Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  54/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc  B c thuª  kªnh vi Ô n  th«ng q u è c t Õ   B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u ®iÖn  íng  Én     µnh  h d thi h NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  ph v B ch v Vi th«ng  µ v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg   ngµy 26/5/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ý gi¸vµ  íc bu  Ýnh, l     c   ch   viÔn  th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶ng  ícdÞch  ô    c  v thuª kªnh  Ôn  vi th«ng  èc  Õ. qu t §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ®Þ n c hi l   t ng 01/4/2003, thay     thÕ  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 26/2002/Q§­ BBCVT   µy  ng 18/12/2002  ña  é   ëng  é  c B tr B B u  Ýnh, ViÔn  ch   th«ng  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h b¶ng  íc dÞch  ô  c  v thuª kªnh  Ôn    vi th«ng  èc  Õ. qu t §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  ùcthuéc  é   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v tr   B B ch   th«ng,Tæng     gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc    c¸c doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  cd v thuªkªnh  Ôn    vi th«ng  µ  ñ  ëng  v Th tr c¸c®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu    v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 b ¶ n g  c í c d Þ c h  v ô  thuª kªnh vi Ô n th«ng q u è c t Õ   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 54/2003/Q§­BBCVT   ngµy 20/3/2003 cña  é  ëng  é  u  Ýnh,ViÔn    B tr B B ch   th«ng) 1.C ícthuªtheo th¸ng(®Çu  Ýa  ÖtNam              ph Vi   ­halfcircui ) t: 1.1.C ícthuªkªnh      qua    Ón: c¸p bi §¬n  Þ  Ýnh:USD/th¸ng vt   Lo¹ikªnh   Vïng  ªnl¹c1 li     Vïng  ªnl¹c2 li     C íctrÇn C ícsµn     C íctrÇn   C ícsµn   a) Kªnh  iÖn  ¹i   ® tho   M  1040  ¹i tho 1.915 1.341 2.151 1.613 M  1040  ¹i èliÖu tho /s  2.250 1.575 2.527 1.895 M  1020  ¹i èliÖu tho /s  2.298 1.608 2.579 1.935 b) Kªnh  iÖn    ® b¸o ­50    baud +  ¬n  § c«ng 479 335 538 404 + Song  c«ng 717 502 806 605 ­100    baud +  ¬n  § c«ng 574 402 645 484 + Song  c«ng 862 604 968 726 ­200    baud +  ¬n  § c«ng 767 537 860 645 + Song  c«ng 1.149 805 1.292 969 c)Kªnh      èc®é:   ë c¸ct   ­300    b/s 767 537 860 645 ­1200    b/s 959 671 1.076 807 ­2400    b/s 1.246 872 1.398 1.048 ­4800    b/s 1.533 1.073 1.721 1.291 ­9600    b/s 2.184 1.529 2.453 1.839 ­19,2 Kb/s     2.602 1.821 2.921 2.190 ­64    Kb/s 3.209 2.247 3.604 2.703 ­128    Kb/s 4.860 3.402 4.860 3.645 ­192    Kb/s 6.130 4.291 6.130 4.597 ­256    Kb/s 7.606 5.324 7.606 5.704 ­384    Kb/s 9.464 6.625 9.464 7.098 ­512    Kb/s 11.737 8.216 11.737 8.803 ­768    Kb/s 12.511 8.757 12.511 9.383 ­896    Kb/s 13.887 9.721 13.887 10.415 ­1024    Kb/s 15.263 10.684 15.263 11.447 ­1152    Kb/s 18.468 12.928 18.468 13.851 ­2048    Kb/s 22.710 15.897 22.710 17.033 ­34    Mb/s 218.016 152.611 218.016 163.512 ­45    Mb/s 299.772 209.840 299.772 224.829 ­155    Mb/s 715.365 500.756 715.365 536.524
  3. 3 G hi chó:   ­ Vïng  ªnl¹cquèc  Õ  lµvïng tõ ViÖt Nam   í c¸c quèc    µ  ïng l∙nh   li     t 1         t    i gia v v     thæ  sau: Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos, Cambodia,                 Malaysia, Indonesia,  Phil ines, ipp   Taiwan,South Korea.     ­ Vïng  ªnl¹cquèc  Õ  lµvïng tõ ViÖt Nam   í c¸c quèc    µ  ïng l∙nh   li     t 2         t    i gia v v     thæ  cßn  ¹trªnthÕ  í . l    i gi i 1.2.C ícthuªkªnh      qua  Ö   v tinh:   ­C ícthuªkªnh      qua  Ö     v tinhkh«ng  ©n  Öttheo vïng. ph bi     ­Møc  ícthuªkªnh    c    qua  Ö     v tinhb»ng møc  ícvïng li   ¹c1  ña  c    ªnl   c b¶ng  íc c  thuªkªnh    qua    Ón  c¸p bi quy  nh  ¹ m ôc    trªn. ®Þ t  i 1.1 nªu  2.C ícthuªngµy:     Thêigian thuª     Møc  ícthuªngµy c    1 Thêigian thuª®Õ n   ngµy      2  Sè  µy      ng thuª(x)1/10 C ícthuªth¸ng     2 Thêigian thuª3   ngµy       ­10  Sè  µy      ng thuª(x)1/20 C ícthuªth¸ng     3 Thêigian thuªlính¬n  ngµy        10  Sè  µy      ng thuª(x)1/25 C ícthuªth¸ng     3.C ícthuªkªnh  Çn  Ðo  µitrongníc:     ph k d     3.1.C íc thuª kªnh  êng  µi li        ® d   ªntØnh  Õu  ã):¸ dông  (n c  p  theo b¶ng  íc c  thuª kªnh  Ôn    vi th«ng  ªntØnh  Bé   ëng  é   u  Ýnh, ViÔn  li   do  tr B B ch   th«ng    quy ®Þnh. 3.2.C íc thuª kªnh  éi tØnh  ®∙ bao  å m   phÇn       n  (  g c¶  truyÒn  Én  éi h¹t)  d n  : Thèng  Êt nh    ông  i víi nh   ¸p d ®è     kªnh    thuªriªngli     ªntØnh. 4. Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸c doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v thuª   kªnh  Ôn  vi th«ng  èc  Õ  îc quyÒn  Õt  nh    qu t ®   quy ®Þ c¸c møc   íc cô  Ó  c   th trong   khung  íc®∙  îcquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. c  ®   ®Þ t  i ®Þ n 5.C¸c    møc  íctrªncha  c    bao  å m   Õ    Þgiat¨ngVAT. g thu gi¸tr       Bé  u  Ýnh,ViÔn  B ch   th«ng 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản