intTypePromotion=1

Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
3
download

Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN sAxc xuAxu0c cQnc HoAxA Hol cHUNcHia vmr NAM wET NAM DQc . Tu do- Hanhphfc lep Sd: 55/2006/QD-NHNN Hd Nc,i,ttgdy,A5 thdng 12 ndm2006 QUY6TDINH vi viOc sungDiim 2 Phu luc so3 Quy dinh vi hQthongmi nganhhng bd dr)ngtrong giaodich thanh torinqua NganhirngNhi nudcban hinh kim theoQuyctdinh sd 02|2A06/QD-NHNN ISlDtlZ}AG ngiy cfia Thdngdoc NgAnhirngNhir nudc rHdNc odc NGAN uANc NHANuoc Cancrl Luit NgAnhhngNhd nudcVi0t Nam nam 1997r,i LuAtsiraddi, bd sungm6t sddiductraLuAtNgnnhing Nhi nudcVi€t Namnam2003; Cancrl Luflt c6cTd chfc tfn dqrng vd ntm 1997 LuAtsiraddi, bd sungmOt sddiduciraLuAtcdcTd chrlctin dqngnam2004; Cancf Nghi dinh sd 52I2W3]ND-CP ngey lfifi2003 ciraChinhphtrquy dinh chtlc nang,nhi€m vu, quydnhan vd co cdu td chfc ctraNgAnhnngNhd nudcVi€t Nam; C[n cf Quy€t dinh 108/2006/QD-TIg ngay 19fil2}06 cfia Tht tudng Chinhphtrvd viQcthinh l{p NganhnngPhdttridnVi€t Nam; Crn crl Quy€t dinh 110/20o6lQD-TTg ngay Dl5/2A06 cfia Thtr tudng Chinhphri vd viQcphO duy0tDidu l€ td chrlcvd hoatdQng NganhhngPhdt ctra tridnVi€t Nam; Theoddnghl ctraTrudrng Thanhto6n, Ban QUYETDJNH: Diiu t. Bd sungDidm2 Phqr s6 3 Quydinhvdh0 thdngmdngAn luc hhng ding tronggiaodich thanhto6nquaNganhdngNhi nudcbanhdnhkdm theo Quy0tdinh sd 02?AA6|QD-NHNN ngey ftrc1?006 ctraThongddcNgAnhing Nhdnudcnhusau: 2. NgAnhhngthuong nhi nudc: mai T€n NgAnhirng Loai NH Ky hi€u Ngen hlng PhdttriOnVi€t Nam 2 08
  2. Diiu 2. Qiryot dinirnlrt,cohi,-^u thi hirnh irrc sau15 ngil'ke tii llgi\ydlng Congb6o. Didu 3. Ch61hVan phbng,Truii'ng todn,Cuc truongCqc Cong BanTlrartli ngherin lroc NgAnhlng, Thu tru0ngcirc don vi thuOc Ngan he\ng Nh) nudc. Ciam doc So Ciao dich Ngin hiurgNhir nr-r(rc, Giirm ciocNglin hi\ngNhir nu6'c chi nhiinhtinli, thanhpho truc thuocTrung u$tg; Chu tich Hoi diing quAntri, Tdng Gidm cloc(Girimcloc)td chirccung fng clichvu thanhtofrnchiu trdclr nhicmthi hirnh Quy€idinhn11., ,, Noi rtlttirt: - Nhu oid.u (dd thuc hion)l 3 - BanlanhdaoNI{NN(d€ B/c); - VP Chinhphrl(2 bAn); - 86 Tu phr{p kidm tra); (de - Luu VP. BTT, PC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2