Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
100
lượt xem
10
download

Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è   54/2003/Q§­B T C   n g µ y 16 th¸ng 04 n¨ m   2003 Q u y  ® Þ n h  q u ¶ n  lý h¶i q u a n  ® èi   h µ n g  víi h o¸ b¸n t¹ic öa h µ n g  kinh d o a n h  h µ n g   i Ô n     m thu Õ B é   ëng bé   chÝnh tr tµi ­ C¨n  LuËt    cø  H¶i quan  29/2001/QH10  îc Quèc      sè  ®   héi níc CHXHCN   ViÖtNam     Kho¸ X,  häp  9    kú  thø  th«ng  qua  ngµy  29/06/2001; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ      tôc h¶i quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 86/2002/N§­   CP ngµy  05/11/2002 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh  chøc  n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh 205/1998/Q§­TTg ngµy 19/08/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ ban  hµnh  Quy  chÕ  cöa  vÒ  hµng kinhdoanh    hµng miÔn  thuÕ; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  .Ban  1  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy ®Þnh qu¶n      lýh¶i quan      ®èi víihµng    t¹ cöa  ho¸ b¸n    i hµng kinh doanh    hµng  miÔn  thuÕ. §iÒu 2. QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ®¨ng  C«ng  b¸o. B∙i bá  QuyÕt ®Þnh  1549/2001/Q§­ TCHQ  ngµy  26/12/2001, §iÒu  ­    6  QuyÕt  ®Þnh   19/2002/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/01/2002   cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    kh¸c tr¸ víi       i quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. §iÒu   3. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan, Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc vµ      trùcthuéc c¬    quan  Tµi chÝnh  c¸c tæ  Bé    vµ    chøc,c¸ nh©n  ªnquan      li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 quy  Þ nh ® Q u ¶ n  lý h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸ b¸n t¹i  h   c ö a h µ n g  kinh d o a n h  h µ n g  m i Ô n  thu Õ (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  54/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy 16/04/2003 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Hµng    ho¸ nhËp  khÈu  b¸n  i t¹  cöa hµng  kinh doanh hµng  miÔn  thuÕ  (sau ®©y         gäit¾t lµ cöa hµng) ® îc lµm            thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc    H¶i quan  qu¶n    lýcöa hµng. Thñ      tôc h¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu    ®Ó b¸n  i t¹ cöa hµng thùc  hiÖn  qui®Þnh      nh    ®èi víihµng  kinh doanh    nhËp khÈu.Riªng phÇn      tÝnh  thuÕ  chØ ph¶ithùc hiÖn      ®èi    êng    Æt   víitr hîp m hµng nhËp khÈu    ®Ó b¸n  cho ngêi  nhËp c¶nh  ®¬n          cã  gi¸vîtqu¸ tiªuchuÈn  hµnh    lýmiÔn thuÕ (tÝnh thuÕ  thu   vµ    thuÕ      ®èi víiphÇn  . vît) 2. Hµng    a    ho¸ ® vµo  t¹ cöa  b¸n  i   hµng  ph¶i® îcd¸n      tem  "VIETNAM   DUTY   NOT   PAID" díi gi¸m       sù  s¸tcña    H¶i quan. 3.  H¶i quan kh«ng  niªm  phong kho  hµng, cöa    hµng, kh«ng    trùc tiÕp    gi¸m    s¸t, kh«ng    trùctiÕp lµm  tôc b¸n  thñ    hµng. Mçi    th¸ng mét    lÇn,H¶i quan      thùc hiÖn    kiÓm    trachøng    hµng  tõ b¸n  cña cöa hµng    ®Ó thanh kho¶n   tê khai  nhËp  khÈu. Trong    qu¸ tr×nh  thanh kho¶n  nÕu  xÐt thÊy cÇn  thiÕt th×    H¶i  quan  thùc hiÖn    viÖc  kiÓm   îng hµng  tral   tån. 4.Tr¸chnhiÖm      cña  cöa  hµng: 4.1.B¸n    hµng  ®óng      thñ tôc,®óng   îng,®óng  ®èi t   ®Þnh îng qui®Þnh. l     4.2.Lu    s¬    gi÷hå  chøng      tõb¸n hµng  theo qui®Þnh        t¹ Môc      i II ®©y. díi 4.3. Mçi     th¸ng,cöa    hµng ph¶i lµm    b¸o c¸o b¸n hµng    göi Chi côc    H¶i quan qu¶n    lýcöa hµng (theo mÉu     ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy) ®Ó     H¶i quan    kiÓm    thanh  travµ  kho¶n. 4.4.Cöa    hµng ph¶icã      hÖ thèng m¸y  tÝnh    nèim¹ng      víiChi côc    H¶i quan  qu¶n    lýcöa hµng    ®Ó truyÒn    trùctiÕp tíc¬      quan    i H¶i quan: ­Sè    hµng      liÖu b¸n  (tªnngêimua    hµng,sè  chiÕu    hé  hoÆc   giÊy th«ng  sè    hµnh,tªnhµng,sè îng,trÞgi¸. . .       l     .) ­Sè      liÖu hµng    tån kho    (tªnhµng,m∙    l     . )   sè,sè îng,trÞgi¸. . . 5. H¶i quan      qu¶n    lýcöa hµng ph¶imë       sæ theo    dâihµng  nhËp khÈu    ®Ó b¸n  i t¹ cöa hµng  sè  vµ  liÖu hµng    b¸n,hµng    tån  cöa  do  hµng cung cÊp theo  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 5.4 trªn®©y.
  3. 3 II. u y  ® Þ n h  v Ò  b¸n h µ n g  Q 1. Trêng      hîp ngêimua    hµng      quan    lµc¸cc¬  ®¹idiÖn  Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh  vµ  quan    sù  c¬  ®¹idiÖn      c¸c Tæ chøc quèc  t¹  tÕ  iViÖt Nam   îchëng      ®   tiªu chuÈn  ®Þnh  lîng miÔn  thuÕ  quy  ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  73/CP  ngµy  i 30/07/1994 cña    ChÝnh  phñ: 1.1.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ikiÓm        trac¸cchøng    tõsau:     a) Hé    chiÕu,chøng    minh    th ngo¹igiao hoÆc       c«ng hµm  (nÕu ngêimua    lµc¬    quan). b) Sæ     ®Þnh  møc  hµng  miÔn  thuÕ. c) V¨n b¶n  quyÒn  uû  mua  hµng (®èi víitr     êng hîp mua  hµng theo uû  quyÒn). d) GiÊy    phÐp  cña  Côc    H¶i quan  TØnh, Thµnh    phè  (®èivíi Æt       m hµng    lµ «    g¾n  t«,xe  m¸y). 1.2.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ithu vµ u        l c¸cchøng    tõsau: a) C¾t  tem ¬ng    «  t øng    Æt   víim hµng    d¸n vµo    b¸n vµ    ho¸ ®¬n  hµng. b¸n  b) Ho¸    ®¬n    b¸n hµng. c)C¸c    chøng      quy  tõc,d  ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 1.1 trªn®©y. 2.Trêng      hîp ngêixuÊtc¶nh      mua  hµng    t¹ cöa  i hµng  cöa  ë  khÈu  xuÊt: 2.1.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ikiÓm        trac¸cchøng    tõsau: a) Hé    chiÕu  hoÆc   giÊy th«ng    hµnh  xuÊtnhËp    c¶nh. b) Chøng   tõ chøng minh  nguån gèc ngo¹itÖ    hîp  ph¸p  êng  (tr hîp mua  hµng          víitrÞ gi¸trªnmøc  ngo¹itÖ      qui ®Þnh  ph¶ikhaib¸o        H¶i quan theo quy  ®Þnh cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam).   2.2.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ithùc hiÖn:     a) Ghi    ®Çy  hä    hé  ®ñ  tªn,sè  chiÕu,ngµy    xuÊt c¶nh    cña  ngêimua    hµng  vµo    ho¸ ®¬n    b¸n hµng. b) Lu      ho¸ ®¬n    b¸n hµng. 2.3.Trêng  kh¸ch du    hîp    lÞch xuÊt c¶nh    b»ng  êng  ® biÓn kh«ng  thÞ  cã  thùc nhËp  c¶nh, kh«ng  tê    cã  khai hµnh      lý th× thùc hiÖn nh quy ®Þnh     t¹i ®iÓm       2.2 trªn®©y.  3.Trêng      hîp ngêixuÊtc¶nh      mua  hµng    t¹ cöa  i hµng    néi®Þa: 3.1.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ikiÓm        trac¸cchøng    tõsau: a) Hé    chiÕu. b) VÐ     m¸y bay  ® îc® Æt  ®∙    chç. 3.2.   Nh©n      viªnb¸n hµng  ph¶ithu vµ u        l c¸cchøng    tõsau: a) Ho¸    ®¬n  hµng    x¸c nhËn  b¸n  (®∙cã    thùc xuÊt cña        H¶i quan cöa  khÈu  xuÊt).
  4. 4 b) Ghi ®Çy     tªn,sè  chiÕu, sè  ®ñ hä    hé    hiÖu chuyÕn bay, ngµy    xuÊt  c¶nh  cña ngêimua    hµng  vµo    ho¸ ®¬n    b¸n hµng. 3.3.Thñ        tôch¶iquan  cña    Chi côc    H¶iquan  qu¶n    lýcöa  hµng: a) KiÓm         tra,®èi chiÕu  hµng    b¸n víi   ho¸ ®∙      ®¬n    ho¸ b¸n hµng. b) Niªm    phong  hµng    b¸n ®Ó   ho¸ ®∙    cöa  hµng  chuyÓn    tícöa  i khÈu  xuÊt. 3.4.Thñ        tôcH¶iquan    t¹ cöa  i khÈu  xuÊt: a) KiÓm       traniªm  phong  cña    H¶i quan  qu¶n    lýcöa  hµng. b) Gi¸m        s¸t®Ó ®¶m   b¶o  hµng  thùc xuÊt.   c)X¸c    nhËn  thùc xuÊtvµo      tõng ho¸ ®¬n        b¸n hµng. 4. Trêng    hîp ngêi nhËp    c¶nh mua  hµng  cöa  ë  hµng miÔn thuÕ  i t¹ cöa  khÈu  nhËp  cöa  vµ  hµng  miÔn thuÕ      t¹ néithµnh: i 4.1.Nh©n    hµng    viªnb¸n  ph¶ikiÓm        trac¸cchøng    tõsau: a) Hé    chiÕu. b) Tê    khainhËp    xuÊtc¶nh.   c) Sau      khib¸n hµng nh©n    viªncöa hµng ph¶ighi tæng          trÞ gi¸hµng ®∙  b¸n,ký      tªnvµo      ghirâ hä    têkhainhËp    xuÊtc¶nh.   4.2.   Nh©n      viªnb¸n hµng  ph¶ithu vµ u        l c¸cchøng    tõsau: a) Ho¸    ®¬n    b¸n hµng. b) Ghi ®Çy  hä    hé      ®ñ  tªn,sè  chiÕu,ngµy    nhËp  c¶nh  cña  ngêimua    hµng  vµo    ho¸ ®¬n    b¸n hµng. c) Thu    b¶n copy  khainhËp  Tê    xuÊt c¶nh    (sau    ghitheo  khi®∙    quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm     i 3.1.ctrªn®©y).     5. C¸c  êng  ngêi mua       tr hîp    lµ chuyªn      gia níc ngoµi thùc hiÖn        c¸c ch¬ng  tr×nh,dù  ODA   ViÖt Nam     ¸n  ë    theo    tiªuchuÈn ®Þnh îng miÔn  l   thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   211/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  31/10/1998  cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ, ngêiViÖt Nam         ®Þnh  ë    c  nícngoµivÒ      níclµm  viÖc theo    lêimêi  cña  quan  c¬  Nhµ    níc ViÖt Nam     quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  210/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  27/10/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ: 5.1.Thñ    íc khi b¸n    tôc tr     hµng: Cöa    hµng ph¶i xuÊt    tr×nh v¨n b¶n quy  ®Þnh  ®iÓm   ë  5.2.cdíi®©y         víiChi côc H¶i quan qu¶n    lý cöa hµng      ®Ó x¸c nhËn  trõlïhµng    vµ      i ho¸ mua    t¹ cöa  i hµng. 5.2.   Nh©n      viªnb¸n hµng  ph¶ikiÓm        trac¸cchøng    tõsau: a) Hé    chiÕu. b) Tê    khainhËp    xuÊtc¶nh.   c)V¨n    b¶n    x¸cnhËn cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu   t(nÕu    lµchuyªn giaODA)      hoÆc   cña    Bé, ngµnh  mêi ngêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµivÒ      níclµm  viÖc  (nÕu    lµViÖtNam     ®Þnh  ë    c  nícngoµi). 5.3.   Nh©n      viªnb¸n hµng  ph¶ithu vµ u        l c¸cchøng    tõsau: a) Ho¸    ®¬n    b¸n hµng.
  5. 5 b) Ghi ®Çy  hä    hé      ®ñ  tªn,sè  chiÕu,ngµy    nhËp  c¶nh  cña  ngêimua    hµng  vµo    ho¸ ®¬n    b¸n hµng. c)§èivíi         b¶n  v¨n quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 5.2.ctrªn®©y:      ­ Thu    b¶n copy v¨n b¶n  cã    ®∙  x¸c nhËn      trõ lï cña    i H¶i quan, nÕu     ngêi   mua  cha  mua hÕt îng hµng  îcmiÔn  l   ®   thuÕ. ­Thu    b¶n  chÝnh,nÕu    ngêimua  mua    ®∙  hÕt îng hµng  îcmiÔn  l   ®   thuÕ. 6. §èivíi       hµng miÔn  thuÕ  trªnm¸y  b¸n    bay:Khi ® a      hµng    lªnm¸y bay vµ  lóc ® a    hµng  kh«ng  b¸n  îc trë vÒ,  ®     doanh nghiÖp  ph¶i nép    cho H¶i quan  chøng    tõ thÓ hiÖn   îng hµng  a    râ l   ® lªnm¸y  bay,l    îng hµng  thùc b¸n,l      îng hµng  tån cha    x¸cnhËn    b¸n cã    cña cöa hµng  miÔn thuÕ,ngêib¸n      hµng  H¶i quan  vµ    gi¸m      s¸t®Ó lµm  së  c¬  cho  viÖc thanh kho¶n theo tõng chuyÕn      bay. 7. Hµng    ho¸ thuyÒn  ëng  tr mua   i t¹ cöa hµng  miÔn thuÕ  theo ®¬n  Æt  ® hµng ph¶i® îc ® a      vµo  kho  cña  ®Ó     tµu  H¶i quan  niªm phong  gi¸m    vµ  s¸tcho  ®Õn     khi tµu xuÊt  c¶nh    hµng    (trõsè  mµ thuyÒn  ëng    tr ®Ò nghÞ  îc ®Ó   ®   ë  ngoµi®Ó   dông    sö  trong thêigian tµu neo          ®Ëu    t¹ C¶ng    l     . i víi îng hîp lý) sè  III.Q u y  ® Þ n h  v Ò  thanh k h o ¶ n   1.Hå  thanh    s¬  kho¶n  gåm:  a) Chøng    tõ b¸n hµng cho tõng ®èi  îng  t theo quy ®Þnh  i t¹ môc      IItrªn ®©y.  b) B¸o        c¸o b¸n hµng  trongth¸ngcña      cöa  hµng. c)C¸c    chøng    tõkh¸c(nÕu    cã). ViÖc thanh  kho¶n  îc tiÕn  ®   hµnh ®Þnh   theo  kú  tõng th¸ng. §Þnh    kú  hµng  n¨m    Chi côc    H¶i quan qu¶n    lýcöa hµng thùc hiÖn    viÖc kiÓm     trahµng  tån kho.   Cöa hµng  chÞu tr¸chnhiÖm  u    s¬    l gi÷ hå  chøng    tõ b¸n hµng (theo tõng    lo¹  i®èi îng  t mua   hµng    qui ®Þnh  i t¹ môc      IItrªn®©y)    ®Ó xuÊt tr×nh        khiH¶i quan kiÓm    tra,thanh kho¶n.  2.Thñ      tôcthanh  kho¶n: ­ Mçi    th¸ng,Chi côc        H¶i quan qu¶n    lýcöa hµng thùc hiÖn    thanh kho¶n  hµng  ho¸  b¸n  ®∙  trong th¸ng mét    lÇn vµo tuÇn  ®Çu     tiªncña th¸ng.Khi H¶i       quan kiÓm     tra,thanh kho¶n, cöa    hµng ph¶ixuÊt tr×nh hå  nãi t¹        s¬    i ®iÓm  1  trªn®©y  c¸csæ     vµ    s¸ch,chøng    ªnquan    tõli   kh¸c(khiH¶i quan          yªu cÇu). ­ Trong qu¸ tr×nh thanh  kho¶n, nÕu     xÐt thÊy cÇn thiÕtth×    H¶i quan  thùc hiÖn    kiÓm    trahµng    tån.  ­ Sau      khithanh kho¶n, cöa    hµng ph¶il gi÷ hå  b¸n   u    s¬  hµng trong thêi     gian qui®Þnh      cña  Ph¸p luËt.    3.Thanh    kho¶n      êng    ®èi víitr hîp hµng        ®æ vì,tiªuhuû: 3.1.§èi víihµng  æ           ® vì trong qu¸    tr×nh vËn    chuyÓn th× cöa hµng ph¶i   nép chøng    th gi¸m ®Þnh  cã    vµ  v¨n b¶n    gi¶itr×nh.Trêng    æ       l     hîp ® vìlÎ sè îng , Ýt      th× H¶iquan    x¸cnhËn kh«ng    yªu cÇu ph¶igi¸m    ®Þnh.
  6. 6 3.2.§èi víihµng          tiªuhuû  qu¸ h¹n  dông, hµng  mÊt  do    sö    bÞ  phÈm  chÊt  th× cöa    hµng  ph¶inép    chøng    thgi¸m  ®Þnh  cã    vµ  v¨n b¶n    gi¶itr×nh. 3.3.Thñ        tôctiªuhuû:Thùc    hiÖn  theo quy    ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt. IV. u y  ® Þ n h  v Ò  h µ n g  h o¸ c h u y Ó n  m ô c  ® Ý c h  s ö  d ô n g  Q 1.Hµng      t¸ xuÊt: i a) Khilµm            thñ tôct¸ xuÊt,cöa  i   hµng  ph¶inép      c¸cchøng    tõsau: ­V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ      xint¸ xuÊt. i   ­ GiÊy    phÐp cña  Th¬ng    Bé  m¹i (nÕu    khinhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp cña  Bé  Th¬ng  m¹i). b) Thñ        tôch¶iquan    t¸ xuÊt: i ­Thñ        tôch¶iquan    t¸ xuÊtthùc hiÖn  quy  i     nh  ®Þnh        ®èi víi hµng    l« t¸ xuÊt i   khÈu. ­Chi côc        H¶iquan  qu¶n    lýcöa  hµng  lµm        thñ tôct¸ xuÊt. i 2.Hµng    chuyÓn  vµo      b¸n néi®Þa: Khi muèn  chuyÓn hµng nhËp khÈu b¸n  icöa  t¹  hµng vµo    tiªuthô    néi ®Þa,  cöa hµng ph¶inép:   a) V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ.  b) GiÊy phÐp  cña    Bé Th¬ng m¹i (®èi víihµng      nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn). Thñ      tôc h¶iquan    ®Ó chuyÓn  hµng vµo    néi ®Þa   îc thùc hiÖn  tiªuthô    ®     nh  quy ®Þnh      ®èi víihµng  kinh doanh    nhËp khÈu.
  7. C«ng  . . ........... ty. . . ........... Cöa  hµng  miÔn  thuÕ... . . . .. B¸o c¸o b¸n h µ n g Th¸ng..   .n¨m  . 200.... ST Tªn  M∙  Hµng    tån cuèi Hµng      míinhËp  Tæng  céng Hµng    b¸n trong Luü  hµng    kÕ  ®∙  Tån cuèith¸ng Ghi     T hµng hµng th¸ng khÈu  trong  th¸ng b¸n chó th¸ng SL TG SL TG SL TG SL TG SL TG SL TG 1 2 3 4 5 6 7 8=4+6 9=5+6 10 11 12 13 14 15 16 L∙nh  ®¹o  c«ng  ty .. .  .., ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . (Ký,®ãng    dÊu) NgêilËp  
  8. HQ   BCCPN 01­ Khæ   A3 Tæng  côc    H¶i quan Côc    HQ tØnh,TP... .   .. Chi côc    HQ.... . .... . .... B ¶ n  kª c hi tiÕt µ n g  h o¸ x u Êt k h È u/nh Ë p  k h È u  k h « n g  c ã thu Õ  h (KÌm  theo têkhaih¶iquan          sè:. . .. . . .ngµy.. / .. 200. .   gi¸(VND/USD):. . ..   . . . ./ . .­Tû    ) . . .ngµy.. / .. 200. .   . . . ./ . . ST .. . . . .. Tªn,®Þa    chØ  Tªn  XuÊt  Lîng hµng    §¬n    TrÞ    LÖ     (kg, gi¸ gi¸ phÝ  C«ng  chøc    NVB§/DNCPN   HQ Ghi  T ngêigöi/ng   hµng xø   êi c¸i chiÕc.. ) (VND) (VND) h¶iquan ký,ghirâ hä  ký,ghirâ hä    , .               tªn chó nhËn tªn  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ghi chó:­NÕu          lµhµng  nhËp khÈu    th× g¹ch bá    ch÷  xuÊtkhÈu,ch÷      ngêigöivµ      ngîcl¹  i    ­C«ng  chøc    H¶iquan lµm nhiÖm  kiÓm    vô  trathùc tÕ    hµng          tªnvµo  thø  trªnb¶n  ho¸ ký,ghirâ hä    «  10    kª.    ­Nh©n    ®iÖn/doanh  viªnBu  nghiÖp  CPN         tªnvµo  thø  trªnb¶n  ký,ghirâ hä    «  11    kª.    ­Cét    ghichó    12) ghi: (« thø      +  GiÊy phÐp  cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   +  ChuyÓn  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    kiÓm tra +  ChuyÓn  lýviph¹m. xö      +  C¸c vÊn    ®Ò kh¸c.    ­L∙nh ®¹o          tªn,   §éiký,ghirâ hä    ®ãng dÊu    "§∙lµm        thñ tôch¶iquan". .. .ngµy.. . ... 200. . . . , . / ../ . . C¬  quan    H¶iquan.. . .... . . .... Bu ®iÖn/Doanh  nghiÖp  CPN L∙nh ®¹o          tªn,   §éiký,ghirâ hä    ®ãng  dÊu) Ký,ghirâ hä          tªn, ®ãng  dÊu
  9. Tæ ng  côc  ¶iquan H   C ôc  Q  Ø nh,TP.. H t   .. C hicôc  Q .......   H ....... Sè...  ...ngµy.......C éng  x∙héichñ  ....... hoµ      nghÜ a  Ö tN am Vi   §éc Ëp   do   ¹ phócH Q   C C KB§ l ­Tù  ­H nh  02­ P h iÕ u  ch u yÓ n  b ­ u  p h È m , b ­ u  kiÖ n , vË t p h È m   h µ n g  h o ¸ xu Ê t  kh È u , n h Ë p  kh È u I  .PhÇ n  dµnh  cho  ¶iquan   Ëp  H   n¬il phÕ u  chuyÓ n: KÝnh  chuyÓ n  hicôc  ¶iquan:............................... C   H   ................................ L« hµng  ­u  b phÈm ,b­u  Ö n,vËtphÈm ,hµng      ki       ho¸ xuÊtkhÈu/   nhËp khÈu  ® ­î chuyÓ n  Ó  µm  hñ ôc    c  ® l t t h¶iquan. Thêigi chuyª   åi..  ê...ngµy... h¸ ...  m     an  n:H ...gi ..  ...t ng....n¨ 200....... ...... Ph­¬ng i n  chuyÓ n:.....sè  Ö u  ­¬ng i n  tÖ vËn  .....  hi ph tÖ vËn  chuyÓ n:..... ..... Sè ­ ng ói  ..;sè  Ö u  täng ­ ng:.......... lî t ,gãi..  hi cont.....Tæ ng r :....  lî .......... N in  ª phong    h¶iquan:....................................... ....................................... G i t kÌ  heo:.......................................... Êy ê  m t .......................................... ......................................................... ........................................................ C «ng  chøc  ¶iquan Ëp  Õ u  H   l phi chuyÓ n  t n,ghir hä ª ......... ký ª    â  t n:......... N h© n  ª doanh  vin  nghi p    Ö n¬ichuyÓ n  hµng    t n,ghir hä ª ... ho¸ký ª    â  t n:... I.PhÇ n  I  dµnh  cho  ¶iquan   i p  H   n¬itÕ nhËn  Õ u  phi chuyÓ n: Thêigi tÕ p    an i nhËn:H åi..  ê...ngµy... h¸ ...  m     ...gi ..  ...t ng....n¨ 200....... ...... X¸ nhËn  ×nh  r ng  hùc  Õ     ª   c  t t¹ t h¶iquan, xich×  ­u  i n, t vÒ nim phong        b ®Ö   bao  ( u  bin  b× nÕ cã  ª b¶n h×    sè  ª b¶n) t ghic¶  bin  : ......................................................... ........................................................ ......................................................... ........................................................ C «ng chøc  ¶iquan    i p  H   n¬itÕ nhËn  Õ u  phi chuyÓ n  i p  t n, ghir hä  tÕ ký  ª     â  t n:..... ª ...... N h© n vin doanh nghi p n¬i i p nhËn hµng ho¸ ª Ö  tÕ  ký t n, ª  ghi â hä   r t n:......... ª .......... H ¶iquan   Ëp  Õ u   n¬il phi N gµy.. h¸ .  m   ..t ng..n¨ 200.. . ( t n,® ãng  Ký ª   dÊu nghi p  H ¶iquan   i p  Ö vô)   n¬itÕ nhËn  Õ u phi N gµy.. h¸ .  m   ..t ng..n¨ 200.. . ( t n,® ãng  Ký ª   dÊu nghi p  Ö vô) G hichó:     ­ hî l hµng  ­î chuyÓ n  ­ Trêng  p «  ® c  nguyª cont  n  ,chØ     hi u  ghisè  Ö cont  ,kh«ng ph¶ighisè      ­ ng ói  . lî t ,gãi ­ Õ u l ­u phÈm , ­u ki n,  N µ b  b Ö  vËt  phÈm ,  hµng ho¸ xuÊt  khÈu t h× g¹ch bá ch÷ nhËp  khÈu  ng­î li vµ  c ¹.
Đồng bộ tài khoản