Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
4
download

Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § c ñ a T H ñ   ¦í N G   H Ý N H   H ñ  S è  528/Q§­T T G    T C P n g µ y  02 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  §i Ò u   vi 1  Q u y Õ t ® Þ n h   è  484/Q§­T T G  n g µ y 19  s th¸ng 5 n¨ m  2000  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v Quy  Õ   ch Qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç   îph¸ttr Ón chÝnh   l  s d ngu H tr   i   thøc; X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ¹  ti C«ng   v¨n  è  s 719/UB­ ngµy  th¸ng 3  §T  06    n¨m  2001  µ    Õn  Èm   nh  ña  é   v ý ki th ®Þ cB K Õ   ¹ch  µ  Çu    t¹  ho v§ t iC«ng  v¨n  è  s 2213/BKH­VPT§   µy  th¸ng  n¨m   ng 11  4  2001. Q U Y ÕT   ÞNH   § : §i Ò u 1.  Òu  §i chØnh  éi dung  Òu  Quy Õt  nh  è  n  §i 1  ®Þ s 484/Q§­TTG   ngµy  th¸ng5  19    n¨m  2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    c Th t   ph nh sau: 1.Kho¶n  ® îcsöa  æi      1    ® nh sau:  "1.Tªn  ù    ù     Ö     d ¸n:D ¸n v sinh m«i  êng  µnh  è  å   Ý     tr th ph H Ch Minh   u  ùc  (l v NhiªuLéc ThÞ   Ì )."   ­ Ngh   2.Kho¶n  ® îcsöa  æi      7    ® nh sau:      ån  èn: "7.Ngu v ­Vay  ©n  µng  Õ   í166,34 tr ÖuUSD     Ng h Th gi  i  i   ; ­  èn  i  V ®è øng  cha  Ó     (  k l∙ vay  i trong  êigian  ©y  ùng  ® îc cÊp  õ th   x d )    t  ng©n s¸ch thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh   :33.62 tr ÖuUSD    i   ." 3.Kho¶n  ® îcsöa  æi      9    ® nh sau  : " 9.Thêigian thùc hiÖn  ù             d ¸n : ­ Giai®o¹n  n     ®Õ n¨m 2001    ÕtkÕ     Õtvµ  ¹n  : thi   chi ti   so th¶o  å  ¬  êi  hsm thÇu,   ­ Giai®o¹n  n      ®Õ n¨m  2007   iÓn khaithic«ng    ¹ng  ôc  :tr      c¸c h m c«ng  ×nh tr   vµ  Õt  óc thùc hiÖn  ù    k th     d ¸n . §i Ò u  :  néidung  2  C¸c    kh¸c thùc hiÖn      theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 484/Q§­ TTG   µy  th¸ng5  ng 19    n¨m  2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph
  2. 2 §i Ò u  :  é  ëng    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu ,X ©y  ùng,TµichÝnh, 3  B tr c¸c B K ho v§ t  d      Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, N«ng  tr   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n;   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  û   ®è Ng h Nh n   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   nh d th ph H ChÝ  Minh  µ  ñ   ëng  v Th tr c¸c  ¬  c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản