intTypePromotion=1

Quyết định 56/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 56/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  b é   µi h Ý n h  S è  56 /2000/Q§­B T C   B tr t  c n g µ y 19  th¸ng 4 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   u ü  x∙ h éi, u ü  t õ thi Ö n l  c Q  Q B é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ®Þ nhi v   h   tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýNhµ  íccña  l  n  Bé, c¬    quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  Ò   Öm  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  ®Þ v nhi v  h v tæ  b m¸y  é  µi  BT chÝnh; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 177/1999/N§­   µy  CP ng 22/12/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò  ph v ban  µnh  h quy  Õ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü    ch tæ  v ho   c Qu x∙ héi, ü  õthiÖn;  Qu t   §Ó     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v khuyÕn  Ých  Öc  kh vi ®ãng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc  µ    ©n  i víi   ü     g t  c c¸ctæ  v c¸nh ®è     Qu x∙ c¸c héi, ü  õthiÖn;  Qu t   Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch  µichÝnh  µ  t  v Ch¸nh    V¨n phßng  é  µichÝnh; BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo QuyÕt  nh  µy    ®Þ n "Quy  Õ   ch qu¶n  lýtµi Ýnh  ü    éi, ü  õthiÖn".    ch Qu x∙h   Qu t   §i Ò u 2: QuyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  15  kÓ  õngµy  ý. t  k §i Ò u    ñ  Þch Héi®ång  3: Ch t     qu¶n  ý, l  Gi¸m  c    ü    éi, ®è c¸cQu x∙h   Quü  õthiÖn chÞu  t    tr¸chnhiÖm    µnh    thih QuyÕt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 B é  t µi ch Ý n h c é n g  h ß a  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph Q uy   Õ   ch q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  Q u ü  x∙ h éi, u ü  t õ   q thi Ö n (Ban  µnh  Ìm  h k theo QuyÕt  nh  è 56 /2000/Q§­   ®Þ s     BTC ngµy19  th¸ng4 n¨m     2000) C h ¬ n g  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸pd Quy  Õ  nµy    ông  i víi   ü     éi,Quü   õthiÖn (sau ch   ¸p d ®è     Qu x∙h   c¸c t      ®©y  äit¾tlµQuü)  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  g      th l   ho   theo qui®Þnh  ¹ NghÞ      t i ®Þnh  177/1999/N§­   µy  CP ng 22/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc c Ch ph v vi   ban  µnh  h quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü     éi,Quü   õ ch tæ  v ho   c Qu x∙ h   t  thiÖn.  §i Ò u    2. Nguyªn t¾c  ¹t®éng   ho   Quü   ¹t®éng  ho   kh«ng  ×  ôc  ch  înhuËn,theo nguyªn t¾c  vm ®Ý l   i       tù t¹o vèn, trªnc¬  ë  Ën  ng  µitrîvµ  ng  ãp  µn  µn  ù        s v ®é t     ®ã g ho to t   nguyÖn  ña    chøc  µ    ©n  c c¸c tæ  v c¸ nh trong vµ  µinícnh»m   ôc    ngo     m ®Ých  ç  îcho    ¹t®éng  ©n  o, tõ thiÖn,khuyÕn  Ých  h tr  c¸c ho   nh ®¹       kh ph¸ttr Ónv¨nho¸,thÓ   i       thao,khoa  äc,x∙héi.   h    Quü   ù trang tr¶ichiphÝ   t      cho  ¹t®éng    éi,tõ thiÖn  µ  ù ho   x∙ h     v t  chÞu tr¸ch nhiÖm     b»ng  µis¶n  ña  ×nh,  t  cm kh«ng  ã  ån  èn  c ngu v ng©n  s¸chnhµ  íc.   n Quü  ã   c tc¸chph¸p nh©n,® îcphÐp  ë   µi        m t  kho¶n  ¹ Ng ©n  µng  t  i h hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   íc vµ  Þu  b  n   ch tr¸chnhiÖm  íc ph¸p  ËtvÒ   ¹t   tr   lu   ho   ®éng  ña  ×nh. cm   Quü  ph¶ic«ng    khait×nh  ×nh    h huy  ng, qu¶n  lývµ  ö  ông  ®é      s d quü  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuyÕt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  µy    ng 20 th¸ng11    n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi ban  µnh    h Quy chÕ  c«ng    µichÝnh  i víi ©n  khait   ®è    ng s¸chnhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n    n       vÞ   ù  d to¸n ng©n    s¸ch,c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc vµ    ü  ã  nh n   c¸c qu c nguån  thu  õ    t c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ  ®ã g c nh d v Th«ng   sè  t
  3. 3 29/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng3  ng 19    n¨m 1999  ña  é  µichÝnh  íng c BT  h  dÉn  ùc hiÖn  th   c«ng khaitµichÝnh  i víic¸c quü  ã  ån    õ    ®è       c ngu thu t   sù  ng  ãp  ña  ©n  ©n. ®ã g c nh d C h ¬ n g  II. g u å n  thu, ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  l ý Q u ü .  N  s §i Ò u    ü  ã    ån    3. Qu c c¸cngu thusau: ­ TiÒn  µ  µis¶n  c¸c tæ    v t  do    chøc,c¸ nh©n     trong vµ  µiníc   ngo     ®ãng  ãp  ùnguyÖn  µ  µitrî g t  v t   cho  ü  ïhîp víi   Qu ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   ­ TiÒn  µ  µis¶n  ña    chøc,c¸ nh©n    v t  c c¸c tæ     trong vµ  µiníc   ngo     uû  Òn  quy cho  ü   µitr  ã  ôc  ch  Qu t   î mc ®Ý theo  a   ®Þ chØ  ô  Ó, phï c th     hîpvíi       chØ, m ôc  ch  ña  ü. t«n   ®Ý c Qu ­ Thu    õtµikho¶n  Òn göi,c¸ckho¶n    îp ph¸p kh¸c(nÕu    l∙t     i ti       thu h       cã).   §i Ò u    ö  ông  ü 4. S d Qu Quü  îcsö  ông  ® d cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý sau: a    µitr  ùctiÕp,kh«ng    åicho    ¹t®éng  ïhîp víi ­T   î   tr   thu h   c¸cho   ph       §iÒu  Ö  ¹t®éng  ña  ü, cô  Ó: l ho   c Qu   th +  µitr  T  î cho    ¬ng  ×nh,c¸c®Ò     c¸cch tr     ¸n nh»m   ôc  ch  ©n  m ®Ý nh ®¹o,tõthiÖn,khuyÕn  Ých    iÓnv¨n ho¸,thÓ       kh ph¸ttr       thao,khoa  äc,   h  x∙héi.    +  µitr  T  î cho    chøc,c¸nh©n  Ò   ÷ng  ¹t®éng  ïhîp c¸ctæ     v nh ho   ph     víi ôc  ch,t«nchØ  ña  ü;  m ®Ý     c Qu +  µi tr  T  î theo  ù  û  Òn  ña  chøc,c¸ nh©n  µ  ùc hiÖn  s u quy c tæ     v th   c¸c dù  tµitrîcã  a     ¸n      ®Þ chØ.  ü   ã  Qu c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  ng    th   ®ó theo  ù  û  Òn  ña    chøc  µ    ©n  µitrîvµ  s u quy c c¸c tæ  v c¸ nh t     theo   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   b­ Chi cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü   l  kh«ng  îtqu¸ 5%   v    tæng  è  s thucña  ü.     Qu   ViÖc  ö  ông  ü   Gi¸m  c  ü   Õt  nh,    ¬  ë  sd Qu do  ®è Qu quy ®Þ trªnc s ph¬ng  íng, nhiÖm   ô  ¹t ®éng  ∙  îc Héi  ng  h   v ho   ®®  ®å qu¶n  ý Quü   l  th«ng qua.     Kh«ng  îcsö  ông  ü  µo    ¹t®éng  ® d qu v c¸c ho   kh¸c kh«ng    phïhîpvíi         chØ, m ôc  ch  ña  ü. t«n   ®Ý c Qu
  4. 4 §i Ò u    éidung    5. N   chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü  l  bao  å m: g ­Chil ng  ô cÊp,tr  Êp  Õu  ã)cho  é     ¬ (ph    îcn c  b m¸y  qu¶n  ýQuü. l  ­Chithuªv¨nphßng  µm  ôsë  µm  Öc.       l tr   l vi ­ Chi mua  ¾ m,  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ôc  ô  ¹t®éng     s s ch t   c ®Þ ph v ho   cña  ü. Qu ­ChivËttv¨nphßng          ­ Chi thanh    Þch  ô     to¸nd v c«ng  éng  iÒn®iÖn,níc,nhiªnliÖu, c (t          vÖ   sinh,m«i  êng).   tr ­C¸c    kho¶n    chikh¸ccã  ªn   li  quan  n   ¹t®éng  ña  ü. ®Õ ho   c Qu Héi ®ång    qu¶n  ýQuü   l  ph¶iban  µnh    h quy  Õ   ô  Ó  Ò   ch c th v qu¶n  lý, ö  ông  ü,x©y  ùng    nh   d s qu   d c¸c®Þ møc    Ý  chiph cho    ¹t®éng  c¸cho   cña  ü. Tæng  è    Qu   s chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü   l  kh«ng  îcvîtqu¸ ®     5%  tæng  è    ña  ü   s thu c Qu trongn¨m. Tr ng  îp trongn¨m  è    ña     ê h    s thu c Quü  gi¶m    Êp,Héi ®ång  qu¸ th     qu¶n  ýQuü   Õt ®Þnh  l  quy   møc    èi chit   thiÓu cho  ¹t®éng    ho   qu¶n  ýQuü, nhng  l    ph¶i®¶m     b¶o  trongba      n¨m liÒn kÒ     tæng  è    s chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýQuü   l  kh«ng  îtqu¸ 5%   v    tæng  è    ña  ü. s thuc Qu §i Ò u    6. Tr¸chnhiÖm  ña  ü     c Qu trongc«ng    Õ     µ    t¸ck to¸nv qu¶n  lýtµi Ýnh:    ch ­ Quü     ph¶itæ    chøc c«ng    Õ       èng    t¸ck to¸n­ th kª theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ  l k to¸n, èng kª;  Êp  µnh    Õ  ,  th    Ch h c¸cch ®é   quy  nh  Ò    n, chøng  õkÕ  ®Þ v ho¸®¬   t   to¸n. ­  ë       M sæ theo dâivµ  èng    y        th kª ®Ç ®ñ danh s¸ch c¸ctæ      chøc,   c¸nh©n  ng  ãp,tµitr  µ  îctµitr     ®ã g     î ®     îph¶n    y      v , ¸nh ®Ç ®ñ c¸cnghiÖp  vô    ph¸tsinh. ­ LËp  µ  öi®Çy  ,  ng  ¹n c¸cb¸o c¸o tµichÝnh  µ  Õt   vg  ®ñ ®ó h           v quy   to¸n thu,chi hµng       n¨m cho  ¬  c quan  µichÝnh  ña  Êp  ã  Èm   t  cc c th quyÒn  cho  Ðp  µnh  Ëp Quü. ph th l  ­ ChÞu  ù    s thanh    Óm    Ò   Öc    tra,ki trav vi thu,qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d quü  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýQuü.  l  Cung  Êp  c c¸cth«ng    Çn  Õtcho    ¬    tinc thi   c¸cc quan qu¶n  ýchøc  l  n¨ng  ña  µ   c Nh níckhicã    Çu      yªu c theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Ban  Óm     ü   ã    ki so¸tQu c tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c Quü   µ      éi ®ång  v b¸o c¸o H   qu¶n  ýQuü   ×nh  ×nh  µi Ýnh cña  ü. l  t h t  ch   Qu ­ Héi ®ång     qu¶n  ýQuü   ã  l  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng  ña  ü, l      c Qu   chuÈn  c¸ckÕ   ¹ch tµichÝnh  µ  Èm        Õt to¸ncña  ü. y    ho     v th trab¸o c¸o quy     Qu ­ Thêng  ùc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  ý Quü   µ  l  v Gi¸m  c  ü   ã  ®è Qu c tr¸chnhiÖm     c«ng  è  b c«ng khaic¸cnéidung      sau:
  5. 5 +  Danh  s¸ch vµ    møc  ng  ãp,tµitrî ña    chøc,c¸nh©n  ∙  ng  ®ã g       c c¸ctæ     ® ®ã gãp,tµitrî      cho  ü. Qu + B¸o    µichÝnh  µng  ý  µ  Õt    c¸o t   h qu v quy to¸nn¨m  ña  ü   c Qu theo  õng  éi t n  dung  chi thu­ §i Ò u    ô  7. Ph tr¸chkÕ    ña  ü.   to¸nc Qu Ng êi® îcgiao tr¸chnhiÖm  ô         Ph tr¸chkÕ     ña  ü  ã  Öm     to¸nc Qu c nhi vô    óp Gi¸m  c  ü   chøc,chØ  o  ùc hiÖn  µn  é    gi   ®è Qu tæ    ®¹ th   to b c«ng  t¸ckÕ    to¸n, èng kªcña  ü.  th     Qu TuyÖt ®èi kh«ng  îcbæ   Öm  ÷ng  êi®∙  ã  Òn ¸n,tiÒn    ®   nhi nh ng   c ti       sù,bÞ  û  Ëtv×    k lu   tham    © m   ¹m  µis¶n    éichñ  Üa  µ    «, x ph t   x∙h   ngh v vi ph¹m    Ýnh  c¸c ch s¸ch,chÕ       ®é qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh  µm  ô  l      l Ph tr¸chkÕ    ña  ü.   to¸nc Qu Ng êi ® îc giao  Öm   ô  ô      nhi v Ph tr¸ch kÕ     to¸n cña  ü     Qu ph¶i cã    ®Çy        Èn  ®ñ c¸ctiªuchu sau: +  ã   È m   Êt®¹o  øc, li   Õt, C ph ch   ®   ªmkhi  trungthùc.   +  èivíiQuü   Chñ  Þch  û   §   do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ cho  Ðp  µnh  Ëp,Phô  ph th l  tr¸chkÕ       to¸nph¶icã    tr×nh ®é   ihäc    ®¹   kinh tÕ,tµichÝnh, cã        chuyªn m«n  Õ     µ  ∙    k to¸nv ® kinhqua    c«ng    Õ    t nhÊtlµ2  t¸ck to¸nÝ       n¨m. +  èivíi ü  Chñ  Þch Uû   §   Qu do  t   ban  ©n  ©n  Ön,quËn,thÞ  nh d huy     x∙,thµnh  è  éc    ph thu tØnh  quyÕt  nh  µnh  Ëp,Phô  ra  ®Þ th l  tr¸chkÕ     to¸nph¶i® îc®µo  ¹ochuyªn m«n  Ò        t    v kinh tÕ,tµichÝnh  µ  ∙      v ® kinh   qua c«ng    Õ    t nhÊtlµ1  t¸ck to¸nÝ       n¨m. ViÖc    Öm, miÔn  Öm, chuyÓn  bæ nhi   nhi   c«ng    i víi êi® îc t¸c®è    ng     giao  Öm   ô  ô   nhi v Ph tr¸chkÕ     to¸n Quü   Héi  ng    do  ®å qu¶n  ý Quü  l  quyÕt ®Þnh    theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Gi¸m  c  ü. Trêng  îp s¸pnhËp, ®è Qu   h      hîp nhÊt,chia,t¸ch,gi¶ithÓ  ü            Qu hoÆc   êng  îp Phô  tr h  tr¸chkÕ       to¸n cña  ü   Qu chuyÓn  c«ng  Öc  vi kh¸c th×    ph¶i hoµn  µnh  Öc  Õt   th vi quy   to¸ntr ckhinhËn  Öc kh¸cvµ  Én    í    vi     v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  Ò     è    v c¸cs liÖu,b¸o    Õ       c¸o k to¸n trong giai®o¹n  ×nh  ô     m ph tr¸chcho  n       ®Õ khi bµn giaoxong    c«ng  Öc cho  êikh¸c. vi   ng   C ¬ n g  III X ö  l ý t µi ¶ n k hi Q u ü  b Þ  ® × n h  c h Ø  h o ¹t ® é n g  s   h o Æ c  s¸p n h Ë p, h î p n h Ê t, hia,  c  t¸ch,  gi¶i  th Ó
  6. 6 §i Ò u    êng  îp Quü  îcc¬  8: Tr h  ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp    Ëp, hîp nhÊt,chia,t¸chth× toµn  é  Òn vµ  µis¶n  ph s¸p nh           b ti   t   cña  ü   Qu ph¶i® îctiÕn hµnh  Óm    Ýnh    Þp  êitr ckhis¸p      ki kª ch x¸c,k th   í       nhËp, hîp nhÊt,chia,t¸ch.TuyÖt  i kh«ng  îc ph©n           ®è   ®  chia tµis¶n     cña  ü. Qu   TiÒn  µ  µis¶n  ña  ü   íi® îcs¸p nhËp, hîp nhÊt ph¶ib»ng  v t  c Qu m              víi  tæng  è  Ònvµ  µi s ti   t   s¶n  ña    ü  íckhis¸pnhËp,hîpnhÊt. c c¸cQu tr          Tæng   è  Òn  µ  µis¶n  ña    ü   íi ® îc chia,t¸ch ph¶i s ti v t   c c¸c Qu m          b»ng  íi µn bé  è  Ònvµ  µi v  to   s ti   t   s¶n  ña  ü  íckhi® îcchia, c Qu tr        t¸ch. §i Ò u  9: Tr ng  îp  ü   Þ   ê h Qu b gi¶ithÓ, tuyÖt ®èi        kh«ng  îc ®  ph©n  chia tµis¶n  ña  ü.  Toµn  é  Òn vµ  µis¶n  ña  ü   íc    c Qu   b ti   t   c Qu tr   hÕt ph¶i® îcsö  ông  µo  Öc thanh        d v vi   to¸nc¸ckho¶n nîcña  µ  íc    Nh n   (nÕu  ã).Sau    c  khithanh      to¸n c¸c kho¶n  î vµ    Ý     Ó, sè  n   chiph gi¶ith   tiÒn cßn  ¹  l iph¶i nép  µo  ©n    v ng s¸ch  µ  íc cña  Êp  nh n   c cho  Ðp  ph thµnh  Ëp Quü. l  §i Ò u    êng  îp Quü   Þ  nh  10: Tr h  b ®× chØ  ¹t®éng  × tµis¶n  ho   th     cña  ü  îcxö  ýnh  i víi êng  îp Quü  Þ    Ó  ∙  Qu ®   l   ®è     tr h   b gi¶ith ® quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 9  Quy  Õ  µy. ch n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2