intTypePromotion=1

Quyết định 55/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 55/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003 -2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  55/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  15 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  Q u ¶ n g  Ninh giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005 n   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng Ninh  ¹  ti C«ng    è  v¨n s 939/TT­ UB;    Õn    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Lao  ng    ¬ng  ý ki c¸c B   ho   § t      ®é ­ Th binh vµ    éi, éi vô,   X∙ h     N Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  û   nh n   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng Ninh    o¹n  giai® 2003    ­ 2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u  2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Qu¶ng Ninh cã tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc theo  ng  éidung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp ®iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h  chØnh,  bæ   sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víiUû         ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng Ninh  trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    th   Ph ¸n nµy    theo c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o.
  2. 2 Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng Ninh  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸cc quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h Q u ¶ n g  Ninh th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2003/Q§­TTg    ®Þ s 55    ngµy  th¸ng4  15    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c   N ti Õ p t ô c n ¾ m  gi ÷ 1 00 %  v è n:  a) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn nh  Ön  ã: Ý gi     hi c 1.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  µnh  è  ¹  tr ® th th ph H Long, 2.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  Þ    tr ® th th x∙U«ng  Ý, B 3.C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cthñy lng  Òu, l        i Tri 4.C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cthñy lîYªn  Ëp, l        iL 5.C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cthñy lîMiÒn  l        i §«ng, 6.Trung  ©m    t §¨ng  Óm  ki giao th«ng  êng  é    ® b Qu¶ng  Ninh, 7.C«ng      tyQu¶n  ýb Õn  b Õn  µu Qu¶ng  l  xe  t  Ninh, 8.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  Þ    È m   tr ® th th x∙C Ph¶, 9.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  Þ    ãng  tr ® th th x∙M C¸i. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ÷nguyªn nh  Ön  ã:   gi     hi c 1.C«ng        tyThic«ng  µ  Êp  ícQu¶ng  vC n  Ninh, 2.C«ng      è  Õn  ÕtQu¶ng    tyXæ s ki thi   Ninh, 3.C«ng    lÞch H¹    tyDu    Long, 4.C«ng    Çu   ©y  ùng  µ    ty§ tx d v Kinh  doanh  µ  nh Qu¶ng  Ninh, 5.C«ng        tyXi m¨ng  µ  ©y  ùng  vX d Qu¶ng  Ninh, 6.C«ng      tyKho¸ng  s¶n  Qu¶ng  Ninh. II. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c ti Õ n h µ n h    N s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i: 1.V Ò     ©m  êng:   c¸cl tr Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng  Ninh  ùc hiÖn  ¾p  Õp  l©m  êng  th   s x 10  tr hiÖn  ã  ña  c c tØnh,theo    quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 187/1999/Q§­TTg  µy  ng 16 th¸ng9    n¨m 1999  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 2.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸:
  3. 3 a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸, Nhµ   íc gi÷    Çn      n  cæ ph chi phèi: 1.C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d giao th«ng    Qu¶ng  Ninh, 2.ViÖn    ¹ch vµ  ÕtkÕ   ©y  ùng    Qui ho   Thi   x d Qu¶ng  Ninh, 3.C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lî ,   tyT v x d th   i 4.C«ng    ¬ng  ¹iH¹    tyTh m   Long, 5.C«ng      ícgi¶i     tyBia n     kh¸tQu¶ng  Ninh, 6.C«ng    èng  ©y  ång Qu¶ng    tyGi c tr   Ninh, 7.Trung  ©m  Þch  ô  lÞch V Þnh  ¹    t D v du    H Long, 8.C«ng    Þch  ô    tyD v Ph¸ttr Ónn«ng   i   nghiÖp, 9.C«ng      tyCung  øng  µu biÓn  t  Qu¶ng  Ninh, 10.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh Qu¶ng  Ninh, 11.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónnhµ     i   ë Qu¶ng  Ninh, 12.C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s 2, 13.C«ng    ©y  ùng  ñy  îQu¶ng    tyX d Th l   i Ninh, 14.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     Qu¶ng  Ninh, 15.C«ng    è m   ©y  ùng  Õng      tyG xd Gi §¸y Qu¶ng  Ninh. b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u,     cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l 1.C«ng      tyTh«ng  Qu¶ng  Ninh, 2.C«ng    lÞch vµ  Þch  ô  ång    tyDu   D vH Gai, 3.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ñy s¶n  Qu¶ng    tyXu nh kh th   2  Ninh, 4.C«ng      tyKinh  doanh  µng  ÊtnhËp  Èu  È m   h xu   kh C Ph¶, 5.C«ng    ¬ng  ¹iQu¶ng    tyTh m  Ninh. c) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph 1.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  C kh Qu¶ng  Ninh, 2.C«ng    Ën    Õp  ìQu¶ng    tyV t¶ix d  Ninh, 3.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  t«Qu¶ng  C kh «    Ninh, 4.C«ng    Ët   ÕtbÞ    tyV tthi   n«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Ninh, 5.C«ng    lÞch M ãng    tyDu    C¸i, 6.C«ng    îcvµ    tyD   Trang  ÕtbÞ  tÕ  thi   y  Qu¶ng  Ninh, 7.C«ng    ¬ng  ¹ivµ  Þch  ô  lÞch C È m     tyTh m  D v du    Ph¶, 8.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô  ×nh    tyTh m  vB Liªu, 9.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô    tyTh m  v U«ng  Ý, B 10.XÝ     nghiÖp  ãng  µu H¹  § t   Long, 11.C«ng      tyMay  µ    v In27/7 Qu¶ng    Ninh,
  4. 4 12.C«ng      tyPh¸thµnh    Phim  µ  Õu  ãng  v Chi b Qu¶ng  Ninh, 13.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô  ãng    tyTh m  vM C¸i, 14.C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc  thi   tr h Qu¶ng  Ninh, 15.C«ng      tyMay  ÊtkhÈu  xu   Qu¶ng  Ninh, 16.C«ng    ¬ng  ¹iB¸iTö    tyTh m     Long.  3.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao hoÆc     b¸n: 1.C«ng    ¹ch,ngãiH¶i Ninh,   tyG      2.C«ng    Õ   Õn  ç  µ    tyCh bi g v s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu, xu   xu   4.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  Ò   ¬ikh¸cqu¶n  ý: vn    l C«ng    ©n  ån. tyV § 5.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó: th   gi¶ith XÝ   nghiÖp  Than  5/8. III.L é  tr× nh th ù c hi Ö n:   1.N¨m     2003:   a)    Çn  Cæ ph ho¸:21    doanh  nghiÖp  µ  íc gi÷ cæ   Çn    èi 10  (Nh n     ph chiph   doanh  nghiÖp;khib¸n    Çn  Çn  u,  µ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu      cæ ph l ®Ç Nh n     nh   v® lÖ  doanh  01  nghiÖp;Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   Êp  th hoÆc  kh«ng  ÷ cæ   gi   phÇn  doanh  10  nghiÖp). b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao hoÆc     doanh    b¸n:02  nghiÖp. 2.N¨m     2004: a) Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸:10    doanh  nghiÖp  µ  íc (Nh n   gi÷ cæ   Çn    èi02    ph chiph   doanh  nghiÖp; khib¸n    Çn  Çn  u,  µ   íc    cæ ph l ®Ç Nh n   gi÷ Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö  doanh    nh   v® l 04  nghiÖp;Nhµ   ícgi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn  doanh  gi   ph 04  nghiÖp). b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó:02  th   gi¶ith   doanh  nghiÖp. 3.N¨m     2005:   Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸:05    doanh  nghiÖp  µ  íc gi÷ (Nh n     cæ   Çn    èi03  ph chiph   doanh  nghiÖp;Nhµ   ícgi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn  doanh  gi   ph 02  nghiÖp). Chñ  tÞch ñy ban nh©n  d©n  tØnh Qu¶ng Ninh lùa chän c¸c doanh  nghiÖp  ô  Ó    ¶m   c th ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn  ng  étr×nh. th   ®ó l    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2