intTypePromotion=1

Quyết định 568/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 568/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 568/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời không thu thuế lợi tức bổ sung đối với cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 568/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 568/1998/Q§/BTC gµy 27 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc t¹m thêi kh«ng thu huÕ lîi tøc bæ sung ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø LuËt ThuÕ lîi tøc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø ®iÓm 2, Môc I, NghÞ quyÕt sè 02/1998/NQ-CP ngµy 26/1/1998 cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1.- T¹m thêi kh«ng thu thuÕ lîi tøc bæ sung ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt nÕu xuÊt khÈu trªn 50% s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoÆc cã doanh thu tõ xuÊt khÈu chiÕm trªn 50% tæng doanh thu. §iÒu 2.- C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn viÖc kiÓm tra x¸c ®Þnh tû lÖ vÒ sè lîng gi÷a s¶n phÈm s¶n xuÊt ®îc xuÊt khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt hoÆc tû lÖ vÒ doanh sè xuÊt khÈu víi tæng doanh sè b¸n ra ®Ó x¸c ®Þnh c¬ së s¶n xuÊt kh«ng ph¶i nép thuÕ lîi tøc bæ sung. §iÒu 3.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ ¸p dông cho viÖc quyÕt to¸n thuÕ lîi tøc bæ sung tõ n¨m 1998. Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, Côc trëng Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2