intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

124
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc __________ Sè : 528/Q§­TTg ______________________________________________________________ Hµ Néi, ngµy 14  th¸ng 6 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh   VÒ viÖc phª duyÖt danh s¸ch c¸c c«ng ty cæ phÇn hãa  thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn, niªm yÕt, ®¨ng ký  giao dÞch t¹i c¸c trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ViÖt Nam ______ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12   n¨m 2001; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   ngµy   12   th¸ng   6   n¨m  1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc ngµy 26 th¸ng  11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng  11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng  12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc vµ qu¶n lý vèn nhµ n­ íc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phª duyÖt danh s¸ch c¸c c«ng ty cæ phÇn  hãa thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña Nhµ  níc, b¸n cæ phÇn 
 2. 2 lÇn  ®Çu, niªm yÕt,  ®¨ng ký  giao dÞch t¹i c¸c trung  t©m giao dÞch chøng kho¸n theo phô lôc kÌm theo. §iÒu 2.  Giao c¸c Bé,  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   c¸c   Tæng   c«ng   ty  nhµ  níc thèng nhÊt víi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  triÓn khai  thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1. C¨n cø tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty  nhµ   níc   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2004/Q§­TTg   ngµy   24  th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh  tiªu   chÝ,   danh   môc   ph©n   lo¹i   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ  c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc   Tæng  c«ng ty nhµ níc vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty  cæ phÇn quyÕt  ®Þnh b¸n bít cæ phÇn cña Nhµ  níc t¹i  c«ng ty. 2. ChØ ®¹o c¸c c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn  hãa b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i c¸c trung t©m giao dÞch  chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 3.   Thùc   hiÖn   quyÒn   cæ   ®«ng   chi   phèi   ®Ó   quyÕt  ®Þnh viÖc niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch t¹i c¸c trung  t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n   ®èi   víi   c¸c   c«ng   ty   cæ  phÇn mµ Nhµ níc hiÖn ®ang gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ. 4. Hµng quý  lËp kÕ  ho¹ch vÒ  c¸c doanh nghiÖp cã  b¸n bít cæ phÇn cña Nhµ  níc, b¸n cæ phÇn lÇn  ®Çu,  niªm yÕt,  ®¨ng ký  giao dÞch t¹i c¸c trung t©m giao  dÞch   chøng   kho¸n   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®ång  göi Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. §iÒu 3. Giao Bé Tµi chÝnh: 1. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   c¸c   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc  thèng nhÊt tæ chøc triÓn khai viÖc b¸n bít cæ phÇn  cña Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp, b¸n cæ phÇn lÇn  ®Çu  khi   cæ   phÇn   hãa,   niªm   yÕt,   ®¨ng   ký   giao   dÞch   t¹i  c¸c trung t©m giao dÞch chøng kho¸n.
 3. 3 2. Híng dÉn  ®iÒu kiÖn, tr×nh tù  thñ  tôc g¾n kÕt  viÖc cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ níc víi viÖc niªm  yÕt,  ®¨ng ký  giao dÞch t¹i c¸c trung t©m giao dÞch  chøng kho¸n. 3.   Híng   dÉn   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   thuÕ   ®èi   víi   c¸c  doanh  nghiÖp   ®¨ng ký  giao dÞch t¹i Trung t©m giao  dÞch chøng kho¸n Hµ Néi t¬ng ®¬ng møc u ®∙i ®èi víi  c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch  chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh. 4. ChØ ®¹o ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc, c¸c trung  t©m giao dÞch chøng kho¸n tæ chøc tèt viÖc b¸n  ®Êu  gi¸ cæ phÇn, niªm yÕt,  ®¨ng ký  giao dÞch,  ®¶m b¶o  chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ theo quy ®Þnh. 5.   Híng   dÉn,   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   ho¹t   ®éng   cña  c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   tèt   chøc   n¨ng   t vÊn,   ®Þnh   gi¸   vµ   ®Êu   gi¸   cæ   phÇn   trªn   thÞ   trêng  chøng kho¸n. 6. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan tæ chøc  tËp   huÊn,   phæ   biÕn   vµ   tuyªn   truyÒn   s©u   réng   NghÞ  ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   11  n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan  ®Õn   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n.   ChÞu  tr¸ch  nhiÖm  thêng xuyªn theo dâi  ®Ó  kÞp thêi híng  dÉn   th¸o   gì   nh÷ng   víng   m¾c   khã   kh¨n   trong   viÖc   t  vÊn,  ®Þnh gi¸,  ®Êu gi¸ trong cæ phÇn hãa c¸c doanh  nghiÖp nhµ níc. 7. Híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc sö  dông kho¶n tiÒn  thu   ®îc   qua   cæ   phÇn   hãa   ®Ó   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   s¶n  xuÊt   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   theo   ®óng   quy  ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh.   §iÒu 4.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ ngµy ký.
 4. 4 C¸c   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ  trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Héi  ®ång  qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty nhµ  níc vµ  Gi¸m  ®èc c«ng ty  nhµ   níc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh  nµy ./. Kt. Thñ tíng  Phã thñ tíng N¬i nhËn : ­ Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng; ­ Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ; ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé;     c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; ­ H§ND, UBND c¸c tØnh,     thµnh phè trùc thuéc TW; ­ V¨n phßng Quèc héi; ­ Héi ®ång D©n téc vµ c¸c UB cña Quèc héi; ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc; ­ V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng;                  ­   Tßa   ¸n   nh©n   d©n   tèi   cao;  NguyÔn TÊn Dòng ®∙ ký ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;  ­ C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;  ­ Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia; ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p); ­ C«ng b¸o; ­ VPCP : BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,    Ban §iÒu hµnh 112,     Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ,    c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; ­ Lu : VT, §MDN (5b), A
 5. 5 phô lôc I DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ĐỐI TƯỢNG BÁN ĐẤU GIÁ QUA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ( Ban hành kÌ m t heo Q ết định s ố 528 / QĐ- TTg uy ngày 14 t h¸ng 6 n¨m 2005 c ủa Thủ t ướng ChÝnh phñ) Tên doanh nghi Öp Đơn vị quản lý STT 1 2 3 Doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, ngành I Cty XNK & hợp tác GTVT Bộ GTVT 1 Cảng Quy Nhơn Bộ GTVT 2 Công ty Máy &Phụ tùng Bộ Thương mại 3 Cty Kho vận Miền nam Bộ Thương mại 4 Công ty XNK tổng hợp 1 Bộ Thương mại 5 Công ty Giao nhận KVNT TP. HCM Bộ Thương mại 6 Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương Bộ Thương mại 7 Công ty Đầu tư & XD cấp thoát nước Bộ Xây dựng 8 Công ty Đầu tư Xd &XNK Việt nam Bộ Xây dựng 9 Doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty nhµ ní c II Đại lý hàng hải VN TCT Hàng hải VN 1 Công ty thông tin di động TCT Bưu chính VT 2 Cty dịch vụ kỹ thuật dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 3 Cty XD&TK dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 4 Cty du lịch dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 5 Cty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 6 Cty khoan dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 7 Cty tư vấn đầu tư XD dầu khí TCT Dầu khí Việt Nam 8 Cty XNK và ĐT XD Hà Nội TCT Đầu tư PT Nhà HN 9 Cty Kinh doanh dịch vụ nhà HN TCT Đầu tư PT Nhà HN 10 Cty Xây dựng Dân dụng HN TCT Đầu tư PTHT ĐT 11 CT Dệt Vĩnh Phú TCT Dệt may 12 CT Len Việt Nam TCT Dệt may 13 NM thuỷ điện Phả Lại TCT Điện lực Việt Nam 14 Cty cơ điện Thủ § ức TCT Điện lực Việt Nam 15
 6. 6 TCT Điện tử TH 16 Văn phòng TCTy Cty TNHH 1TV Đtử Thủ Đức TCT Điện tử TH 17 CTy DL và T.Mại TH Thăng Long TCT Du lịch HN 18 Cty giấy Bãi Bằng TCT Giấy Việt Nam 19 Cty giấy Tâm Mai TCT Giấy Việt Nam 20 Cty giấy Bình An TCT Giấy Việt Nam 21 Cty Dvụ cảng cá Cát Lở TCT Hải sản Biển Đông 22 Cty dvụ Cụm cảng HK SB Tân Sơn Nhất 23 TCT Hàng Không VN Cty Thuốc sát trùng Việt Nam TCT Hoá Chất 24 Cty Phát triển đô thị và KCN 25 TCT IDICO Cty Đầu tư phát triển nhà và KCN Đồng Tháp 26 TCT IDICO Cty Máy nông nghiệp miền Nam TCT Máy động lực Máy NN 27 Cty dịch vụ thương mại rượu bia TCT Rượu bia SG 28 29 Công ty Sông Đà 9 TCT Sông Đà TCT Than Việt Nam 30 Cty Than Núi Béo TCT Thép Việt Nam 31 Công ty kim khí TPHCM Công ty kim khí Hà Nội TCT Thép Việt Nam 32 Công ty kim khí và vật tư TH m i n Trung Ò TCT Thép Việt Nam 33 TCT Thuỷ sản VN 34 VP Tcty, TTXK,TTNK, TTDV TM Seaprodex, Cty XNK TS Hà Nội TCT Thuỷ sản VN 35 Khối cơ quan Tổng công ty 36 TCT Vinaconex Cty Vận tải xăng dầu đường thủy VITACO TCT xăng dầu VN 37 Cty Vận tải xăng dầu đường thủy I TCT xăng dầu VN 38 Cty Xây lắp điện I 39 TCT XD CN VN 40 Văn phòng TCT TCT XD Thăng Long Công ty XM Bút Sơn 41 TCT Xi măng VN 42 Công ty XM Hà Tiên 2 TCT Xi măng VN Công ty XM Bỉm Sơn 43 TCT Xi măng VN Cty XM VLXD-XL Đà Nẵng 44 TCT Xi măng VN Doanh nghiệp thuộc địa phương III Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật Tỉnh An Giang 1 Công ty Điện nước Tỉnh An Giang 2 Công ty XNK nông sản thực phẩm Tỉnh An Giang 3 Công ty Xây lắp Tỉnh An Giang 4 Công ty Du lịch Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa VT 5
 7. 7 Công ty Phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa VT 6 Tỉnh Bà Rịa VT 7 Cty ICT Cty vận tải thuỷ bộ Tỉnh Bến Tre 8 Tỉnh Bình Dương 9 Cty LS XNK TH Genimex Cty khoáng sản và XD Bình Dương Tỉnh Bình Dương 10 Cty chế biến và XNK TS Cà Mau Tỉnh Cà Mau 11 TØ nh Đồng Tháp Công ty dịch vụ phát triển nông thôn 12 Tỉnh Đồng Nai 13 Cty Kinh doanh nhà Cty Khai thác Cát Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai 14 Tỉnh Hải Dương 15 Công ty xi măng Công ty KTCT thủy lợi Tỉnh Hưng Yên 16 Nhà máy Dệt Tân Tiến Tỉnh Khánh Hoà 17 CTy Du lịch Khánh Hoà Tỉnh Khánh Hoà 18 Cty mía đường Tỉnh Tây Ninh 19 Cty Xây lắp Tỉnh Thừa Thiên Huế 20 Nhà máy Bia Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Cty Du lịch Hương Giang Tỉnh Thừa Thiên Huế 22
 8. 8 phô lôc II     DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC ĐỐI TƯỢNG NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Ban hành kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 528/Q§­TTg  ngày 14 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) N¨m  Vèn ®iÒu lÖ TT Tªn doanh nghiÖp T.hi (theo ph¬ng ¸n ®îc  §¬n vÞ qu¶n lý Ön  duyÖt CPH Tæng sè Trong ®ã Vèn NN % 1 2 3 4 5 6 7 Doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, ngành I Công ty CP Nhựa Rạng §ông 79 Bộ Công nghiệp 1 2004 82.480 65.308 Công ty CP Nhựa Bình Minh 65 Bộ Công nghiệp 2 2003 107.180 69.238 Công ty CP Nhựa Tân tiến 64 Bộ Công nghiệp 3 2004 95.500 60.881 1.500.00 900.00 Công ty CP sữa Việt Nam 60 Bộ Công nghiệp 4 2003 0 0 Bộ Giao thông vận Công ty CP vật liệu xây dựng 720 60 tải 5 2002 13.000 7.800 Công ty CP Vật tư thiết bị Bộ Giao thông vận 53 tải 6 CTGT 2003 10.000 5.250 Công ty CP Dầu thực vật Tường 51 Bộ Công nghiệp 7 An 2004 189.802 96.799 Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong 51 Bộ Công nghiệp 8 2004 90.000 45.900 Công ty CP Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông 51 Bộ Công nghiệp 9 2004 79.150 40.367 Công ty CP Dầu thực vật Tân 51 Bộ Công nghiệp 10 Bình 2004 43.100 21.981 Công ty CP bánh kẹo Hải Hà 51 Bộ Công nghiệp 11 2003 36.500 18.615 Công ty CP Giầy Sài Gòn 51 Bộ Công nghiệp 12 2004 16.000 8.160 Công ty CP Nhựa Bạch Đằng 51 Bộ Công nghiệp 13 2004 10.030 5.115 Công ty CP xây dựng cơ khí giao Bộ Giao thông vận 51 tải 14 thông 2 2002 40.745 20.780 Công ty CP XNK Tạp phẩm TP 51 Bộ Thương mại 15 HCM 2004 25.000 12.750 Công ty CP NXK và hợp tác đầu tư Vilexim 51 Bộ Thương mại 16 2004 18.000 9.180 Công ty Tư vấn XD công trình 51 Bộ Xây dựng 17 VLXD 2004 10.000 5.100
 9. 9 Doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty nhµ níc II Công ty CP In bưu điện 51 TCT Bưu chính VT 1 2003 25.000 12.750 Công ty CP Vật tư bưu điện 51 TCT Bưu chính VT 2 2004 18.000 9.180 Công ty CP Đầu tư và Phát triển bưu điện 51 TCT Bưu chính VT 3 2004 35.000 17.850 4 Công ty CP Vinacafê Biên Hoà 2004 80.000 47.500 59 TCT Cà phê Công ty CP Đầu tư XNK cà phê 5 Tây Nguyên 2004 24.000 12.046 50 TCT Cà phê Công ty giống BS Lâm Đồng 6 2004 10.500 5.355 51 TCT Chăn nuôi Công ty CP Xây lắp thương mại 65 TCT Cơ khí XD 7 (COMA 25) 2004 12.000 7.800 Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc 51 TCT Cơ khí XD 8 2004 10.000 5.100 51 TCT Dệt may 9 Công ty CP May Nhà bè 2004 64.000 32.640 51 TCT Dệt may 10 Công ty CP May 10 2004 54.000 27.540 Công ty CP May Phương §ông 51 TCT Dệt may 11 2004 27.000 13.770 Công ty CP Dệt lụa Nam Định 51 TCT Dệt may 12 23.000 11.730 Công ty CP May Hưng Yên 51 TCT Dệt may 13 2004 13.500 6.885 Công ty CP May Chiến Thắng 51 TCT Dệt may 14 2004 12.000 6.120 Công ty CP May Nam Định 51 TCT Dệt may 15 2004 12.000 6.120 50 TCT Dệt may 16 Công ty CP May Thăng Long 2002 23.306 11.653 Công ty CP Điện tử Tân Bình 51 TCT Điện tử TH 17 2004 70.000 35.700 Công ty CP Điện tử Biên Hoà 51 TCT Điện tử TH 18 2004 60.000 30.600 Công ty CP XNK Điện tử 51 TCT Điện tử TH 19 2004 25.780 13.147 Công ty CP Đầu tư và XD công 65 TCT Đường sắt 20 trình 3 2003 13.439 8.738 Công ty CP công trình Đ.Sắt 60 TCT Đường sắt 21 2004 69.000 41.607 Công ty CP vật tư ĐS Đà Nẵng 60 TCT Đường sắt 22 2004 24.760 14.856 Công ty CP vật tư ĐS SGòn 60 TCT Đường sắt 23 2004 24.000 17.900 52 TCT Đường sắt 24 Công ty CP công trình 6 2002 17.927 9.286 Công ty CP cơ khí cầu đường 51 TCT Đường sắt 25 2004 11.105 5.695 Công ty CP Cảng Đoạn Xá 51 TCT Hàng Hải VN 26 2001 35.000 17.850 Công ty CP phát triển hàng hải 51 TCT Hàng Hải VN 27 2004 40.000 20.400 Công ty CP Xà phòng Hà Nội 80 TCT Hoá Chất 28 2004 58.477 46.782 Công ty CP Bột giặt & HC Đức 75 TCT Hoá Chất 29 Giang 2003 15.000 11.220
 10. 10 Công ty CP Thương mại Phương Đông 62 TCT Hoá Chất 30 2003 20.230 12.611 Công ty CP Pin ắc quy MN 51 TCT Hoá Chất 31 2004 102.630 52.341 Công ty CP Bột giặt LIX 51 TCT Hoá Chất 32 2003 36.000 18.360 51 TCT Hoá Chất 33 Công ty CP Phân lân Ninh Bình 2004 24.860 12.679 Công ty CP Bột giặt NET 51 TCT Hoá Chất 34 2003 22.000 11.220 Công ty CP CN hoá chất và vi 51 TCT Hoá Chất 35 sinh 2004 16.335 8.331 Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ 51 TCT Hoá Chất 36 2004 15.000 7.650 Công ty CP Pin Hà Nội 51 TCT Hoá Chất 37 2003 14.000 7.140 Công ty CP Que hàn điện Việt Đức 51 TCT Hoá Chất 38 2003 13.712 6.993 Công ty CP Ắc quy Tia sáng 51 TCT Hoá Chất 39 2004 10.619 5.416 Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 2 40 2004 24.000 16.800 70 TCT HUD Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 1 41 2003 15.000 10.200 68 TCT HUD Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 3 42 2004 15.000 10.200 68 TCT HUD Công ty CP ĐTPT nhà và đô thị số 4 43 2004 15.000 10.200 68 TCT HUD 44 Công ty CP ĐTPT nhà 2004 20.000 10.200 51 TCT IDICO Công ty CP Vinafor Đà Nẵng 51 TCT Lâm nghiệp 45 2002 10.350 5.280 Công ty CP Cẩm Hà 51 TCT Lâm nghiệp 46 2003 16.000 8.160 Công ty CP Lơng thực Hà Tuyên TCT Lương Thực 58 M.Bắc 47 Thái 2004 20.000 11.605 Công ty CP Lơng thực Thanh TCT Lương Thực Nghệ Tĩnh 51 M.Bắc 48 2004 40.000 20.400 TCT Lương Thực Công ty CP Lơng thực Hà Nội 51 M.Bắc 49 2004 30.000 15.300 Công ty CP Lơng thực Hà Nam TCT Lương Thực 51 M.Bắc 50 Ninh 2004 27.376 13.962 TCT Lương Thực Công ty CP Lơng thực Hà Bắc 51 M.Bắc 51 2004 19.620 10.006 Công ty CP Bơm Hải Dương 51 TCT Máy thiết bị CN 52 2004 17.143 8.743 Công ty CP đường La Ngà 51 TCT Mía đường 2 53 2000 82.000 35.492 Công ty cổ phần CG&XL số 12 51 TCT Phát triển HT 54 2004 11.700 5.967 Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu 57 TCT Rau quả 55 1999 17.000 9.656 Công ty CP cảng rau quả 51 TCT Rau quả 56 2001 31.586 16.039 Công ty CP XNK rau quả 51 TCT Rau quả 57 2004 11.000 5.610 83 TCT Rượu bia HN 58 Công ty CP bia Thanh Hoá 2004 57.500 47.898
 11. 11 Công ty CP Nước giải khát Chương Dương 51 TCT Rượu bia SG 59 2004 85.000 43.350 60 Công ty CP CTGT Sông Đà 2003 10.000 6.500 65 TCT Sông Đà Công ty CP Xi măng Sông 61 Đà - Yaly 2003 15.000 8.000 53 TCT Sông Đà 62 Công ty CP Xi măng Sông Đà 2002 18.000 9.528 53 TCT Sông Đà 63 Công ty CP SUDICO 2003 50.000 25.500 51 TCT Sông Đà Công ty CP Thuỷ điện Nà Lơi 64 2003 50.000 25.500 51 TCT Sông Đà Công ty CP Đầu tư PT Sông 65 Đà 2003 10.000 5.100 51 TCT Sông Đà 66 Công ty CP Sông Đà 1.01 2003 10.000 5.100 51 TCT Sông Đà Công ty CP Thuỷ điện Ry 67 Ninh II 2002 32.000 16.200 51 TCT Sông Đà Công ty CP Vận tải và 100 TCT Than Việt Nam 68 ĐĐTM 2003 16.000 16.000 Công ty CP Du lịch Than Việt Nam 69 TCT Than Việt Nam 69 2004 10.465 7.221 59 TCT Than Việt Nam 70 Công ty CP XNK&HTQT 2004 20.000 11.800 Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ 57 TCT Than Việt Nam 71 2004 20.000 11.400 Công ty CP Cát Lợi 51 TCT Thuốc lá 72 2004 50.000 25.500 Công ty CP Kính Đáp Cầu 73 2004 20.000 10.200 51 TCT Viglacera Công ty CP Xây dựng số 5 74 2004 21.000 13.650 65 TCT Vinaconex Công ty CP Xây dựng số 9 75 2004 21.000 12.600 60 TCT Vinaconex 76 Công ty CP Vinaconex 25 2004 14.000 7.140 51 TCT Vinaconex Công ty CP Xây dựng số 1 77 2003 11.000 5.610 51 TCT Vinaconex Công ty CP Xây dựng số 2 78 2003 10.000 5.100 51 TCT Vinaconex Công ty CP GAS 87 TCT Xăng dầu VN 79 PETROLIMEX 2003 150.000 130.500 Công ty CP Hoá dầu 85 TCT Xăng dầu VN 80 2003 150.000 127.500 80 TCT Xăng dầu VN 81 Công ty CP XNK 2004 60.000 48.000 Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex 51 TCT Xăng dầu VN 82 1999 19.400 9.894 Công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội 51 TCT Xăng dầu VN 83 1999 15.600 7.956 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 51 TCT Xăng dầu VN 84 2000 12.900 6.579 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 51 TCT Xăng dầu VN 85 2000 11.600 5.916 Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 51 TCT Xăng dầu VN 86 2000 11.500 5.865 Công ty CP kết cấu thép cơ khí xây dựng 87 2003 20.000 10.400 52 TCT XD CN VN
 12. 12 Công ty CP bê tông ly tâm 88 An Giang 2003 15.000 7.650 51 TCT XD CN VN Công ty CP Bê tông Thủ Đức 89 2004 11.000 5.610 51 TCT XD CN VN Công ty CP Đầu tư và xây dựng CN 90 2003 10.000 5.100 51 TCT XD CN VN 91 Công ty CP CTGT và TM 423 2004 12.500 8.313 67 TCT XD CTGT 4 92 Công ty CP CTGT 246 2003 10.000 5.200 52 TCT XD CTGT 4 93 Công ty CP CTGT B19 2003 12.000 6.120 51 TCT XD CTGT 4 94 Công ty CP CTGT 484 2004 11.000 5.610 51 TCT XD CTGT 4 95 Công ty CP CTGT 492 2004 10.000 5.100 51 TCT XD CTGT 4 96 Công ty CP CTGT 228 2004 10.000 5.100 51 TCT XD CTGT 4 97 Công ty CP XD CTGT 710 2002 27.800 14.734 53 TCT XD CTGT 6 98 Công ty CP XD CTGT 610 2003 28.116 14.339 51 TCT XD CTGT 6 Công ty CP cơ khí XDCTGT 99 623 2002 15.800 8.058 51 TCT XD CTGT 6 Công ty CP VTTB&XDCT 100 624 2003 12.460 6.355 51 TCT XD CTGT 6 101 Công ty CP XDCTGT 674 2003 10.119 5.161 51 TCT XD CTGT 6 102 Công ty CP XDCTGT 873 2004 27.000 15.930 59 TCT XD CTGT 8 103 Công ty CP XDCTGT 838 2004 12.850 6.553 51 TCT XD CTGT 8 Công ty CP Xây dựng miền 104 Tây 2004 10.000 5.000 50 TCT XD CTGT 8 Công ty CP Xây dựng số 2 63 TCT XD Hà Nội 105 2004 11.200 7.018 Công ty CP Kinh doanh vật tư & xây dựng 60 TCT XD Hà Nội 106 2004 10.300 6.185 70 TCT XD số 1 107 Công ty CP Bê tông Biên Hoà 1998 15.000 10.500 Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh vật tư 55 TCT XD số 1 108 2003 20.000 11.000 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương 51 TCT XD số 1 109 2003 14.000 7.140 Công ty CP Xây dựng số 5 51 TCT XD số 1 110 2003 12.000 6.120 Công ty CP Bao bì XM Bút Sơn 111 2003 40.000 22.241 56 TCT Xi măng VN Công ty CP Bao bì Bỉm Sơn 112 1999 38.000 19.000 50 TCT Xi măng VN Doanh nghiệp thuộc địa phương III Công ty Giày (bộ phận 85 Tỉnh Bà Rịa VT 1 Công ty ICT) 2004 10.368 8.813 Cty CP CTGT Bạc Liêu 61 Tỉnh Bạc Liêu 2 2004 11.400 6.970 Cty CP thương nghiệp BL 51 Tỉnh Bạc Liêu 3 2004 21.551 11.071 Công ty cổ phần XNK thuỷ sản 51 Tỉnh Bến Tre 4 2004 25.000 12.750
 13. 13 Cty cổ phần dợc 51 Tỉnh Bến Tre 5 2004 20.000 10.200 Cty cổ phần vật liệu xây dựng 51 Tỉnh Bến Tre 6 2004 15.000 7.650 Cty CP khoáng sản Bình §Þ nh 51 Tỉnh Bình Định 7 2000 13.114 6.688 Công ty CP Vật tư xăng dầu 50 Tỉnh Bình Thuận 8 2003 14.065 7.043 70 Tỉnh Đ¾ kLắc Công ty du lịch Đắk Lắk 9 2004 22.571 16.008 51 Tỉnh Đ¾k Lắc Cty Dược vật tư y tế 10 2003 10.787 5.501 Cty CP XNK y tế Domesco 51 Tỉnh Đồng Tháp 11 2004 60.000 30.600 Công ty cổ phần XNK Sa 51 Tỉnh Đồng Tháp 12 giang 2004 40.887 20.852 51 TỈnh Đồng Tháp 13 Cty CP XD công trình GT 2004 15.424 7.866 53 Tỉnh Đồng Nai 14 CTCP Bao bì Biên Hòa 2003 32.500 17.349 CTCP Xây dựng số 2 51 Tỉnh Đồng Nai 15 2003 13.500 6.885 CTCP XVXD - chất đốt 51 Tỉnh Đồng Nai 16 2004 10.400 5.304 Cty Bia và nước giải khát 55 Tỉnh Hải Dương 17 2003 13.400 7.370 Cty giầy 51 Tỉnh Hải Dương 18 2003 10.600 5.406 77 Tỉnh Khánh Hoà 19 Công ty CP Đông Á 2003 12.000 9.200 Xí nghiệp Nước đá thuỷ sản 51 Tỉnh Kiên Giang 20 2004 10.984 5.602 Xí nghiệp Chế biến XKTS Ngô Quyền 51 Tỉnh Kiên Giang 21 2004 17.743 9.049 Công ty Xi măng Hà Tiên Hệ Đảng 51 Tỉnh Kiên Giang 22 2003 20.000 10.200 Công ty Xi măng Hà Tiên 51 Tỉnh Kiên Giang 23 Kiên Giang 2004 45.863 23.390 51 Tỉnh Kiên Giang 24 Công ty Xi măng Kiên Giang 2004 22.293 11.369 Xí nghiệp Chế biến thực phẩm đóng hộp 51 Tỉnh Kiên Giang 25 2004 10.732 5.473 Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 51 Tỉnh Kiên Giang 26 2004 14.323 7.304 Công ty CP Hiệp Thành 61 Tỉnh Lâm Đồng 27 1999 12.000 7.368 Công ty CP Thực phẩm 51 Tỉnh Lâm Đồng 28 2004 12.000 6.120 Công ty CP Vật liệu xây dựng 51 Tỉnh Lâm Đồng 29 2003 10.000 5.100 Công ty CP Chợ Lạng Sơn 62 Tỉnh Lạng Sơn 30 2004 23.379 14.410 CT Du lịch và XNK 70 Tỉnh Nam Định 31 2004 12.500 8.750 CT Hữu nghị 58 Tỉnh Nghệ An 32 1998 14.500 8.410 Công ty cổ phần xe khách NghÖ An 52 Tỉnh Nghệ An 33 1998 10.000 5.200 Bia Nghệ An 50 Tỉnh Nghệ An 34 2001 33.562 16.781 51 Tỉnh Ninh Bình 35 CTy Bê tông thép Ninh Bình 2004 11.566 5.899 Cty CP công trình GTVT Q u¶ng Nam 54 Tỉnh Quảng Nam 36 2003 12.000 6.456
 14. 14 Cty lâm đặc sản XK Qnam 53 Tỉnh Quảng Nam 37 2004 30.000 16.000 Cty CP nông sản thực phẩm Q u¶ng Ngãi 52 Tỉnh Quảng Ngãi 38 2003 12.237 6.421 CTCP Bia Hạ Long 60 Tỉnh Quảng Ninh 39 2003 16.000 9.600 Công ty thực phẩm sata 60 Tỉnh Sóc Trăng 40 2002 60.000 36.000 51 Tỉnh Tây Ninh 41 Cty CP cáp treo 2000 15.985 8.152 Công ty CP Du lịch Thanh Hoá 50 Tỉnh Thanh Hoá 42 2001 12.000 6.000 Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh 51 Tỉnh Trà Vinh 43 2003 35.000 17.850 Công ty CP Sách thiết bị trường học 53 TP Đà Nẵng 44 2004 14.156 7.435 Công ty CP Dệt kim Hà Nội 51 TP Hà Nội 45 2004 24.000 12.240 Cty CP Xây dựng KD nhà quận 11 60 TP Hồ Chí Minh 46 2004 20.000 12.000 Công ty CP Địa Ốc Tân 51 TP Hồ Chí Minh 47 Bình 2004 13.000 6.630 Cty CP Phát triển nhà quận 51 TP Hồ Chí Minh 48 3 2004 14.000 7.140 Công ty CP Xây dựng KD nhà quận 8 51 TP Hồ Chí Minh 49 2004 15.000 7.650
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2