Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dữ trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N S è  560/2001/Q§­N H N N  n g µ y 27  th¸ng 4 n¨ m  2001  V Ò   i Ò u  c h Ø n h   û l Ö d ù  tr÷ b ¾ t  u é c  ® t b c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é. B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Nay  iÒu  ® chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  t   d tr   bu c c¸c tæ  t dông    nh sau: 1. §èivíitiÒn  öib»ng  ¹itÖ       g  ngo   kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi12  k h v c k h d   th¸ng   cña    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   c¸c Ng h th m  n  h th m  ph ® thÞ,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    h th m   ph n«ng th«n,Ng ©n  µng  îp t¸c,     h h     nh¸nh  Chi ng©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh, C«ng    µichÝnh, Quü   Ýn  h n    h li     ty t     t dông  ©n  ©n  nh d trung  ng  vµ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬   Qu t d nh d khu  ùc  µ 15%     v l  trªn tæng  è    Òn göib»ng  ¹itÖ  s d ti     ngo   ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu 2. §èivíi Òn göib»ng  ng  ÖtNam        ti     ®å Vi   kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi   k h v c k h d  12 th¸ng  ña  c c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc (kh«ng  Ng h th m  n  bao  å m   ©n   µng  g Ng h n«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam), Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Vi     h th m  phÇn  «   Þ, Chi  ® th   nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  µ  Ng h n    h li   v C«ng    µichÝnh  µ3%     tyt   l   trªntæng  è    Òn göib»ng  ng  ÖtNam   s d ti     ®å Vi   ph¶idù    tr÷b ¾t  éc.   bu 3. §èivíi Òn göib»ng  ång  Öt Nam        ti     d Vi   kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi   k h v c k h d  12 th¸ng cña  ©n   µng    Ng h N«ng nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  Öt Nam   µ 2%   Vi   l  trªntæng  è    Òn göib»ng ®ång  ÖtNam     s d ti       Vi   ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu §i Ò u    Õt  nh  µy  îc¸p  ông    Ýnh  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  2. Quy ®Þ n ®   d ®Ó t ti d tr   bu tõ kú    duy  ×  ù  ÷b ¾t  éc  tr  d tr   bu th¸ng 5    n¨m 2001  µ  v thay thÕ    Kho¶n    Òu    1, §i 1 Quy Õt ®Þnh  sè  235/1999/Q§­NHNN1  ngµy 5/7/1999, Quy Õt ®Þnh  sè  316/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 10/9/1999,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 496/2000/Q§­NHNN1   ngµy 01/12/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n
  2. 2   §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng, Thñ  ëng  traNg h   tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è, Tæng      ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh quyÕt ®Þnh  µy.   thih     n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản