Quyết định 56/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 56/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet quan mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  56/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô  truy  h Ë p  Internet u a  m ¹ n g   B c n  q ® i Ö n  tho¹i c« n g   é n g     c (PS T N) B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 55/2001/N§­   µy  CP ng 23/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ý, l  cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  c vsd d v Internet; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 04/2001/TT­ TCB§  µy  ng 20/11/2001  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc  u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  c B® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 55/2001/N§­   CP ngµy 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  l  c vsd d v kÕt  èi Intenet,dÞch  ô  n    v truy nhËp    Internetvµ  Þch  ô   d v øng  ông  d Internet   trongbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc truy nhËp  h c    Internetqua  ¹ng  iÖn  ¹ic«ng    m ® tho   céng  (PSTN): 1. Møc   èi®a   i  íicíc thuª bao    t   ®è v       Internetvµ    thuª bao  ép    iÖn  ö   h th ® t  hµng  th¸ng:27.273  ng/thuªbao/th¸ng.   ®å   2. Khung  ícdÞch  ô    Ëp    c  v truynh Internetqua  ¹ng  iÖn  ¹i   m ® tho   c«ng  éng  c (¸pdông    cho  Êtc¶    i t ng sö  ông,c¸cph¬ng  t   c¸c®è  î   d    thøc tÝnh  µ    íc).   v thu c ­Møc  íctèi a:    c   ® 180  ng/phót ®å ­Møc  íctèi Óu:40  ng/phót   c   thi   ®å 3.C¨n  vµo  ícthuªbao  èi a  µ    cø  c    t   v khung  ícquy  nh  ¹ M ôc    nªu  ® c  ®Þ t  i 1,2  trªn;c¸c doanh     nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô    Ëp  c d v truy nh Internetquy  nh   ô    ®Þ c thÓ  møc   íc thuª bao, cíc dÞch  ô    Ëp  c       v truy nh Internetqua  ¹ng  iÖn  ¹i   m ® tho   c«ng  éng. c
  2. 2 4. C íc cµi® Æt       (thu m ét  Çn):Do       l   c¸c doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  cd v truynhËp    Internetquy  nh.   ®Þ 5. C ícli   ¹c®iÖn  ¹i éih¹t, ªnl¹c® êng  µinéitØnh      Ëp      ªnl   tho           n li d    ®Ó truynh Internetqua  ¹ng  iÖn  ¹i   m ® tho   c«ng  éng. c ­ C ícli   ¹c®iÖn  ¹i éih¹t®Ó     Ëp      ªnl   tho       n truynh Internetlµ 40®/phót.Ph¹m        vi li   ¹cnéi h¹t® îc quy  nh  ¹    ªnl         ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 809/2000/Q§­TCB§   µy  ng 15/09/2000  ña  c Tæng   ôc  u  iÖn  c B® ban  µnh  íc thuª bao  iÖn  ¹icè  h c    ® tho   ®Þnh  µ  ícli   ¹c®iÖn  ¹i éih¹tt¹ nhµ    v c   ªnl   tho         n i thuªbao. ­ T¹ic¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ         ph tr     ¬ m ISP  ∙  ë   ® m POP    truy nhËp  µ  ã  v c dung îng m¹ng íi   Ëp  n       l  l  truynh ®Õ c¸c thuªbao  trong tØnh,møc  ­     c ícli   ¹c®iÖn  ¹i êng  µinéitØnh      Ëp    ªnl   tho   ® d    ®Ó truynh Internet¸p dông     cho    c¸c thuªbao    Ëp    truynh Internetcña      c¸cISP    µ40®/phót. ®ã l   6.C¸c    møc  ícnªu    a  c   trªnch bao  å m   Õ    Þgiat¨ng(VAT). g thu gi¸tr       §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ®Þ n c hi l   t ng 01/4/2003, thay     thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 480/2002/Q§­ TCB§   µy  ng 13/6/2002  ña  c Tæng   ôc  u  cB ®iÖn  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h b¶ng  íc dÞch  ô    Ëp  c  v truy nh Internetgi¸n tiÕp       qua m¹ng  iÖn  ¹ic«ng  éng  ® tho   c (PSTN)  µ    v c¸c quy  nh  íc ®©y     íiQuy Õt  ®Þ tr   tr¸ v   i ®Þnh  µy. n §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  ùcthuéc  é   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v tr   B B ch   th«ng,Tæng     gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc    c¸cdoanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng,c¸cdoanh     nghiÖp cung  cÊp  Þch  ô    Ëp  d v truy nh Internet(ISP) vµ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan      Th tr c¸c ®¬ v c li   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản