intTypePromotion=1

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  562/2002/Q§­N H N N n g µ y  03 th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  m é t  è  ® i Ó m   vi s t¹i h « n g  t s è  05/2001/TT­N H N N  n g µ y  31/5/2001  í ng d É n    T h thi h µ n h  Q u y Õ t  Þ n h  s è  61/2001/Q§­T T g  n g µ y  25/4/2001    ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/   ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   l993c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B  ­ C¨n  §iÒu  NghÞ   nh   è  cø  3  ®Þ s 61/2002/Q§­TTg  µy  ng 15/5/2002  ña  c Thñ   íng  Ýnh   ñ   Ò   Öc  öa  æi  t Ch ph v vi s ® kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  1  1  ®Þ s 61/2001/Q§­ TTg  µy  ng 25/4/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Üa  ô    c Th t Ch ph v ngh v b¸n vµ  Òn  quy mua  ¹itÖ  ña  êic  ólµtæ  ngo   c ng   tr     chøc; ­X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u 1.  öa  æi  ét  è  iÓ m   ¹i S ® m s® t  Th«ng   t 05/2001/TT­ NHNN   µy  ng 31/5/2001 híng dÉn  thi µnh  Quy Õt  ®Þnh  sè  61/2001/Q§­  h TTg  ngµy  25/4/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ      Th t   ph nh sau: 1.1   öa  æi  iÓ m     ôc  Ch ¬ng      .S ® ® 1.a M 1  II sau: nh "a.§èit ng lµ tæ     î     chøc  kinh tÕ:Ph¶ib¸n       ngay  èithiÓu  t  30%   è  ¹itÖ  s ngo   thu ® îctõnguån         thu v∙ng lai    cho  ©n  µng." Ng h 1.2 Söa  æi  iÓ m     ® ® 2.2.aM ôc  Ch ¬ng        1  II sau: nh "Khingo¹itÖ  îc ghi Cã   µo  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ña        ®     v t  ti g     c Tæ chøc  m µ   ©n   µng  a    nh  îc lµ nguån  Ng h ch x¸c ®Þ ®    thu v∙ng    laiph¶i b¸n  ×  ©n     th Ng hµng  ùc hiÖn  Öc  Ých  th   vi tr chuyÓn  ngay sang  µikho¶n  Òn  ÷ hé  µ  i t  "Ti gi   v ®î   thanh  to¸n"30%   è  ¹itÖ  i víiTæ     s ngo   ®è     chøc kinh tÕ    hoÆc   100%   i víiTæ   ®è     chøc    éi; ång  êi  x∙h   § th , th«ng    b¸o ngay cho    Tæ chøc  Õt;" bi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  15/5/2002. §i Ò u 3.  ñ  ëng    ô,  ôc,  Th tr c¸c V C Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    tra thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è,  ph Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i, Ng ©n   Ng h th m  hµng  ªndoanh,Ng ©n   µng    Çn, chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµitrong li     h cæ ph    Ng h n      ph¹m    vichøc  n¨ng  ña  ×nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖm   chøc,híng dÉn, tr Ón khai   tæ       i     thùc hiÖn    Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2