Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5294/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Tờ trình số 2791/TTr-UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9050/TTr-TNMT-KH ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 4, quận 6 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: Đơn vị tính: ha Thứ tự Chỉ tiêu Hiện trạng Quy hoạch Mã đến năm 2010 năm 2005 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 21,13 100,00 21,13 100,00 NHIÊN Đất phi nông nghiệp 2 PNN 21,13 100,00 21,13 100,00 Đất ở 2.1 OTC 15,49 73,24 15,49 73,24 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 15,49 100,00 15,49 100,00 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 5,57 26,34 5,57 26,34 Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,09 1,62 0,08 1,48 sự nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,01 0,18 0,01 0,18 Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,09 1,62 0,07 1,34 nông nghiệp
  2. Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 2.2.3.2 SKC 0,09 100,00 0,07 100,00 Đất cho hoạt động khoáng sản 2.2.3.3 SKS Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 2.2.3.4 SKX gốm sứ Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 5,38 96,59 5,40 97,01 Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 5,06 94,05 5,06 93,64 Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL Đất để chuyển dẫn 2.2.4.3 năng DNT lượng, truyền thông Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,01 0,14 Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,19 0,03 0,47 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 0,14 2,60 0,14 2,59 Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,17 3,16 0,17 3,15 Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,05 0,24 0,05 0,24 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nước CD 2.5 SMN 0,04 0,19 0,04 0,19 Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK b) Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Thứ Giai đoạn 2006 Loại đất phải thu hồi Mã tự - 2010 1 2 3 4 Đất phi nông nghiệp 2 PNN 0,03 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,03 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2.2.1 CTS 0,01 Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2.2.3 CSK 0,02 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nước CD 2.5 SMN Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 6 lập ngày 13 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thuyết
  3. minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân quận 6 lập ngày 13 tháng 10 năm 2008. Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: ha Thứ tự Chỉ tiêu Phân theo kế hoạch từng năm Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 TỔNG DIỆN ĐẤT TỰ TÍCH 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 NHIÊN Đất phi nông nghiệp 2 PNN 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 Đất ở 2.1 OTC 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 2.2.1 CTS 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 nông nghiệp Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 2.2.3.2 SKC 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 Đất cho hoạt động khoáng sản 2.2.3.3 SKS Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 2.2.3.4 SKX gốm sứ Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 5,38 5,39 5,39 5,39 5,40 Đất giao thông 2.2.4.1 DGT 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL Đất để chuyển dẫn NL, truyền 2.2.4.3 DNT thông Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 0,01 0,01 0,01 0,01 Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nước CD 2.5 SMN 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
  4. Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK 2. Kế hoạch thu hồi đất: Đơn vị tính: ha Chia ra các năm Thứ Diện Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm tự tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 Đất phi nông nghiệp 2 0,0234 0,0078 0,0156 Đất ở 2.1 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 Đất ở tại đô thị 2.1.2 Đất chuyên dùng 2.2 0,0234 0,0078 0,0156 Đất trụ sở cơ quan, công 2.2.1 0,0078 0,0078 trình sự nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 0,0156 0,0156 nông nghiệp Đất có mục đích công cộng 2.2.4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 Đất sông suối và mặt nước 2.5 CD Đất phi nông nghiệp khác 2.6 Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 6 có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4, quận 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản