Quyết định 55/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định 55/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ Australia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 55/2005/Q§­BTC  ngµy 04 th¸ng 08 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu hµng dÖt, may cã xuÊt xø tõ Australia Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   c¸c   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø HiÖp ®Þnh Hîp t¸c Kinh tÕ vµ Th¬ng m¹i song  ph¬ng ký ngµy 14/06/1990 gi÷a ViÖt Nam vµ Australia;  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ;  QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   C¸c   l«   hµng   dÖt,   may   cã   giÊy   chøng   nhËn  xuÊt xø hµng ho¸ cña Australia ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt  thuÕ   nhËp   khÈu   c«ng   bè   cho   n¨m   2005   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  192/2003/Q§­BTC ngµy 25/11/2003 cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh  vÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp  khÈu ®Ó thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp  ®Þnh bu«n b¸n Hµng dÖt, may ký gi÷a ViÖt Nam vµ Céng ®ång  Ch©u   ¢u   (EU)   cho   giai   ®o¹n   2003­2005;   QuyÕt   ®Þnh   sè  13/2005/Q§/BTC ngµy 08/03/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  vÒ viÖc thùc hiÖn cam kÕt t¹i Tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam vµ  Céng ®ång Ch©u ¢u vÒ tiÕp cËn thÞ trêng; HiÖp ®Þnh vÒ th­ ¬ng m¹i Hµng dÖt, may ký gi÷a ViÖt Nam vµ Hoa Kú cho n¨m  2005.  §iÒu   2:   §èi   víi   nh÷ng   mÆt   hµng   cã   møc   thuÕ   suÊt  thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 nªu trªn cao h¬n møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i (MFN) quy ®Þnh trong BiÓu  thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hiÖn   hµnh   th×   møc   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp khÈu ¸p dông cho c¸c mÆt hµng nµy lµ møc thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i (MFN).  
  2. 2 §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p  dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬  quan H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Bé  trëng  c¸c  Bé,  Thñ  trëng  c¬ quan  ngang  Bé, Thñ trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng phèi hîp chØ ®¹o thi hµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. 
Đồng bộ tài khoản