intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 55/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

53
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng ChÝnh phñ sè 55/2004/Q§­TTG  ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2004 phª duyÖt doanh nghiÖp  nhµ níc h¹ng ®Æc biÖt Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng   míi   trong   c¸c   doanh nghiÖp; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/TTg ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1996   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  doanh nghiÖp nhµ  n íc h¹ng  ®Æc   biÖt; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ   x∙ héi, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  XÕp doanh nghiÖp nhµ níc h¹ng ®Æc biÖt ®èi  víi   C«ng   ty   mua,   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån   ®äng   cña   doanh  nghiÖp thuéc Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   2.   Bé  trëng   Bé   Lao   ®éng  ­  Th¬ng  binh   vµ  X∙  héi, Bé trëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc  chuyÓn xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô cña c¸c viªn chøc qu¶n  lý   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   h¹ng   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   C«ng   ty  Mua, B¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  C«ng ty Mua,  b¸n nî  vµ  tµi  s¶n  tån   ®äng  cña doanh nghiÖp  chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2