Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2009/Q -UBND Th D u M t, ngày 31 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , VIÊN CH C CÔNG TÁC T I CÁC CƠ S B O TR XÃ H I, CƠ S CAI NGHI N VÀ SAU CAI NGHI N MA TÚY TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 114/2007/N -CP ngày 03/7/2007 c a Chính ph quy nh ch ph c p i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy và Thông tư liên t ch s 13/2007/TTLT-BL TBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B N i v - B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p i v i cán b viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy; Căn c Ngh quy t s 22/2009/H ND7 ngày 24 tháng 7 năm 2009 c a H i ng nhân dân t nh Bình Dương khóa VII - Kỳ h p th 14 v ch h tr i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s b o tr xã h i, cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy; Xét ngh c a Liên S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính, S N i v t i T trình s 700/TTr-LSL TBXH-SNV-STC ngày 04/6/2009 v vi c i u ch nh, b sung ch , chính sách cho cán b , viên ch c công tác t i các cơ s b o tr xã h i, cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch , chính sách i v i cán b , viên ch c làm vi c t i cơ s b o tr xã h i, cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy trên a bàn t nh Bình Dương như sau: 1. i tư ng áp d ng - Cán b , viên ch c; ngư i ang trong th i gian th vi c; ngư i làm vi c theo ch h p ng không xác nh th i h n, h p ng lao ng xác nh th i h n t 3 (ba) tháng tr lên và nh ng ngư i ư c i u ng, bi t phái có th i h n t 3 (ba) tháng tr lên làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy (sau ây g i là chung là cán b , viên ch c);
  2. - Cán b , viên ch c; lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch ti p xúc tr c ti p thư ng xuyên và không thư ng xuyên v i i tư ng xã h i, làm vi c t i các cơ s b o tr xã h i do S Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý (g i chung là cán b , viên ch c). 2. Ch c th a) Ch h tr - i v i Trung tâm Nuôi dư ng ngư i già tàn t t, cô ơn + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p và thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,5 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng; + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p nhưng không thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,2 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng. - i v i Trung tâm Ti p nh n và Qu n lý i tư ng xã h i + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p và thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,2 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng; + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p nhưng không thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,0 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng. - i v i Trung tâm Nuôi dư ng tr m côi + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p và thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,2 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng; + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p nhưng không thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,0 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng. - i v i Trung tâm D y ngh ngư i tàn t t + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p và thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 1,0 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng; + Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p nhưng không thư ng xuyên v i i tư ng xã h i ư c hư ng 0,7 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng. b) Ch h tr i v i cán b , viên ch c làm vi c t i cơ s cai nghi n ma túy và sau cai nghi n ma túy - Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p và thư ng xuyên v i h c viên m i dâm, ma túy và ngư i sau cai nghi n ma túy ư c hư ng 2,0 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng; - Cán b , viên ch c ti p xúc tr c ti p nhưng không thư ng xuyên v i h c viên m i dâm, ma túy và ngư i sau cai nghi n ma túy ư c hư ng 1,5 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng.
  3. c) Ch h tr cán b , nhân viên làm vi c t i Nghĩa trang li t sĩ t nh và các huy n, th xã ư c hư ng 1,0 l n so v i m c lương t i thi u/ngư i/tháng. d) Ch h tr h c ngh i v i các i tư ng ma túy, m i dâm t i Trung tâm Giáo d c lao ng - T o vi c làm ư c hư ng m c 600.000 ng/ngư i/năm. ) Ch h tr ưu ãi - i v i cán b , viên ch c làm chuyên môn y t (khám, ch a b nh, chNn oán, i u tr , chăm sóc; tư v n ph c h i tâm lý, thay i hành vi cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i nhi m HIV/AIDS) và cán b , viên ch c tr c ti p làm công vi c trông coi, b o v , v n chuy n, ph c v ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i nhi m HIV/AIDS (bao g m c vi c qu n lý, i u tr t i b nh vi n, truy b t, can thi p khi ánh nhau, x lý k lu t, v sinh bu ng b nh, v sinh môi trư ng) t i các cơ s ư c hư ng m c ph c p b ng 50% ti n lương theo ng ch b c hi n hư ng và ph c p ch c v (n u có); - i v i cán b , viên ch c ư c phân công tr c ti p d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách và d y ngh cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i nhi m HIV/AIDS (bao g m c vi c duy trì sinh ho t n i v , theo dõi di n bi n tư tư ng, truy b t, can thi p khi ánh nhau, x lý k lu t, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t) t i các khu, i, qu n lý ho c t i các cơ s ư c hu ng m c ph c p b ng 50% ti n lương theo ng ch b c hi n hư ng và ph c p ch c v (n u có); - i v i cán b , viên ch c làm công tác qu n lý, không tr c ti p làm chuyên môn y t , d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách và d y ngh ư c hư ng m c ph c p b ng 25% ti n lương theo ng ch b c hi n hư ng và ph c p ch c v (n u có). i u 2. Giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p S N i v , S Tài chính và các ơn v có liên quan hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch h tr cho cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s b o tr xã h i và cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th các Quy t nh: 1. Quy t nh s 02/2006/Q -UBND ngày 04/01/2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c i u ch nh, b sung chính sách, ch c a ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh Bình Dương; 2. Quy t nh s 28/2008/Q -UBND ngày 05/8/2008 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương v ch , chính sách i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài chính, N i v ; Giám c các cơ s b o tr xã h i do S Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n lý, các cơ s cai nghi n và sau cai nghi n ma túy; Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Hoàng Sơn
Đồng bộ tài khoản