intTypePromotion=1

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
50
lượt xem
6
download

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 53/2001/Q§-NHNN ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc - C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam sè 01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/2000/N§-CP ngµy 13/1/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; - Sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 61/Q§-NH19 ngµy 8/3/1995 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ tæ chøc ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô TÝn dông, Gi¸m ®èc Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy chÕ §Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 53/2001/Q§-NHNN ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I. Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §iÒu 2. §Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc lµ viÖc Ng©n hµng Nhµ níc lµm ®¹i lý cho Bé Tµi chÝnh trong viÖc ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c theo ph¬ng thøc b¸n bu«n th«ng qua ®Êu thÇu gi÷a nh÷ng thµnh viªn trªn thÞ trêng s¬ cÊp. §iÒu 3. Nguyªn t¾c ®Êu thÇu 1. C«ng khai, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi, nghÜa vô gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu. 2. BÝ mËt mäi th«ng tin ®Æt thÇu cña c¸c thµnh viªn vµ l·i suÊt chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh (nÕu cã). §iÒu 4. H×nh thøc b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c. 1. H×nh thøc ngang mÖnh gi¸: TÝn phiÕu ® îc b¸n b»ng mÖnh gi¸; tiÒn gèc vµ l·i ®îc thanh to¸n mét lÇn khi ®Õn h¹n. 2. H×nh thøc chiÕt khÊu: TÝn phiÕu ®îc b¸n thÊp h¬n mÖnh gi¸ vµ thanh to¸n b»ng mÖnh gi¸ khi ®Õn h¹n. §iÒu 5. §èi tîng ®îc tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c 1. C¸c ng©n hµng ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam bao gåm Ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng ph¸t triÓn, ng©n hµng ®Çu t, ng©n hµng chÝnh s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c, ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh ng©n hµng n íc ngoµi vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c ho¹t ®éng theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. C¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, quü b¶o hiÓm, quü ®Çu t ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
 3. 3 Ch¬ng II. Quy ®Þnh cô thÓ §iÒu 6. §iÒu kiÖn tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i ng©n hµng Nhµ níc. C¸c ®èi tîng ®îc xem xÐt c«ng nhËn lµ thµnh viªn thÞ tr êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc thµnh lËp theo luËt ph¸p hiÖn hµnh cña ViÖt Nam; 2. Cã vèn ph¸p ®Þnh tõ 20 tû ®ång trë lªn; 3. Cã tµi kho¶n tiÒn ®ång më t¹i Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n íc hoÆc c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh (trêng hîp ®èi tîng ®Ò nghÞ tham gia lµ c¸c tæ chøc tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh, B¶o hiÓm tiÒn göi) hoÆc t¹i mét tæ chøc tÝn dông lµ thµnh viªn cña thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c (®èi víi c¸c ®èi tîng kh¸c). 4. Cã §¬n xin tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i ng©n hµng Nhµ níc vµ ®¨ng ký danh s¸ch ngêi ®îc uû quyÒn ký c¸c v¨n b¶n tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ nuøc (theo MÉu sè 01/TPKB ®Ýnh kÌm). §iÒu 7: C«ng nhËn thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. 1. Ng©n hµng Nhµ níc cÊp giÊy c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña thÞ tr êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c cho c¸c ®èi tîng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy. 2. Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt thu håi giÊy c«ng nhËn thµnh viªn cña c¸c thµnh viªn thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c nÕu c¸c thµnh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. §iÒu 8. Th«ng b¸o ®Êu thÇu 1. Tríc ngµy tæ chøc ®Êu thÇu hai ngµy lµm viÖc, c¨n cø vµo ®Ò nghÞ ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c cña Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n íc göi th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c cho c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c vµ c«ng bè trªn c¸c ph ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 2. Ng©n hµng Nhµ níc (Së giao dÞch) sÏ göi th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c theo c¸c h×nh thøc sau: a. Göi qua hÖ thèng vi tÝnh nÕu c¸c thµnh viªn cã nèi m¹ng víi Ng©n hµng Nhµ níc. b. Th«ng b¸o qua FAX cho c¸c thµnh viªn vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh.
 4. 4 3. Niªm yÕt t¹i Së Giao dÞch ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam t¹i Hµ Néi, c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 4. Trêng hîp c¸c thµnh viªn kh«ng tham gia ®Êu thÇu trong 5 phiªn liªn tôc th× Ng©n hµng Nhµ níc sÏ ngõng viÖc th«ng b¸o trùc tiÕp b»ng FAX cho c¸c thµnh viªn nµy vµo c¸c phiªn ®Êu thÇu tiÕp theo. ViÖc th«ng b¸o trùc tiÕp sÏ ®îc tiÕp tôc trë l¹i khi c¸c thµnh viªn nµy tiÕp tôc tham gia ®Êu thÇu. 5. Néi dung th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c cña Ng©n hµng Nhµ níc theo MÉu sè 02/TPKB ®Ýnh kÌm. §iÒu 9. §¨ng ký ®Êu thÇu 1. ViÖc ®¨ng ký ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn thùc hiÖn thèng nhÊt theo MÉu biÓu sè 03/TPKB ®Ýnh kÌm. C¸c thµnh viªn göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu trong kho¶ng thêi gian tõ 8 ®Õn 12 giê cña ngµy ®Êu thÇu. 2. Néi dung ghi trong phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn quy ®Þnh thèng nhÊt nh sau: a. L·i suÊt ®îc ghi theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn n¨m (%/n¨m) vµ ® îc lµm trßn ®Õn 2 con sè sau dÊu phÈy; b. Mçi phiÕu ®îc ®¨ng ký tèi ®a 5 møc l·i suÊt kh¸c nhau. Sè lîng ®¨ng ký cña tõng møc l·i suÊt ph¶i lµ béi sè cña 100 triÖu ®ång ViÖt Nam. c. Khèi lîng ®¨ng ký ë mçi møc l·i suÊt vµ tæng sè ph¶i ghi b»ng ch÷ vµ b»ng sè. Trêng hîp cã sù kh¸c biÖt gi÷a sè vµ ch÷ th× khèi l îng ®¨ng ký ë c¸c møc ®Æt thÇu ®ã sÏ kh«ng hîp lÖ vµ bÞ lo¹i ra khái phiÕu ®¨ng ký. d. PhiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu (b¶n chÝnh) ph¶i cã ch÷ ký cña ng êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña thµnh viªn, ®· ®¨ng ký ch÷ ký t¹i Ng©n hµng Nhµ níc vµ bá vµo phong b× cã dÊu niªm phong. Trêng hîp phiÕu ®¨ng ký ®îc truyÒn qua m¹ng m¸y vi tÝnh nèi víi Ng©n hµng Nhµ níc th× ph¶i b¶o ®¶m tÝnh b¶o mËt theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. PhiÕu ®¨ng ký cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ trêng nhng kh«ng cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc th× ph¶i ghi râ sè hiÖu tµi kho¶n vµ tªn ng©n hµng (lµ thµnh viªn cña thÞ trêng) mµ thµnh viªn ®ã më tµi kho¶n. §iÒu 10. Ký quü 1. C¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu ph¶i ký quü t¹i ng©n hµng Nhµ n íc (Së Giao dÞch NHNN hoÆc c¸c chi nh¸nh NHNN ® îc chØ ®Þnh) ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm tham gia ®Êu thÇu cña m×nh. Møc ký quü tèi thiÓu b»ng 5% gi¸ trÞ ®¨ng ký ®Êu thÇu. PhiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng b¶o ®¶m ®ñ møc ký quü th× khèi lîng tÝn phiÕu ®· ®¨ng ký ®Êu thÇu ®uùc xÐt thÇu b»ng 20 lÇn sè tiÒn ®· ký quü (t¬ng øng víi møc ký quü tèi thiÓu 5%). 2. Ng©n hµng Nhµ níc më mét tµi kho¶n ký quü riªng ®Ó ghi sè tiÒn ký quü cho c¸c thµnh viªn. Sè tiÒn ký quü sÏ kh«ng ®îc tr¶ l·i trong thêi gian ký quü.
 5. 5 3. §èi víi c¸c thµnh viªn kh«ng cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc th× viÖc ký quü thùc hiÖn th«ng qua mét ng©n hµng lµ thµnh viªn cña thÞ trêng ®Ó thùc hiÖn ký quü t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 4. TiÒn ký quü ®îc trÝch nép chuyÓn nép Ng©n s¸ch Nhµ níc trong tr- êng hîp thµnh viªn tróng thÇu tõ chèi viÖc mua tÝn phiÕu Kho b¹c hoÆc kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n tiÒn mua tÝn phiÕu theo quy ®Þnh. 5. Ng©n hµng Nhµ níc sÏ tr¶ l¹i sè tiÒn ký quü cho c¸c thµnh viªn kh«ng tróng thÇu ngay trong ngµy ®Êu thÇu. §iÒu 11. C¸ch thøc göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu. 1. Trong mçi lÇn ®Êu thÇu, thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu chØ ®îc göi mét phiÕu ®¨ng ký cho mçi lo¹i kú h¹n cña tÝn phiÕu Kho b¹c. 2. PhiÕu ®¨ng ký chuyÓn trùc tiÕp vµo hßm phiÕu ®Æt t¹i Ng©n hµng Nhµ níc (Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc hoÆc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh) hoÆc truyÒn qua m¹ng m¸y vi tÝnh cho Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh vÒ b¶o mËt th«ng tin cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Hßm phiÕu ®îc kho¸ b»ng 2 kho¸ do 2 c¸n bé cã thÈm quyÒn gi÷, mçi ngêi gi÷ mét ch×a kho¸. Trêng hîp phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu qua m¹ng m¸y vi tÝnh th× m· kho¸ ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn gi÷ ®Ó ®¶m b¶o bÝ mËt cña phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu tríc khi më thÇu. §iÒu 12. Më thÇu 1. Giê më thÇu vµo lóc 13 giê 30 cña ngµy ®Êu thÇu díi sù chøng kiÕn cña Ban ®Êu thÇu liªn Bé. 2. Bé phËn xö lý sÏ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c phiÕu ®¨ng ký thÇu (qua hai nh©n viªn kiÓm tra vµ ký x¸c nhËn riªng rÏ vµo phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn xö lý ký x¸c nhËn). Nh÷ng phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu vµ møc ®¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng hîp lÖ (néi dung møc thÇu vµ phiÕu ®¨ng ký thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 9 vµ kh«ng ®ñ møc ký quü theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña Quy chÕ nµy) sÏ bÞ lo¹i bá. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc hoÆc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh th«ng b¸o cho c¸c thµnh viªn cã møc ®¨ng ký ®Êu thÇu hoÆc phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu bÞ lo¹i bá vµ nãi râ lý do kh«ng hîp lÖ. 3. Sau khi lo¹i bá c¸c phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu vµ c¸c møc ®¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng hîp lÖ, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc ®îc chØ ®Þnh truyÒn b¶ng tæng hîp ®Êu thÇu vµ c¸c phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn vÒ Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc t¹i Hµ Néi (b»ng FAX vµ m¹ng m¸y vi tÝnh theo c¸c m· ký hiÖu riªng) ®Ó xÐt thÇu tËp trung t¹i Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam. §iÒu 13. XÐt thÇu 1. Nguyªn t¾c xÐt thÇu: Khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu ®îc xÐt theo møc l·i suÊt ®Æt thÇu tõ thÊp ®Õn cao.
 6. 6 a. Trêng hîp cã l·i suÊt chØ ®¹o: L·i suÊt tróng thÇu lµ l·i suÊt ®¨ng ký ®Êu thÇu cao nhÊt trong ph¹m vi l·i suÊt chØ ®¹o mµ t¹i ®ã khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu kh«ng vît qu¸ khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c dù kiÕn ph¸t hµnh. b. Trêng hîp kh«ng cã l·i suÊt chØ ®¹o: L·i suÊt tróng thÇu lµ l·i suÊt ®¨ng ký ®Êu thÇu cao nhÊt mµ t¹i ®ã khèi l îng tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu kh«ng vît qu¸ khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c dù kiÕn ph¸t hµnh. 2. Trêng hîp t¹i møc l·i suÊt tróng thÇu, tæng khèi lîng ®¨ng ký thÇu vît qu¸ khèi lîng dù kiÕn ph¸t hµnh th× khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i møc l·i suÊt tróng thÇu sÏ ®îc ph©n bæ theo tû lÖ thuËn cho c¸c møc ®¨ng ký thÇu t¹i l·i suÊt ®ã, b¶o ®¶m khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu kh«ng vît qu¸ khèi lîng tÝn phiÕu Kho b¹c dù kiÕn ph¸t hµnh. 3. L·i suÊt tróng thÇu ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu ®Ó tÝnh gi¸ b¸n cña tÝn phiÕu Kho b¹c. 4. KÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i ®îc ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc thuéc Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c ký x¸c nhËn. §iÒu 14. Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c. 1. §èi víi lo¹i tÝn phiÕu Kho b¹c ph¸t hµnh theo h×nh thøc ngang mÖnh gi¸. Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c b»ng 100% mÖnh gi¸. Sè tiÒn thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c khi ®Õn h¹n (c¶ gèc vµ l·i) tÝnh theo c«ng thøc sau: n T = G + (G x Ls x ------ ) 365 Trong ®ã: T: Tæng sè tiÒn (gèc vµ l·i) ®îc thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c khi ®Õn h¹n G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c. Ls: L·i suÊt tróng thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c (tÝnh theo tû lÖ %/n¨m) n: Thêi h¹n tÝn phiÕu Kho b¹c (tÝnh theo ngµy). 2. §èi víi lo¹i tÝn phiÕu Kho b¹c ph¸t hµnh theo h×nh thøc chiÕt khÊu. Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c thÊp h¬n mÖnh gi¸ cña tÝn phiÕu Kho b¹c (trõ ®i phÇn l·i suÊt c¸c thµnh viªn ®îc hëng trong thêi gian mua tÝn phiÕu Kho b¹c) vµ khi ®Õn h¹n c¸c thµnh viªn sÏ ®îc thanh to¸n b»ng mÖnh gi¸ tÝn phiÕu Kho b¹c khi ph¸t hµnh. Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c tÝnh theo c«ng thøc sau: MG G = --------------------------- Ls x n
 7. 7 1 + --------------- 365 x 1000 Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu Kho b¹c. MG: MÖnh gi¸ tÝn phiÕu Kho b¹c Ls: L·i suÊt tÝn phiÕu Kho b¹c tróng thÇu (tÝnh theo tû lÖ %/n¨m) n: Thêi h¹n tÝn phiÕu Kho b¹c (tÝnh theo ngµy). 3. Sè tiÒn thµnh viªn tróng thÇu ph¶i thanh to¸n ®îc lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ 100 ®ång. § iÒu 15. Th«ng b¸o vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu Sau khi x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ ®Êu thÇu, Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc; §ång thêi, th«ng b¸o trùc tiÕp cho c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu b»ng FAX hoÆc qua m¹ng vi tÝnh (nÕu cã) theo MÉu sè 04/TPKB ®Ýnh kÌm, niªm yÕt t¹i Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n íc, c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh vµ c«ng bè trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §iÒu 16. Thanh to¸n tiÒn mua vµ giao tÝn phiÕu Kho b¹c. 1. C¨n cø vµo th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña Ng©n hµng Nhµ n íc, c¸c thµnh viªn tróng thÇu ph¶i thanh to¸n ®Çy ®ñ tiÒn mua tÝn phiÕu Kho b¹c cho Ng©n hµng Nhµ níc (Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc hoÆc c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh) trong thêi h¹n 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ®Êu thÇu. §ång thêi, Ng©n hµng Nhµ níc sÏ h¹ch to¸n ghi cã tµi kho¶n tÝn phiÕu Kho b¹c (trêng hîp tÝn phiÕu Kho b¹c díi h×nh thøc bót to¸n ghi sæ) hoÆc giao chøng chØ tÝn phiÕu Kho b¹c (trêng hîp ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c díi h×nh thøc chøng chØ) cho c¸c thµnh viªn tróng thÇu. 2. Trêng hîp kh«ng nhËn ®îc tiÒn thanh to¸n cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu vµo ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n, Ng©n hµng Nhµ níc sÏ tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu t¹i ng©n hµng Nhµ níc (nÕu cã); hoÆc yªu cÇu tæ chøc tÝn dông lµ thµnh viªn cña thÞ tr êng gi÷ tµi kho¶n tiÒn göi cña thµnh viªn tróng thÇu trÝch tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó thanh to¸n ®ñ tiÒn mua tÝn phiÕu Kho b¹c; nÕu tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng ®ñ sè tiÒn ph¶i thanh to¸n th× Ng©n hµng Nhµ níc sÏ huû bá phÇn kÕt qu¶ tróng thÇu ch a ®- îc thanh to¸n vµ trÝch chuyÓn tiÒn ký quü cña thµnh viªn nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. Ng©n hµng Nhµ níc sÏ ghi cã tµi kho¶n tiÒn göi cña Kho b¹c Nhµ níc më t¹i Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc toµn bé sè tiÒn mua tÝn phiÕu Kho b¹c cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu, chËm nhÊt vµo s¸ng ngµy lµm viÖc thø 3, kÓ tõ ngµy tæ chøc ®Êu thÇu.
 8. 8 § iÒu 17. Thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c khi ®Õn h¹n. 1. Tríc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c 1 ngµy lµm viÖc, Bé Tµi chÝnh (Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng) sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c (bao gåm c¶ gèc, l·i) cho Ng©n hµng Nhµ níc (Së giao dÞch ng©n hµng Nhµ níc). NÕu ®Õn ngµy thanh to¸n mµ Ng©n hµng Nhµ níc cha nhËn ®îc chøng tõ chuyÓn tiÒn cña Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng th× Ng©n hµng Nhµ níc tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña Kho b¹c Nhµ n íc Trung ¬ng ®Ó thanh to¸n cho c¸c chñ së h÷u tÝn phiÕu. 2. Ng©n hµng Nhµ níc sÏ thanh to¸n cho c¸c chñ së h÷u tÝn phiÕu Kho b¹c tiÒn gèc, l·i (nÕu cã) vµo ngµy ®Õn h¹n cña tÝn phiÕu Kho b¹c. Tr êng hîp ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c ®Õn h¹n trïng vµo ngµy nghØ cuèi tuÇn, ngµy lÔ, ngµy TÕt th× tiÒn gèc, l·i tÝn phiÕu ® îc thanh to¸n vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo. §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc 1. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc. a. Xem xÐt cÊp vµ thu håi giÊy c«ng nhËn thµnh viªn cho c¸c ®èi tîng ®îc tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. b. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c trong viÖc göi th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c, tiÕp nhËn phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu, tæ chøc xÐt thÇu, vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho c¸c thµnh viªn tham gia vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc ®îc chØ ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. c. Th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu Kho b¹c vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c trªn c¸c ph¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng. d. LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu göi Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, ®ång göi Vô TÝn dông, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô kÕ to¸n tµi chÝnh. ®. NhËn tiÒn Thanh to¸n mua tÝn phiÕu Kho b¹c cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu vµ thanh to¸n tÝn phiÕu Kho b¹c ®Õn h¹n cho c¸c chñ së h÷u tÝn phiÕu. Thùc hiÖn giao vµ thu håi tÝn phiÕu Kho b¹c ®èi víi c¸c thµnh viªn khi tróng thÇu vµ ®Õn h¹n thanh to¸n tÝn phiÕu. e. H¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô ®Êu thÇu vµ qu¶n lý ký quü tÝn phiÕu Kho b¹c theo quy ®Þnh. h. C¨n cø vµo c¸c Quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, Gi¸m ®èc Së Giao dÞch ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh Quy tr×nh nghiÖp vô ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. 2. Vô KÕ to¸n tµi chÝnh. Híng dÉn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. 3. Vô Ph¸t hµnh Kho quü a. Phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng tæ chøc in Ên vµ b¶o qu¶n chøng chØ tÝn phiÕu Kho b¹c theo quy ®Þnh vÒ in Ên vµ b¶o qu¶n chøng tõ cã gi¸.
 9. 9 b. Tæ chøc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ bµn giao chøng chØ tÝn phiÕu Kho b¹c cho Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n íc vµ chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh. c. Më sæ theo dâi vµ quyÕt to¸n chøng chØ tÝn phiÕu Kho b¹c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh. a. KiÓm tra t c¸ch cña c¸c thµnh viªn trªn ®Þa bµn, th«ng b¸o cho Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó tr×nh Thèng ®èc thu håi giÊy c«ng nhËn cña c¸c thµnh viªn trªn ®Þa bµn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c. b. Niªm yÕt th«ng b¸o ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c t¹i trô së chi nh¸nh. c. NhËn phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu vµ qu¶n lý ký quü cña c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu. d. Më thÇu vµ tæng hîp phiÕu thÇu cña c¸c thµnh viªn trªn ®Þa bµn tham gia ®Êu thÇu (sau khi ®· lo¹i bá nh÷ng phiÕu thÇu vµ møc thÇu kh«ng hîp lÖ) truyÒn qua m¹ng m¸y vi tÝnh vÒ Së Giao dÞch ng©n hµng Nhµ níc ®Ó xÐt thÇu. §iÒu 21. Söa ®æi, bæ sung ViÖc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n- íc quyÕt ®Þnh. mÉu sè 01/TPKB Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn ®¬n vÞ... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè.... ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m... §¬n xin tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së giao dÞch) Tªn ®¬n vÞ: §Þa chØ : §iÖn tho¹i: Telex : Telefax: Tµi kho¶n tiÒn göi VN§: T¹i ng©n hµng: Xin ®îc tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c víi c¸c cam kÕt sau:
 10. 10 * ChÊp hµnh mäi quy ®Þnh trong b¶n quy chÕ ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c. * Cung cÊp cho Ng©n hµng Nhµ n íc mäi th«ng tin liªn quan ®Õn giao dÞch tÝn phiÕu kho b¹c cña ®¬n vÞ. * Më tµi kho¶n TPKB ghi sæ t¹i ng©n hµng: Díi ®©y chóng t«i xin giíi thiÖu c¸n bé cã thÈm quyÒn ký c¸c chøng tõ giao dÞch: Hä vµ tªn Chøc vô Ch÷ ký 1 Ch÷ ký 2 Ngêi thø nhÊt: Ngêi thø hai : Ngêi thø ba : Chóng t«i xin göi kÌm theo ®©y b¸o c¸o tµi chÝnh míi nhÊt cña chóng t«i. RÊt h©n h¹nh nÕu ®Ò nghÞ cña chóng t«i ®îc chÊp thuËn. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký ®ãng dÊu)
 11. 11 mÉu sè 02/TPKB Ng©n hµng nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè....../ ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m... Th«ng b¸o ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c KÝnh göi:............................................. Theo Th«ng b¸o ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c sè.... ngµy..... cña Ban ®Êu thÇu TÝn phiÕu kho b¹c, Ng©n hµng Nhµ níc th«ng b¸o chi tiÕt cña ®ît ®Êu thÇu TÝn phiÕu kho b¹c ®ît... nh sau: * Lo¹i TPKB (chiÕt khÊu hay ngang mÖnh gi¸); * Thêi h¹n, kú h¹n cña TPKB; * H×nh thøc tÝn phiÕu (Chøng chØ hay ghi sæ); * Khèi lîng dù kiÕn ph¸t hµnh; * Ngµy ®Êu thÇu; * Ngµy thanh to¸n tiÒn mua vµ giao, nhËn chøng chØ TPKB; * Ngµy ®Õn h¹n; * Thêi h¹n nép phiÕu ®Êu thÇu; * N¬i nép phiÕu ®Êu thÇu; * Ngµy c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu * Ngµy thanh to¸n tiÒn mua TPKB; * N¬i thanh to¸n TPKB ®Õn h¹n. - §èi víi c¸c thµnh viªn ThÞ trêng: T¹i Së giao dÞch NHNN vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh; - §èi víi c¸c c¸ nh©n tæ chøc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn thÞ tr êng: Thanh to¸n qua thµnh viªn tróng thÇu tÝn phiÕu kho b¹c hoÆc tæ chøc tÝn dông ® - îc uû quyÒn thanh to¸n. TL/thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc së giao dÞch N¬i göi - C¸c thµnh viªn thÞ trêng (Ký tªn, ®ãng dÊu) §TTPKB - C¸c chi nh¸nh NHNN ®îc chØ ®Þnh - Lu SGD
 12. 12 mÉu sè 03/TPKB Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn thµnh viªn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè.... ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m... §¨ng ký ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Theo c¸c ®iÒu kiÖn nªu trong th«ng b¸o cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ viÖc ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c ngµy .... th¸ng ..... n¨m, chóng t«i ®¨ng ký tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c vµ ®ång ý chi tr¶ toµn bé sè tiÒn tÝn phiÕu kho b¹c tróng thÇu theo gi¸ quy ®Þnh. STT L·i suÊt (lÊy ®Õn 2 Sè tiÒn ch÷ sè thËp ph©n) B»ng sè (triÖu B»ng ch÷ ®ång) 1 2 3 4 5 Tæng sè Sè tiÒn ký quü (triÖu ®ång) T¹i ng©n hµng: Sè hiÖu TK TiÒn göi thanh to¸n T¹i ng©n hµng: cña thµnh viªn ngêi cã thÈm quyÒn ( Ký tªn, ®ãng dÊu) ---------------------------------------------------------------------------------------------- PhÇn dµnh riªng cho NHNN Ngêi kiÓm tra Ch÷ ký Ngêi kiÓm tra 1 Ngêi kiÓm tra 2 Ngêi phô tr¸ch * M· sè m¸y tÝnh * M· sè ®¨ng ký * Sè hiÖu l« * Chi nh¸nh nhËn (thêi gian lu tr÷ 1 n¨m)
 13. 13 mÉu sè 04/TPKB Ng©n hµng nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè....../ ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m... Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu TPKB Sè hiÖu TPKB....... Ngµy ®Êu thÇu........ Ngµy ph¸t hµnh...... Ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n......... KÝnh göi:........ C¨n cø kÕt qu¶ ®Êu thÇu TPKB ngµy......, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña quý ®¬n vÞ nh sau: L·i suÊt (%/n¨m) Khèi lîng * Khèi lîng tróng thÇu - Møc....... ----- ----- - Møc...... ----- ----- ......... ----- ----- Tæng sè * Khèi lîng kh«ng tróng thÇu: ......... TriÖu ®ång * L·i suÊt tróng thÇu: * Tæng sè tiÒn thanh to¸n mua tÝn phiÕu kho b¹c: §Ò nghÞ quý ®¬n vÞ thanh to¸n vµ nhËn TPKB ®óng h¹n t¹i...... Tr êng hîp ®¬n vÞ kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n th× Th«ng b¸o kÕt qu¶ tróng thÇu nµy sÏ hÕt hiÖu lùc vµ ®¬n vÞ sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TL/thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc së giao dÞch (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2