intTypePromotion=1

Quyết định 545/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 545/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 545/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 545/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  545/2003/Q§­N H N N   n n g µ y  29 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   i Ò u  c h Ø n h    su Ê t t¸i Ê p  v è n c ñ a  ® l∙i  c n g © n  h µ n g  n h µ  n íc ® è i víi c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g   lµ  g © n  h µ n g n th è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ  ícViÖt Nam   è    cø    h nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997;   ­ C¨n  N ghÞ  nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,c¬  b   quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt  icÊp  èn  ña  ©n  µng  l∙ su t¸  i v c ng h nhµ  íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ6,50%/n¨m. n       tæ c¸c td l  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 6  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m 2003  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 131/2003/Q§­NHNN   µy  th¸ng 2  ng 17    n¨m 2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ  ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h nh n   vi ® chØnh    Êtt¸ l∙su     i i cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µng©n  µng. v c Ng h Nh n       tæ c¸c td l  h §i Ò u 3.  è     î vay  i Êp  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¹i ©n  S dn  t¸ c v c c¸c tæ  td t  ng hµng  µ  íc®Õ n   èingµy  th¸ng 5  nh n   cu   31    n¨m 2003  Õp tôc thùc hiÖn  ti       theo    l∙i suÊt cho    vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh theo  møc    Êt quy  nh   l∙su   i ®Þ t¹ §iÒu  trªn®©y.   i 1    §i Ò u    4. Ch¸nh    v¨n phßng  ©n  µng  µ  íc,Thñ  ëng    n  Þ  Ng h nh n   tr c¸c ®¬ v thuéc ng©n  µng  µ  ícViÖt Nam,    h nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ  íc Ng h nh n   tØnh  µnh  è,Chñ   Þch  éi ®ång  th ph   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2