intTypePromotion=1

Quyết định 54/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định 54/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003 -2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  54/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  15 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  b a n  n h © n   © n   n h  Gia Lai giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005 d tØ   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Lait¹c«ng    è  Gia      i v¨n s 1445  /TT­ UB ;ý  Õn    é:K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Lao  ng­ Th¬ng    ki c¸cB   ho   § t      ®é   binh vµ      X∙ héi, éi vô,    N Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Gia      o¹n  Laigiai® 2003    ­ 2005    nh phô  ôckÌm  l  theo. §i Ò u 2. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Gia    ã  Lai c tr¸ch nhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèi hîp  íiñy    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Gia    Lai trong  Öc  ùc  Ön  ¬ng    vi th hi Ph ¸n nµy  theo c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.      
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Gia    µ  ñ  ëng    ¬  Laiv Th tr c¸c c quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h Gia L ai th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 00 3­ 2 00 5   (ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 54/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  15    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c ti Õ p t ô c   N n ¾ m  gi ÷ 1 0 0 %  v è n:  a) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn nh  Ön  ã: Ý gi     hi c 1.C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ, tr   th 2.C«ng    Êp    tyC tho¸t íc,  n 3.C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîGia     tr      i Lai, 4.C«ng      tyQu¶n  ýsöa  ÷a  ©y  ùng  Çu  êng. l  ch x d c® b)Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng    nh n     kinhdoanh  ÷nguyªnnh  Ön  ã: gi     hi c 1.C«ng      è  Õn  ÕtGia    tyXæ s ki thi   Lai, 2.C«ng      tyKinh  doanh  µ  v Ph¸ttr ÓnmiÒn  óitØnh   i   n  Gia  Lai, 3.C«ng    ¬ng  ¹iMang    tyTh m  Yang, 4.C«ng    ång  õng    tyTr r c«ng  nghiÖp  Gia  Lai, 5.XÝ     nghiÖp  N«ng  c«ng  nghiÖp  ÌBiÓn  å, ch   H 6.XÝ     nghiÖp  N«ng  c«ng  nghiÖp  ÌBµu  ¹n, ch   C  7.C«ng    µ       tyC phª Gia    Lai, 8.C«ng    µ         tyC phª Ch P¶h,  9.N«ng  êng  Ì    tr Ch Ayun,  10.XÝ     nghiÖp    InGia  Lai, 11.C«ng    ¬ng  ¹iNam     tyTh m  Gia    îpnhÊt tõC«ng    ¬ng  ¹iAyn  Lai(H      tyTh m  Pa  µ  v C«ng    ¬ng  ¹iKr«ng  tyTh m  Pa), 12. C«ng    ¬ng  ¹iT ©y    tyTh m  Gia    îp nhÊt tõ C«ng    ¬ng  ¹i§øc  Lai(H      tyTh m  C¬,  C«ng    ¬ng  ¹iCh   tyTh m   Pr«ng  µ  v C«ng    ¬ng  ¹iIaGrai). tyTh m    c) C¸c  ©m  êng  ùc hiÖn  ¾p  Õp    l tr th   s x theo QuyÕt  nh  è  ®Þ s 187/1999/Q§­ TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ: c Th t   ph 1.L© m   êng    tr Mang  Yang  , II  2.L© m   êng    tr K«ng    Pa, 3.L© m   êng    tr K«ng  Chro,   4.L© m   êng  Khª,   tr An    5.L© m   êng    tr K«ng  Chiªng, 6.L© m   êng      tr §¨k Roong,
  4. 4 7.L© m   êng  ¹m  Ëp,   tr Tr L 8.L© m   êng  µ   õng,   tr HN 9.L© m   êng  ¬    tr L Ku, 10.L© m   êng  N¸t,   tr Ka  11.L© m   êng    tr K«ng  H’De, 12.L© m   êng  ¬     tr S Pai, 13.L© m   êng      tr IaPa, 14.L© m   êng    tr §øc  ¬, C 15.L© m   êng      tr Ch P¶h  2. d) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    ét  é  Ën  th   cæ ph ho¸ m b ph doanh  nghiÖp: C«ng    Þch  ô  lÞch. tyD v du  II. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c ti Õ n h µ n h    N s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i v íi é tr× nh:  l   1.N¨m     2003: a) Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷trªn51%   èn  iÒu  Ö: n      v® l 1.C«ng      tyKinh  doanh  µ  v Ph¸ttr Ónnhµ   i   Gia  Lai, 2.C«ng        tyXi m¨ng  Gia  Lai. b) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph 1.C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng    Gia  Lai, 2.C«ng      Ên  ÕtkÕ   ©y  ùng    tyT v thi   x d Gia  Lai, 3.C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d n«ng  ©m  l nghiÖp, 4.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  C kh Gia Lai, 5.C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  Gia  Lai. c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó,ph¸ s¶n: th   gi¶ith     1.C«ng    Ët   ©y  ùng    tyV tx d Gia  Lai. 2.C«ng      tyKho¸ng  s¶n.   2.N¨m     2004: a) Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷trªn51%   èn  iÒu  Ö: n      v® l 1.C«ng    Ön    ty§i ¶nh      v¨n ho¸ tæng  îp, h 2.C«ng    Ën    µng      tyV t¶ih ho¸ Gia  Lai, 3.C«ng    Ön    ty§i Gia  Lai.
  5. 5 b) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph 1.C«ng    Ët  Öu vµ  ©y  ¾p    tyV li   X l Gia Lai, 2.C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc. thi   tr h c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó,ph¸ s¶n: th   gi¶ith     1.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh Gia  Lai, 2.C«ng      tyN«ng  s¶n  ùc phÈ m   ÊtkhÈu  th   xu   Gia  Lai, 3.C«ng    Ý a   êng    tyM ® Gia  Lai. 3.N¨m     2005: Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n    ph ë møc   thÊp  hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph C«ng    ¬ng  ¹iGia    tyTh m  Lai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2