Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  57/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô  c µi  Æ t   B c ® v µ  thuª  æ n g  k Õ t n è i trù c  Õ p Internet u è c t Õ  (IIG) c ti  q   c ñ a  c¸c IXP B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y   cña  é  u  Ýnh,ViÔn  B B ch   th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 55/2001/N§­   µy  CP ng 23/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ý, l  cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  c vsd d v Internet; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 04/2001/TT­ TCB§  µy  ng 20/11/2001  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc  u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  c B® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 55/2001/N§­   CP ngµy 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  l  c vsd d v kÕt  èi Intenet,dÞch  ô  n    v truy nhËp    Internetvµ  Þch  ô   d v øng  ông  d Internet   trongbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  ¹m  êicícdÞch  ô  µi® Æt  µ    h t th     vc  v thuªcæng  Õt  èi k n  trùctiÕp    Internetquèc  Õ    t (IIG)cña    doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èi cd vk n  Internet(IXP)nh      sau: 1.C íccµi® Æt:      4.545.000 ®ång/cæng    ét  Çn).   (thum l 2.C ícthuªcæng  Õt  èitrùctiÕp Internetquèc  Õ:     k n        t STT Tèc    ®é (Kb/s) Møc  íc(1.000®/th¸ng) c  1 64 18.977 2 128 26.489 3 192 35.149 4 256 43.808 5 320 51.110 6 384 58.411
  2. 2 7 448 65.968 8 512 73.522 9 576 80.909 10 640 88.295 11 704 95.682 12 768 97.006 13 832 102.159 14 896 107.313 15 960 112.467 16 1.024 117.621 17 1.088 121.556 18 1.152 125.492 19 1.216 129.427 20 1.280 133.362 21 1.344 137.298 22 1.408 141.234 23 1.472 145.169 24 1.536 149.103 25 1.600 154.438 26 1.664 159.771 27 1.728 165.105 28 1.792 170.438 29 1.856 175.772 30 1.920 181.106 31 1.984 186.440 32 2.048 191.774 33 4Mb/s 306.838 34 8Mb/s 575.321 35 16Mb/s 1.054.755 36 34Mb/s 1.917.736 37 45Mb/s 2.397.170 3­ C¸c    møc  ícquy  nh  ôc  ¹ 1, 2  c  ®Þ m t i   nªu    a    trªnch bao  å m   Õ    Þ g thu gi¸tr   gia t¨ng (VAT)  µ  íc thuª kªnh  Ôn    vc    vi th«ng  õ c¸c doanh  t    nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô    Ëp  v truy nh Internet(ISP),tõ ngêi sö  ông  n         d ®Õ doanh  nghiÖp cung  cÊp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP). d vk n    §i Ò u    2. Doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP) ® îc cd vk n       quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc  Ýnh  µ  cíc kh¸c trªnnguyªn  ¾c  t v thu       t tæng  íc sö  ông  c  d trong th¸ng kh«ng  îtqu¸      v  møc   íc thuª cæng  Õt  èi trùc tiÕp  c    k n    Internetquèc    tÕ quy  nh  ¹ §iÒu  nªu  ®Þ t i 1  trªn. §i Ò u    3. C¨n  vµo  cø  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýdÞch  ô  l  v Internetdo    Tæng   côc  u  iÖn  B® ban  µnh,  h c¸c doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  c d v truy nhËp    Internet(ISP) ® îc quy  nh       ®Þ møc   íc cµi® Æt   µ  íc truy nhËp  c    vc    Internettrùc    tiÕp cña  ×nh; cíccµi® Æt  µ  íctruynhËp  ùctiÕp gi÷a c¸cISP  íi   m     vc    tr        v  nhau.
  3. 3 §i Ò u 4. Quy  nh   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ®Þ n c hi l   ng 01/04/2003, thay  Õ    th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 14/2002/Q§­TCB§  µy  ng 11/01/2002  ña  c Tæng  ôc  u  iÖn  c B® vÒ   Öc  vi ban  µnh  ¹m  êicícdÞch  ô  µi® Æt,  h t th     vc  thuªcæng  Õt  èitrùctiÕp   k n      Internetquèc  Õ    t (IIG)cña      c¸cIXP. §i Ò u    5. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v thu   B ch   th«ng;Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸cdoanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng,c¸cdoanh     nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô  Õt  èi Internet(IXP) vµ  ñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  vk n      Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản