Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
92
lượt xem
7
download

Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  53/2003/Q§­B T C   n g µ y 16  th¸ng 4 n¨ m  2003  B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   Ò  thñ tôc  v h ¶i  u a n  ® èi víi h µ n g  h o¸ x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   q   k k c h u y Ó n  cöa  h È u k B é   ëng bé   chÝnh tr tµi ­ C¨n  LuËt H¶i quan  29/2001­   cø      sè  QH10  îcQuèc    ®   héith«ng  qua  ngµy  29  th¸ng6    n¨m 2001 ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  31    n¨m  2001 cña  ChÝnh  phñ    qui®Þnh        chitiÕtthihµnh mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ      vÒ  tôch¶iquan,chÕ  kiÓm          ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/2002/N§­   sè  CP ngµy  05.11.2002 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé,  c¬  quan  ngang  Bé ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh  thñ tôc vÒ      h¶iquan        ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu. §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng      QuyÕt  b¸o.B∙ibá  ®Þnh  1495/2001/TCHQ   sè  ngµy  th¸ng 26    12 n¨m  2001, §iÒu  QuyÕt    4  ®Þnh   19/2002/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/01/2002  cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    kh¸c tr¸ víi       i néidung    quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy. §iÒu  Tæng   tr Tæng  H¶i quan,Thñ  ëng    3:  côc  ëng  côc      tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc vµ      trùcthuéc Bé      TµichÝnh,vµ    chøc,c¸ nh©n  li     c¸ctæ      cã  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.                                            
 2. 2 Q uy   Þ nh ® V Ò  thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   h c h u y Ó n  c ö a k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  53/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy  16/4/2003 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1­ Hµng    ho¸ xuÊt khÈu    chuyÓn  cöa  khÈu    lµ hµng    ho¸ xuÊt khÈu    ®ang  chÞu  kiÓm     sù  tra,gi¸m      s¸th¶iquan, ® îc vËn      chuyÓn    tõ ®Þa  ®iÓm  lµm    thñ tôch¶iquan      ngoµicöa    khÈu,bao    gåm: ­§Þa    ®iÓm   th«ng  quan    néi®Þa        (gäit¾tlµICD), ­§Þa    ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan  ngoµicöa    khÈu, ­Cöa    khÈu  kh«ng  ph¶ilµcöa      khÈu  xuÊthµng,      ­§Þa  ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ ngoµicöa    khÈu,®Õn     cöa  khÈu  xuÊt. 2­ Hµng      ho¸ nhËp  khÈu chuyÓn cöa  khÈu    lµhµng    ho¸ nhËp  khÈu ®ang  chÞu  kiÓm    sù  tra,gi¸m      s¸th¶iquan,® îcvËn      chuyÓn    tõcöa  khÈu nhËp  ®Õn: ­§Þa    ®iÓm   th«ng  quan    néi®Þa  (ICD), ­§Þa    ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan  ngoµicöa    khÈu, ­Cöa    khÈu  kh«ng  ph¶ilµcöa      khÈu  nhËp  hµng, ­§Þa    ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ ngoµicöa    khÈu. 3­ §iÒu kiÖn    ®Ó hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  îc chuyÓn   ®   cöa  khÈu: ­ Hµng    ho¸ ph¶i ® îc chøa      trong con    ten  hoÆc   n¬  ph¶i ® îc chøa      trong  c¸clo¹ ph¬ng     i tiÖn,xe    chuyªn dïng ®¸p      øng  îcyªu cÇu  ®     niªm phong   h¶iquan ­ §èi víi l« hµng kh«ng thÓ niªm phong ® îc (hµng siªu êng, siªu  tr   träng..   . th×  ) Chi côc  ëng  tr H¶i quan cöa khÈu nhËp ph¶i th«ng    b¸o      chi tiÕt cho    Chi côc  ëng    tr H¶i quan ngoµicöa    khÈu biÕtvÒ    t×nh h×nh  hµng    ho¸ vËn  chuyÓn  kh«ng  niªm phong 4­ ViÖc    gi¸m    s¸thµng   ho¸ chuyÓn cöa khÈu thùc hiÖn    b»ng  niªm  phong  h¶i quan    hoÆc  b»ng    c¸c ph¬ng  tiÖn,biÖn    ph¸p  thuËt nghiÖp    kü    vô. Niªm  phong    h¶iquan  thùc hiÖn  sau:   nh  4.1­§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu:Do      Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp niªm phong 4.2­§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    chuyÓn  cöa  khÈu: a­ NÕu     hµng    ho¸ lµm        thñ tôc h¶iquan  i t¹ ICD  Chi côc      th×    H¶i quan  ICD  niªm  phong. b­ NÕu  hµng    ® îckiÓm     ho¸ ®∙    trathùc tÕ  i   t¹ ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶i quan  ngoµicöa    khÈu      th× Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  niªm phong.
 3. 3 c­ Trêng  hµng    hîp  ho¸ ph¶ikiÓm       trathùc tÕ    nhng    H¶i quan  ngoµi cöa    khÈu cha kiÓm       tra,mµ chuyÓn   H¶i quan cöa khÈu xuÊt kiÓm     c«ng    tra,th×  chøc    h¶iquan  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    cöa  ho¸ ë  khÈu xuÊtniªm    phong. d­ Trêng  hîp hµng  ho¸  îc miÔn  ®   kiÓm     tra thùc    tÕ: Kh«ng niªm phong  h¶iquan,nhng          ®èi víimét  tr sè  êng      hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt®Ó     chèng  gian lËn    th¬ng    m¹i th×  Chi côc  ëng  tr Chi côc H¶i  quan  ngoµi cöa    khÈu lµm thñ    tôc xuÊt khÈu    quyÕt  ®Þnh  niªm phong    h¶iquan    l« hµng  ®ã.Trêng    c¬  hîp cã  së  ph¸t hiÖn      l« hµng  sai ph¹m  cã    th× Chi côc  ëng  tr H¶i quan  cöa khÈu xuÊt   quyÕt  ®Þnh  kiÓm    trathùc tÕ      l«hµng  vµ  ®ã  th«ng  cho    b¸o  Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  biÕt. 5­ Qui ®Þnh  lu©n      vÒ  chuyÓn    Biªnb¶n bµn giao (Phô    QuyÕt    lôc2  ®Þnh  nµy)   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu chuyÓn cöa khÈu:  Khi nhËn  îc Biªn b¶n    ®     bµn giao  c¸c ®¬n  kh¸c chuyÓn  do    vÞ    ®Õn,    Chi côc    H¶i quan    n¬inhËn   lËp B¶ng thèng      kª c¸cBiªnb¶n    bµn  giao (bao    gåm     c¸c néi dung: sè      thø      tù;sè, ngµy, Biªn b¶n      bµn  giao,sè, ngµy        tê khaih¶i quan,       Chi côc lµm  tôc h¶iquan, t×nh  thñ        tr¹nghµng    ho¸    khinhËn),cø  ngµy    5  lµm  viÖc ph¶i fax    cho  ®¬n   göi 01  vÞ    lÇn, (kh«ng    ph¶i göi tr¶ l¹        i Biªn b¶n    bµn  giao).Qu¸      thêih¹n    trªnkh«ng  nhËn  îc B¶ng  ®   thèng    ®¬n  göith«ng  kª th×  vÞ    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan    n¬inhËn  biÕt®Ó     phèihîp x¸c minh        lµm        râ.§èivíi tr êng      hîp l«hµng  cÇn  ph¶itheo    Chi côc      dâith×    H¶i quan  nhËn  ph¶ifax Biªn       b¶n bµn giao ngay      ®Ó ®¬n  göin¾m   îcth«ng    vÞ    ®   tinkÞp  thêi. 6­ Trêng hîp hµng nhËp khÈu  îc dì xuèng  ®     c¶ng kh¸c c¶ng    ®Ých   ghi trong vËn      t¶i®¬n  ® îcvËn  vµ    chuyÓn ®Õn  c¶ng ®Ých b»ng ph¬ng tiÖn vËn      t¶ikh¸c th×    lµ hµng      coinh    chuyÓn cöa khÈu, thñ        tôc h¶iquan  thùc hiÖn    nh  hµng chuyÓn  cöa khÈu. 7­ Chñ  hµng, ngêi vËn    chuyÓn hµng ho¸ chuyÓn cöa  khÈu  tr¸ch cã    nhiÖm  ®¶m  b¶o nguyªn tr¹nghµng    ®óng      ho¸,®i  tuyÕn  êng,®óng    ®   thêigian  ghi trong hå        s¬, lu©n  chuyÓn  hå  h¶i quan  bé  s¬    cho Chi côc H¶i quan    n¬i göi,     nhËn. n¬i 8­ Qui ®Þnh  nµy  dông  ¸p  cho hµng hãa xuÊt khÈu/nhËp    khÈu  chuyÓn  cöa khÈu  gi÷a cöa    khÈu xuÊt/nhËp khÈu  ®Þa  vµ  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  thuéc tØnh,thµnh      phè kh¸cvíi    tØnh,thµnh    phè  cöa  cã  khÈu xuÊt/nhËp. §èivíi    hµng hãa  chuyÓn cöa khÈu  gi÷a hai®¬n  H¶i quan      vÞ    thuéc cïng     Côc    H¶i quan mét tØnh,thµnh    phè      së  th× trªnc¬  nh÷ng  nguyªn t¾c  b¶n      c¬  t¹i Qui  ®Þnh  nµy,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    qui®Þnh      thñ tôc cô  thÓ theo híng ®¬n  gi¶n,Ýt    giÊy    tê h¬n, b¶o    ®¶m  yªu cÇu qu¶n      lý,®Ó ¸p  dông cho    c¸c®¬n  trùcthuéc. vÞ    II  ­ T h ñ  tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸   h x u Êt k h È u  c h u y Ó n  c ö a k h È u: 1­        §èi víil« hµng xuÊt khÈu  îc lµm    ®   thñ      tôc h¶i quan  giao  vµ  hµng  i t¹  ICD    (cã vËn    t¶i®¬n      ghin¬igiao hµng      lµICD): 1.1­Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng:
 4. 4 a­ Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ICD  theo quy    ®Þnh        ®èi víi hµng  l« xuÊtkhÈu.   b­ §a    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    ®Õn   ICD    ®Ó lµm        thñ tôch¶iquan. 1.2­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ICD: a­ TiÕp    nhËn  ®¨ng  hå  h¶iquan  lµm      vµ  ký  s¬    vµ  thñ tôc xuÊt khÈu    theo  ®óng quy ®Þnh    t¹ quy  i tr×nh nghiÖp  h¶iquan        vô    ®èi víihµng xuÊtkhÈu.   b­ Gi¸m      s¸txÕp  hµng  xuÊtkhÈu  lµm          ®∙  thñ tôch¶iquan  vµo  con­ n¬. ten­ c­ Niªm    phong    h¶iquan con­ n¬  ten­ hµng xuÊt khÈu  lµm  tôc h¶i   ®∙  thñ      quan    t¹ ICD. i d­  hå  h¶iquan  Lu  s¬    gåm:  tê khaihµng    01      ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    ®∙ lµm        thñ tôc h¶iquan,01    Biªn b¶n    bµn giao vµ      c¸c chøng    tõ kh¸c theo    quy  ®Þnh. e­ Giao ngêi vËn    chuyÓn  Biªn b¶n  01    bµn giao    ®Ó lµm chøng    tõ vËn  chuyÓn    êng  trªn® (Biªnb¶n    nµy chñ hµng  tr¸chnhiÖm   cã    chuyÓn  cho    Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu  cïng bé  s¬    hå  kÌm  theo). f­Niªm    phong  hå  h¶i quan, giao  bé  s¬      ngêi vËn    chuyÓn   ®Ó chuyÓn  ®Õn     Chi côc    H¶i quan cöa khÈu xuÊt.Hå  gåm:  tê khaihµng      s¬  01      ho¸ xuÊt  khÈu    x¸c nhËn  lµm  tôc h¶iquan  01  ®∙  thñ      vµ  GiÊy  th«ng b¸o thuÕ (nÕu cã  thuÕ).  g­ Theo      dâi l« hµng  cho ®Õn     khinhËn  îc b¶n    ®   fax B¶ng thèng  c¸c kª    Biªnb¶n    bµn  giao cña      Chi côc    H¶iquan  cöa  khÈu xuÊt.  h­ X¸c    nhËn  thùc xuÊtcho        l«hµng  trong tr   êng    hîp hµng  îcgiao cho  ®     ng­ êivËn        t¶i i t¹ ICD  (vËn    t¶i®¬n  îcký    ®   ph¸tgiao hµng      t¹ ICD) i 1.3­ Tr¸ch nhiÖm  cña ngêi  vËn chuyÓn  hoÆc  doanh nghiÖp kinh  doanh  ICD  (nÕu doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn    viÖc  vËn  chuyÓn): a­ B¶o  ®¶m  nguyªn tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  cña h∙ng vËn  chuyÓn trong suètthêigian hµng    îcl gi÷t¹ ICD  trong         ho¸ ®  u      i vµ    qu¸ tr×nh vËn      chuyÓn hµng      ho¸ tõICD ®Õn  cöa khÈu. b­ Lu©n chuyÓn  s¬    hå  h¶iquan gi÷a Chi côc        H¶i quan ICD      víiChi côc  H¶i quan    cöa  khÈu xuÊt. 1.4­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt: a­ TiÕp    nhËn    l«hµng  xuÊt khÈu,®èi chiÕu          víiBiªnb¶n    bµn giao do      Chi côc    H¶i quan ICD      lËp ®Ó thùc hiÖn      c¸cc«ng viÖc cßn    thñ tôch¶iquan  l¹ vÒ        i cho    l« hµng xuÊt.Trêng    c¬  x¸c ®Þnh      hîp cã  së    l« hµng  saiph¹m  Chi cã    th×    côc  ëng  tr H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt xem  xÐt quyÕt  ®Þnh  viÖc kiÓm     tra vµ  th«ng    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan ICD biÕtvÒ    viÖc  ®ã. b­ Ký      x¸c nhËn  Biªnb¶n    bµn giao vµ u; lËp    l   B¶ng  thèng   c¸c Biªnb¶n  kª       bµn giao  nhËn  fax cho    ®∙  vµ    Chi côc    H¶i quan  ICD    ®Ó ®èi chiÕu,theo      dâi, thanh kho¶n theo qui®Þnh        t¹ ®iÓm   môc   i 5  Itrªn. c­ Gi¸m    s¸thµng ho¸ xuÊt chuyÓn cöa khÈu cho ®Õn     khi hµng thùc  xuÊt.
 5. 5 2­        §èi víil« hµng xuÊt khÈu  îc lµm  ®   thñ      tôc h¶i quan  iChi  t¹  côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu nhng    n¬i giao hµng    lµ cöa khÈu  xuÊt (vËn      t¶i®¬n    ghi n¬igiao hµng        lµcöa khÈu xuÊt): 2.1­Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: a­ Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ngoµicöa    khÈu theo quy    ®Þnh. b­  hµng  §a  ho¸ xuÊt khÈu    ®Õn  ®Þa  ®iÓm  lµm  tôc h¶i quan  thñ      ngoµi   cöa  khÈu    quan    ®Ó c¬  H¶i quan kiÓm    trathùc tÕ    hµng   ho¸ (®èivíi     hµng  ph¶i   kiÓm    trathùc tÕ).   c­ B¶o    ®¶m  nguyªn tr¹nghµng        ho¸,niªm  phong    h¶iquan trong qu¸ tr×nh       vËn chuyÓn  hµng ho¸  ®Þa   tõ  ®iÓm  kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸  ®Õn   cöa  khÈu xuÊt (®èivíil« hµng  ® îc kiÓm             ®∙    trathùc tÕ  i   t¹  ®Þa  ®iÓm  ngoµi cöa    khÈu). d­ §a    hµng   ho¸ ®Õn   cöa khÈu xuÊt®Ó       Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu xuÊt  kiÓm    trathùc tÕ    (®èivíi       hµng  l« thuéc diÖn    ph¶ikiÓm      tranhng  cha  îckiÓm  ®   trat¹ ®Þa     i ®iÓm   ngoµicöa    khÈu). e­ Lu©n  chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc H¶i quan ngoµi cöa    khÈu      víiChi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt. 2.2­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: a­ TiÕp  nhËn  s¬    hå  h¶i quan, lµm    thñ  tôc xuÊt khÈu theo ®óng quy  ®Þnh    t¹ quy  i tr×nh nghiÖp  h¶iquan        vô    ®èi víihµng  xuÊtkhÈu.   b­        §èi víil« hµng xuÊt khÈu  îc miÔn    ®   kiÓm     tra thùc  th×  tÕ  thùc hiÖn  viÖc ®¨ng  hå  h¶iquan  th«ng  ký  s¬    vµ  quan  cho    l«hµng    s¬    trªnhå  h¶iquan,   giao chñ    hµng    tù chuyÓn  s¬  hµng    hå  vµ  ho¸ ®Õn     Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt. c­ Gi¸m      s¸txÕp hµng  xuÊt khÈu  lµm          ®∙  thñ tôch¶iquan  vµo  con­ n¬  ten­ (®èivíi       hµng  l« xuÊtkhÈu  ® îckiÓm      ®∙    trathùc tÕ).   d­ Niªm phong    c¸c con­ n¬  ten­ hµng xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  i   t¹ tiÕtc  trªn®©y.   e­ Lu  s¬      hå  h¶iquan  quy  nh  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.2.(d)  phÇn  . II f­Giao    chñ hµng  Biªn b¶n  01    bµn giao    ®Ó lµm chøng    tõ vËn chuyÓn  hµng    êng  trªn® (biªnb¶n    nµy chñ hµng  tr¸chnhiÖm   cã    chuyÓn  cho    Chi côc  H¶i quan    cöa khÈu cïng bé  s¬    hå  kÌm  theo). h­ Niªm  phong  s¬    hå  h¶iquan, giao    chñ  hµng chuyÓn  cho    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu. Hå  gåm:  Tê    s¬  01  khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    ®∙  lµm        thñ tôc h¶iquan  (®èivíil«hµng  kiÓm          ®∙  trathùc tÕ  i   t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm   tra ngoµi cöa      khÈu),;hoÆc   tê khaihµng    02      ho¸ xuÊt khÈu    (®èi víil« hµng        cha  kiÓm     tra thùc  t¹  tÕ  i®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra ngoµi cöa    khÈu)  01  vµ  GiÊy  th«ng    b¸o thuÕ  (nÕu cã). i­   Theo      dâil« hµng cho ®Õn     khinhËn  îc B¶ng  ®   thèng    kª Biªn b¶n    bµn  giao. 2.3­   Tr¸chnhiÖm    cña    Chi côc    H¶iquan  cöa  khÈu  xuÊt:
 6. 6 a­ TiÕp    nhËn    l«hµng xuÊt khÈu,®èi chiÕu          víiBiªnb¶n    bµn giao do      Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  ®Ó   lËp  thùc hiÖn      c¸c c«ng viÖc cßn    thñ  l¹ vÒ  i tôch¶iquan      cho    l«hµng xuÊt: a1­        §èi víil« hµng xuÊt khÈu    ph¶i kiÓm       tra thùc    tÕ, nhng Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu cha kiÓm        trath× Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu xuÊtkiÓm     trathùc tÕ      hµng      ho¸,x¸c nhËn kÕt  qu¶ kiÓm     trathùc tÕ    hµng   ho¸ vµo  tê 02    khaihµng    ho¸  xuÊt khÈu  thùc hiÖn    vµ    tiÕp    c¸c ®iÓm  2.3            (c),(d),(e),(f)díi ®©y. a2­ §èi víil« hµng          xuÊt khÈu  ® îc Chi    ®∙    côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  kiÓm     tra thùc  th×  tÕ  Chi côc H¶i quan cöa khÈu  xuÊt  kiÓm     tra t×nh tr¹ng   niªm  phong  hµng    thùc hiÖn    ho¸ vµ    c¸c®iÓm                 2.3 (b),(c),(d),(e), díi (f) ®©y. b­ Trêng    c¬  x¸c ®Þnh      hîp cã  së    l«hµng  saiph¹m  thùc hiÖn  cã    th×    theo  quy  ®Þnh   t¹ ®iÓm   i 1.4.atrªn®©y.     c­ Ký      x¸c nhËn Biªnb¶n    bµn  giao vµ u. Thùc    l   hiÖn viÖc  B¶ng  lËp  thèng  kª Biªnb¶n      bµn  giao vµ  s¬    hå  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc   i 5  Itrªn. d­ §ãng dÊu    x¸c nhËn  thùc xuÊt (mÉu      dÊu nghiÖp  sè  ban  vô  02  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  1200/2001/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 23.11.2001  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan) vµo  sè  tê khaihµng      «  27      ho¸ xuÊt khÈu. ViÖc      x¸cnhËn    thùc xuÊt® îcquy        ®Þnh  sau: nh  d1­ §èivíi       hµng  xuÊtqua    cöa  khÈu  êng  ® biÓn,® êng    hµng  kh«ng: ­ NÕu       l« hµng  lµm  ®∙  xong        thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc    H¶i quan ngoµi   cöa khÈu  th× c«ng chøc    H¶i quan lµm  nhiÖm   gi¸m    vô  s¸tkho, b∙ix¸c nhËn        thùc xuÊt.   ­ NÕu       l«hµng      mµ Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu quyÕt ®Þnh  kiÓm   trathùc tÕ      nhng  viÖc  kiÓm    Chi côc    trado    H¶i quan cöa khÈu xuÊt thùc hiÖn      th× sau      khikiÓm    trathùc tÕ  niªm    vµ  phong    h¶iquan,c«ng    chøc    h¶iquan  lµm  nhiÖm  kiÓm    vô  trathùc tÕ    hµng      ho¸ x¸cnhËn thùc xuÊt.   d2­ §èivíi       hµng  xuÊt qua    cöa khÈu  êng    êng  ® bé, ® s«ng:ChØ       khihµng  thùc xuÊt qua    cöa khÈu th× Chi côc H¶i quan cöa  khÈu xuÊt míi x¸c nhËn        thùc xuÊt.   d3­ §èivíi       hµng  xuÊt qua  êng    ® s¾t,® êng  ®iÖn: Thùc    bu    hiÖn  theo  quy  ®Þnh  thñ tôc h¶iquan        ªnvËn  êng  vÒ        ®èi víitµu li   ® s¾t  quèc  vµ  tÕ  hµng    ho¸ vËn  chuyÓn  qua  êng  ®iÖn. ® bu  d4­ Gi¶iquyÕt tr       êng    hîp doanh  nghiÖp    xin®iÒu  chØnh  l   sè îng hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    chuyÓn cöa  khÈu: ­ §èivíi êng          tr hîp ph¶ikiÓm      trathùc tÕ    hµng    ho¸,Doanh  nghiÖp  ph¶icã    c«ng        v¨n göiH¶i quan    n¬ilµm      nhÊt 01    íckhic¬  thñ tôcÝt    giêtr     quan    H¶iquan  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. ­ §èivíi       hµng    ho¸ thuéc diÖn    miÔn  kiÓm    trathùc tÕ,Doanh      nghiÖp ph¶i   cã c«ng      quan    v¨n göic¬  H¶i quan cöa  khÈu xuÊt Ýt    nhÊt 01    íckhihµng    giê tr     thùc xuÊt.   C¶  tr 2  êng        hîp trªnH¶i quan  ph¶ikiÓm      trathùc tÕ    toµn  l«hµng.NÕu   bé      ph¸thiÖn  dÊu    cã  hiÖu  gian lËn    quan      th× c¬  H¶i quan kh«ng  chÊp nhËn viÖc  xin®iÒu    chØnh. e­ Cã    tr¸chnhiÖm    gi¸m    s¸thµng    ho¸ cho  ®Õn     khihµng  thùc xuÊt.  
 7. 7 f­Thùc    hiÖn viÖc lu©n chuyÓn Biªn b¶n    bµn giao  hå  theo  vµ  s¬  quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc   i 5  Itrªn. III­T h ñ  tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸     h n h Ë p  k h È u  c h u y Ó n  c ö a k h È u: 1­ §èivíi         hµng  l« nhËp  khÈu  vËn  cã  ®¬n    ghi®Þa  ®iÓm   ®Õn     lµICD: 1.1­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp: a­ KiÓm     tra t×nh tr¹ng bao  hµng    b×  ho¸  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn  chuyÓn  hµng ho¸:NÕu     bao  vµ  b×  ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn  ®¸p øng  yªu cÇu  niªm  phong    h¶iquan  th× cho chuyÓn  hµng    vÒ ICD    ®Ó lµm  tôc.NÕu   thñ    bao  b×  hµng    ho¸ hoÆc   ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  kh«ng ®¸p øng  cÇu  yªu  niªm phong,  kh«ng ®¶m  b¶o    îcnguyªn tr¹nghµng    yªu  gi÷ ®       ho¸ th×  cÇu  ngêivËn    chuyÓn  giacè    bao  díi gi¸m    b×    sù  s¸tcña    H¶i quan. b­ Trêng    c¨n  x¸c ®Þnh  viph¹m  hîp cã  cø    cã    ph¸p      luËth¶iquan  lËp  th×  Biªn b¶n      vi ph¹m hµnh  chÝnh      vÒ h¶i quan, tiÕn    hµnh ngay    c¸c biÖn ph¸p  ng¨n chÆn,  kiÓm     tra toµn  l« hµng  bé    theo quy  ®Þnh  th«ng  vµ  b¸o cho    Chi côc    H¶i quan ICD. c­Niªm    phong  con­ n¬  ten­ hµng  nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh  (®èivíi êng      tr hîp quy    ®Þnh    t¹ §iÓm         i 1.1 (a)trªn®©y). d­ LËp  Biªnb¶n    02    bµn giao (theo mÉu       phô      b¶n  lôc2),01  giao cho    ngêi  vËn  chuyÓn lµm chøng    tõ vËn chuyÓn  hµng ho¸    êng  chuyÓn  trªn® vµ  cho  Chi côc      H¶iquan  ICD,01    b¶n u. l e­ Cung cÊp    c¸c th«ng    tincÇn u  vÒ     l ý  l« hµng cho Chi côc H¶i quan  ICD. f­Theo        dâi l« hµng cho ®Õn     khinhËn  îc B¶ng  ®   thèng  c¸c Biªn b¶n  kª      bµn giao cña Chi côc    H¶i quan ICD      göi tr¶theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    5  I trªn.   1.2­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ICD: a­ TiÕp nhËn    l« hµng nhËp khÈu, ®èi    chiÕu    víiBiªn b¶n    bµn  giao do  Chi côc      H¶i quan cöa khÈu nhËp chuyÓn  ®Õn.  Trêng      hîp ph¸thiÖn  sù    cã  sai lÖch  hµng    vÒ  ho¸ hoÆc   s¬    hå  h¶iquan      th× lËp Biªnb¶n      ghinhËn  t×nh h×nh  cô thÓ lµm  c¨n  cho  lý sau  cø  xö    nµy, th«ng    b¸o cho  Chi côc H¶i quan  cöa  khÈu nhËp  biÕt. b­ X¸c    nhËn  Biªnb¶n    bµn  giao vµ u;lËp B¶ng    l     thèng      kª c¸cBiªnb¶n    bµn  giao  fax cho  vµ    Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu nhËp theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm  5  phÇn  I. c­ TiÕp    nhËn  s¬    hå  h¶iquan, lµm  tôc nhËp    thñ    khÈu cho    l« hµng theo  ®óng quy tr×nh nghiÖp  thñ tôch¶iquan        vô        ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu. d­ Th«ng b¸o  i l¹ (b»ng v¨n b¶n) cho    Chi côc H¶i quan cöa khÈu nhËp  kÕt  qu¶  kiÓm    tratheo c¸cth«ng            tinmµ Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  nhËp u  l ý. 1.3­Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng:
 8. 8 a­ Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ICD  theo quy    ®Þnh. b­ Lµm           thñ tôch¶iquan  theo quy    ®Þnh. 1.4­Tr¸chnhiÖm      cña  ngêivËn    chuyÓn hoÆc   doanh nghiÖp  kinh doanh    ICD  (nÕu  doanh  nghiÖp  nµy thùc hiÖn    viÖc  vËn chuyÓn): a­ B¶o ®¶m   nguyªn tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  cña h∙ng vËn    t¶itrong    thêigian u    l gi÷ hµng  iICD  trong  t¹  vµ  qu¸  tr×nh vËn  chuyÓn  gi÷a cöa    khÈu nhËp  ICD. vµ  b­ Lu©n    chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp  Chi côc  vµ    H¶i quan    ICD. c­ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh  trªn. 2­        §èi víil« hµng nhËp  khÈu  vËn  cã  ®¬n     ghi ®Þa  ®iÓm  ®Õn     lµ cöa  khÈu  nhËp,nhng    lµm        thñ tôch¶iquan      t¹ Chi côc    i H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: 2.1­Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: a­ Ph¶inép  s¬        hå  h¶iquan  theo quy    ®Þnh. b­ Cã    §¬n    ®Ò nghÞ  chuyÓn  cöa khÈu (theo mÉu     Phô          lôc1) göiChi côc  H¶i quan    ngoµicöa    khÈu    îcx¸cnhËn  ®Ó ®     cho chuyÓn    tõcöa  khÈu  nhËp  vÒ  §Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan,§Þa    ®iÓm  kiÓm    trangoµicöa    khÈu: 02    b¶n  chÝnh. c­Lu©n    chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp      víiChi côc  H¶i quan    ngoµicöa    khÈu. d­ §¶m  b¶o nguyªn  tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  cña  h∙ng vËn      t¶itrong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn    tõcöa khÈu nhËp  §Þa  vÒ  ®iÓm   lµm thñ      tôc h¶i quan ngoµi cöa    khÈu, §Þa    ®iÓm  kiÓm     tra ngoµi cöa    khÈu  (nÕu  quyÒn  uû  cho ngêivËn    chuyÓn  tr¸chnhiÖm     th×    trªnthuéc ngêi® îcuû        quyÒn). e­ XuÊt tr×nh hµng      quan      ho¸ ®Ó c¬  H¶i quan kiÓm     tra(®èivíil«hµng        ph¶ikiÓm      trathùc tÕ).   f­Nép    thuÕ  lÖ  vµ  phÝ  theo quy    ®Þnh  (nÕu  cã). h­      êng  hµng    §èi víitr hîp  ho¸ nhËp khÈu chuyÓn  cöa khÈu  îc Chi côc  ®     tr ëng    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  quyÕt ®Þnh miÔn  kiÓm    trathùc tÕ    hµng   ho¸, th×  ngoµiviÖc    thùc hiÖn      c¸c tr¸chnhiÖm     theo quy ®Þnh, chñ hµng  cßn ph¶i   xuÊt tr×nh    cho  Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu nhËp    tê khaih¶i quan      (b¶n chñ  hµng). 2.2­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: a­ Sau    khi®¨ng  tê khaihµng  ký      nhËp  khÈu  theo ®óng quy ®Þnh,    trªn c¬  §¬n    së  ®Ò nghÞ  chuyÓn cöa khÈu, L∙nh    ®¹o    Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu    kiÕn  ghiý  cña  m×nh  vµo §¬n    ®Ò nghÞ  cña  chñ  hµng,l 01   u  b¶n,   Niªm phong  s¬    hå  h¶i quan  gåm     : 01§¬n    ®Ò nghÞ  chuyÓn cöa  khÈu,  01 GiÊy th«ng  thuÕ, giao cho  b¸o      chñ hµng chuyÓn      tí Chi côc    i H¶i quan cöa  khÈu nhËp    ®Ó lµm      thñ tôcchuyÓn cöa khÈu cho    l«hµng.   b­ TiÕp    nhËn    l«hµng nhËp khÈu  ®èi chiÕu    vµ    víiBiªn b¶n    bµn  giao do    Chi côc      H¶i quan cöa khÈu nhËp chuyÓn ®Õn. Trêng    sù    hîp cã  sailÖch vÒ 
 9. 9 hµng    ho¸ hoÆc   s¬    hå  h¶iquan  lËp    th×  biªnb¶n   ghinhËn    ®Ó lµm  së    c¬  gi¶i quyÕt tiÕp theo,th«ng          b¸o cho    Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu  nhËp biÕt. c­ X¸c nhËn Biªn b¶n    bµn giao  l ; lµm  vµ u    thñ    tôc nhËp khÈu cho    l« hµng theo  ®óng quy tr×nh nghiÖp  thñ tôc h¶iquan        vô        ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu. d­ Th«ng b¸o  i l¹ cho Chi côc H¶i quan cöa khÈu nhËp  (b»ng v¨n b¶n)  kÕt  qu¶  kiÓm    tratheo c¸cth«ng            tinmµ Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  nhËp u  l ý. e­ LËp B¶ng thèng  c¸c Biªn bµn  kª      bµn giao  FAX   vµ  cho Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu nhËp. 2.3­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp: a­ TiÕp nhËn §¬n    ®Ò nghÞ  chuyÓn cöa khÈu  chñ  do  hµng chuyÓn ®∙  ® îcchÊp    thuËn  cña    Chi côc    H¶i quan ®Þa   ®iÓm   lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµi  cöa  khÈu. b­ Thùc    hiÖn    c¸cc«ng  viÖc quy    ®Þnh t¹ §iÓm         i 1.1 môc  I II  trªn.   c­ §èi víitr       êng  hµng  hîp  ho¸ nhËp khÈu  chuyÓn  cöa khÈu  îc Chi côc  ®     tr ëng    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu quyÕt ®Þnh  miÔn  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸, th× c¨n cø        tê khaih¶iquan      (b¶n chñ hµng) do    chñ  hµng xuÊt tr×nh,bé  s¬      hå  vµ    c¸c quy ®Þnh  kh¸c cã  ªnquan      li   ®Ó lµm        thñ tôc h¶iquan cho    l«hµng  theo  quy ®Þnh. 3­      §èi víinh÷ng    l« hµng  ho¸ nhËp khÈu      mµ tê khai® îc ®¨ng  t¹        ký  iChi côc    h¶i quan  ngoµi cöa    khÈu, nhng    viÖc kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸  Chi do    côc    H¶i quan  cöa  khÈu  thùc hiÖn    : 3.1­Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: Thùc  hiÖn  theo qui®Þnh          t¹ c¸c®iÓm     i 2.1 (a,c,e,   fmôc  I ) II trªn.   3.2­   Tr¸chnhiÖm    cña    Chi côc    H¶iquan  ngoµicöa    khÈu  : a­ TiÕp    nhËn  ®¨ng  hå  h¶iquan  vµ  ký  s¬    theo qui®Þnh.     b­ QuyÕt    ®Þnh  h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸. Chi côc      H¶i quan ngoµicöa    khÈu chÞu tr¸chnhiÖm   hå  h¶iquan    vÒ  s¬    ®∙  îc®¨ng  vµ  ®   ký  viÖc quyÕt ®Þnh    h×nh thøc,tûlÖ      kiÓm  tra. c­ Niªm phong  s¬    hå  h¶i quan  gåm     tê khai hµng  : 02      ho¸ nhËp khÈu  (b¶n  chÝnh) ®∙  îc®¨ng    b¶n         b¶n    ®   ký;01  kª chitiÕt;01  vËn    t¶i®¬n  Copy;01    b¶n  Biªnb¶n    bµn giao;01    b¶n  Th«ng  thuÕ.Giao  hå  ®∙  b¸o    bé  s¬  niªm  phong  cho chñ  hµng chuyÓn ®Õn     Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu thùc hiÖn    tiÕp c¸cbíc       thñ tôckh¸c.     d­ Thùc hiÖn viÖc  quyÕt  ra  ®Þnh  ®iÒu chØnh  thuÕ, xö        lýviph¹m  vÒ  thuÕ  x¸c nhËn    vµ    "§∙lµm        thñ tôc h¶iquan"     theo    qui®Þnh  i t¹ ®iÓm  C3.3    díi ®©y; th«ng    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu biÕtkÕt    qu¶  lý. xö  3.3­Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu: a­ TiÕp nhËn  s¬    hå  h¶i quan  Chi  do  côc H¶i quan ngoµi cöa    khÈu  chuyÓn ®Õn. b­ Thùc    hiÖn kiÓm     trathùc tÕ    hµng   ho¸ theo h×nh  thøc,tû lÖ      kiÓm     tra thùc  ®∙  îc l∙nh ®¹o  tÕ  ®     Chi côc H¶i quan ngoµi cöa    khÈu quyÕt ®Þnh,    x¸c nhËn  kÕt qu¶ kiÓm     tratheo ®óng    qui®Þnh. NÕu   c¨n cø    :Cã  cã    ( nh    th«ng 
 10. 10 tinmíi vÒ         viph¹m  cña doanh  nghiÖp  i tí møc     møc  ph¶ithay ® æi      h×nh thøc,  tØ  kiÓm     s¬  lÖ  tra;hå  thÓ  hiÖn  bÊt  lývÒ  l hµng  víiträng l sù  hîp    sè îng  so     ­ îng..       .th× Chi côc  ëng    ) tr H¶i quan cöa khÈu quyÕt ®Þnh  thay ®æi    h×nh thøc,  tû lÖ    kiÓm     th«ng  travµ  b¸o cho    Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  biÕt viÖc    thay ® æi    ®ã. Chi côc      H¶i quan  cöa khÈu  chÞu  tr¸chnhiÖm   kÕt    vÒ  qu¶  kiÓm    trathùc  tÕ  hµng    viÖc  ho¸ vµ  quyÕt ®Þnh    thay ®æi    h×nh thøc,tØ  kiÓm    lÖ  tra. c­ViÖc      x¸cnhËn    "§∙lµm        thñ tôch¶iquan" quy    ®Þnh  sau: nh  NÕu   thùc tÕ    hµng  ho¸: c1­ Kh«ng  sailÖch  víikhaicña    cã    so      ngêi khaih¶i quan        th×    x¸c nhËn  "§∙lµm          thñ tôch¶iquan" vµ    quyÕt ®Þnh    viÖc  th«ng quan cho    l«hµng. c2­ Cã   sai lÖch  víikhai cña    sù    so       ngêi khai h¶i quan, dÉn          ®Õn   mét  phÇn hoÆc   toµn  l« hµng  bé    kh«ng  îc nhËp  ®   khÈu, th×      x¸c nhËn kÕt  qu¶  kiÓm        tra,lËp biªnb¶n    viph¹m  xö    vµ  lýtheo    qui®Þnh  cña ph¸p luËt®èi víi         sè  hµng khaisai,       gi¶iphãng  hµng  sè  ®óng  khaib¸o,x¸cnhËn          "§∙lµm        thñ tôch¶i quan",th«ng      b¸o cho    Chi côc    H¶iquan  ngoµicöa    khÈu  biÕt. c3­    sai lÖch  víikhai cña  Cã sù    so      ngêi khai h¶i quan        dÉn ®Õn  ph¶i   ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép    th×: c3.1­X¸c    nhËn  kÕt  qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. c3.2­LËp      biªnb¶n    viph¹m    :03 b¶n: ­01    b¶n      göiChi côc    h¶iquan  ngoµicöa    khÈu ­01    b¶n  giao cho    ngêikhaih¶iquan       ­Lu  b¶n    01  (b¶n  chôp    tõb¶n  gèc  x¸cnhËn  cã    sao  b¶n  y  chÝnh). c3.3­Niªm    phong  s¬    hå  l«hµng  (bao gåm   biªnb¶n    c¶    viph¹m) giao cho    ngêi khaih¶iquan        chuyÓn  ®Õn     Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  quyÕt  ra  ®Þnh  ®iÒu chØnh thuÕ, xö        lýviph¹m  H¶i quan  x¸c nhËn    vÒ    vµ    "§∙lµm thñ  tôch¶iquan".     c3.4­     Gi¶iphãng  hµng. P h ô  lôc 1 céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc                                                                        .. . .                                                                         . . , ngµy..   .th¸ng..   . . n¨m....
 11. 11 § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  c h u y Ó n  c ö a k h È u KÝnh   göi:­Chi     côc  H¶i  quan... . .............. . . ............. ­Chi    côc  H¶i  quan  cöa  khÈu... . ............ . . ............ C«ng  . . ..............   ty. . ............... nghÞ  îc lµm   ®Ò ®   thñ      tôc h¶i quan/kiÓm  tra h¶i quan  t¹ . ..................................... cho  l« i . .....................................     hµng  . . ..........  .. . ...........thuéc vËn  . .   ®¬n  . . ............. chuyªn chë    .. . ..............  . .   trªn PTVT  . . .......tícöa  .. . .......    . i , khÈu nhËp ngµy.. . .... 200. . ... . . /../ . ... Tªn  hµng:. . ............................................... . . .............................................. Lîng hµng:. . .............................................   . . ............................................ TrÞ  . . ................................................. gi¸: . ................................................. Gåm:... . ........  . . ....... containercã  hiÖu:. . ..................... ..   sè  . . ..................... TuyÕn  êng  ® vËn  chuyÓn... . ..............    . . ..............víi . chiÒu  . dµi. . ...km . . ..  .. Thêigian vËn      chuyÓn... . ................................... . . .................................. C«ng  . . .............. ty. . ...............    cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p      tr   luËt vÒ: 1. §¶m     b¶o  nguyªn  sù  tr¹nghµng    c¸c niªm    ho¸ vµ    phong    h¶iquan, niªm    phong  h∙ng    tµu cho      tí khibµn  i giao cho      Chi côc    H¶i quan ®Þa ®iÓm  lµm thñ  tôc   h¶i   quan   ngoµi   cöa   khÈu/   ®Þa   ®iÓm   kiÓm   tra   h¶i   quan... . ...........  . ............gi¸m  . . s¸t. 2.VËn    chuyÓn    l«hµng  ®óng  tuyÕn  êng  thêigian. ® vµ          .. .  . .ngµy..   , .th¸ng..  . .n¨m  . 200.... Gi¸m  ®èc  C«ng  ty (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu)    
 12. 12 P h ô  lôc 2 Tæng  côc    h¶iquan céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Côc   H¶i  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc quan... . ... . ... Chi   côc   H¶i   quan... . . Sè: .. /HQ­   . BBBG Biªn b ¶ n  b µ n  giao Håi.. .giê.. .phót,ngµy..   . . . .   . th¸ng.. .n¨m  . . . 200.. . Chi  . , côc H¶i  quan.. . . . bµn  giao hå  h¶iquan  niªm    s¬    ®∙  phong  hµng    vµ  ho¸ cho «ng (bµ). . ...... . . ..... §¹idiÖn    cña  C«ng  . . ....®Ó   ty. . . ...  .. chuyÓn  ®Õn     Chi côc    H¶i quan.. . . .. . . ..  gåm:  1­ Hå  h¶iquan:   s¬    a­ Tê    khaih¶iquan               . . ..                   :. . ...b¶n  . . chÝnh;  b­ §¬n      ®Ò nghÞ    xinchuyÓn  cöa  khÈu:.. . ..  . . ..b¶n  . . chÝnh; c­VËn    t¶i®¬n  (®èivíi     hµng  nhËp  khÈu  êng  ® biÓn):.. . ... b¶nsao;    . . ...     d­ B¶n          kª chitiÕt(nÕu            . . ... b   cã)        :. . .... ¶nchÝnh; e­ Th«ng      b¸o thuÕ  (nÕu           . . ... b¶nchÝnh cã)       :. . ....   2­ Hµng    ho¸: STT Sè HiÖu con­ n¬  ten­ hoÆc  Sè  sealCon­ten­ Sè    sealH¶i     Ghi chó   biÓn  kiÓm    chuyªn so¸txe    n¬ quan (1) dông (5) (2) (3) (4) T×nh  tr¹ngcon­ n¬/xe chuyªn dông/hµng    ten­     ho¸.. . ................ . . ...............   . . ...................................................... .. . ...................................................... .. . ....................................................... . . ...................................................... Biªnb¶n  t×nh    vÒ  tr¹ngcon­ n¬/hµng      ten­ ho¸ (nÕu    .. . .......... cã),sè  . . ......... .. . ....................................................... . . ...................................................... C¸c  vÊn    ®Ò kh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   hµng    hå  h¶iquan: ho¸ vµ  s¬    .. . ....................................................... . . ...................................................... Chñ  hµng/NgêivËn    Chi côc      HQ ngoµiCK   Chi côc      HQ cöa  khÈu
 13. 13 chuyÓn (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu) (Ký      tªn) ghirâ hä  (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu) H íng d É n  s ö  d ô n g  biªn b ¶ n  b µ n  giao 1.Biªnb¶n      bµn  giao nµy      ¸p dông  trong c¸ctr     êng    hîp sau: Hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc lµm  ®   thñ      tôc h¶i quan  i t¹ Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu (kÓ  tr c¶  êng      hîp Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  ®¨ng  ký    tê khaivµ    Chi  côc H¶i quan cöa khÈu  xuÊt/nhËp  kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸) 2.C¸ch          ghic¸ctiªuchÝ      trªnBiªnb¶n  bµn  giao: a.TiªuchÝ        "l«hµng  thuéc têkhai/vËn t¶i         ®¬n  sè.. . " .. ­ NÕu     hµng nhËp khÈu chuyÓn    tõ cöa khÈu nhËp    vÒ ICD th×      ghi sè, ngµy,th¸ng,n¨m      cña  vËn ®¬n. ­C¸c  êng      tr hîp kh¸cghisè,ký        hiÖu,ngµy    th¸ngn¨m    cña    têkhai. b.C¸c      tiªuchÝ  t¹ ®iÓm   (Hå  h¶iquan): nªu    i 1  s¬    ­ C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh      vÒ c¸c chøng    tõ Chi côc H¶i quan  ngoµi cöa    khÈu  ph¶ichuyÓn    cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu      ®èi víitõng  êng      tr hîp ®Ó ghi. ­ Riªng    ®èi    víiBiªn b¶n    bµn giao    H¶i quan cöa khÈu nhËp lËp    a  ®Ó ® hµng    vÒ ICD  ®Þa   vµ  ®iÓm  kiÓm     tra ngoµi cöa    khÈu    ®Ó kiÓm     tra thùc tÕ  hµng      ho¸ th× kh«ng  ph¶ighic¸ctiªuchÝ          nµy. c.TiªuchÝ  hµng        vÒ  ho¸ (®iÓm  2) ­ H¶i quan          n¬ilËp Biªnb¶n    bµn  giao ph¶ighi®Çy  c¸ctiªuchÝ  t¹        ®ñ      nªu  i c¸c cét,môc      cña ®iÓm   (®èivíihµng  2      xuÊt khÈu  êng  nµo    tr hîp  cha  seal cã    h∙ng tµu th×    3  cét sè  kh«ng  ghi),trõc¸c tr       êng  hîp sau ®©y  kh«ng  ph¶i ghi:     nh÷ng    l« hµng  xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp  khÈu  ®¨ng  tê khai t¹  ký      iChi  côc    H¶i quan  ngoµi cöa    khÈu chuyÓn  Chi  côc H¶i quan  cöa khÈu  kiÓm     tra,hµng  nhËp  khÈu  miÔn  kiÓm tra. ­ Hµng    xuÊt khÈu    miÔn kiÓm     trath×          cét (2),(3)ghi theo khaib¸o    cña  ngêi vËn    chuyÓn, cét (4)kh«ng          ghi.Trêng  hîp hµng xuÊt khÈu    miÔn  kiÓm  tranhng      h¶iquan ph¶iniªm    phong  ghitÊtc¶      hµng  th×      c¸c cét nh  ph¶ikiÓm    tra. d.NgêivËn      chuyÓn: lµchñ      hµng  hoÆc   doanh  nghiÖp  vËn    t¶ihµng  ho¸ e. Môc    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu, Chi    côc    H¶i quan ngoµi cöa    khÈu  (Ký    hä    ®ãng  ghi râ  tªn vµ  dÊu)  îc quy  ®   ®Þnh  sau: §ãng  nh    mÉu  dÊu  2, sè    ngêiký        lµ l∙nh®¹o    §éigi¸m    s¸tkho,b∙i(®èivíicöa          khÈu) hoÆc     L∙nh ®¹o    §éi thñ tôc(®èivíi           côc    Chi H¶i quan ngoµicöa    khÈu).
Đồng bộ tài khoản