intTypePromotion=1

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
113
lượt xem
11
download

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 55 /2004/Q§­BTC  n g µ y   1 7   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t æ   c h ø c  vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 11   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ  tr êng chøng   kho¸n; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 77/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ  ngµy   01 th¸ng 7 n¨m 2003 quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­ íc, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   3.   Chñ  tÞch  ñy ban Chøng kho¸n Nhµ  níc, c¸c  c«ng ty chøng  kho¸n  vµ  c¸c bªn cã  liªn  quan chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. 
 2. 2 Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña c«ng ty chøng kho¸n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 55/2004/Q§­BTC ngµy 17  th¸ng 6 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh ) CH¦¥NG I  QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông Quy  chÕ  nµy  quy  ®Þnh  viÖc  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng  cña  c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh lËp trªn l∙nh thæ n íc Céng  hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: C«ng ty chøng kho¸n lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch   nhiÖm h÷u h¹n thµnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt Nam  ®Ó  kinh  doanh chøng kho¸n theo giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n  do ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc (UBCKNN) cÊp.  Nh©n   viªn   kinh   doanh   chøng   kho¸n   lµ   nh÷ng   ngêi   lµm  viÖc   t¹i   c¸c   bé   phËn   (phßng,   ban)  chuyªn   m«n   thùc  hiÖn   c¸c lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n. CH¦¥NG II CÊP GIÊY PHÐP KINH DOANH CHøNG KHO¸N §i Ò u   3.   Nguyªn t¾c cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng  kho¸n 1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®îc   cÊp   giÊy   phÐp   thùc   hiÖn  mét hoÆc mét sè lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n quy ®Þnh   t¹i kho¶n 2 vµ  c¸c dÞch vô  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 65  cña NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003 cña ChÝnh  phñ   vÒ   chøng   kho¸n   vµ  thÞ  trêng  chøng   kho¸n  (NghÞ   ®Þnh  144/2003/N§­CP). GiÊy phÐp b¶o l∙nh ph¸t hµnh chØ ®îc cÊp  cho c«ng ty cã giÊy phÐp tù doanh. 2. §Ó ®îc kinh doanh chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam, c¸c tæ   chøc kinh doanh chøng kho¸n níc ngoµi ph¶i thµnh lËp c«ng  ty   liªn   doanh   víi   ®èi   t¸c   ViÖt   Nam   theo   giÊy   phÐp   do  UBCKNN cÊp sau khi ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn.
 3. 3 § i Ò u   4.   §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng  kho¸n C«ng ty  ®îc xÐt cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n  khi  ®¸p øng  ®îc c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña  NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP. §i Ò u  5.  Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh 1. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n ®èi   víi c«ng ty chøng kho¸n 100% vèn trong níc gåm: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n (theo   Phô lôc sè 1 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. Ph¬ng ¸n kinh doanh dù kiÕn trong 03 n¨m ®Çu;  c. §iÒu lÖ c«ng ty; d. B¶n thuyÕt tr×nh c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ ph ¬ng  tiÖn phôc vô  ho¹t  ®éng kinh doanh chøng kho¸n (theo Phô  lôc sè 2 kÌm theo Quy chÕ nµy); e. Biªn b¶n gãp vèn cña c¸c cæ  ®«ng s¸ng lËp  ®èi víi  c«ng ty cæ phÇn, cña thµnh viªn s¸ng lËp  ®èi víi c«ng ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   cã   tõ   hai   thµnh   viªn   trë   lªn   hoÆc  quyÕt  ®Þnh giao vèn cña chñ  së  h÷u  ®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn; f. B¶n sao hîp lÖ  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh  cña ph¸p nh©n tham gia gãp vèn lËp c«ng ty chøng kho¸n; g.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   c¸c   bªn   lµ   ph¸p   nh©n   gãp  trªn 10% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chøng kho¸n; h. Lý  lÞch tãm t¾t cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n  trÞ/   thµnh   viªn   Héi   ®ång   thµnh   viªn/Chñ   tÞch   c«ng   ty  (theo Phô lôc sè 3 kÌm theo Quy chÕ nµy); i.   Hå   s¬   hîp   lÖ   xin   cÊp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh  doanh chøng kho¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña Quy chÕ  nµy cña Tæng Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m ®èc) vµ c¸c nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty; j. Hå  s¬  hîp lÖ  cña 02 nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô  lu ký  chøng kho¸n theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ   ®¨ng ký, lu  ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng kho¸n do Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh.  2. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n ®èi   víi c«ng ty liªn doanh chøng kho¸n bao gåm c¸c tµi liÖu  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c, d, g, h, i,j kho¶n 1 §iÒu nµy   vµ c¸c tµi liÖu sau:
 4. 4 a. B¶n sao hîp lÖ giÊy phÐp thµnh lËp hoÆc giÊy chøng   nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh  hoÆc v¨n b¶n ph¸p  lý  t¬ng  ®¬ng  cña c¸c bªn tham gia liªn doanh; b. B¶n sao ®iÒu lÖ cña c¸c bªn tham gia liªn doanh; c. Hîp ®ång liªn doanh; d. Danh s¸ch, hå s¬ lý lÞch vµ giÊy phÐp lao ®éng cña  nh÷ng ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. 3. Trong bé hå s¬ xin phÐp kinh doanh chøng kho¸n cña   c«ng ty liªn doanh  chøng kho¸n,  c¸c giÊy tê  lµ  b¶n sao  ph¶i cã  x¸c nhËn hîp ph¸p cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn n¬i  bªn níc ngoµi tham gia liªn doanh ®ãng trô së chÝnh vµ ®­ îc c¬ quan c«ng chøng ViÖt Nam x¸c nhËn b¶n dÞch ra tiÕng  ViÖt. 4. Hå  s¬  xin cÊp phÐp kinh doanh chøng kho¸n göi tíi  UBCKNN bao gåm 01 bé b¶n chÝnh vµ 02 bé b¶n sao.  §i Ò u   6.   Thñ   tôc   cÊp   giÊy   phÐp   kinh   doanh   chøng   kho¸n  1. Thêi h¹n cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n tèi  ®a lµ  60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy UBCKNN nhËn  ®îc hå  s¬  hîp lÖ.  Trêng hîp tõ  chèi cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n,   UBCKNN ph¶i gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n.  2.   Sau   khi   nhËn   ®îc   v¨n   b¶n   chÊp   thuËn   nguyªn   t¾c  viÖc cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n cña UBCKNN, tæ  chøc xin phÐp kinh doanh chøng kho¸n ph¶i chuyÓn toµn bé  sè  vèn  ®iÒu lÖ  vµo tµi kho¶n phong to¶ t¹i Ng©n hµng chØ  ®Þnh thanh to¸n. Sè  tiÒn nµy chØ  ®îc gi¶i to¶ sau khi tæ  chøc   xin   phÐp   ®îc   chÝnh   thøc   cÊp   giÊy   phÐp   kinh   doanh  chøng kho¸n. 3.  Trêng  hîp vèn   ®iÒu  lÖ  cã  phÇn  vèn gãp  b»ng  hiÖn  vËt hoÆc quyÒn sö  dông  ®Êt, tæ chøc xin phÐp kinh doanh  chøng kho¸n ph¶i göi UBCKNN c¸c giÊy tê  chøng minh quyÒn  së  h÷u hoÆc quyÒn sö  dông vµ  gi¸ trÞ  hiÖn vËt t¬ng  ®¬ng  víi phÇn vèn gãp. 4. UBCKNN chÝnh thøc cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng   kho¸n sau khi tæ chøc xin phÐp hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký  kinh doanh theo quy  ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh  ®èi víi tr ­ êng hîp c«ng ty chøng kho¸n 100% vèn trong níc vµ sau khi  tæ chøc xin phÐp hoµn  thµnh  thñ  tôc phong  to¶  vèn  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy ®èi víi trêng hîp thµnh lËp  c«ng ty liªn doanh chøng kho¸n. 
 5. 5 § i Ò u   7.   Söa   ®æi,   bæ   sung   giÊy   phÐp   kinh   doanh  chøng kho¸n 1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®∙   ®îc   cÊp   giÊy   phÐp   kinh  doanh  chøng   kho¸n  muèn   thay   ®æi   hoÆc   bæ   sung   lo¹i  h×nh   kinh doanh chøng kho¸n ph¶i lµm thñ  tôc söa  ®æi, bæ sung  giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n. 2.   Hå   s¬   xin   thay   ®æi   hoÆc   bæ   sung   lo¹i   h×nh   kinh  doanh chøng kho¸n bao gåm: a. §¬n xin thay ®æi hoÆc bæ sung lo¹i h×nh kinh doanh   chøng kho¸n (theo Phô lôc sè 4 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng vµ  QuyÕt  ®Þnh  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi víi c«ng ty cæ phÇn hoÆc QuyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét   thµnh  viªn   hoÆc   QuyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   thµnh  viªn   ®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n hai thµnh  viªn  trë  lªn vÒ  viÖc t¨ng thªm hoÆc rót bít lo¹i h×nh kinh doanh  chøng kho¸n; c. Ph¬ng ¸n kinh doanh dù kiÕn khi t¨ng thªm hoÆc rót   bít lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n.  3. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  30 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc chÊp  thuËn thay ®æi, bæ sung lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n.   Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, UBCKNN ph¶i gi¶i thÝch râ  lý  do b»ng v¨n b¶n. 4.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®îc   chÊp   thuËn   thay   ®æi,   bæ  sung lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n ph¶i hoµn tÊt c¸c  thñ  tôc phong to¶ vèn bæ sung (nÕu cã) vµ   ®¨ng ký  kinh  doanh l¹i theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3 vµ  4 §iÒu 6 cña  Quy chÕ  nµy. Trêng hîp dïng lîi nhuËn sau thuÕ  cha ph©n  phèi  ®Ó  t¨ng vèn vµ  bæ sung lo¹i h×nh  kinh  doanh chøng  kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n  ®îc sö  dông b¸o c¸o tµi chÝnh  n¨m hoÆc quý  gÇn nhÊt cã  kiÓm to¸n  ®Ó  chøng minh sè  lîi  nhuËn cha ph©n phèi ®ñ ®Ó bæ sung vèn ph¸p ®Þnh. §i Ò u  8.  CÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n  1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®∙   ®îc   cÊp   giÊy   phÐp   kinh  doanh   chøng   kho¸n   muèn   thùc   hiÖn   viÖc   chia,   t¸ch,   hîp  nhÊt,  s¸p  nhËp,   chuyÓn   ®æi   c«ng   ty,   chuyÓn   ®æi   c«ng   ty   tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, gäi chung lµ  tæ chøc  l¹i   c«ng   ty,   ph¶i   lµm   thñ   tôc   cÊp   l¹i   giÊy   phÐp   kinh  doanh chøng kho¸n.  2. GiÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n chØ  ®îc cÊp l¹i  nÕu sau khi chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp vµ  chuyÓn  ®æi  c«ng   ty,   c«ng   ty   ®îc   tæ   chøc   l¹i   vÉn   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu 
 6. 6 kiÖn cÊp giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 66 cña NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP. 3. Hå s¬ xin cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   gåm: a. §¬n xin cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   (theo Phô lôc sè 4 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng vµ  QuyÕt  ®Þnh  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi víi c«ng ty cæ phÇn hoÆc QuyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét   thµnh  viªn   hoÆc   QuyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   thµnh  viªn   ®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n hai thµnh  viªn  trë  lªn vÒ viÖc tæ chøc l¹i c«ng ty; c. §iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc tæ chøc l¹i; d. Ph¬ng ¸n tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng kinh doanh cña c«ng   ty ®îc tæ chøc l¹i. 4. Thñ tôc cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh a. Thêi h¹n cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n  tèi  ®a lµ  30 ngµy kÓ  tõ  ngµy UBCKNN nhËn  ®îc hå  s¬  hîp  lÖ. Trêng hîp tõ  chèi cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh chøng  kho¸n, UBCKNN ph¶i gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n. b.   UBCKNN   chÝnh   thøc   cÊp   l¹i   giÊy   phÐp   kinh   doanh   chøng kho¸n sau khi tæ chøc xin phÐp hoµn thµnh thñ  tôc  ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. §i Ò u   9.  LÖ  phÝ  cÊp míi, cÊp l¹i, söa  ®æi, bæ sung  giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n C«ng ty chøng kho¸n nép lÖ  phÝ  cÊp míi, cÊp l¹i, bæ  sung giÊy phÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   10.   ChuyÓn   nhîng   cæ   phÇn   hoÆc   phÇn   vèn   gãp  cho tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n níc ngoµi 1.   Cæ   phÇn   hoÆc   phÇn   vèn   gãp   trong   c«ng   ty   chøng   kho¸n  ®îc chuyÓn nhîng  cho c¸c tæ chøc kinh doanh chøng  kho¸n   níc   ngoµi   theo   tû   lÖ   do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh. 2. ViÖc b¸n cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp trÞ gi¸ trªn 5%  vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   chøng   kho¸n   cho   tæ   chøc   kinh  doanh chøng kho¸n níc ngoµi ph¶i ®îc UBCKNN chÊp thuËn. 3. Hå  s¬  xin chuyÓn nhîng cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp  cho tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n níc ngoµi: a.   §¬n   xin   chuyÓn   nhîng   cæ   phÇn   hoÆc   phÇn   vèn   gãp  (theo Phô lôc sè 5 kÌm theo Quy chÕ nµy);
 7. 7 b. NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng vµ  QuyÕt  ®Þnh  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi víi c«ng ty cæ phÇn hoÆc QuyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u c«ng ty  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn hoÆc QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh   viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn  trë  lªn vÒ  viÖc chuyÓn  nhîng  cæ phÇn  hoÆc  phÇn vèn gãp  cho tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n níc ngoµi; c. B¶n sao hîp lÖ giÊy phÐp thµnh lËp hoÆc giÊy chøng   nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh  hoÆc v¨n b¶n ph¸p  lý  t¬ng  ®¬ng  cña tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n níc ngoµi; d.   B¶n   sao   hîp   lÖ   ®iÒu   lÖ   cña   tæ   chøc   kinh   doanh  chøng kho¸n níc ngoµi; e.   Tháa   thuËn   nguyªn   t¾c   viÖc   chuyÓn   nhîng   cæ   phÇn  hoÆc phÇn vèn gãp gi÷a bªn ViÖt Nam vµ tæ chøc kinh doanh  chøng kho¸n níc ngoµi. 4. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  15 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc chÊp  thuËn chuyÓn nhîng cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp cho tæ chøc   kinh   doanh   chøng   kho¸n   níc   ngoµi.   Trêng   hîp   kh«ng   chÊp  thuËn, UBCKNN ph¶i gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n. §i Ò u   11.   LËp,   ®ãng   cöa   chi   nh¸nh   c«ng   ty   chøng  kho¸n 1. C«ng ty chøng kho¸n muèn lËp,  ®ãng cöa chi nh¸nh   ph¶i ®îc UBCKNN chÊp thuËn. 2. Hå s¬ xin lËp chi nh¸nh bao gåm: a.   §¬n   xin   lËp   chi   nh¸nh   c«ng   ty   chøng   kho¸n   (theo  Phô lôc sè 6 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. Ph¬ng ¸n ho¹t  ®éng kinh doanh chøng kho¸n cña chi  nh¸nh dù kiÕn thµnh lËp trong 2 n¨m ®Çu; c. B¶n thuyÕt tr×nh c¬  së  vËt chÊt kü  thuËt phôc vô  ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh (theo Phô lôc sè 2 kÌm  theo Quy chÕ  nµy)  kÌm  theo  giÊy tê  chøng minh  quyÒn  sö  dông phÇn diÖn tÝch lµm trô së chi nh¸nh; d.   Hå   s¬   hîp   lÖ   xin   cÊp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh  doanh chøng kho¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña Quy chÕ  nµy   cña   Gi¸m   ®èc,   Phã   gi¸m   ®èc   vµ   c¸c   nh©n   viªn   kinh  doanh t¹i chi nh¸nh nÕu cha ph¶i lµ  ngêi  ®∙ cã  chøng chØ  hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n;  e. Hå  s¬  hîp lÖ  cña 02 nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô  lu ký  chøng kho¸n theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ   ®¨ng ký, lu  ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng kho¸n do Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh. 
 8. 8 3. Hå  s¬  xin  ®ãng cöa chi nh¸nh c«ng ty chøng kho¸n  bao gåm: a. §¬n xin  ®ãng cöa chi nh¸nh (theo Phô  lôc sè  6 kÌm  theo Quy chÕ nµy); b. Tµi liÖu gi¶i tr×nh lý do xin ®ãng chi nh¸nh. 4. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  15 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc chÊp  thuËn lËp,  ®ãng cöa chi nh¸nh c«ng ty chøng kho¸n. Tr êng  hîp   kh«ng   chÊp   thuËn,   UBCKNN   ph¶i   gi¶i   thÝch   râ   lý   do  b»ng v¨n b¶n. §i Ò u   12.   Thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi  nh¸nh 1. C«ng ty chøng kho¸n muèn thay ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô   së chÝnh, chi nh¸nh ph¶i ®îc UBCKNN chÊp thuËn. 2. Hå  s¬  xin thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi  nh¸nh bao gåm: a.  §¬n xin  thay  ®æi   ®Þa  ®iÓm   ®Æt  trô  së  chÝnh,   chi  nh¸nh (theo Phô lôc sè 7 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. B¶n thuyÕt tr×nh c¬  së  vËt chÊt kü  thuËt cña trô  së, chi nh¸nh t¹i  ®Þa  ®iÓm dù  kiÕn chuyÓn tíi (theo Phô  lôc   sè   2   kÌm   theo   Quy   chÕ   nµy)   kÌm   theo   giÊy   tê   chøng  minh quyÒn sö  dông phÇn diÖn tÝch lµm trô  së  chÝnh hoÆc  trô së chi nh¸nh. 3. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  15 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc chÊp  thuËn thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi nh¸nh c«ng  ty chøng kho¸n. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, UBCKNN ph¶i  gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n. §i Ò u  13.  Phßng giao dÞch cña c«ng ty chøng kho¸n 1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ®îc   lËp   phßng   giao   dÞch   t¹i  c¸c tØnh, thµnh phè  n¬i cã  trô  së  chÝnh hoÆc chi nh¸nh.  ViÖc lËp,  ®ãng cöa phßng giao dÞch ph¶i  ®îc UBCKNN chÊp  thuËn.  2.   Phßng   giao   dÞch   ®îc   thùc   hiÖn   viÖc   më   tµi   kho¶n  giao   dÞch  chøng   kho¸n,   nhËn   chøng  kho¸n   lu  ký,  nhËn   vµ  truyÒn lÖnh vÒ trô së chÝnh/chi nh¸nh n¬i phßng giao dÞch   trùc thuéc. 3. Phßng giao dÞch cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i  ®¸p   øng c¸c yªu cÇu sau:
 9. 9 a. Cã  tèi thiÓu 01 nh©n viªn cã  chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n vµ  01 nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp   vô lu ký chøng kho¸n; b. Cã thiÕt bÞ c«ng bè th«ng tin ; c. Cã   ®ñ  c¬  së  vËt chÊt  ®¶m b¶o cho ho¹t  ®éng giao  dÞch vµ lu ký chøng kho¸n.  4. Hå s¬ xin lËp phßng giao dÞch: a. §¬n xin lËp phßng giao dÞch chøng kho¸n (theo Phô  lôc sè 6 kÌm theo Quy chÕ nµy); b.  B¶n thuyÕt  minh  c¬  së   vËt chÊt  kü  thuËt  phôc  vô  kinh   doanh   cña   phßng   giao   dÞch   (theo   Phô   lôc   sè   2   kÌm  theo Quy chÕ  nµy)  kÌm  theo  giÊy tê  chøng minh  quyÒn  sö  dông phÇn diÖn tÝch lµm trô së phßng giao dÞch; c. Danh s¸ch nh©n viªn kinh doanh vµ nh©n viªn nghiÖp   vô lu ký lµm viÖc  t¹i phßng giao dÞch; d. Hå  s¬  hîp lÖ  cña nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô  lu  ký  chøng kho¸n theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ   ®¨ng ký, lu ký,  bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh  nÕu nh©n viªn nµy cha  ®¨ng ký  thùc hiÖn nghiÖp vô  lu ký  víi UBCKNN. 5. Hå s¬ xin ®ãng cöa phßng giao dÞch: a. §¬n xin ®ãng cöa phßng giao dÞch chøng kho¸n (theo   Phô lôc sè 6 kÌm theo Quy chÕ nµy); b.   Tµi   liÖu   gi¶i   tr×nh   lý   do   xin   ®ãng   phßng   giao   dÞch. 6. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  viÖc chÊp thuËn lËp, ®ãng cöa phßng giao dÞch cña c«ng ty   chøng kho¸n. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, UBCKNN ph¶i gi¶i  thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n.   §i Ò u  14.  §¹i lý nhËn lÖnh 1. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty chøng kho¸n ®îc  lËp c¸c  ®¹i lý  nhËn lÖnh t¹i n¬i c«ng ty kh«ng cã  trô  së   chÝnh hoÆc cha cã chi nh¸nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn   toµn vÒ ho¹t ®éng cña ®¹i lý nhËn lÖnh. 2.  §¹i lý  nhËn  lÖnh   ®îc  tiÕn hµnh  nhËn,  s¬  kiÓm  vµ  chuyÓn lÖnh vÒ trô së chÝnh/chi nh¸nh c«ng ty chøng kho¸n  theo hîp  ®ång víi c«ng ty chøng kho¸n. §¹i lý  nhËn lÖnh  kh«ng   ®îc më  tµi  kho¶n  giao dÞch,  lu ký  chøng kho¸n,  t  vÊn ®Çu t chøng kho¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. 3. §¹i lý  nhËn lÖnh cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i  ®¸p  øng c¸c yªu cÇu sau:
 10. 10 a. §¹i lý  nhËn lÖnh cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i lµ  ph¸p nh©n; b.   Cã   thiÕt   bÞ   c«ng   bè   th«ng   tin   vÒ   giao   dÞch   cho  kh¸ch hµng; c. Nh©n viªn nhËn lÖnh vµ  nh©n viªn s¬  kiÓm lÖnh cña  ®¹i lý  ph¶i cã  c¸c chøng chØ chuyªn  m«n vÒ  chøng kho¸n  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1.a vµ 1.c §iÒu 31 cña Quy chÕ nµy. 4.   Tèi   ®a   lµ   5   ngµy   lµm   viÖc   tríc   khi   ®¹i   lý   nhËn  lÖnh   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   göi   th«ng b¸o (theo Phô  lôc sè  8 kÌm theo Quy chÕ  nµy)  ®Þa  ®iÓm lËp, danh s¸ch nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn s¬ kiÓm lÖnh  kÌm theo lý  lÞch,  danh  s¸ch c¸c nh©n viªn  nhËn  lÖnh vµ  hîp ®ång lËp ®¹i lý nhËn lÖnh tíi UBCKNN.  5. Trong vßng 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ®ãng cöa ®¹i  lý   nhËn   lÖnh,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   göi   th«ng   b¸o   (theo   Phô   lôc   sè   8   kÌm   theo   Quy   chÕ   nµy)   kÌm   theo   b¶n  thanh lý hîp ®ång lËp ®¹i lý nhËn lÖnh tíi UBCKNN.  §i Ò u  15.  Ngõng ho¹t ®éng kinh doanh 1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   muèn   ngõng   mét   hoÆc   mét   sè  ho¹t   ®éng  kinh   doanh   ®îc   cÊp   phÐp   ph¶i   ®îc   UBCKNN  chÊp  thuËn. 2. Hå s¬, thñ tôc xin chÊp thuËn ngõng ho¹t ®éng kinh   doanh chøng kho¸n: a. §¬n xin ngõng ho¹t  ®éng kinh doanh (theo Phô  lôc   sè 9 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. Tµi liÖu gi¶i tr×nh lý do xin ngõng ho¹t ®éng kinh   doanh; c.   Ph¬ng   ¸n   xö   lý   c¸c   quyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   liªn  quan. 3. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  15 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  viÖc   chÊp   thuËn   xin   ngõng   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   chøng  kho¸n. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, UBCKNN ph¶i gi¶i thÝch  râ lý do b»ng v¨n b¶n. §i Ò u  16.  §×nh chØ, thu håi giÊy phÐp kinh doanh C«ng ty chøng kho¸n cã thÓ bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng, thu   håi giÊy phÐp  kinh  doanh theo  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 71 cña  NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP.
 11. 11 CH¦¥NG III Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG KINH DOANH CHøNG KHO¸N §i Ò u  17.  Tæ chøc cña c«ng ty chøng kho¸n 1. C«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã  c¬  cÊu phßng ban víi  ®ñ  sè  nh©n  viªn kinh doanh  cã  chøng  chØ hµnh nghÒ  kinh  doanh  chøng   kho¸n   ®¶m  b¶o  thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng  kinh   doanh chøng kho¸n ®îc cÊp phÐp. 2.  C¬  cÊu tæ  chøc cña  c«ng  ty chøng  kho¸n  ph¶i  ®¶m  b¶o t¸ch biÖt  gi÷a  ho¹t  ®éng kinh  doanh  cña chñ  së  h÷u  c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t  ®éng kinh doanh cña c«ng ty  chøng  kho¸n,   ®¶m   b¶o   t¸ch  biÖt   gi÷a   ho¹t   ®éng  m«i  giíi   cho kh¸ch hµng vµ  ho¹t  ®éng tù  doanh cña chÝnh c«ng ty,  t¸ch biÖt gi÷a ho¹t  ®éng tù  doanh cña chÝnh c«ng ty víi  ho¹t ®éng qu¶n lý danh môc ®Çu t.    3. C«ng ty chøng kho¸n ph¶i ban hµnh quy tr×nh kiÓm   so¸t néi bé  vµ  cã  tèi thiÓu mét c¸n bé  chuyªn tr¸ch lµm  c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé. C¸n bé  chuyªn tr¸ch kiÓm so¸t  néi bé ph¶i cã ®ñ c¸c chøng chØ chuyªn m«n vÒ chøng kho¸n  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 cña Quy chÕ nµy.   §i Ò u  18.  Nguyªn t¾c ho¹t ®éng kinh doanh  Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng kinh doanh, c«ng ty chøng   kho¸n cã  quyÒn vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 70 cña  NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP vµ  ph¶i tu©n thñ  c¸c nguyªn  t¾c ho¹t ®éng sau: 1.   Tu©n   thñ   ph¸p   luËt   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng  chøng kho¸n. 2.   X©y   dùng   c¸c   quy   tr×nh   nghiÖp   vô   cho   tõng   lo¹i  h×nh kinh doanh chøng kho¸n ®îc cÊp phÐp. 3. Cung cÊp th«ng tin  ®Çy  ®ñ, trung thùc vµ  kÞp thêi  cho kh¸ch hµng. 4.   ¦u   tiªn   thùc   hiÖn   lÖnh   cña   kh¸ch   hµng   tr íc   lÖnh  cña c«ng ty chøng kho¸n. 5. B¶o mËt th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng trõ tr ­ êng hîp ph¶i cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu cña c¸c c¬  quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. §¶m b¶o cã   ®ñ  nguån lùc tµi chÝnh  ®¸p øng yªu cÇu  kinh   doanh   vµ   bï   ®¾p   c¸c   rñi   ro   trong   ho¹t   ®éng   kinh  doanh. 7.   Kh«ng   ®îc   ®a   hay   nhËn   bÊt   cø   kho¶n   thï   lao   nµo  tr¸i víi nghÜa vô cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh.
 12. 12 8. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi kh¸ch hµng theo ph¸p   luËt hay theo hîp ®ång ®∙ cam kÕt. 9. Kh«ng  ®îc sö  dông tiÒn cña kh¸ch hµng  ®Ó  mua b¸n  tµi s¶n, chøng kho¸n cho chÝnh m×nh hay cho bªn thø ba. 10. Kh«ng  ®îc  ®Çu t  vµo c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ/hoÆc  vµo   c«ng   ty   chøng  kho¸n   kh¸c.  Thµnh   viªn   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ/thµnh   viªn   Héi   ®ång   thµnh   viªn/Chñ   tÞch   C«ng   ty,   thµnh   viªn   Ban   Gi¸m   ®èc,   thµnh   viªn   Ban   KiÓm   so¸t   cña  c«ng ty chøng kho¸n còng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh nµy. 11. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn   lu ký  theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ   ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ thanh to¸n chøng kho¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. 12. Tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  c¸c hµnh vi bÞ  cÊm t¹i  §iÒu   103,   104,   105,   106,   107   vµ   108   Ch¬ng   XI   cña   NghÞ  ®Þnh sè 144/2003/N§­CP. 13. §îc quyÒn thu phÝ  khi cung cÊp dÞch vô  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 19, 21, 22, 23 vµ  24 cña Quy chÕ  nµy cho kh¸ch  hµng theo quy ®Þnh ph¸p luËt. §i Ò u  19.  Ho¹t ®éng m«i giíi 1. Khi thùc hiÖn giao dÞch mua, b¸n chøng kho¸n cho   kh¸ch   hµng   (ngêi   ®Çu   t  trong   níc   vµ   ngêi   ®Çu   t  níc  ngoµi), c«ng ty chøng kho¸n ph¶i më  tµi kho¶n giao dÞch  chøng  kho¸n  cho tõng kh¸ch  hµng trªn c¬  së  hîp  ®ång ký  kÕt gi÷a kh¸ch hµng vµ c«ng ty. Ngoµi c¸c néi dung do hai  bªn tho¶ thuËn  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  hîp  ®ång ph¶i bao gåm c¸c néi dung c¬  b¶n theo Phô  lôc sè  10   kÌm theo Quy chÕ nµy.  2. Trêng hîp nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty chøng  kho¸n  më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   chøng   kho¸n,  c«ng   ty  ph¶i   th«ng b¸o m∙ sè  tµi kho¶n cña nh÷ng ngêi nµy cho UBCKNN,  Trung   t©m   Giao   dÞch   Chøng   kho¸n   (TTGDCK)   hoÆc   Së   Giao  dÞch chøng kho¸n (SGDCK) trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ  ngµy më tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n.  3. C«ng ty chøng kho¸n ph¶i qu¶n lý t¸ch biÖt tiÒn vµ   chøng kho¸n cña tõng kh¸ch hµng; qu¶n lý  t¸ch biÖt tiÒn  vµ chøng kho¸n cña kh¸ch hµng víi tiÒn vµ chøng kho¸n cña   chÝnh c«ng ty. 4.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   më   tµi   kho¶n   tiÒn   göi  chuyªn dïng kh«ng kú  h¹n b»ng  ®ång ViÖt Nam vµ  ngo¹i tÖ  t¹i mét ng©n hµng th¬ng m¹i  ®îc phÐp ho¹t  ®éng ngo¹i hèi  ®Ó   lu   gi÷   toµn   bé   tiÒn   göi   giao   dÞch   chøng   kho¸n   cña  kh¸ch   hµng.   C«ng   ty   chØ   ®îc   sö   dông   tµi   kho¶n   nµy   ®Ó  thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n cña kh¸ch hµng t¹i  c«ng ty hoÆc tr¶ l¹i tiÒn cho ®óng kh¸ch hµng ®øng tªn më 
 13. 13 tµi   kho¶n   nÕu   cã   yªu   cÇu.   ViÖc   chuyÓn   ®æi   tõ   ngo¹i   tÖ  sang   ®ång   ViÖt   Nam   ®Ó   thùc   hiÖn   giao   dÞch   chøng   kho¸n  thùc   hiÖn   theo   tho¶   thuËn   trong   hîp   ®ång   më   tµi   kho¶n  gi÷a c«ng  ty chøng  kho¸n vµ  kh¸ch  hµng  phï  hîp víi quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. 5.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   kh«ng   ®îc   nhËn   ñy   quyÒn   cña  kh¸ch hµng thùc hiÖn chuyÓn tiÒn gi÷a tµi kho¶n cña c¸c  kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty chøng kho¸n.  6. C«ng ty chøng kho¸n ph¶i  ®¶m b¶o cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c th«ng tin vÒ  tµi kho¶n cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng  cã yªu cÇu.  7.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   chØ   ®îc   nhËn   lÖnh   cña   kh¸ch  hµng cã ®ñ tiÒn vµ chøng kho¸n ký quü theo tû lÖ quy ®Þnh   cña ph¸p luËt vµ  ph¶i cã  c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt  ®¶m b¶o  kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng khi lÖnh giao dÞch ® îc  thùc hiÖn. 8.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   cã   thÓ   nhËn   lÖnh   cña   kh¸ch   hµng t¹i trô së chÝnh, chi nh¸nh, phßng giao dÞch, ®¹i lý   nhËn   lÖnh   nhng   mäi   lÖnh   giao   dÞch   cña   kh¸ch   hµng   ph¶i  th«ng qua trô së chÝnh hoÆc chi nh¸nh tr íc khi ®îc truyÒn  vµo TTGDCK hoÆc SGDCK. 9. C«ng ty chøng kho¸n vµ nh©n viªn cña c«ng ty kh«ng   ®îc nhËn  ñy quyÒn cña kh¸ch hµng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh lùa chän  chñng lo¹i, sè  lîng, gi¸ c¶ chøng kho¸n vµ  thùc hiÖn c¸c  giao dÞch mua, b¸n chøng kho¸n trªn tµi kho¶n giao dÞch  chøng kho¸n cña kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty. 10.   Trong   trêng   hîp   kh¸ch   hµng   më   tµi   kho¶n   lu   ký  chøng kho¸n t¹i tæ chøc lu ký lµ ng©n hµng th¬ng m¹i hoÆc  chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i  híng dÉn c¸c thñ  tôc giao dÞch mua vµ  b¸n cho kh¸ch hµng  vµ ph¶i ký hîp ®ång b»ng v¨n b¶n víi tæ chøc lu ký.  §i Ò u  20.  Ho¹t ®éng tù  doanh 1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   ®¶m   b¶o   cã   ®ñ   tiÒn   vµ  chøng  kho¸n   ®Ó   thanh   to¸n  c¸c  lÖnh   giao   dÞch   cña   chÝnh   m×nh. 2. Khi tiÕn hµnh tù  doanh chøng kho¸n, c«ng ty chøng  kho¸n kh«ng ®îc: a. §Çu t vµo cæ phiÕu cña c«ng ty cã  së  h÷u trªn 50%   vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chøng kho¸n; b. §Çu t  trªn 20% tæng sè  cæ phiÕu  ®ang lu hµnh cña  mét tæ chøc niªm yÕt. c. §Çu t  trªn 15% tæng sè  cæ phiÕu  ®ang lu hµnh cña  mét tæ chøc kh«ng niªm yÕt.
 14. 14 d. §Çu t  hoÆc gãp vèn trªn 15% tæng sè  vèn gãp cña  mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. 3. Trêng hîp c«ng ty chøng kho¸n vît qu¸ c¸c h¹n møc  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th×  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh   ph¸p luËt hiÖn hµnh.    §i Ò u  21.  Ho¹t ®éng b¶o l∙nh ph¸t hµnh Khi thùc hiÖn b¶o l∙nh ph¸t hµnh chøng kho¸n, c«ng ty   chøng kho¸n ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o l∙nh ph¸t  hµnh t¹i §iÒu 11 vµ §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­ CP vµ  v¨n b¶n híng dÉn vÒ  ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu  ra c«ng chóng do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. §i Ò u   22.   Ho¹t  ®éng t vÊn tµi chÝnh vµ   ®Çu t chøng  kho¸n 1. C«ng ty chøng kho¸n cã  giÊy phÐp thùc hiÖn nghiÖp  vô t vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n ®îc phÐp cung cÊp  c¸c dÞch vô  theo yªu cÇu cña kh¸ch  hµng trong  c¸c  lÜnh  vùc sau: a.   T  vÊn   ®Çu   t    chøng   kho¸n   trùc   tiÕp     cho   kh¸ch  hµng; b. T vÊn t¸i c¬  cÊu tµi chÝnh; t vÊn chia, t¸ch, hîp  nhÊt, s¸p nhËp doanh nghiÖp; c.   T  vÊn   cho   doanh   nghiÖp   trong   viÖc   ph¸t   hµnh   vµ  niªm yÕt chøng kho¸n. 2.  Khi tiÕn  hµnh  t  vÊn  ®Çu t  chøng  kho¸n  trùc  tiÕp  cho kh¸ch hµng, c«ng ty chøng kho¸n vµ c¸c nh©n viªn kinh   doanh cña c«ng ty ph¶i : a. Tu©n thñ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp; b.   B¶o   ®¶m   tÝnh   ®éc   lËp,   trung   thùc,   kh¸ch   quan   vµ  khoa häc cña ho¹t ®éng t vÊn; c. Kh«ng  ®îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t  ®éng cã  thÓ  lµm cho  kh¸ch hµng vµ  c«ng chóng hiÓu lÇm vÒ  gi¸ c¶, gi¸ trÞ  vµ  b¶n chÊt cña bÊt kú lo¹i chøng kho¸n nµo; d.   Kh«ng   ®îc   cã   hµnh   vi   cung   cÊp   th«ng   tin   sai   sù  thËt   ®Ó   dô   dç   hay   mêi   gäi   kh¸ch   hµng   mua   b¸n   mét   lo¹i  chøng kho¸n nµo ®ã; e.   B¶o   mËt   c¸c   th«ng   tin   nhËn   ®îc   tõ   ngêi   sö   dông  dÞch vô  t vÊn trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô  t  vÊn trõ  trêng   hîp   ®îc   kh¸ch   hµng   ®ång   ý   hoÆc   ph¸p   luËt   cã   quy  ®Þnh kh¸c;
 15. 15 f. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng t vÊn  vµ båi thêng thiÖt h¹i cho ngêi sö dông dÞch vô t vÊn khi  vi ph¹m c¸c cam kÕt trong hîp ®ång t vÊn. 3. Khi thùc hiÖn t  vÊn doanh nghiÖp trong viÖc niªm  yÕt   chøng  kho¸n,   c«ng  ty   chøng   kho¸n   ph¶i  tu©n   thñ   c¸c   nguyªn t¾c sau: a. Ph¶i ký  hîp  ®ång víi tæ chøc  ®îc t  vÊn. Hîp  ®ång  ph¶i quy ®Þnh râ quyÒn, nghÜa vô cña bªn t vÊn vµ bªn ®îc  t  vÊn trong viÖc chuÈn bÞ  hå  s¬  xin niªm yÕt vµ  c¸c vÊn  kh¸c cã liªn quan. b. Cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn tæ chøc xin niªm yÕt nhËn   biÕt ®îc quyÒn, nghÜa vô khi niªm yÕt chøng kho¸n; c. Liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung trong hå  s¬  xin niªm yÕt chøng kho¸n. §i Ò u  23.   Ho¹t ®éng qu¶n lý danh môc ®Çu t 1. C«ng ty chøng kho¸n cã giÊy phÐp ho¹t ®éng qu¶n lý   danh môc  ®Çu t  ®îc nhËn uû  th¸c qu¶n lý  danh môc  ®Çu t  cho tõng tæ chøc hoÆc tõng c¸ nh©n  ®Çu t  trªn c¬  së  hîp  ®ång.  Ngoµi  c¸c néi dung do hai bªn tho¶ thuËn  phï  hîp  víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, hîp ®ång qu¶n lý danh môc ®Çu  t  gi÷a   c«ng   ty   chøng   kho¸n   vµ   kh¸ch   hµng   ph¶i   bao   gåm  nh÷ng néi dung c¬ b¶n theo Phô lôc sè 11 kÌm theo Quy chÕ   nµy.  2.   Khi   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   danh   môc   ®Çu   t,   c«ng   ty  chøng kho¸n ph¶i më  tµi kho¶n tiÒn göi  ®øng tªn c«ng ty  chøng  kho¸n   t¹i   mét   ng©n   hµng  th¬ng  m¹i  cho  tõng   kh¸ch  hµng uû th¸c vµ chØ ®îc sö dông tiÒn trong tµi kho¶n theo  ®óng nh÷ng quy  ®Þnh trong hîp  ®ång qu¶n lý  danh môc  ®Çu  t hoÆc theo chØ thÞ b»ng v¨n b¶n cña kh¸ch hµng. 3. C«ng ty chøng kho¸n ph¶i th«ng b¸o ngay cho kh¸ch  hµng uû  th¸c trong  trêng  hîp  cã  biÕn   ®éng  bÊt thêng vÒ  gi¸ c¶ chøng kho¸n trong danh môc ®Çu t cña kh¸ch hµng vµ  lËp c¸c b¸o c¸o  ®Þnh kú  liªn quan tíi viÖc  ®Çu t  göi cho  tõng kh¸ch hµng. §i Ò u  24.   C¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c  1. C«ng ty chøng kho¸n ®îc lµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng  kho¸n niªm yÕt hoÆc kh«ng niªm yÕt cho c¸c tæ chøc ph¸t  hµnh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngoµi c¸c lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n ®îc cÊp  phÐp,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ®îc   thùc   hiÖn   t  vÊn   cæ   phÇn  ho¸, x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  cung cÊp c¸c dÞch  vô tµi chÝnh kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 16. 16 § i Ò u  25.   Vèn kh¶ dông 1.   Trong   qu¸   tr×nh   ho¹t   ®éng,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i duy tr×  tû  lÖ  vèn kh¶ dông tèi thiÓu 5% trªn tæng  vèn nî ®iÒu chØnh. C¸ch tÝnh vèn kh¶ dông theo Phô lôc sè  12 kÌm theo Quy chÕ nµy. 2. Trong thêi h¹n tèi  ®a 48 giê  kÓ  tõ  khi ph¸t hiÖn  møc vèn kh¶ dông xuèng thÊp h¬n møc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu   nµy,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   b¸o   c¸o   víi   UBCKNN  b»ng v¨n b¶n vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó tu©n  thñ  møc vèn kh¶ dông tèi thiÓu trong thêi h¹n tèi  ®a 6  ngµy giao dÞch. 3. C«ng ty chøng kho¸n kh«ng kh¾c phôc ®îc tÝnh tr¹ng  thiÕu hôt vèn kh¶ dông bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh ph¸p luËt  hiÖn hµnh. CH¦¥NG IV CHÕ §é B¸O C¸O, C¤NG Bè TH¤NG TIN §i Ò u  26.  ChÕ ®é b¸o c¸o 1. B¸o c¸o ®Þnh kú: a. B¸o c¸o ®Þnh kú bao gåm:  i. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng th¸ng (theo Phô lôc sè   13 kÌm theo Quy chÕ nµy); ii. B¸o c¸o vèn kh¶ dông; iii. B¸o c¸o tµi chÝnh quý; iv. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m  cã kiÓm to¸n. b. Thêi h¹n nép b¸o c¸o ®Þnh kú: i.   Trong   vßng   5   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc  th¸ng,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   göi   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   ho¹t  ®éng th¸ng vµ b¸o c¸o vèn kh¶ dông tíi UBCKNN; ii. Trong vßng 20 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc quý, c«ng  ty chøng kho¸n göi b¸o c¸o tµi chÝnh quý tíi UBCKNN; iii. Trong vßng 90 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc n¨m tµi  chÝnh, c«ng ty chøng kho¸n göi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cã  kiÓm to¸n tíi UBCKNN; 2. B¸o c¸o bÊt thêng: a. C«ng ty chøng kho¸n b¸o c¸o UBCKNN, TTGDCK khi x¶y  ra c¸c sù kiÖn sau: i.   BÞ   mÊt   c¾p   hoÆc   thÊt   l¹c   hå   s¬,   tµi   liÖu   kinh  doanh;
 17. 17 ii. Ho¹t  ®éng kinh doanh cña c«ng ty bÞ  tª liÖt mét  phÇn hay toµn bé; iii. Thµnh viªn Ban Gi¸m  ®èc c«ng ty bÞ  c¬  quan ph¸p  luËt b¾t gi÷, bÞ mÊt tÝch, bÞ chÕt hoÆc mÊt n¨ng lùc hµnh  vi; iv.   Sö   dông   qu¸   50%   vèn   ®iÒu   lÖ   ®Ó   mua   s¾m   trang  thiÕt bÞ  vµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n  ®îc cÊp phÐp ho¹t ®éng tù doanh; sö dông qu¸ 75% vèn ®iÒu  lÖ   ®Ó  mua s¾m trang thiÕt bÞ  vµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  ®èi víi  c«ng ty chøng kho¸n kh«ng xin phÐp ho¹t ®éng tù doanh. b. Thêi h¹n b¸o c¸o bÊt thêng: i. Trong vßng 24 giê  kÓ  tõ  thêi  ®iÓm x¶y ra sù  kiÖn  nªu ë ®iÓm a.ii kho¶n 2 §iÒu nµy; ii. Trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy x¶y ra sù  kiÖn nªu ë ®iÓm a.i, a.iii vµ a.iv kho¶n 2 §iÒu nµy. c.  §èi   víi   sù   kiÖn   nªu   t¹i   ®iÓm   a.iv   kho¶n   2   §iÒu  nµy,   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   ¸p   dông   tÊt   c¶   c¸c   biÖn  ph¸p   cÇn   thiÕt   (t¨ng   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   b¸n   tµi   s¶n)   ®Ó  tu©n thñ h¹n møc trong thêi h¹n tèi ®a 3 th¸ng kÓ tõ ngµy   vît h¹n møc. 3. Trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt, nh»m b¶o vÖ  lîi  Ých cña ngêi  ®Çu t, UBCKNN cã  thÓ  yªu cÇu c«ng ty chøng  kho¸n b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n c¸c th«ng tin vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña c«ng ty. §i Ò u  27.  C¸c thay ®æi ph¶i b¸o c¸o 1. Khi thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ/Héi ®ång   thµnh  viªn   (Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ,   thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ  hoÆc   Chñ   tich   Héi   ®ång   thµnh   viªn,   thµnh   viªn Héi  ®ång thµnh viªn), Chñ  tÞch c«ng ty, thµnh viªn  Ban Gi¸m  ®èc, c«ng ty chøng kho¸n göi th«ng b¸o b»ng v¨n  b¶n (theo Phô  lôc sè  14 kÌm theo Quy chÕ  nµy) tíi UBCKNN  kÌm theo s¬ yÕu lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trªn. §èi víi tr ­ êng hîp thay  ®æi Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), c«ng ty chøng  kho¸n göi kÌm c¸c giÊy tê  chøng minh ngêi dù  kiÕn  ®îc bæ  nhiÖm  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña Quy  chÕ   nµy.   UBCKNN   cã   quyÒn   khuyÕn   nghÞ   vÒ   viÖc   bæ   nhiÖm  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) nÕu ngêi  ®îc bæ nhiÖm kh«ng  ®¸p  øng  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2. Khi t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ c«ng ty chøng kho¸n göi   th«ng b¸o (theo Phô  lôc sè  15 kÌm theo Quy chÕ  nµy) tíi  UBCKNN  kÌm theo b¶n sao hîp lÖ  giÊy chøng  nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh cã  x¸c  ®Þnh ngµy  ®¨ng ký  thay  ®æi vèn  ®iÒu lÖ  cña c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh trong thêi h¹n tèi  ®a 10  ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký  kinh doanh söa ®æi.
 18. 18 3. Khi thay  ®æi tªn c«ng ty, c«ng ty chøng kho¸n göi  th«ng b¸o (theo Phô  lôc sè  16 kÌm theo Quy chÕ  nµy) tíi  UBCKNN  kÌm theo b¶n sao hîp lÖ  giÊy chøng  nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh cã  x¸c  ®Þnh ngµy  ®¨ng ký  thay  ®æi tªn c«ng ty  cña c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh trong thêi h¹n tèi  ®a 10  ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký  kinh doanh söa ®æi. 4. Khi söa  ®æi, bæ sung §iÒu lÖ, c«ng ty chøng kho¸n  göi th«ng b¸o (theo Phô  lôc sè  17 kÌm theo Quy chÕ  nµy)  tíi   UBCKNN   kÌm   theo   b¶n   §iÒu   lÖ   söa   ®æi   ®∙   ®îc   c¸c   c¬  quan cã thÈm quyÒn liªn quan phª duyÖt trong thêi h¹n tèi   ®a 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy b¶n §iÒu lÖ ®∙ phª duyÖt.  §i Ò u  28.  ChÕ ®é c«ng bè th«ng tin C«ng   ty   chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   c«ng   bè   th«ng  tin theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 56 cña NghÞ ®Þnh sè 144/2003/ N§­CP vµ  v¨n b¶n híng dÉn vÒ  viÖc c«ng bè  th«ng tin trªn  thÞ trêng chøng kho¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. CH¦¥NG V HµNH NGHÒ KINH DOANH CHøNG KHO¸N §i Ò u   29.   Nguyªn   t¾c   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng  kho¸n Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m   ®èc),  c¸c  nh©n   viªn   kinh   doanh   cña   c«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n. §i Ò u   30.  §iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n 1. Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n chØ ®îc  cÊp cho c¸ nh©n theo  ®Ò  nghÞ  cña c«ng ty chøng kho¸n n¬i  ngêi hµnh nghÒ ®ã lµm viÖc hoÆc theo ®Ò nghÞ cña ngêi ®¹i  diÖn thµnh viªn s¸ng lËp, ngêi ®¹i diÖn cæ ®«ng s¸ng lËp,  chñ  së  h÷u tæ chøc  xin phÐp kinh doanh  chøng kho¸n   ®èi  víi   trêng   hîp   xin   cÊp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng kho¸n cïng víi viÖc xin cÊp phÐp kinh doanh chøng   kho¸n. 2. C«ng d©n ViÖt Nam ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kinh  doanh chøng kho¸n khi ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã   ®ñ  n¨ng lùc ph¸p luËt vµ  n¨ng lùc hµnh vi d©n  sù;
 19. 19 b. Kh«ng thuéc trêng hîp ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù hoÆc ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc bÞ toµ  ¸n tíc quyÒn hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c. Tèt nghiÖp ®¹i häc; d. Cã   ®ñ  c¸c chøng chØ chuyªn m«n vÒ  chøng kho¸n do  UBCKNN cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña Quy chÕ nµy; 3.   C«ng   d©n   níc   ngoµi   ®îc   cÊp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2.a, 2.b §iÒu  nµy; b. Cã  chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n do  c¬  quan cã  thÈm quyÒn níc ngoµi cÊp vµ  chøng chØ luËt ¸p  dông   trong   ngµnh   chøng   kho¸n   theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   31   cña Quy chÕ  nµy. Trêng hîp kh«ng cã  chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n do c¬ quan cã thÈm quyÒn n íc ngoµi  cÊp, ph¶i cã   ®ñ  c¸c chøng chØ chuyªn m«n vÒ  chøng kho¸n  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña Quy chÕ nµy; c. Cã  giÊy phÐp lao  ®éng t¹i ViÖt Nam do Bé  Lao  ®éng  Th¬ng binh vµ X∙ héi cÊp. §i Ò u  31.  Chøng chØ chuyªn m«n vÒ chøng kho¸n  1. Chøng chØ chuyªn m«n vÒ  chøng kho¸n do UBCKNN cÊp  bao gåm: a. Chøng chØ c¬ b¶n vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr êng chøng  kho¸n; b. Chøng chØ ph©n tÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n; c. Chøng chØ luËt ¸p dông trong ngµnh chøng kho¸n. 2.   Thêi   h¹n   cña   c¸c   chøng   chØ   chuyªn   m«n   vÒ   chøng   kho¸n   lµ   02   n¨m   ®èi   víi   chøng   chØ   luËt   ¸p   dông   trong  ngµnh chøng kho¸n vµ 03 n¨m ®èi víi c¸c chøng chØ kh¸c kÓ  tõ   ngµy   ®îc   cÊp   chøng   chØ   chuyªn   m«n   ®Õn   ngµy   xin   cÊp  chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n. §i Ò u   32.   Hå   s¬,   thñ   tôc   cÊp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n 1. Hå s¬ xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng   kho¸n ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam bao gåm: a. §¬n xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng   kho¸n (theo Phô lôc sè 18 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña c¬ quan chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng hoÆc cña c«ng ty chøng kho¸n n¬i ngêi xin cÊp  chøng chØ lµm viÖc vµ 2 ¶nh cì 3x4;
 20. 20 c. B¶n sao hîp lÖ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc; d. B¶n sao hîp lÖ  c¸c chøng chØ chuyªn m«n vÒ  chøng  kho¸n; e. PhiÕu lý lÞch t ph¸p do Së T ph¸p n¬i ngêi xin cÊp  chøng chØ c tró cÊp trong thêi gian tèi ®a lµ 03 th¸ng kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   PhiÕu   lý   lÞch   t  ph¸p   ®Õn   ngµy   xin   cÊp  chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n; f. B¶n sao hîp lÖ  hîp  ®ång lao  ®éng hoÆc quyÕt  ®Þnh  tuyÓn dông hoÆc bæ nhiÖm ngêi xin cÊp chøng chØ vµo lµm  viÖc t¹i c«ng ty chøng kho¸n. 2. Hå s¬ xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng   kho¸n cho ngêi níc ngoµi bao gåm: a. §¬n xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng   kho¸n (theo Phô lôc sè 18 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. B¶n sao hîp lÖ hé chiÕu; c.   B¶n   sao   hîp   lÖ   giÊy   phÐp   lao   ®éng   cho   ngêi   níc  ngoµi do Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙ héi ViÖt Nam cÊp; d.   B¶n   sao   hîp   lÖ   giÊy   phÐp   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng kho¸n do c¬  quan cã  thÈm quyÒn níc ngoµi cÊp (nÕu  cã)   vµ   chøng   chØ   luËt   ¸p   dông   trong   ngµnh   chøng   kho¸n  hoÆc   b¶n   sao   hîp   lÖ   c¸c   chøng   chØ   chuyªn   m«n   vÒ   chøng  kho¸n.  3. Trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  30 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  hîp lÖ, UBCKNN th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc cÊp  chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng   kho¸n.   Trêng   hîp  kh«ng  chÊp   thuËn,  UBCKNN   ph¶i  gi¶i   thÝch   râ   lý   do  b»ng   v¨n b¶n. §i Ò u   33.   Gia   h¹n   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng kho¸n 1. Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n cã thêi   h¹n ba n¨m kÓ tõ ngµy cÊp. Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh  ®îc gia h¹n theo ®Ò nghÞ cña c«ng ty chøng kho¸n n¬i ngêi  hµnh nghÒ  lµm viÖc. Mçi lÇn gia h¹n tèi  ®a kh«ng qu¸ ba  n¨m. 2. Tríc khi hÕt h¹n mét th¸ng, nÕu cã nhu cÇu gia h¹n  chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n, c«ng ty chøng  kho¸n  n¬i  ngêi   hµnh  nghÒ   kinh   doanh   ®ang   lµm   viÖc   ph¶i   lµm  ®¬n xin gia h¹n (theo Phô  lôc sè  19 kÌm theo Quy chÕ   nµy).  3. Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n chØ ®îc  gia h¹n khi ngêi hµnh nghÒ   ®¹t yªu cÇu trong kú  thi s¸t  h¹ch do UBCKNN tæ chøc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2