intTypePromotion=1

Quyết định 56/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 56/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lai Châu đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  56/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 15  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m tØn h  Lai C h © u  ® Õ n  n¨ m  2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Lai Ch ©u  (tê ×nh sè   tr 51/TTr­   µy  th¸ng01  UB ng 30    n¨m  2003),    Õn  ña    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu    ý ki c c¸cB   ho   § t (C«ng  sè    v¨n  1371  BKH/DN   µy  th¸ng 3  ng 13    n¨m  2003),Tµi chÝnh     (C«ng  v¨n sè    1932  TC/TCDN   µy  th¸ng3  ng 04    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­Th binh vµ    X∙  éi (C«ng  sè  h  v¨n  563/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng 02  ng 28    n¨m  2003),Néi    vô (C«ng  v¨n  è  s 347/BNV­TCBC   µy  th¸ng 02  ng 26    n¨m  2002),Ban    Kinh  Õ   t Trung  ng  ¬ (C«ng  sè  CV/KTTW   µy  th¸ng 02  v¨n  65­ ng 27    n¨m  2003) vµ  Æc    ® ®iÓ m   kinhtÕ     éicña    ­x∙h   tØnh    ©u, LaiCh Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íctØnh    ©u  n   nh n   LaiCh ®Õ n¨m 2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo.   §i Ò u    ñ  Þch  û   2. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ©u  ã  LaiCh c tr¸chnhiÖ m:   ­ ChØ   o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh    ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trong  ®ó n  v ti ®é ® ®     qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn,cÇn  ã  ÷ng  Ön    c nh bi ph¸p  ô  Ó,kÞp  êi®Ó   ¶m   c th   th   ® b¶o    Õt  y   gi¶iquy ®Ç ®ñ   Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch cho  êi lao  ng     do  ¾p   Õp   ¹  ng   ®é d«i d s x l idoanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ TiÕp  ôc chñ  ng  ¾p  Õp    t  ®é s x doanh  nghiÖp  µ  íc cña  nh n   tØnh  theo  ­ h íng  chØ   duy  ×,cñng  è  µ  tr   c v ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc m Nh n   t  n ¾ m   ÷100%   èn  iÒu  Ö  gi   v® l trong nh÷ng  Ünh  ùc  ¹t®éng    l v ho   kinhdoanh  ¶m     ® b¶o  nhu  Çu  ÕtyÕu  c thi   cho ph¸ttr Ón s¶n  Êt vµ  ©ng   i   xu   n cao  i  èng  Ët ®ê s v  chÊt,tinhthÇn  ña  ng  µo  ©n  éc ë  Òn  ói,vïng  ©u, vïng    ng     c ®å bd t   mi n  s   xa; ®å thêi®Èy  ¹nh  ¬n  ÷a  Öc    Çn    ÷ng    m h n vi cæ ph ho¸ nh doanh nghiÖp  µ   µ   íc m Nh n   kh«ng  Çn  ¾ m   ÷100%   èn  iÒu  Ö. cn gi   v® l
  2. 2 §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi y    ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh    ©u  LaiCh trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng      th   Ph ¸n. Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ©u   µ  ñ  ëng    ¬  Lai Ch v Th tr c¸c c quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                                                                                   
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c t Ø n h  L ai C h © u   th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2 0 05 (KÌm theo Quy Õt  nh  è  /2003/Q§­   ®Þ s 56  TTg  ngµy  th¸ng4  15    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c ti Õ p t ô c   N n ¾ m  gi ÷ 1 00 %  v è n ® i Ò u  l Ö: 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch    Ý (10 DN): ­C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cc«ng  ×nh thñy lî§iÖn  l     tr      i Biªn, ­C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîTuÇn  l     tr      i Gi¸o, ­C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  µ  ©y  ùng, tr ® th v X d ­C«ng    èng    tyGi n«ng  nghiÖp, ­C«ng      tyQu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  l  ch ® b I, ­C«ng      tyQu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  , l  ch ® b II ­C«ng      tyQu¶n  ýsöa  ÷a  êng  é  I l  ch ® b II , ­C«ng    Ön    ty§i ¶nh, ­C«ng      tyV¨n    ho¸ tæng  îp, h ­C«ng    ©y  ùng  Êp    íc.   tyX d c ph¸tn 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh   DN):   (28  ­C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc, thi   tr h ­C«ng    ©y    tyC c«ng  nghiÖp, ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp, ­C«ng    ©y  ùng  ñy lîLaiCh ©u,   tyX d th       i ­XÝ     nghiÖp      ©u, InLaiCh ­C«ng    © m   Æc     tyL ® s¶n    ©u, LaiCh ­C«ng    lÞch tæng  îp,   tyDu    h ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  tæng  îp, h ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  Ön  §i Biªn, ­C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  Çn  Tu Gi¸o, ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  Phong  Thæ, ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  ña  ïa, T Ch ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  ×n  å, SH ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  êng  M Lay,
  4. 4 ­C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  êng  Ì, M T ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Þch  ô  ¬ng  ¹i,   tyXu nh kh v D v th m ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh tæng  îp, h ­C«ng      µ    tyBia v Kinh  doanh  tæng  îp, h ­C«ng      tyKho¸ng  s¶n    ©u, LaiCh ­C«ng    ©y  ùng  ñy lîII   tyX d th     , i ­C«ng    ©y  ùng  Çn    tyX d Tu Gi¸o, ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh n«ng  nghiÖp  µ  ©y  ùng    ©u, vX d LaiCh ­C«ng      Ên  ©y  ùng  µ    tyT v x d v Kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   giao th«ng,   ­C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lî ,   tyT v x d th   i ­C«ng      Ên  ©y  ùng,   tyT v x d ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  è    tyV li   d s I, ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  è  .   tyV li   d s II 3. C¸c  ©m  êng  èc    l tr qu doanh  ¹m  êigi÷ nguyªn ®Ó   ê  ¾p  Õp  t th       ch s x theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ    ©m  êng): ®Þ c Ch ph (4 l tr ­L© m   êng  Çn    tr Tu Gi¸o, ­L© m   êng  Ön    tr §i Biªn, ­L© m   êng    tr Phong  Thæ, ­L© m   êng  êng    tr M Lay.       II. o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c th ù c hi Ö n    D c¸c h × n h  thøc s ¾ p  x Õ p: 1. Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   íccÇn  ÷cæ   Çn  Êp  Êt lµ51%     n  gi   ph th nh     (3 DN):  Thùc  Ön  hi n¨m  2003: ­C«ng    îcvËtty  Õ,   tyD      t ­C«ng    Ën    t«LaiCh ©u,   tyV t¶i     «  ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng. tr     2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷díi th   cæ ph ho¸,Nh n   gi    50%   èn  v ®iÒu  Ö  l hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn    gi   ph (4 DN): Thùc  Ön  hi n¨m  2003: ­C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s I. Thùc  Ön  hi n¨m  2004: ­C«ng    ©y  ùng  è  ,   tyX d s II ­C«ng    ©y  ùng  Ön    tyX d §i Biªn, ­C«ng    Ì    tyCh Tam   êng. §
  5. 5 3.Doanh    nghiÖp  giao (1 DN):    ­Nhµ     m¸y  ¬   Ý    ©u. C kh LaiCh 4.Doanh    nghiÖp    Ó    gi¶ith (2 DN): ­XÝ     nghiÖp  ©y  ùng  X d Phong  Thæ, ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ç. Ch bi g  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2