intTypePromotion=1

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
134
lượt xem
1
download

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 57/2000/Q§/BTC ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh møc thu lª phÝ ®¨ng ký hé tÞch Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 184/CP ngµy 30/11/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ thñ tôc kÕt h«n, nhËn con ngoµi gi¸ thó, nu«i con nu«i, nhËn ®ì ®Çu gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 83/1998/N§-CP ngµy 10/10/1998 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký hé tÞch; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé T ph¸p (C«ng v¨n sè sè 163/TP-HT ngµy 31/01/2000), Bé Ngo¹i giao (c«ng v¨n sè 06-CV/NG-LS-PL ngµy 4/1/2000) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. - Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch. Møc thu lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i biÓu møc thu ®· bao gåm c¸c chi phÝ hå s¬ liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý hé tÞch. §iÒu 2. - §èi tîng nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ nh÷ng ngêi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc vÒ hé tÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. - C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ hé tÞch, ®ång thêi thùc hiÖn tæ chøc thu lÖ phÝ hé tÞch, bao gåm: 1. Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn ®îc thu lÖ phÝ theo møc thu t¹i môc A biÓu møc thu. 2. Së T ph¸p c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thu lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc B biÓu møc thu.
  2. 2 3. C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi thu lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc C biÓu møc thu. Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn, Së T ph¸p c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thu LÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch b»ng §ång ViÖt Nam; C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam thu b»ng ®« la Mü hoÆc tiÒn cña níc së t¹i theo tØ gi¸ do ng©n hµng cña níc së t¹i c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu. §iÒu 4.- C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc t¹m trÝch 30% sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc, sè cßn l¹i (70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Sè lÖ phÝ t¹m trÝch ph¶i c©n ®èi vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m vµ ph¶i sö dông theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Cuèi n¨m, nÕu cha sö dông hÕt ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thu cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn. §iÒu 5.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ hé tÞch quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé sè 33 TT/LB ngµy 24/4/1995 cña Bé Tµi chÝnh - T ph¸p quy ®Þnh chÕ ®é thu nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký kÕt h«n, c«ng nhËn viÖc kÕt h«n, nhËn con ngoµi gi¸ thó, ®¨ng ký nu«i con nu«i vµ c«ng nhËn viÖc nu«i con nu«i gi÷a c«ng d©n Viªt Nam vµ ngêi níc ngoµi vµ t¹i Th«ng t liªn Bé sè 83 TT/LB ngµy 4/10/1993 cña Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao quy ®Þnh vÒ viÖc thu phÝ, lÖ phÝ l·nh sù níc ngoµi. §iÒu 5.- Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ, c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch (Ban hµnh kÌm theo kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 57/2000/Q§/BTC ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT c«ng viÖc thùc hiÖn §¬n vÞ Møc thu tÝnh cho mçi trêng hîp 1 2 3 4 A Møc thu ¸p dông ®èi víi viÖc ®¨ng ký hé tÞch t¹i Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn. 1 Khai sinh - §¨ng ký khai sinh ®ång 3.000 - §¨ng ký khai sinh qóa h¹n ®ång 3.000 - §¨ng ký l¹i viÖc sinh ®ång 5.000 2 KÕt h«n - §¨ng ký kÕt h«n ®ång 10.000 - §¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n ®ång 20.000 3 Khai tö - §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n ®ång 3.000 - §¨ng ký l¹i viÖc tö ®ång 5.000 4 Nu«i con nu«i - §¨ng ký viÖc nu«i con nu«i ®ång 10.000 - §¨ng ký l¹i viÖc nu«i con nu«i ®ång 20.000 5 NhËn cha, mÑ, con - §¨ng ký nhËn cha, mÑ, con ®ång 10.000 6 C¸c viÖc ®¨ng ký hé tÞch kh¸c - CÊp b¶n sao giÊy tê hé tÞch tõ sæ gèc ®ång 2.000®/1 b¶n sao - X¸c nhËn c¸c giÊy tê hé tÞch ®ång 3.000 - Ghi vµo sæ ®¨ng ký hé tÞch c¸c viÖc vÒ ly h«n, x¸c ®Þnh cha, mÑ, con, thay ®æi quèc tÞch, mÊt tÝch, mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, huû h«n nh©n tr¸i ph¸p luËt, h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ ®èi víi con cha thµnh niªn vµ nh÷ng sù ®ång 5.000 kiÖn kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. - Ghi vµo sæ c¸c viÖc hé tÞch ®· ®¨ng ký t¹i C¬ quan ®¹i diÖn Ngo¹i giao, C¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi cÊp. ®ång 5.000 B Møc thu ¸p dông ®èi víi viÖc ®¨ng ký hé tÞch t¹i Uû ban nh©n d©n tØnh, TP trùc thuéc TW 1 Khai sinh - §¨ng ký khai sinh ®ång 25.000 - §¨ng ký khai sinh qóa h¹n ®ång 25.000
  4. 4 - §¨ng ký l¹i viÖc sinh ®ång 50.000 1 2 3 4 2 KÕt h«n - §¨ng ký kÕt h«n ®ång 500.000 - §¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n ®ång 1.000.000 3 Khai tö ®ång - §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n ®ång 25.000 - §¨ng ký l¹i viÖc tö ®ång 50.000 4 Nu«i con nu«i - §¨ng ký viÖc nu«i con nu«i ®ång 1.000.000 - §¨ng ký l¹i viÖc nu«i con nu«i ®ång 2.000.000 5 NhËn con ngoµi gi¸ thó - §¨ng ký viÖc nhËn con ngoµi gi¸ thó ®ång 1.000.000 6 Thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch, x¸c ®Þnh l¹i d©n téc - §¨ng ký viÖc thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch, ®ång 25.000 x¸c ®Þnh l¹i d©n téc 7 C¸c viÖc ®¨ng ký hé tÞch kh¸c - CÊp b¶n sao c¸c giÊy tê hé tÞch tõ sæ gèc ®ång 5.000®/1 b¶n sao - X¸c nhËn c¸c giÊy tê hé tÞch ®ång 10.000 - Ghi vµo sæ ®¨ng ký hé tÞch c¸c viÖc vÒ ly h«n, x¸c ®Þnh cha, mÑ, con, thay ®æi quèc tÞch, mÊt tÝch, mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, huû h«n nh©n tr¸i ph¸p luËt, h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ ®èi víi con cha thµnh niªn vµ nh÷ng sù kiÖn kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. ®ång 20.000 - Ghi vµo sæ c¸c thay ®æi vÒ hé tÞch ®· ®¨ng ®ång ký tríc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi 50.000 C Møc thu ¸p dông t¹i C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi 1 Khai sinh - §¨ng ký khai sinh USD 5 - §¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n USD 5 - §¨ng ký l¹i viÖc sinh USD 10 2 KÕt h«n - §¨ng ký kÕt h«n USD 50 - §¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n USD 100 3 Khai tö - §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n USD 5 - §¨ng ký l¹i viÖc tö USD 10 4 Nu«i con nu«i - §¨ng ký viÖc nu«i con nu«i USD 100 - §¨ng ký l¹i viÖc nu«i con nu«i USD 200 5 NhËn cha, mÑ, con -§¨ng ký viÖc nhËn cha, mÑ, con USD 100
  5. 5 6 C¶i chÝnh hä, tªn, ch÷ ®Öm ngµy, th¸ng, n¨m sinh - §¨ng ký viÖc c¶i chÝnh hä, tªn, ch÷ ®Öm USD 50 ngµy th¸ng n¨m sinh 7 C¸c viÖc ®¨ng ký hé tÞch kh¸c - CÊp b¶n sao c¸c giÊy tê hé tÞch tõ sæ gèc USD 1USD/ 1b¶n sao -CÊp, x¸c nhËn giÊy tê ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng USD 50 ký kÕt h«n, nu«i con nu«i, gi¸m hé t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi - CÊp, x¸c nhËn c¸c giÊy tê hé tÞch kh¸c USD 5 - Ghi vµo sæ c¸c thay ®æi vÒ hé tÞch do kÕt h«n, nu«i con nu«i, ly h«n vµ chÊm døt viÖc nu«i con nu«i ®· ®¨ng ký tríc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi USD 5 - §¨ng ký l¹i c¸c sù kiÖn hé tÞch x¶y ra ë níc ngoµi ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc së t¹i ®¨ng ký cho c«ng d©n ViÖt Nam USD 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2