intTypePromotion=1

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
171
lượt xem
20
download

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 53/2001/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2001 VÒ chÝnh s¸ch ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i tê tr×nh sè 2933 BKH/QLKT ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2000; ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ c¸c tØnh cã liªn quan, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Lo¹i h×nh kinh doanh trong Khu kinh tÕ cöa khÈu. 1. T¹i c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc ¸p dông c¸c lo¹i h×nh kinh doanh: xuÊt nhËp khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, vËn chuyÓn hµng ho¸ qu¸ c¶nh, kho ngo¹i quan, cöa hµng miÔn thuÕ, héi chî triÓn l·m, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt nhËp khÈu, c¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn c¸c c«ng ty trong níc vµ ngoµi níc, chî cöa khÈu, ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, dÞch vô, du lÞch ... 2. Cho phÐp thµnh lËp Khu b¶o thuÕ t¹i c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu, nhng ph¶i c¸ch biÖt víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu. §iÒu 2. C¸c u ®·i. 1. §Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu kinh tÕ cöa khÈu. a) C¨n cø sè thùc thu ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu (kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu; c¸c kho¶n thu kh«ng tÝnh c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo ph©n cÊp nh: thu tÞch thu hµng bu«n lËu, huy ®éng d©n ®ãng gãp; häc phÝ; viÖn phÝ; viÖn trî...), nhµ níc ®Çu t trë l¹i ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu kinh tÕ cöa khÈu theo c¸c møc sau ®©y: - §èi víi c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu thùc hiÖn thu ng©n s¸ch díi 50 tû ®ång/n¨m th× ®îc ®Çu t trë l¹i 100%. - §èi víi c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu cã sè thùc hiÖn thu ng©n s¸ch tõ 50 tû ®ång/n¨m trë lªn th× ®îc ®Çu t trë l¹i 50 tû ®ång vµ 50% sè thùc thu cßn l¹i. - §èi víi c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ®· thùc hiÖn 5 n¨m (kÓ tõ khi thùc hiÖn thÝ ®iÓm) vµ cã sè thùc thu ng©n s¸ch trªn 100 tû ®ång/n¨m th× ®îc ®Çu t trë l¹i kh«ng qu¸ 50% sè thùc thu.
  2. 2 b) C¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc vay vèn u ®·i nhµ níc (Quü Hç trî ph¸t triÓn) ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ ®îc sö dông nguån vèn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 2 ®Ó tr¶ gèc vµ l·i. c) C¸c khu kinh tÕ cöa khÈu cã sè thùc thu ng©n s¸ch thÊp, Uû ban nh©n d©n tØnh bè trÝ trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch hµng n¨m ®Ó ®Çu t. ViÖc ®Çu t c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu do Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, trªn c¬ së quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®îc duyÖt. d) NÕu c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trªn ®Þa bµn Khu kinh tÕ cöa khÈu ®· ®- îc ®Çu t ®ång bé, hoµn chØnh th× ®îc dïng nguån vèn cßn l¹i ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 2 ®Ó ®Çu t hç trî c¸c c«ng tr×nh kh¸c ngoµi ®Þa bµn Khu kinh tÕ cöa khÈu (kÓ c¶ c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu míi) nhng cã liªn quan vµ phôc vô trùc tiÕp Khu kinh tÕ cöa khÈu. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh ®Çu t cña m×nh, ®ång thêi th«ng b¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp, theo dâi chung. 2. Th¬ng m¹i, du lÞch. a) C¸c doanh nghiÖp kinh doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 ®îc vay vèn u ®·i nhµ níc ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c¬ së kinh doanh trªn c¸c cöa khÈu. b) C¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ bu«n b¸n biªn giíi theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ c¸c cam kÕt níc ta ®· ký kÕt víi c¸c níc l¸ng giÒng. c) T¹i khu b¶o thuÕ ®îc ¸p dông c¬ chÕ phi thuÕ quan nh ®èi víi kho ngo¹i quan. d) Chñ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t kinh doanh du lÞch ®îc hëng c¸c u ®·i nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998. 3. §Êt ®ai. C¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t vµo Khu kinh tÕ cöa khÈu khi thuª ®Êt, mÆt níc, ngoµi quyÒn ®îc hëng c¸c u ®·i hiÖn hµnh, cßn ®îc gi¶m thªm 50% gi¸ thuª ®Êt vµ mÆt níc so víi møc gi¸ cho thuª ®Êt, mÆt níc ®ang ¸p dông t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu ®ã. 4. ThuÕ. Doanh nghiÖp t¹i c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ trong nh÷ng trêng hîp cô thÓ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh phï hîp víi c¸c luËt, nghÞ ®Þnh vÒ thuÕ vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3. Qu¶n lý mét sè lÜnh vùc. 1. XuÊt nhËp c¶nh. a) C«ng d©n c¸c huyÖn cña níc l¸ng giÒng cã biªn giíi ®èi diÖn víi Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc qua l¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu b»ng chøng minh th biªn giíi hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc l¸ng giÒng cÊp. NÕu muèn vµo c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c cña tØnh cã Khu kinh tÕ cöa
  3. 3 khÈu th× c¬ quan c«ng an t¹i tØnh cÊp giÊy phÐp mét lÇn, cã gi¸ trÞ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. b) Ngêi mang hé chiÕu kh«ng thuéc diÖn miÔn thÞ thùc (lµ c«ng d©n cña níc l¸ng giÒng hay níc thø ba), ®îc miÔn thÞ thùc nhËp c¶nh vµ ®îc lu tró t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu, thêi gian lu tró kh«ng qu¸ 15 ngµy; nÕu ®i du lÞch ra khu vùc kh¸c cña ViÖt Nam theo ch¬ng tr×nh do c¸c Doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ViÖt Nam tæ chøc th× c¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh (Bé C«ng an) xÐt cÊp thÞ thùc ngay t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu. c) Cho phÐp ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ cña níc l¸ng giÒng vµ níc thø ba ®îc vµo Khu kinh tÕ cöa khÈu theo c¸c hîp ®ång kinh doanh cña ®èi t¸c n- íc ngoµi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam. NÕu c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nµy cã nhu cÇu giao nhËn hµng ho¸ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c ngoµi ®Þa phËn Khu kinh tÕ cöa khÈu th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ngêi ®iÒu hµnh ph¬ng tiÖn (thuyÒn viªn trªn c¸c tµu, l¸i xe, phô xe) ®îc ra vµo Khu kinh tÕ cöa khÈu b»ng hé chiÕu, sæ thuyÒn viªn, chøng minh th biªn giíi hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi cÊp. d) Cho phÐp më réng viÖc ®ãn kh¸ch du lÞch cña níc l¸ng giÒng ®i du lÞch b»ng hé chiÕu, thÎ hoÆc c¸c giÊy tê t¬ng ®¬ng kh¸c t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu ®Ó ®i ®Õn c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc theo quy ®Þnh t¹i môc b §iÒu 3. ®) Chñ hµng, chñ ph¬ng tiÖn cña ViÖt Nam, cã quan hÖ kinh doanh víi ®èi t¸c níc l¸ng giÒng ®îc phÐp theo hµng vµ ph¬ng tiÖn sang níc l¸ng giÒng ®Ó giao nhËn hµng ho¸ b»ng chøng minh th hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. e) C«ng d©n ViÖt Nam lµm ¨n, sinh sèng trªn ®Þa bµn huyÖn, thÞ x· cã Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc sang níc l¸ng giÒng b»ng chøng minh th biªn giíi hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. 2. Ng©n hµng. ViÖc thµnh lËp bµn ®æi tiÒn vµ thùc hiÖn nghiÖp vô mua b¸n tiÒn cña níc cã chung biªn giíi t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 140/2000/Q§-TTg ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tiÒn cña níc cã chung biªn giíi t¹i khu vùc biªn giíi vµ Khu kinh tÕ cöa khÈu ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. KiÓm dÞch ®éng, thùc vËt, kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ nhËp khÈu. ViÖc kiÓm dÞch ®éng, thùc vËt vµ kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i c¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ph¶i ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt nh»m h¹n chÕ tèi ®a viÖc lan truyÒn c¸c dÞch bÖnh vµ hµng ho¸ kÐm chÊt lîng vµo ViÖt Nam. §iÒu 4. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. ë cÊp c¸c c¬ quan Trung ¬ng. a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bæ sung, söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi Khu kinh tÕ
  4. 4 cöa khÈu vµ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ viÖc kÕt thóc ®Çu t ®èi víi tõng Khu kinh tÕ cöa khÈu. b) Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu vµ híng dÉn c¸c tØnh cã Khu kinh tÕ cöa khÈu thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ nh»m t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho doanh nghiÖp, cho xuÊt khÈu t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu. c) Bé Th¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i dµnh cho Khu kinh tÕ cöa khÈu, quy chÕ chî trong Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc u ®·i h¬n so víi chî biªn giíi, quy chÕ Khu b¶o thuÕ t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ híng dÉn c¸c tØnh cã Khu kinh tÕ cöa khÈu thùc hiÖn. C¸c Bé, ngµnh: X©y dùng, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, C«ng an, Quèc phßng, Tæng côc Du lÞch, Tæng côc §Þa chÝnh, Tæng côc H¶i quan... theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé, ngµnh m×nh híng dÉn c¸c tØnh cã Khu kinh tÕ cöa khÈu thùc hiÖn. 2. ë cÊp tØnh. a) Uû ban nh©n d©n tØnh cã Khu kinh tÕ cöa khÈu chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng ®Ó thèng nhÊt quy ®Þnh néi dung qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu theo nguyªn t¾c: t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu chØ cã mét ®Çu mèi thùc hiÖn mét lÇn kiÓm tra, kiÓm so¸t ®èi víi hµng ho¸ vµ mét lÇn thu thuÕ, thu phÝ ®èi víi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Uû ban nh©n d©n tØnh lËp Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu (lµ c¬ quan phèi hîp cña c¸c tæ chøc cã liªn quan) lµm ®Çu mèi gióp ñy ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn viÖc thèng nhÊt qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Ban Qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu cã quy chÕ ho¹t ®éng do ñy ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. b) Uû ban nh©n d©n tØnh cã Khu kinh tÕ cöa khÈu ®îc phÐp quan hÖ víi chÝnh quyÒn cÊp tØnh cña níc l¸ng giÒng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn Khu kinh tÕ cöa khÈu trong khu«n khæ c¸c HiÖp ®Þnh ChÝnh phñ hai níc ®· ký. §iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh. C¸c Khu kinh tÕ cöa khÈu ®ang thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¸c chÝnh s¸ch theo c¸c QuyÕt ®Þnh tríc ®©y cña Thñ tíng ChÝnh phñ nay chuyÓn sang thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh nµy, (riªng Khu th¬ng m¹i Lao B¶o thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 219/1998/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). ViÖc triÓn khai mét sè Khu kinh tÕ cöa khÈu míi, Uû ban nh©n d©n tØnh ph¶i lµm ®Ò ¸n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ó ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.
  5. 5 C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2