intTypePromotion=1

Quyết định 55/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 55/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng C h Ý n h   h ñ   è  55 /2000/Q§­T T g   p S n g µ y   22 th¸ng 5 n¨ m   2000 V Ò  vi Ö c  y  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h  b¸n, k h o¸n  ñ kinh d o a n h, c h o  thuª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  c ã   è n n h µ  n íc t õ  ® Õ n  d íi v 1   5 t û ® å n g thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 10    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho             thuªdoanh  nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr ban  Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ¬ng, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Nay  y  Òn  ñ quy cho  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é, B  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    quyÕt  nh   ty 91  ®Þ viÖc b¸n, kho¸n    kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  µ   íc thuéc  nh n   quyÒn  qu¶n  ýcã  èn  µ  íctõ1  û®Õ n   íi tû®ång  Þ  l   v nh n     t   d    5  b thua lçkÐo  µinhng  a     d  ch l©m  µo  ×nh  ¹ng ph¸  vt tr   s¶n; trõ c¸c doanh      nghiÖp  µ n«ng  êng, l©m   êng  l  tr   tr quèc doanh,doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     trong lÜnh  ùc   Ên,thiÕtkÕ,    v tv     gi¸m  nh. ®Þ §i Ò u  2. Hµng  n¨m, c¨n cø ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p  xÕp  doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙  îc phª  nh n   ®   duyÖt, Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, B  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång  tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    b¸o    ñ ­ ty91  c¸o Th t íng Ch Ýnh  ñ  Õ   ¹ch vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc      ph k ho   t h th   vi b¸n,kho¸n kinh doanh,       cho    thuªdoanh  nghiÖp  µ  ícnªu  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy. nh n   t   i 1  ®Þ n §i Ò u  3. Ng êi ® îc ñy quyÒn  cã tr¸ch nhiÖ m  phèi hîp víic¸c Bé,       ngµnh, c¬    quan  ã  ªnquan  ö  ýc¸c vÊn    Ò     ng, tµichÝnh, chÕ   c li   x l    ®Ò v lao ®é      ®é   Ýnh  ch s¸ch  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  ùc  Ön    ×nh  th hi c¸c h thøc chuyÓn  ® æi  ãitrªn, n   b¶o  ¶m   ng  ® ®ó ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng,Héi ®ång     Qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    vµ  ñ  ëng    ¬  ty91  Th tr c¸c c quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2