intTypePromotion=1

Quyết định 52/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
118
lượt xem
3
download

Quyết định 52/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc           Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam              ViÖt nam   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                                                       Sè : 52/2006/Q§­NHNN                 Hµ néi, ngµy 09  th¸ng 10 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc bæ sung §iÓm 5 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ  thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ níc  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2006/Q§­NHNN ngµy 18/01/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997   vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n   hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n   cø   LuËt   c¸c   Tæ   chøc   tÝn   dông   n¨m   1997   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   c¸c   Tæ   chøc tÝn dông n¨m 2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Thanh to¸n, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Bæ sung  kÝ hiÖu  ng©n  hµng  ®èi víi  Ng©n  hµng Hua Nan Commercial Bank, Ltd. ­ Chi nh¸nh thµnh  phè Hå ChÝ Minh vµo §iÓm 5 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ  hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n  qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc nh sau:  5. Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam:
  2. Tªn Ng©n hµng Lo¹i  Ký  NH hiÖu Ng©n   hµng   Hua   Nan   Commercial   Bank,  6 40 Ltd.­ Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy 08/11/2006. §iÒu  3.  Ch¸nh   V¨n   phßng,   Trëng   Ban   Thanh   to¸n,  Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ trëng  c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së Giao  dÞch   Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   Gi¸m   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng; Chñ  tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.     kt. thèng ®èc    phã thèng ®èc N¬i nhËn:  §∙ ký : NguyÔn §ång TiÕn ­ Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN(®Ó B/c); ­ VP ChÝnh phñ (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP, BTT, PC. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2