Quyết định 53/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định 53/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 53/2004/qđ-bnn về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 53/2004/Q -BNN NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c; Thông tư s 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 c a B Công an; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 22/2004/Q -TTg ngày 25/02/2004 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 174/2004/Q -BCA (A11) ngày 25/02/2004 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c M t thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn, g m 4 chương 25 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh v b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
 2. Cao c Phát ( ã ký) QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53 /2004/Q -BNN ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: 1. Quy ch này quy nh vi c b o v bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn bao g m nh ng tin ư c qui nh t i Quy t nh s 22/2004/Q -TTg ngày 25/02/2004 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t, M t thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn và Quy t nh s 174/2004/Q -BCA(A11) ngày 26/02/2004 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c M t thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. i u 2: 1. Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân và m i công dân làm các công vi c có liên quan n bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Ngoài vi c ph i th c hi n úng qui nh t i Quy ch này, các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân còn ph i ch p hành nghiêm ch nh qui nh t i: a. Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28/12/2000. b. Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; c. Thông tư s 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. i u 3:
 3. 1. Cán b , công ch c làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t nhà nư c c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i có phNm ch t t t, có tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t, ý th c c nh giác gi gìn bí m t nhà nư c; có trình chuyên môn, nghi p v và năng l c hoàn thành nhi m v ư c giao và ph i cam k t b o v bí m t nhà nư c b ng văn b n. Văn b n cam k t n p cho b ph n b o m t c a cơ quan, t ch c lưu gi . 2. Nh ng ngư i ư c giao làm các công vi c liên quan n bí m t nhà nư c dư i m i hình th c ph i th c hi n nghiêm túc các qui nh t i Quy ch này và các qui nh c a pháp lu t có liên quan. i u 4: Nghiêm c m m i hành vi thu th p, làm l , làm m t, chi m o t, mua bán, tiêu hu trái phép bí m t nhà nư c và các hành vi khác vi ph m qui nh v công tác gi gìn, b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. Chương 2: NH NG QUI NNH C TH M c 1: B O V BÍ M T TRONG CÔNG TÁC SO N TH O, SAO CH P, IN CÁC TÀI LI U BÍ M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i u 5: Khi so n th o, ánh máy, in các văn b n; sao ch p h sơ, tài li u có liên quan n bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i theo úng các qui nh sau: 1. Vi c so n th o, ánh máy, in, sao ch p các văn b n, h sơ, tài li u... có n i dung bí m t nhà nư c ph i ư c ti n hành nơi m b o bí m t an toàn do th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý tài li u m t qui nh. Trư ng h p c bi t, khi có yêu c u ph i ư c so n th o trên h th ng trang thi t b ã qua ki m tra và i u ki n v m b o an toàn, b o m t. Không ư c s d ng máy tính ã k t n i m ng Internet ánh máy, in, sao các lo i tài li u m t. 2. Khi so n th o văn b n có n i dung bí m t nhà nư c, ngư i so n th o văn b n ph i xu t v i th trư ng tr c ti p v m c m t c a t ng tài li u; ngư i duy t ký văn b n ch u trách nhi m quy t nh vi c óng d u m c m t và ph m vi lưu hành tài li u mang bí m t nhà nư c. i v i v t mang bí m t nhà nư c như băng, ĩa ã ghi âm, ghi hình, phim, nh ã ch p ph i có văn b n ghi rõ tên c a v t lưu kèm theo và óng d u m c m t vào văn b n này. Vi c xác nh và óng d u m c m t vào tài li u ph i căn c vào danh m c bí m t Nhà nư c "Tuy t m t", "T i m t" và "M t" thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ã ư c Th tư ng Chính ph quy nh t i Quy t nh s
 4. 22/2004/Q -TTg ngày 25/02/2004, B trư ng B Công an quy nh t i Quy t nh s 174/2004/Q -BCA(A11) ngày 26/02/2004 và qui nh t i i u 5,6,7 Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 28/12/2000. D u m t thích h p ph i ư c óng vào trang u phía trên bên trái c a văn b n, tài li u m t. 3. Khi t ch c l y ý ki n tham gia xây d ng d th o văn b n, cơ quan ch trì so n th o ph i xác nh c th ph m vi, i tư ng (các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan) c n xin ý ki n ho c tham kh o ý ki n, ph i óng d u xác nh m c m tc n thi t vào d th o trư c khi g i xin ý ki n. Cơ quan, ơn v , cá nhân nh n ư c d th o ph i th c hi n vi c qu n lý, s d ng theo úng m t ã ghi trên d th o. 4. Ngư i có trách nhi m in, sao ch p tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ch ư c in, sao ch p úng s lư ng văn b n ã ư c th trư ng cơ quan, ơn v ho c ngư i ư c u quy n phê duy t, tuy t i không ư c ánh máy th a ho c in th a. Sau khi ánh máy, in, sao ch p xong ph i ki m tra l i, hu ngay b n dư th a và nh ng b n ánh máy, in, sao ch p h ng. 5. Khi ánh máy, in, sao, ch p tài li u m t xong ph i óng d u m c m t, d u thu h i ( n u c n ); ánh s trang, s b n, s lư ng in, ph m vi lưu hành, nơi nh n, tên ngư i ánh máy, in, soát, sao, ch p tài li u. i v i tài li u m t sao, ch p d ng băng, ĩa ph i niêm phong và óng d u m t, ghi rõ tên ngư i sao, ch p bì niêm phong. 6. Nh ng văn b n, tài li u thu c các lo i "Tuy t m t", "T i m t" n u có yêu c u sao ch p ho c chuy n sang d ng tin khác ph i ư c th trư ng cơ quan, ơn v nơi ban hành tài li u g c ng ý b ng văn b n và ph i ghi rõ s lư ng ư c phép sao ch p ho c chuy n d ng tin. i u 6: Quy nh v m u con d u m t. M u con d u các "m t", m u con d u "Tài li u thu h i" và m u con d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" qui nh như sau: a. M u con d u “M t”: Hình ch nh t, kích thư c 20 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “M t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. b. M u con d u: “T i m t”: Hình ch nh t, kích thư c 30 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “t i M t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. c. M u con d u “Tuy t m t”: Hình ch nh t, kích thư c 40 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “Tuy t m t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. d. M u con d u thu h i tài li u mang bí m t Nhà nư c: Hình ch nh t, kích thư c 80 mm x 15 mm có ư ng vi n xung quanh, bên trong có 02 hàng ch , hàng trên là hàng
 5. ch in hoa nét m “Tài li u thu h i”, hàng dư i là ch “th i h n” in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch các hàng cách u ư ng vi n 2 mm. . M u con d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”: Hình ch nh t, kích thư c 100 mm x 10 mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là hàng ch “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” in thư ng nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. M c 2: B O V BÍ M T TRONG VI C V N CHUY N, GIAO NH N, C T GI TÀI LI U, V T MANG BÍ M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i u 7: Giao, nh n tài li u, v t mang bí nhà nư c. 1. Khi giao nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c. M i trư ng h p giao nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c (sau ây g i chung là tài li u m t) gi a các khâu (cá nhân so n th o, ánh máy, in, văn thư, giao thông viên, ngư i có trách nhi m gi i quy t, ngư i c t gi , b o qu n ) u ph i vào s có ký nh n gi a hai bên giao, nh n. Vi c giao, nh n tài li u m t ph i ư c th c hi n tr c ti p t i nơi làm vi c theo qui nh c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t, ph i m b o tuy t i an toàn. 2. Vi c g i tài li u m t ph i th c hi n theo quy nh sau: a. Vào s : Tài li u m t trư c khi g i i ph i vào s “tài li u m t i”. Ph i ghi y các c t, m c sau: s th t , ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung, m t, khNn, ngư i nh n (ký tên, ghi rõ h tên). b. L p phi u g i: Tài li u m t g i i ph i kèm theo phi u g i và ph i b chung vào bì cùng v i tài li u. Phi u g i ph i ghi rõ nơi g i, s phi u, nơi nh n, s ký hi u t ng tài li u g i i, óng d u m t, khNn c a tài li u vào góc ph i phía trên c a T phi u. Khi nh n tài li u m t, nơi nh n ph i hoàn ngay phi u g i cho nơi ã g i tài li u m t. c. Làm bì: Tài li u m t g i i không ư c g i chung trong m t bì v i tài li u thư ng. Gi y làm bì ph i là lo i gi y dai, khó bóc, khó th m nư c, không nhìn th u qua ư c. G p bì theo m i chéo, h dán ph i dính, khó bóc. Vi c óng d u ký hi u các “ m t” ngoài bì th c hi n như sau: - Ph i óng d u có ký hi u các m c m t phù h p ngoài bì, không ư c vi t ch ho c óng d u có ch m t, t i m t, tuy t m t ngoài bì. Quy nh vi c ánh s ký hi u ngoài bì như sau: + Tài li u có “M t” óng d u ch “C” (con d u ch C in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm).
 6. + Tài li u có “T i m t” óng d u ch “B” (con d u ch B in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm). - Tài li u có “Tuy t m t”. Riêng lo i tài li u này yêu c u ph i g i b ng hai bì: + Bì trong: ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u m t c a tài li u. N u là tài li u “Tuy t m t” c n g i ích danh cho ngư i có trách nhi m gi i quy t thì óng d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”. + Bì ngoài: ghi như tài li u thư ng, óng d u ch “A” (con d u ch A in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm). 3. Nh n tài li u m t n: a. M i lo i tài li u m t t b t c ngu n nào g i n cơ quan, ơn v u ph i qua văn thư vào s “tài li u m t n” theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. b. Trư ng h p tài li u, v t mang bí m t n mà bì trong có d u “ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” thì văn thư vào s theo s ký hi u ghi ngoài bì và chuy n ngay n ngư i có tên nh n. N u ngư i có tên ghi trên bì i v ng thì chuy n ngay n ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư không ư c bóc bì. c. Trư ng h p tài li u, v t mang bí m t nhà nư c g i n mà nơi g i không th c hi n úng th t c b o m t thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, ng th i tin l i nơi g i rút kinh nghi m. N u phát hi n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c g i n có d u hi u b bóc, m bì, l l t bí m t nhà nư c ho c tài li u b tráo i, m t, hư, h ng thì ngư i nh n ph i báo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp x lý k p th i. 4. Thu h i tài li u m t: Nh ng tài li u m t có óng d u thu h i, văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng kỳ h n. Khi nh n cũng như khi tr ph i ki m tra, i chi u, theo dõi trong s sách b o m tài li u không b th t l c. i u 8: V n chuy n, lưu gi , b o qu n tài li u m t: 1. Tài li u m t khi v n chuy n, giao nh n ph i m b o an toàn tuy t i theo qui nh sau: a. Vi c v n chuy n, giao nh n tài li u m t trong nư c do cán b làm công tác b o m t ho c cán b giao liên riêng c a cơ quan, t ch c th c hi n. N u v n chuy n, giao nh n theo ư ng bưu i n ph i th c hi n theo qui nh riêng c a ngành Bưu chính vi n thông.
 7. b. V n chuy n, giao nh n tài li u m t gi a các cơ quan, t ch c trong nư c v i các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c Vi t Nam nư c ngoài do l c lư ng giao liên ngo i giao th c hi n. c. Khi v n chuy n tài li u m t ph i có phương ti n b o qu n hòm s t, c p có khoá ch c ch n và l c lư ng b o v m b o an toàn trong quá trình v n chuy n. Trong quá trình v n chuy n không ư c , d ng ho c các lo i tài li u m t b t c nơi nào n u không m b o an toàn, trong m i trư ng h p ph i có ngư i có trách nhi m coi gi cNn th n, m b o an toàn tuy t i v i các lo i tài li u m t. 2. C t gi , b o qu n tài li u m t: a. Tài li u m t ph i ư c c t gi , b o qu n nghiêm ng t. Tài li u “Tuy t m t”,”T i m t” ph i ư c t ch c lưu gi riêng t i nơi có i u ki n, phương ti n b o v , b o qu n, m b o an toàn. Nơi c t gi các lo i tài li u m t do th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t ó qui nh. b. Nơi g i và nơi nh n tài li u m t ph i t ch c ki m tra, i chi u thư ng xuyên nh m phát hi n nh ng sai sót, m t mát x lý k p th i. M c 3: B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG TRI N KHAI TH C HI N TÀI LI U M T THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i u 9: Khi tri n khai th c hi n văn b n, tài li u m t thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn, th trư ng cơ quan, ơn v có văn b n, tài li u m t ph i thông báo cho cá nhân ho c b ph n tr c ti p th c hi n bi t m c m t c a tài li u. Ngư i ư c giao th c hi n văn b n, tài li u m t không ư c làm l n i dung tài li u m t cho ngư i không có trách nhi m bi t. i u 10: 1. Khi x lý văn b n, tài li u m t, ngư i ư c giao tài li u m t không ư c t ý mang tài li u v nhà riêng. N u ph i x lý g p, ph i báo cáo th trư ng cơ quan, ơn v xem xét, quy t nh và làm th t c ăng ký làm vi c ngoài gi theo quy nh c a cơ quan, ơn v . 2. Trư ng h p cán b ph i mang tài li u m t ra kh i nơi làm vi c: v nhà riêng, i công tác, i h p, ph i ư c s ng ý c a th trư ng cơ quan, ơn v và ph i có phương ti n c t gi , vân chuy n m b o tuy t i an toàn. N u làm m t mát, hư h ng tài li u m t thì ph i báo cáo ngay th trư ng ơn v và cơ quan có thNm quy n truy tìm, ph c h i l i tài li u. Tuỳ theo tính ch t, m c và h u qu c a vi c làm hư h ng, m t mát tài li u m t s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Sau khi hoàn thành nhi m v ph i bàn giao tài li u m t cho b ph n qu n lý, vi c bàn giao ph i ư c th hi n b ng biên b n chi ti t và m i bên gi m t b n.
 8. M c 4: TIÊU HU TÀI LI U M T, V T MANG BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i u 11: ThNm quy n quy t nh tiêu hu : 1. Vi c tiêu hu tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c t t c các m t trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn (Tuy t m t, T i m t và M t). a. các cơ quan, ơn v Trung ương do c p V trư ng, C c trư ng (ho c tương ương) quy t nh. b. các cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Giám cS Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( ho c tương ương) quy t nh. 2. i v i m t mã th c hi n theo quy nh c a Ban Cơ y u Chính ph . i u 12: T ch c tiêu hu tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ph i ư c th c hi n theo qui nh sau: 1. Thành l p H i ng tiêu hu g m: a. Th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t c n tiêu hu làm Ch t ch; b. i di n các ơn v có liên quan do Ch t ch H i ng quy t nh như: Văn phòng, T ch c cán b , ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t ư c tiêu hu . 2. Trong quá trình tiêu hu , H i ng có nhi m v : a. L p biên b n th ng kê y danh m c t ng tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn c n tiêu hu , trong ó ph i ghi rõ s công văn, s b n, trích y u tài li u. N i dung biên b n ph i ph n ánh phương th c, trình t ti n hành và ngư i th c hi n tiêu hu văn b n tài li u, v t theo úng quy nh c a pháp lu t. Biên b n ph i có ch ký y c a các thành viên tham gia tiêu h y. b. Không ti t l , không l t ra ngoài các tài li u m t. c. i v i tài li u m t là văn b n in trên gi y ph i t, xé, nghi n nh t i m c không th ch p ghép l i ư c. d. i v i tài li u m t là v t mang bí m t nhà nư c như băng ĩa ã ghi âm, ghi hình, phim ã ch p, nh ph i làm thay i toàn b hình d ng và tính năng tác d ng không còn khai thác, s d ng ư c. i u 13:
 9. Trong trư ng h p c bi t không có i u ki n t ch c tiêu hu tài li u, v t mang bí m t nhà nư c theo quy nh trên, n u tài li u, v t mang bí m t nhà nư c không ư c tiêu hu ngay s gây h u qu nghiêm tr ng cho an ninh, qu c phòng ho c l i ích khác c a Nhà nư c thì ngư i ang qu n lý tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ó ư c quy n t tiêu hu nhưng ngay sau ó ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ng u cơ quan, t ch c và cơ quan Công an cùng c p. N u vi c t tiêu hu tài li u, v t mang bí m t nhà nư c không có lý do chính áng thì ngư i t tiêu hu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. M c 5: B O V BÍ M T TRONG VI C CUNG C P THÔNG TIN, TRONG THÔNG TIN LIÊN L C VÀ TH C HI N CH BÁO CÁO i u 14: Cung c p thông tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn cho cơ quan, t ch c, công dân Vi t Nam: 1. Ngư i ư c giao nhi m v tìm hi u, thu th p tin t c thu c ph m vi bí m t nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i có gi y ch ng minh nhân dân kèm theo gi y gi i thi u và công văn c a cơ quan ch qu n ghi rõ n i dung, yêu c u tìm hi u, thu th p và ph i ư c c p có thNm quy n c a cơ quan, ơn v lưu gi tài li u ng ý. 2. Các cơ quan, ơn v có lưu gi bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý nông nghi p và phát tri n nông thôn khi cung c p thông tin cho cơ quan t ch c, công dân Vi t Nam ph i ư c c p có thNm quy n duy t theo quy nh sau: a. Bí m t nhà nư c “Tuy t m t” và “T i m t” do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t. b. Bí m t nhà nư c “M t” do V trư ng, C c trư ng (ho c tương ương) Trung ương và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (ho c tương ương) a phương nơi ban hành tài li u m t duy t. 3. Cơ quan, ơn v và ngư i th c hi n ch ư c cung c p theo úng n i dung ã ư c duy t. Bên nh n tin không ư c làm l thông tin và không ư c cung c p thông tin ã nh n cho bên th ba. N i dung bu i làm vi c v cung c p thông tin ph i ư c th hi n chi ti t b ng biên b n báo cáo v i ngư i ã duy t cung c p thông tin và n p l i b ph n b o m t c a cơ quan, ơn v . i u 15: Cung c p thông tin thu c bí m t nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. 1. ơn v , cá nhân trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn khi quan h , ti p xúc v i cơ quan, t ch c nư c ngoài, cá nhân ngư i nư c ngoài ( Vi t Nam và
 10. nư c ngoài) không ư c ti t l bí m t nhà nư c nói chung và bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn nói riêng. 2. Khi ti n hành th c hi n chương trình h p tác qu c t ho c thi hành công v , n u có yêu c u ph i cung c p nh ng thông tin thu c bí m t nhà nư c cho t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài u ph i tuân th nguyên t c sau: a. B o v l i ích qu c gia. b. Ch cung c p nh ng tin ư c các c p có thNm quy n duy t theo quy nh sau: - Bí m t nhà nư c “Tuy t m t” do Th tư ng Chính ph duy t. - Bí m t nhà nư c “T i m t” do B trư ng B Công an duy t. - Bí m t nhà nư c “M t” do ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a cơ quan, t ch c Trung ương và a phương nơi ban hành tài li u m t duy t. 3. Khi cung c p thông tin ph i có biên b n, trong ó bên nh n tin ph i cam k t s d ng úng m c ích ngu n thông tin nh n ư c và không ư c ti t l cho bên th ba. i u 16: Mang tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ra nư c ngoài ph c v công tác, nghiên c u khoa h c. Công dân Vi t Nam mang tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ra nư c ngoài ph i th c hi n theo qui nh sau: 1. Ph i xin phép và ư c s ng ý b ng văn b n c a c p có thNm quy n theo qui nh t i kho n 2, i u 15 c a Quy ch này. Văn b n xin phép ph i nêu rõ: ngư i mang tài li u, v t mang bí m t nhà nư c s mang i, nơi n, m c ích s d ng. Khi xu t c nh ph i xu t trình văn b n ng ý c a cơ quan có thNm quy n cho cơ quan qu n lý xu t nh p c nh t i c a khNu. 2. Trong th i gian nư c ngoài ph i có bi n pháp b o qu n, m b o tuy t i an toàn các tài li u, v t mang theo. 3. N u cung c p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i th c hi n theo qui nh t i i u 15 c a Quy ch này. i u 17: Nghiêm c m t ch c, cá nhân cung c p thông tin bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn cho cơ quan báo chí, xu t b n ho c các cơ quan thông tin i chúng dư i b t kỳ hình th c nào. i u 18:
 11. Các cơ quan, ơn v thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn có nhu c u s d ng m t mã riêng ph i m b o tuân th úng theo các qui nh chung c a Nhà nư c. Trư ng h p c n l p t, s d ng phương ti n thông tin liên l c vô tuy n (vô tuy n i n tho i) ph i ăng ký và ch u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng thu c các B Công an, B Qu c phòng và B Bưu chính vi n thông theo qui nh chung. Nghiêm c m các cơ quan, t ch c và cá nhân t nghiên c u, s n xu t, s d ng m t mã ti n hành các lo i ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia. i u 19: Ch báo cáo v công tác b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 1. Các cơ quan, ơn v tr c thu c B làm vi c có liên quan n bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i th c hi n ch báo cáo như sau: a. Báo cáo t xu t: nh ng v vi c l , m t bí m t nhà nư c, nh ng hành vi như thông báo, chuy n giao, ti t l bí m t nhà nư c dư i m i hình th c cho ngư i không có ph n s , ngư i nư c ngoài không úng quy nh. N i dung báo cáo ph i y , c th . b. Báo cáo nh kỳ g m: - Báo cáo sơ k t hàng năm. - Báo cáo t ng k t 5 năm 1 l n. 2. V các lo i báo cáo trên g i v : a. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (qua V T ch c cán b ); B Công an (qua A17). b. Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p. c. U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Công an t nh nơi cơ quan, ơn v óng tr s . 3. V T ch c cán b giúp B trư ng: - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. - T ng h p công tác b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn, báo cáo Th tư ng Chính ph , B trư ng B Công an theo qui nh. Chương 3: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 20:
 12. T p th , cá nhân có m t trong nh ng thành tích sau ây s ư c xét khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c: 1. Hoàn thành xu t s c nhi m v b o v bí m t nhà nư c theo ch c trách ư c giao. 2. Vư t khó khăn, nguy hi m b ov ư c bí m t nhà nư c. 3. Ngăn ch n và kh c ph c ư c h u qu , tác h i do vi c làm l , làm m t bí m t Nhà nư c do ngư i khác gây ra. 4. Phát hi n, t giác k p th i hành vi dò xét, chi m o t, mua bán, tiêu hu trái phép bí m t nhà nư c. 5. Có nh ng thành tích t xu t khác có liên quan n b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. i u 21: Cá nhân vi ph m ch b o v bí m t nhà nư c qui nh t i Quy ch này và qui nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v chính tr c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn ho c gây phương h i n an ninh, qu c phòng và s phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i .v.v.., thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh hi n hành. N u gây thi t h i v tài s n thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 22: 1. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân liên quan n bí m t nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m tri n khai th c hi n nghiêm ch nh các qui nh t i Quy ch này. 2. Vào u tháng 01 hàng năm, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan n tài li u bí m t nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m xem xét, xu t vi c s a i, b sung danh m c bí m t, thay i m t và gi i mã Danh m c bí m t Nhà nư c “Tuy t m t”, “T i m t” và “M t” thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (qua V T ch c cán b ) t ng h p, b sung, thay i các danh m c bí m t nhà nư c trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình c p có thNm quy n quy t nh. i u 23: Ngoài các qui nh v b o v bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn qui nh t i Quy ch này, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c
 13. B còn ph i th c hi n các qui nh v : ph bi n, nghiên c u tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c, th ng kê, lưu gi , b o qu n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c; ăng ký các phát minh, sáng ch , gi i pháp h u ích có n i dung thu c ph m vi bí m t nhà nư c; qu n lý khu v c, a i m thu c ph m vi bí m t nhà nư c; b o v các khu v c, a i m c m, nơi c t gi , nơi ti n hành các ho t ng có n i dung thu c ph m vi bí m t nhà nư c; b o v bí m t m t mã qu c gia; b o v bí m t nhà nư c khi truy n i b ng phương ti n thông tin liên l c; b o v bí m t nhà nư c trong ho t ng xu t b n, báo chí và thông tin i chúng khác; xây d ng cơ s v t ch t, k thu t ph c v công tác b o v bí m t nhà nư c; thanh tra, ki m tra trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c... theo qui nh t i Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c và Thông tư s 12/2002/TT- BCA (A11) ngày 13/9/2002 c a B Công an. i u 24: Căn c vào tính ch t, c i m, n i dung, kh i lư ng công vi c, Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan n bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m b trí cán b làm công tác b o v bí m t nhà nư c theo úng qui nh c a pháp lu t hi n hành v b o v bí m t nhà nư c t i Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 25: Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan n bí m t nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m t ch c ki m tra ( nh kỳ ho c t xu t) công tác b o v bí m t nhà nư c trong ph m vi qu n lý theo thNm quy n ư c giao, k p th i phát hi n và kh c ph c nh ng thi u sót, sơ h ng th i báo cáo c p trên tr c ti p qu n lý có bi n pháp x lý k p th i./.
Đồng bộ tài khoản