Êu  èihoµ  ¹ng     n  m ban  u,    ®Ç c¸cdoanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v thuªkªnh    quy  nh    ¬  ë    µnh. ®Þ trªnc s gi¸th 5.C¸c    møc  íctrªncha  c    bao  å m   Õ    Þgiat¨ng(VAT). g thu gi¸tr       Bé  u  Ýnh,ViÔn  B ch   th«ng 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản