Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
77
lượt xem
10
download

Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 54/2004/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ mét sè c¬ chÕ tµi chÝnh  ng©n s¸ch u ®∙i ®èi víi thµnh phè H¶i Phßng THñ T¦íNG ChÝnh PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16   th¸ng 12 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.  Ban hµnh mét sè c¬ chÕ tµi chÝnh ng©n s¸ch  u ®∙i ®èi víi thµnh phè H¶i Phßng nh sau: 1. VÒ c¬ chÕ ng©n s¸ch: a)  Hµng n¨m,  c¨n  cø tæng  møc dù  to¸n  ng©n  s¸ch  ®îc  duyÖt, tiÕn  ®é  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n, kh¶ n¨ng bè  trÝ  cña  ng©n s¸ch thµnh phè, kh¶ n¨ng c©n  ®èi ng©n s¸ch trung  ­ ¬ng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh b¸o c¸o ChÝnh phñ  ®Ó  tr×nh Quèc héi quyÕt  ®Þnh bæ sung cã  môc tiªu tõ  ng©n  s¸ch Trung  ¬ng cho ng©n s¸ch thµnh phè  H¶i Phßng tõ  nay  ®Õn n¨m 2010 ®Ó hç trî thùc hiÖn c¸c dù ¸n quan träng, cã   ý nghÜa ®èi víi thµnh phè H¶i Phßng vµ c¸c tØnh vïng kinh  tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c, cô thÓ nh sau: ­ Hç trî dù  ¸n ®êng ng∙ 5 s©n bay C¸t Bi, ®êng 353. ­ Hç trî ®Çu t thµnh lËp trêng §¹i häc H¶i Phßng theo  m« h×nh  ®¹i häc  ®a ngµnh; hç  trî  x©y dùng bÖnh viÖn ViÖt  ­   TiÖp   thµnh   bÖnh   viÖn   ®a   khoa   khu   vùc   víi   c¸c   chuyªn  khoa s©u, chÊt lîng cao phôc vô cho c¶ vïng duyªn h¶i B¾c  Bé. ­ C¸c dù  ¸n  ®Çu t  kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ  ­ x∙ héi  t¹i c¸c khu vùc thÞ  x∙ §å  S¬n; 2 huyÖn  ®¶o (B¹ch Long VÜ   vµ   C¸t   H¶i);   h¹   tÇng   khu   ®«   thÞ   míi   B¾c   s«ng   CÊm;   x©y  dùng h¹ tÇng du lÞch.
  2. 2 b) Hµng n¨m, trong trêng hîp cã sè t¨ng thu ng©n s¸ch  Trung  ¬ng so víi dù  to¸n  ®îc giao tõ  c¸c kho¶n thu ph©n  chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch thµnh phè theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  n íc, ng©n s¸ch thµnh phè  H¶i Phßng  ®îc thëng 30% cña sè  t¨ng thu nµy, nhng kh«ng  vît qu¸ sè t¨ng thu so víi møc thùc hiÖn n¨m tríc. c) §èi víi sè  t¨ng thu so víi dù  to¸n cña ng©n s¸ch  Trung  ¬ng hµng n¨m, Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   ®Ó   tr×nh   Uû   ban   Thêng   vô   Quèc   héi  u  tiªn hç trî cã môc tiªu cho ng©n s¸ch thµnh phè H¶i Phßng  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. Sè  thëng vît thu ng©n s¸ch vµ  sè  hç  trî  cã  môc tiªu  hµng n¨m quy ®Þnh nªu trªn ®îc sö dông cho ®Çu t c¸c c«ng  tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng, bè  trÝ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n  ODA, chi tr¶ nî  c¸c kho¶n  vay  cña  ng©n  s¸ch Thµnh  phè,  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quan träng nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ   ­ x∙ héi, b¶o  ®¶m an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi cña  thµnh  phè  H¶i  Phßng  vµ  thëng  cho  ng©n  s¸ch cÊp díi.  Uû  ban nh©n d©n thµnh  phè  H¶i Phßng b¸o c¸o Héi  ®ång  nh©n  d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh møc vèn cô thÓ cho tõng môc tiªu,  nhiÖm vô vµ thëng cho ng©n s¸ch cÊp díi. d) VÒ  huy  ®éng vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶ nguån thu tiÒn  sö  dông  ®Êt cho  ®Çu t  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi trªn  ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng: Trªn c¬ së quy ho¹ch ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt, thµnh phè H¶i Phßng ® îc øng ng©n  s¸ch Thµnh phè vµ c¸c nguån huy ®éng kh¸c theo chÕ ®é quy  ®Þnh  ®Ó   ®Çu t  h¹  tÇng kinh tÕ  ­ kü  thuËt thuéc nhiÖm vô  ®Çu t  cña Nhµ  níc, di chuyÓn c¸c c¬  së  s¶n xuÊt ­ kinh  doanh trong néi thµnh ra ngo¹i thµnh, ra khu c«ng nghiÖp  ®Ó  t¹o quü   ®Êt, trªn c¬  së   ®ã  thùc hiÖn  ®Êu gi¸ quyÒn sö   dông ®Êt, tµi s¶n c«ng theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹o nguån vèn  cho   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   vµ   hoµn   tr¶   vèn   øng   tríc   tõ   ng©n  s¸ch Thµnh phè vµ c¸c nguån vèn ®∙ huy ®éng. 2.   VÒ   huy   ®éng   c¸c   nguån   tµi   chÝnh   cho   ®Çu   t  ph¸t  triÓn: a)  Thµnh  phè  H¶i  Phßng  ®îc  thùc hiÖn  c¬  chÕ  hç  trî  mét phÇn l∙i suÊt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi vay vèn ®Ó   ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc cã  kh¶ n¨ng thu håi vèn (®Çu t h¹  tÇng du lÞch,  ®Çu t  c¸c tuyÕn  ®êng giao th«ng, c¸c ho¹t  ®éng   dÞch   vô   vÒ   m«i   trêng   ®«   thÞ,   kh¸m   ch÷a   bÖnh,...)  trong ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch Thµnh phè vµ theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b)  ¦u tiªn bè  trÝ  cho thµnh phè  H¶i Phßng nguån vèn  hç  trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) phÇn ng©n s¸ch vay vÒ  cÊp cho c¸c dù  ¸n kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi vèn,  ®Ó   ®Çu  t c¸c dù ¸n kÕt cÊu h¹ tÇng quan träng thuéc nhiÖm vô ®Çu  
  3. 3 t cña ng©n s¸ch Thµnh phè. ViÖc bè  trÝ  vèn  ®èi øng trong  níc cho c¸c dù ¸n nµy do ng©n s¸ch Thµnh phè b¶o ®¶m. c)   §èi   víi   nhu   cÇu   vay   vèn   níc   ngoµi   ®Ó   thùc   hiÖn  nh÷ng dù  ¸n quan träng, thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: Trªn  c¬  së  c¸c dù  ¸n  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n Thµnh phè  th«ng   qua vµ ý kiÕn chÝnh thøc cña Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ   §Çu t, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Uû  ban nh©n d©n Thµnh  phè H¶i Phßng tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh  theo   c¬   chÕ   ChÝnh   phñ   vay   vÒ   cho   Thµnh   phè   vay   l¹i   ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh theo  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban  nh©n d©n Thµnh phè. Thµnh phè  H¶i Phßng chÞu tr¸ch nhiÖm  bè trÝ tõ ng©n s¸ch Thµnh phè ®Ó hoµn tr¶ theo quy ®Þnh. §i Ò u   2.   Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tæ chøc thùc hiÖn, híng dÉn cô thÓ c¸c néi  dung quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy, b¶o ®¶m phï hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi c¸c quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy, nh÷ng néi dung   kh¸c vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi thµnh  phè  H¶i Phßng vÉn thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n  s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh vµ NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy  06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ h ­ íng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   trëng   Bé   kÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng vµ Thñ trëng c¸c  c¬   quan   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
Đồng bộ tài khoản