intTypePromotion=1

Quyết định 55/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
160
lượt xem
9
download

Quyết định 55/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  55/2000/Q§­B T C   B tr n g µ y 19   th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   4  q q u ¶ n  lý vi Ö c x ö   ý t µi l  s¶n n h µ  n íc t¹i   c¸c c ¬  q u a n  h µ n h   h Ý n h  s ù  n g hi Ö p c B é   ë ng B é   µi ch Ý nh    tr T ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm  èng    Ý  µy    cø  l th   ti   ch l∙ngph ng 26/2/1998  cña  û   U ban  êng  ô  èc  éi; th v Qu h ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  CP ng 6/3/1998  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   qu¶n  ýtµis¶n  µ  íc; l    nh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 25/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n, Q uy Õ t  Þ nh:  ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch qu¶n  ýviÖc  l  xö  ýtµis¶n  µ  íct¹ c¸cc¬  l    nh n       quan  µnh  Ýnh  ù  i h ch s nghiÖp". §i Ò u    2. Quy  Õ   µy  dông  ch n ¸p  cho  Öc  ö  ýthu håi,®iÒu  vi x l       chuyÓn,  thanh  ýtµis¶n  µ  ícgiao cho    ¬  l    nh n     c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,c¸c ®¬n  Þ  ù  l  n   vs nghiÖp,Tæ     chøc  Ýnh  Þ,Tæ   ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi,Tæ   ch tr       chøc    éi,Tæ   x∙h   chøc    éi­nghÒ   x∙ h   nghiÖp, c¸c c¬      quan  ¹igiao  ña  íc Céng  µ    éi ngo   c n  ho x∙ h   chñ  Üa  Öt Nam     íc ngoµi (gäichung  µ c¬  ngh Vi   ën      l   quan  HCSN)  qu¶n  ý,sö  l  dông. §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý, ®Þ n c hi l   15    t  k  thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1163 TC/QLCS   µy  ng 21/12/1996  ña  é   ëng  é  c B tr B TµichÝnh    ban  µnh  h "Quy  Õ   ö  ýtµis¶n  ch x l     kh«ng  Çn  ïng  µ  cd v kh«ng cßn  ö  s dông  îctrong c¸cc¬  ®      quan  HCSN”. Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,Chñ   Þch    t UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  ñ  ëng    ph tr     ¬ v Th tr c¸c  ¬  c quan, tæ    chøc  ã  ªnquan  c li   kh¸c  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt  ®Þnh  µy. n
 2. 2
 3. 3 Q uy   Õ ch q u ¶ n  l ý vi Ö c x ö  l ý t µi ¶ n N h µ  n í c t¹i  s   c¸c c ¬  q u a n  h µ n h  c h Ý n h  s ù  n g hi Ö p (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2000/Q§­   ®Þ s 55  BTC     µy  th¸ng4  ng 19    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông: 1. §  î   ph vi¸p d   1­  µi s¶n  îc h×nh  µnh  õ c¸c nguån  ©n   T  ®  th t    Ng s¸ch  µ   íc,cã  ån  Nh n   ngu gèc  õ Ng ©n   t  s¸ch Nhµ   íchoÆc   îcx¸c lËp  Òn  ë  ÷u  ña  µ   íctheo   n  ®     quy s h c Nh n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(gäichung  µ tµis¶n  µ  íc)giao  lu     l    nh n   cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,c¸c ®¬n  Þ  ù  l  n   v s nghiÖp,Tæ     chøc  Ýnh  Þ,Tæ   ch tr   chøc  Ýnh  ch trÞ­ x∙héi,Tæ           chøc    éi,Tæ   x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp  µ    ¬  v c¸cc quan  i®¹   diÖn  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     ícngoµi(gäichung  µ c n  ho x∙h   ngh Vi   ën      l  c¬ quan  HCSN)  qu¶n  ý,sö  ông  îc xö  ý theo    l  d ®   l  c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch nµy  å m: g ­ Nhµ,  t  éc trôsë  µm  Öc  µ      ®Ê thu     l vi v c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸c g ¾n     liÒn víi t     ®Ê (kh«ng  Ó   µ  ,®Êt  ); k nh ë   ë ­Ph¬ng  Ön vËn    i  ¹phôc  ô    ti   t¶i ® l   , i v c«ng  t¸c; ­ M¸y  ãc, trang thiÕtbÞ   µm  Öc  µ    µis¶n    m       l vi v c¸c t   kh¸c phôc  ô    v nhu  Çu  c c«ng    îcx¸c®Þnh  µtµis¶n  è  nh. t¸c®     l    c ®Þ 2­  µi s¶n  µ  íc thuéc  Ünh  ùc  èc  T  nh n   l v qu phßng, an    ninh  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u 2.  Öc  ö  ý tµis¶n  µ  íc t¹ic¸c c¬  Vi x l     nh n       quan  HCSN   ùc tiÕp tr     qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  l  d t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy  ch n bao  å m     êng  g c¸c tr hîp sau:   1­ Thu  åi tµis¶n  h   kh«ng cßn nhu  Çu  ö  ông  s¸p  Ëp, thay ® æi  c sd do  nh     chøc n¨ng, nhiÖ m   ô; tµis¶n  µ     v   m c¸c  ¬  c quan  HCSN   trang  Þ   îtqu¸    b v  tiªu chuÈn, ®Þnh    møc  îcphÐp  ö  ông;tµis¶n  ö  ông    ôc  ch, tr¸quy  ®  sd    sd saim ®Ý    i ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n   2­ §iÒu    chuyÓn  µis¶n  µ  ícgi÷a c¸cc¬  t  nh n       quan  HCSN  theo nhu  Çu  ö    cs dông  µ  v theo  ng    Èn, ®Þnh  ®ó tiªuchu   møc   ö  ông  µis¶n  Nhµ   íc quy  sd t  do  n  ®Þnh. 3­ Thanh  ýtµis¶n  i víi ÷ng  µis¶n    áng    l    ®è     nh t  hh kh«ng  cßn  ö  ông  îc sd ®  hoÆc   ÷ng  µis¶n  Õu  Õp tôcsö  ông  nh t  n ti     d ph¶ichiphÝ  öa  ÷a    ín.    s ch qu¸ l
 4. 4 §i Ò u 3. Sè   Òn  ® îc tõ  Öc  håi,®iÒu  ti thu    vi thu    chuyÓn, thanh  ýtµi l    s¶n  Õu  ã) ph¶inép  µn  é  µo  ©n   (n c     to b v Ng s¸ch Nhµ   íc,sau    ∙  õ®i      n  khi® tr   c¸c kho¶n    Ý  ã  ªnquan  n   Öc  ö  ýtµi chiph c li   ®Õ vi x l     s¶n. M äi  êng  îp thu håi, iÒu  tr h      ® chuyÓn, thanh  ýtµis¶n  µ  íccña    ¬    l    nh n   c¸cc quan  HCSN   u   ®Ò ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   ícvÒ   n   qu¶n  ý, ö  ông  t  ai. l  d s ®Ê ® C h ¬ n g  II T h È m  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  l ý t µi ¶ n N h µ  n í c   s t¹i c¸c c ¬  q u a n  H C S N   §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh    vµo    Þ  ö  ýtµis¶n  µ  4. B tr B T   c¨n cø  ®Ò ngh x l     nh níc cña  ñ  ëng    é,  ¬    Th tr c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan, tæ    chøc  oµn  Ó  éc  ® th thu Trung  ng  äichung  µ Bé,  ¬  ¬ (g   l  c quan, ®oµn    thÓ Trung  ng) vµ  Õ     ¬   ch ®é qu¶n  ýtµis¶n  µ  íchiÖn  µnh    ö  ý: l    nh n   h ®Ó x l 1­ ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ö  ý thu  åi,®iÒu  Tr Th t Ch ph quy ®Þ x l  h  chuyÓn  c¸c tµis¶n  µ  íc lµ nhµ, ®Êt  éc  ôsë  µm  Öc  µ       nh n       thu tr   l vi v c¸c c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  kh¸c g ¾n   Òn  íi®Êt  ÷a    é,  ¬    li v   gi c¸c B c quan, ®oµn  Ó    th Trung  ng  íi ¬ v  nhau, gi÷a c¸c c¬        quan  HCSN  Trung  ng  íic¸c tæ  ¬ v     chøc  kh¸c ngoµikhu  ùc      v HCSN. 2­ Thu  åi,®iÒu  h  chuyÓn    µis¶n  µ  íc (trõnhµ, ®Êt  éc  ôsë  c¸c t   nh n       thu tr   lµm  Öc  µ    vi v c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸c g ¾n   Òn víi®Êt  ai)gi÷a c¸c Bé,    li     ®     c¬  quan,®oµn  Ó    th Trung  ng  íi ¬ v  nhau,gi÷a c¬      quan  HCSN   Trung  ng  íi   ¬ v  c¸c tæ chøc  kh¸cngoµikhu  ùc      v HCSN. 3­  Thanh  ýc¸c tµis¶n  µ  íclµ nhµ  µ    l      nh n     v c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸c  thuéc trôsë  µm  Öc  ña    ¬      l vi c c¸cc quan  HCSN   Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý. l §i Ò u  5. Thñ  tr ng c¸c Bé, c¬ quan, ®oµn  thÓ  Trung  ng quyÕt  ë ¬ ®Þnh  ö  ý: xl 1­ Thu  åi,®iÒu  h  chuyÓn    µis¶n  µ  íc trong ph¹m    éi bé  ña  c¸c t   nh n     vin   c Bé, c¬    quan,®oµn  Ó  × nh    th m qu¶n  ý. l 2­ Thanh  ý hoÆc   û  l  u quyÒn  cho  ñ  ëng  th tr c¸c  ¬  c quan HCSN   éc thu   ph¹m    ×nh  vim qu¶n  ýquyÕt  nh  l  ®Þ thanh  ýc¸c tµis¶n  µ  ích  áng  l      nh n   h kh«ng  cßn  ö  ông  îc(trõnhµ,c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  sd ®       tr   d kh¸cg ¾n  Òn víi t).   li     ®Ê §i Ò u    ñ   Þch  6. Ch t UBND  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  äi ¬ (g   chung  µChñ   Þch  l  t UBND   Êp  c tØnh)quyÕt  nh  ö  ýthu håi,®iÒu    ®Þ x l      chuyÓn,   thanh  ýc¸c tµis¶n  µ  íclµ nhµ  éc trôsë  µm  Öc,c¸c c«ng  ×nh x©y  l      nh n     thu     l vi     tr   dùng  ¾n  Òn víi t  µ  ¬ng  Ön ®i  ¹cña    ¬  g li     ®Ê v ph ti   l   i c¸cc quan  HCSN   ®Þa  ­ do  ph ¬ng qu¶n  ý. l
 5. 5 §i Ò u    7. Gi¸m  c  ë  µichÝnh­ Ët      vµo    Þ  ö  ýtµi ®è S T   V gi¸c¨n cø  ®Ò ngh x l     s¶n  µ  íccña  ñ  ëng    ë, ban,ngµnh,c¬  nh n   Th tr c¸c S       quan,®oµn  Ó  éc cÊp    th thu   tØnh  µ  v UBND   c¸c  Ën,  qu huyÖn,  Þ    µnh  è   ùc thuéc  th x∙,th ph tr   tØnh  äi (g   chung  µcÊp  Ön)  µ  Õ     l  huy v ch ®é qu¶n  ýtµis¶n  µ  íchiÖn  µnh    ö  ý: l    nh n   h ®Ó x l 1­ Thu  åi,®iÒu  h  chuyÓn  ÷ng  µis¶n  µ  íc (trõnhµ, ®Êt  éc  ô nh t  nh n       thu tr   së  µm  Öc,c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  l vi     tr   d kh¸cg ¾n  Òn víi t  µ  ¬ng  Ön ®i    li    ®Ê v ph ti   l¹ )gi÷a  i  c¸c  ë,  S ban,  µnh,  ¬  ng c quan, ®oµn   Ó   éc  Êp    th thu c tØnh  µ  Êp  vc huyÖn  trong®Þa  ¬ng  íi   ph v nhau. 2­ Thanh  ýc¸c tµis¶n  µ  íc(trõnhµ  éc trôsë  µm  Öc,c¸c c«ng    l      nh n     thu     l vi     tr×nh  ©y  ùng  x d kh¸c g ¾n   Òn  íi®Êt  µ  ¬ng  Ön  i  ¹   ã      li v   v ph ti ® l i c gi¸mua     ) ban ®Ç u   õ 100  iÖu ®ång  ëlªn/1®¬n  Þ  µis¶n  ña    ¬  t  tr   tr     v t  c c¸c c quan  HCSN   éc thu   ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ý. l §i Ò u  Thñ  ëng    ë, ban,ngµnh,c¬  8.  tr c¸cS       quan,®oµn  Ó  éc cÊp    th thu   tØnh  µ  v UBND   Êp  Ön  Õt ®Þnh  ö  ý: c huy quy   x l  1­ Thu  åi,®iÒu  h  chuyÓn    µis¶n  µ  íc cña    ¬  c¸c t   nh n   c¸c c quan HCSN   trong ph¹m    éibé  ña  ë, ban,ngµnh,c¬    vin   c S       quan,®oµn  Ó  éc cÊp    th thu   tØnh  vµ  Êp  Ön. c huy 2­ Thanh  ý c¸c tµis¶n  µ  íc cã    Þ mua   l      nh n   gi¸tr   ban  u   íi100  iÖu ®Ç d   tr   ®ång/1 ®¬n  Þ  µis¶n  õnhµ  t  éc trôsë  µm  Öc,c¸cc«ng  ×nh x©y    v t  (tr   ®Ê thu     l vi     tr   dùng kh¸c g ¾n   Òn víi®Êt  µ  ¬ng  Ön  i  ¹   ña    ¬    li     v ph ti ® l i c c¸c c quan  ) HCSN   ùc tr   thuéc. C h ¬ n g  IIi tr× nh t ù th ñ t ô c x ö  l ý t µi ¶ n n h µ  n í c   s t¹i c¸c c ¬  q u a n  H C S N   m ô c  I Tr × nh  t ù, ñ t ô c x ö   ý thu h åi  µi  th  l t  s¶n n h µ  n íc §i Ò u    Öc    åic¸ctµis¶n  µ  íckh«ng  9. Vi thu h       nh n   cßn nhu  Çu  ö  ông  c sd do s¸p  Ëp, hîp  Êt,thay  æi  nh   nh   ® chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô; tµis¶n  µ  íc d«i   v   nh n     thõa  víitiªuchuÈn, ®Þnh  so        møc   ö  ông  µis¶n  Nhµ   íc quy  nh;  µi sd t  do  n  ®Þ t  s¶n  µ  ícsö  ông    ôc  ch, tr¸quy  nh  ña  µ   íc® îcthùc hiÖn  nh n   d saim ®Ý    i ®Þ c Nh n       nh sau: 1­  èivíitµis¶n  µ  íc kh«ng  §    nh n   cßn  nhu  Çu  ö  ông  s¸p  Ëp, hîp c sd do  nh     nhÊt,thay ® æi      chøc n¨ng  Ö m   ô,c¸c c¬  nhi v     quan  HCSN   ã  c tr¸chnhiÖ m   Õn   ti   hµnh  Óm     ¸nh    ¹ toµn  é  µis¶n  Ön  ã    µn  ki kª,® gi¸l   i b t  hi c ®Ó b giao cho  ¬   c quan  HCSN   íiqu¶n  ý,sö  ông  è îng tµis¶n  m  l  d sl    theo  ng    Èn, ®Þnh  ®ó tiªuchu   møc.  §ång  êilËp  th   danh  s¸ch sè  µis¶n  îttiªuchuÈn, ®Þnh    t  v      møc  (theo m É u   Óu    bi sè  ®Ýnh  Ìm  1  k Quy  Õ   µy) vµ    ch n   biªnb¶n  ¸nh    ¹ tµis¶n  Çn    åicña  ® gi¸l     i c thu h   Héi ®ång  ¸nh    ¹ tµis¶n  ña  ¬    ® gi¸l     i c c quan  HCSN   c¸o c¬  b¸o    quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªnra quyÕt  nh    åitheo  Èm  Òn     ®Þ thu h   th quy quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ tiCh IIc Quy  chÕ   µy. n
 6. 6 2­ §èivíi êng  îp kiÓm      Ön  ¬       tr h  traph¸thi c quan HCSN   ö  ông  µis¶n  ît sd t  v  tiªuchuÈn,®Þnh      møc,    ôc  ch, tr¸quy  nh  ña  µ   íc,c¸cc¬  saim ®Ý     i ®Þ c Nh n     quan  kiÓm    Ëp biªnb¶n  µ  Õn  Þ    ¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn    tral     v ki ngh c¸cc   Nh n   th quy quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    ña  t i IIc Quy  Õ   µy    Õt ®Þnh    åi. ch n ra quy   thu h §i Ò u    ¬   10. C quan  HCSN   ã  µis¶n  µ  ícbÞ     åiph¶ichuyÓn  c t  nh n   thu h     giao ®Çy    µis¶n    ®ñ t   hoÆc  b¶o  qu¶n    µis¶n  Þ     åitheo  Õt  nh   c¸c t   b thu h   quy ®Þ thu  åi cho  n     ¬  h  ®Õ khic quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Õt  nh  ö  ýtµi Nh n   th quy quy ®Þ x l    s¶n thu  åi vµ  ùc  Ön    h   th hi ghi gi¶m  µis¶n  µ    Þ tµis¶n  t  v gi¸tr     theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n §i Ò u 11. ¬    C quan  Õt  nh  quy ®Þ thu  åi tµis¶n  µ  íc cña    ¬  h   nh n   c¸c c quan HCSN   ã  c tr¸ch nhiÖ m     quyÕt  nh   ö  ý tµis¶n  ®Þ x l    thu  åi theo  Èm   h  th quyÒn  hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ tiCh II cña Quy  Õ   µy  Õt  nh  iÒu  ch n quy ®Þ ® chuyÓn  cho    ¬  c¸c c quan  HCSN   ã    c nhu cÇu  ö  ông  µis¶n  µy  sd t  n theo  ng    Èn, ®Þnh  ®ó tiªuchu   møc   Nhµ   íc quy  do  n  ®Þnh  hoÆc  giao  ¹  l icho  ¬  c quan  qu¶n  ý tµis¶n  µ  íc xö  ý theo  Èm   l    nh n   l   th quyÒn  hoÆc  thanh  ý®èi  íinh÷ng  µis¶n  l  v  t  kh«ng  cßn  ö  ông  îc thu  Òn sd ®   ti   vµo  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u    ¬   12. C quan Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n  éc  é   µi chÝnh  µ  ë   µi thu B T   vST  chÝnh   Ët    ã  ­V gi¸c tr¸chnhiÖ m  Ëp ph¬ng    ö  ý®èi víi è  µis¶n  µ  íc® ­   l  ¸n x l       t   s nh n   îcgiao qu¶n  ýtheo  Õt  nh    åi®Ó   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt     l  quy ®Þ thu h   tr   c th quy quy   ®Þnh.  Trong  êigian cha  ã  Õt  nh  ö  ýsè  µis¶n    åi,c¬  th     c quy ®Þ x l  t   thu h   quan  µiT  chÝnh  µ  íc cã  Ó  nh n   th cho  thuª®Ó   Ën      t thu cho  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc;Sè   Òn   n   ti   tËn  tõ cho  thu    thuªtµis¶n  håi® îc nép  µo  ©n      thu      v Ng s¸ch Nhµ   íc theo      n  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. t i 3  ch n M ô c  II Tr × nh  t ù, ñ t ô c x ö   ý ® i Ò u  ch uy Ó n   µi  th l t  s¶n n h µ  n íc §i Ò u 13. ViÖc  iÒu    ® chuyÓn  µis¶n  µ  íc tõ c¬  t  nh n     quan HCSN   µy  n cho  ¬  c quan  HCSN  kh¸c hoÆc   chøc    tæ  kh¸c ngoµi khu  ùc      v HCSN  ph¶i cã    Quy Õt  nh  iÒu  ®Þ ® chuyÓn  µis¶n  ña  ¬  t  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    ña  t i IIc Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 14. Thñ  ëng    é,  ¬    tr c¸c B c quan, ®oµn  Ó    th Trung  ng  µ  ñ  ¬ v Ch tÞch  UBND   Êp  c tØnh    vµo  è îng,chÊtl ng cña  µis¶n    åivµ  c¨n cø  sl    î   t  thu h   c«ng  v¨n    ®Ò nghÞ   trang  Êp  µis¶n  ña  c t  c c¸c  ¬  c quan  HCSN   éc  µnh, cÊp  thu ng   m × nh qu¶n  ý®Ó   Õt  nh  iÒu  l  quy ®Þ ® chuyÓn  µis¶n  µ  íccho    ¬  t  nh n   c¸c c quan  HCSN   trong Bé,  ¬    c quan, ®oµn  Ó    th Trung  ng  µ  a   ¬ng  i  íinh÷ng  ¬ v ®Þ ph ®è v   tµis¶n  éc thÈm  Òn  µ    thu   quy v theo ®óng    Èn,®Þnh    tiªuchu   møc,  Õ     ch ®é qu¶n  lýtµis¶n  Ön  µnh.    hi h
 7. 7 §i Ò u 15. Hå   ¬    Þ   iÒu    s ®Ò ngh ® chuyÓn  µis¶n  µ  íc cña    ¬  t  nh n   c¸c c quan  HCSN   öic¬  g   quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  ö  ýtµis¶n  c th quy quy ®Þ x l    quy  nh   ®Þ t¹ Ch ¬ng    ña    i IIc Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g ­ C«ng  ®Ò   Þ  iÒu    v¨n  ngh ® chuyÓn  µis¶n  µ  íc cña  ¬  t  nh n   c quan HCSN   trùctiÕp qu¶n  ý, ö  ông  µi     l  ds t  s¶n;   ­ B¶ng    tæng  îp danh  ôc  µis¶n  µ  íc®Ò   Þ  iÒu  h  m t  nh n   ngh ® chuyÓn  (theo  m É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm  bi s 1  k Quy  Õ   µy)   Ìm  ch n  k theo    biªnb¶n  ¸nh    ¹ gi¸trÞ ® gi¸l       i nh÷ng  µis¶n  iÒu  t  ® chuyÓn  µ    å  ¬  ña  µis¶n  :giÊy cÊp  t,b¶n  Ï v c¸ch s c t   nh     ®Ê   v  khu«n    µ  t,giÊy chøng  Ën  Òn  viªnnh ®Ê     nh quy qu¶n  ý, ö  ông  µis¶n  ®èivíi l  ds t  (    nh÷ng  µis¶n  t  ph¶i®¨ng  ý    k theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh).. do  ¬  ®Þ c BT    c quan  . HCSN   ùctiÕp qu¶n  ý, ö  ông  µi tr     l  d s t s¶n  Ëp; l  ­C«ng    ña  ¬    v¨n c c quan  HCSN     Þ  îctiÕp nhËn  µis¶n. ®Ò ngh ®     t  §i Ò u    Öc  µn    µis¶n  iÒu  16. Vi b giao t   ® chuyÓn  îcthùc hiÖn    ®    nh sau:   1­ C¬     quan  HCSN   ã  µis¶n  iÒu  c t  ® chuyÓn  µn  b giao tµis¶n     cho  ¬  c quan  HCSN   îctiÕp nhËn  µis¶n  ®    t  theo  ng  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®ó quy ®Þ c c c th quy vµ  ùc hiÖn    th   ghigi¶m  µis¶n  µ    Þtµis¶n  t  v gi¸tr     theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n 2­  ¬   C quan  HCSN   Õp  Ën  µis¶n  ùc hiÖn  Öc      µis¶n  µ  ti nh t  th   vi ghit¨ng t   v gi¸trÞtµis¶n      theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n M ô c  III Tr × n h  t ù, ñ  ô c  ö   lý   th t x thanh  lý t µi s¶ n n h µ  n íc    §i Ò u      ã  µis¶n  µ  íccÇn  17. Khic t   nh n   thanh  ý, ñ  ëng    ¬  l  Th tr c¸cc quan,  HCSN   ùctiÕp qu¶n  ý, ö  ông    µis¶n      Õt  nh  tr     l  d s c¸c t   ®ã ra quy ®Þ hoÆc   c¸o  b¸o  c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ tiCh IIc Quy  Õ   µy    ch n ra quyÕt ®Þnh    thanh  ýtµis¶n. l    §i Ò u 18. Hå   ¬    Þ    s ®Ò ngh thanh  ýtµis¶n  µ  íc cña    ¬  l    nh n   c¸c c quan  HCSN   öic¬  g   quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  ö  ýtµis¶n  c th quy quy   x l    quy  nh  ¹ Ch ­ ®Þ t i ¬ng    ña  IIc Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g ­ C«ng    v¨n    Þ   ®Ò ngh thanh  ýtµis¶n  µ  íc cña  ¬  l    nh n   c quan HCSN   ùc tr   tiÕp qu¶n  ý, ö  ông  µis¶n;   l  d s t  ­ Tæng  îp danh  ôc    µis¶n  µ  ícxinthanh  ý(theo m É u   Óu  è    h  m c¸ct   nh n     l    bi s 1  nh  Ìm  ®Ý k Quy  Õ   µy) kÌm  ch n   theo    å  ¬  ã  ªnquan  : GiÊy  c¸c h s c li   nh   chøng  nhËn  Òn  quy qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  éc  ë  ÷u  µ   íc t¹    ¬  l  d t  thu s h Nh n   i c¸c c quan  HCSN   ®èivíic¸c tµis¶n  (       ph¶i®¨ng  ý    k theo  quy  nh  ña  é   µi chÝnh) vµ  ®Þ c BT    c¸chå  ¬  Êy têkh¸c;   s gi     ­Biªnb¶n  ¸nh    ¹tµis¶n  µ  íccÇn      ® gi¸l     i nh n   thanh  ýcña  éi ®ång  l  H  thanh  ý l  tµis¶n  µ  íc cña  ¬    nh n   c quan  HCSN   ùctiÕp  tr   qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  l  d t  hoÆc   biªn b¶n  Èm  nh  Êt l ng  µis¶n  ña    ¬    th ®Þ ch  î t   c c¸c c quan  chøc n¨ng  i  íic¸c ®è v     tµis¶n  µnhµ  µm  Öc,xe  t«vµ    ÕtbÞ  ng  é.   l  l vi   «    c¸cthi   ®å b
 8. 8 §i Ò u      µis¶n  µ  íccã  Õt  nh  19. Khit   nh n   quy ®Þ thanh  ýcña  ¬  l  c quan  ã  c thÈm  Òn, Thñ  ëng  ¬  quy   tr c quan HCSN   ùctiÕp qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n    tr     l  d t  ®ã tæ chøc  thanh  ýtheo quy  nh  l    ®Þ sau: 1­  µnh  Ëp  éi  ng  Th l H ®å thanh  ýtµis¶n  µ  íc do  ñ  ëng  ¬  l    nh n   Th tr c quan  HCSN   ùctiÕp  tr   qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  µm  ñ   Þch  éi ®ång  ïng víic¸c l  d t  l Ch t H  c      thµnh    viªnsau: ­§¹idiÖn  é  Ën  Õ      b ph k to¸n, µi ô  ña  ¬      c c quan; tv   ­§¹idiÖn  é  Ën  ùctiÕp qu¶n  ýtµis¶n     b ph tr     l    thanh  ý; l ­ C¸n  é  ã  Óu  Õt vÒ   Æc   iÓ m,  Ýnh    b c hi bi   ® ® t n¨ng  ü  Ët cña  µis¶n  k thu   t  thanh  ý. l 2­ Tæ     chøc  Öc  tµis¶n  vi b¸n    thanh  ýhoÆc   û  µis¶n,ghigi¶m  µis¶n  l  hu t      t  vµ    Þtµi gi¸tr     s¶n  theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n 3­ C¸c  ¬  c quan  HCSN    khib¸n  µis¶n  t  thanh  ýph¶ilËp  µ  Êp    n   l    v c ho¸ ®¬ b¸n tµis¶n     thanh  ý(theo m É u   l    H§/TSTL­ ®Ýnh  Ìm  3L  k Quy  Õ   µy). ch n C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 20. C¬     quan  µi chÝnh  µ   íc c¸c cÊp  ùc  Ön  Öc  íng T  Nh n     th hi vi h   dÉn,  Óm       ¬  ki tra c¸c c quan, ®¬n  Þ     v HCSN  trong  níc thùc  Ön  ö  ý thu c¶    hi x l     håi,®iÒu    chuyÓn, thanh  ýtµis¶n  µ  ícvµ    l    nh n   qu¶n  ýc¸cnguån      l    thu ph¸tsinh  tõviÖc  ö  ýc¸ctµis¶n  µy.   x l      n §i Ò u 21. ñ  ëng    ¬   Th tr c¸c c quan HCSN   îc Nhµ   íc giao  ùc tiÕp ®  n  tr     qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  µ   íc ph¶i thùc  Ön  Öc  ö  ý thu  åi,®iÒu  l  d t  nh n     hi vi x l   h  chuyÓn, thanh  ýtµis¶n  µ  íctheo  Õt  nh  ö  ýcña  ¬    l    nh n   quy ®Þ x l  c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ña  ®Þ ti   IIc Quy  Õ   µy  µ  Þu  ch n v ch tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvÒ   Öc  ö  ýthu håi, iÒu  í      vi x l       ® chuyÓn, thanh  ýtµis¶n  µ  íccña    l    nh n   c¬ quan  ×nh. m   Ng êira quyÕt  nh  ö  ýtµis¶n  µ  íckh«ng  ng     ®Þ x l    nh n   ®ó quy  nh  ¹ Quy  ®Þ ti   chÕ   µy  ©y  h  áng, thÊt tho¸t  Êt  ng ra  h     ,m m¸t  µis¶n  u   t  ®Ò ph¶i båi th ng  Ò      ê v m Æt   Ët chÊt vµ  ú  v    tu theo møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý theo  ®é vi ph s   x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 22. µng   H n¨m,  µo  èi th¸ng  c¸c  é,  ¬  v cu   1  B c quan, ®oµn  Ó    th Trung  ng  µ  ë  µichÝnh   Ët      ¬ vST  ­V gi¸c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       tæng  îp  Õt  h k qu¶  ö  ýviÖc  håi,®iÒu  x l  thu    chuyÓn, thanh  ýtµis¶n  µ  íc   l    nh n   n¨m  íc cña    ¬  tr   c¸c c quan  HCSN   éc  é,  µnh  thu B ng hoÆc   a   ¬ng  ×nh   ®Þ ph m qu¶n  ý(theom É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm  l    bi s 2  k Quy  Õ   µy)b¸o c¸o Bé  µichÝnh. ch n       T  
 9. 9 §i Ò u 23. Tæng     gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc,Côc  ëng  ôc  b Nh n   tr C Qu¶n  ý l  c«ng s¶n, Vô   ëng  ô   ©n     tr V Ng s¸ch  µ   íc,Gi¸m  c  ë   µi chÝnh­ Ët    Nh n   ®è S T   V gi¸ c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ã      ph tr       c tr¸chnhiÖm   óp Bé  ëng  é  µi   gi   tr BT  chÝnh, Chñ   Þch    t UBND   Êp  c tØnh  íng  Én,  Óm     ùc  Ön  h d ki tra th hi Quy  Õ   ch nµy.
 10. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA BiÓu  è  s1 Tªn  ¬  c quan: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Thuéc  é, ngµnh: B  (hoÆc  Së,  ban,  ngµnh  thuéc  tØnh):. . ... . .... B ¶ n g  t æ n g  h î p d a n h  m ô c  t µi ¶ n N h µ  n í c   s ® Ò  n g h Þ  thu h å i, ® i Ò u  c h u y Ó n, thanh l ý   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 55/2000/Q§­BTC   µy  ng 19/4/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  STT § Ò   Þ  ö  ý ngh x l §Þa  §¬n  HiÖn  ¹ngtµis¶n    Þ    åi, iÒu  tr     ®Ò ngh thu h   ® chuyÓn,thanh  ý   l                       chØ vÞ  tÝnh Sè ­ Khèil ng (®èivíi Sè  ¨ng  ý  N¨m     N¨m   a  Tû  Ö  Gi¸trÞtheo dâi l  î      ® k s¶n ® l       Tªn  µis¶n t  îng nhµ  t  ËtkiÕn  tµi ®Ê v    s¶n  Õu  xuÊthoÆc   vµo  ö  cßn  ¹ trªnsæ   Õ   (n   s l i   k to¸n tróc) cã) x©y  ùng d dông (%) N.    Gi¸ gi¸   (N.®ång trÞ   ) cán  ¹ l  i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Tµi  s¶n    ®Ò nghÞ     thu           håi 1­ Tµis¶n     A II 2­ . .. . Tµis¶n    Þ  iÒu    ®Ò ngh ® chuyÓn 1­ Tµis¶n     A II 2­ . I ..
 11. 11 Tµi   s¶n   ®Ò   nghÞ  thanh  ý l 1­ Tµis¶n     A 2­ . . .... .. . .... Gh Þ   ó:Trong  êng  îp c¬  ch   tr h   quan  ùctiÕp qu¶n  ýsö  ông  µis¶n  tr     l  d t  chØ  ã    Þ  ö  ý1  c ®Ò ngh x l   trong 3  êng  îp (I, III    ét1)   tr h   I  I c     ,ë th× chØ  Ëp b¶ng  i víi êng  îp ®ã.   l  ®è     tr h    µy th¸ng n¨m Ng      Ng êilËp biÓu    Trëng  Õ     µi ô k to¸nt   v Thñ  ¬áng  ¬  tr c quan (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 12. 12 BiÓu  è  s2 Tªn  é, ngµnh,c¬  B    quan  oµn  Ó  ® th TW: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph hoÆc   ë  µichÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh    phè: T æ n g  h î p b¸o c¸o k Õ t q u ¶  thu h å i, ® i Ò u  c h u y Ó n, thanh l ý t µi ¶ n N h µ  n í c    s (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 55/2000/Q§­BTC   µy   th¸ng4  ng 19   n¨m  2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  ST Tªn  ¬  c quan  ùctiÕp sö  V¨n  tr     b¶n  ö  ýcña  x l  K Õt  qu¶    åi, iÒu  thu h  ® chuyÓn, thanh  ý   l Ghi  T dông  µi t s¶n  îcxö  ýthu c¬  ®   l    quan  ã  Èm   c th chó håi, iÒu   ® chuyÓn, thanh  ýquyÒn  è.. ngµy..   l (S   .   .th¸ng.   .n¨m..cña) .   §¬n  Sè ­ Khèil ng (®èi Sè    Ò     Chi phÝ    Sè  Òn l  î     thu v thu   thu ti   vÞ  îng víi µ,®Êt   nh   håi, iÒu   ® håi, iÒu  nép  ©n    ® ng tÝnh vËtkiÕn  óc) chuyÓn, thanh  chuyÓn, thanh  s¸ch   tr       lý(ng.®ång)   lý(ng.®ång) (Ng.®ång   ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tµis¶n    åi   thu h ­Nhµ   µm  Öc   l vi ­C«ng  ×nh vËtkiÕn  óc   tr     tr ­Ph¬ng  Ön vËn    ti   t¶i +  15  ç Xe  ch +  Xe  car, Ën  t¶i  v  chuyªn  dïng +  ¬ng  Ön vËn    Ph ti   t¶i kh¸c ­M¸y  ãc, thiÕtbÞ   m    
 13. 13 ­Tµis¶n  è  nh     c ®Þ kh¸c ­§Êt ®ai    2 Tµis¶n  iÒu    ® chuyÓn ­Nhµ   µm  Öc   l vi ­C«ng  ×nh vËtkiÕn  óc   tr     tr ­Ph¬ng  Ön vËn    ti   t¶i +  15  ç Xe  ch +  Xe  car, Ën  t¶i  v  chuyªn  dïng +  ¬ng  Ön vËn    Ph ti   t¶ikh¸c ­M¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   ­Tµis¶n  è  nh     c ®Þ kh¸c ­§Êt ®ai    3 Tµis¶n    thanh  ý l              Ng êilËp biÓu    Trëng  Õ     µi ô K to¸nt   v Ngµy    th¸ng n¨m    Thñ  ëng  ¬  tr c quan (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d  
 14. 14
 15. H o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý b a n  h µ n h  k Ì m  theo Q u y Õ t ® Þ n h    s s è  5 5/2000/Q§­B T C  n g µ y  1 9/4/2000  c ñ a B é  T µ i c h Ý n h                                                É u                                                M H§/TSTL­3L H o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s (ChØ  ö  ông  sd cho    ¬  c¸cc quan,®¬n  Þ    v HCSN     b¸n thanh  ýtµis¶n  µ   íc l    Nh n   theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn) Nh n   th quy Liªn1:(L     u) Ngµy .. th¸ng .. N¨m... ý  hiÖu: AA/00­ . .  K QLCS Sè: 0000000   Hä   tªn   ngêi   mua   tµi   s¶n   thanh  lý: . ...................................... . . ...................................... §¬n  vÞ:.. . ........................................................ . . ....................................................... .. . . .. §Þa  chØ:.. . ...................................................... . . ...................................................... .. . .. . .. Sè   tµi   kho¶n:. . ..................... . . ...................  . t¹ . ............................... i . .............................. H×nh   thøc   thanh  to¸n: . ................................................ . . ................................................ STT Tªn  µi t  s¶n §¬n  Þ  Ýnh vt Sè îng l §¬n  gi¸ Thµnh  tiÒn A B C 1 2 3  1  2 =  x  Céng   tiÒn   b¸n   tµi   s¶n:                                          .. . ......                                             . . ..... Sè   tiÒn   viÕt   b»ng  ch÷:. . ................................................. . . ................................................  Ng êimua  µng         ô      h        Ph tr¸chkÕ           Thñ  ëng  n  Þ   to¸n         tr ®¬ v (Ký,ghirâ hä          ý,ghirâ hä       ý,®ãng  Êu, ghirâ hä        tªn)      (K       tªn)   (K   d      tªn) Liªn1:Lu  ãa  n  èc   h ®¬ g
 16. Liªn2:Giao     cho  kh¸ch hµng   Liªn3:Dïng     cho  Õ     k to¸nthanh  to¸n H í ng d É n  l Ë p h o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s                                   M Éu   H§/TSTL­3L ­ Ho¸  n  tµis¶n    ®¬ b¸n    thanh  ý,m É u   è  l  s H§/TSTL­ lµho¸ ®¬n  ö  ông  3L      sd cho  ¬  c quan, ®¬n  Þ    v HCSN     tµis¶n  µ  íctheo  Õt  nh  khib¸n    nh n   quy ®Þ (hoÆc   v¨n b¶n) cña  ¬    c quan  µ   íc cã  Èm   Òn.  Nh n   th quy Ho¸  n  µy  îc lËp  µm    ®¬ n ®   l3 li ; ªnsè  l cuèng    n,  ªnsè  giao cho  êi mua   µis¶n  µ  ªn ªn    01 u  li ho¸ ®¬ li   02    ng   t  v li   sè  lµm  03  chøng  õkÕ     ña  n  Þ. t   to¸nc ®¬ v ­ Khi lËp ho¸ ®¬n       ph¶ighirâ tªn,®Þa         chØ,  è  iÖn  ¹i tµikho¶n  ña  s® tho     , c c¬ quan, ®¬n  Þ    v b¸n  µ  chøc, c¸ nh©n  v tæ     mua   µis¶n  t  thanh  ý;h×nh  l  thøc  thanh    to¸nb»ng  Ðc,tiÒn m Æt. s    ­C¸c  ét:   c +  ét  B:  C A,  Ghi  tù,tªn,lo¹   ý  hiÖu  ña  õng  µis¶n  thø      ik m∙  , ct t  thanh  ý® îc l    b¸n; tr ng  îp    ê h b¸n    µis¶n  ×  l« t   th ph¶i cã    b¶ng  chi tiÕtdanh  ôc  µis¶n  kª      m t  (®Ýnh  Ìm) ghi   k     thø  ù,tªn,lo¹   ý  hiÖu  ô  Ó  õng  µis¶n  t     i k m∙  , c th t t  thanh  ý® îc l    b¸n. +  ét  §¬n  Þ  Ýnh    C C:  vt ghitheo ®¬n  Þ  Ýnh  èc      vt qu giaquy  nh. ®Þ +  ét      è îng hoÆc   äng l ng tµis¶n  C 1:Ghi s l   tr  î     thanh  ý. l +  ét        cña  µi C 2:Ghi gi¸b¸n  t  s¶n  thanh  ý. l Cét    3:B»ng  ét1  ©n  ét2  ét3  1  2). c   nh c   (C   =  x  + C¸c  dßng cßn  õa  Ýa  íicét A,          ® îc g¹ch  Ðo  õ trªn th ph d     b, c, 1, 2, 3    ch t    xuèng  íi tõph¶isang  i d   ,   tr¸ . +  Dßng  éng  Òn b¸n tµis¶n:Ghi sè  Òn céng    ét3. c ti           ti   ëc   +  Dßng  è  Òn viÕtb»ng  ÷:Ghi b»ng  ÷  è  Òn céng  îcë  ét3. s ti     ch     ch s ti   ®  c   ­    Õt ho¸  n   Khi vi   ®¬ ph¶i ® Æt   Êy    gi than  Õt 1  Çn    vi   l in sang  ªncã  éi li   n   dung    nh nhau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2