Quyết định 57/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định 57/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các chương trình trọng điểm xúc tiến thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  57/2003/Q§­T T g   n g µ y 17 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  viÖc p hª d u y Öt  c¸c ch ¬ n g  tr×nh  óc tiÕn th¬ n g   ¹i  x m träng ®i Ó m thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001;   C¨n  NghÞ  cø  quyÕt sè    05/2002/NQ­CP; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    i   Bé  m¹i t¹  tr×nh  1264/TM­ tê sè  XTTM   ngµy  th¸ng4  01    n¨m 2003, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    duyÖt    1. Phª  néidung    c¸cch¬ng  tr×nh vµ    ®¬n  thùc hiÖn    vÞ    c¸c ch¬ng  tr×nh xóc    tiÕn th   ¬ng    m¹iträng ®iÓm     (vÒ    c¸c lÜnh vùc:th«ng    ¬ng    tinth m¹i;t vÊn     xuÊt khÈu; c«ng        t¸c®µo        iÓn l∙m,kh¶o    t¹o;Héi chî tr     s¸tthÞ  êng; tr   qu¶ng  th b¸  ¬ng  hiÖu  s¶n  vµ  phÈm  quèc    gia;x©y  dùng  kÕt  cÊu  tÇng  h¹  xóc  tiÕn th   ¬ng    ¬ng    m¹i;th m¹i®iÖn        tö;c¸c ho¹t®éng  xóc tiÕn th   ¬ng    m¹ikh¸c)nªu    t¹  iphô    I kÌm  lôc sè    theo  tr×nh  1264/TM­XTTM   tê  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  01  4  2003  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Bé    Th¬ng   m¹i lµm viÖc  thÓ        cô  víic¸c Bé, ngµnh, c¸c Tæng       c«ng    ty nhµ    níc,HiÖp    héi,Héi ngµnh hµng    ®Ó tiÕp    tôc hoµn thiÖn c¸cch¬ng      tr×nh xóc    tiÕn th   ¬ng    m¹iträng ®iÓm     n¨m 2003  trong vµ    c¸cn¨m    2004   ­2005. §iÒu    quyÒn  tr Bé  2. Uû  Bé  ëng  Th¬ng      néidung    m¹i,c¨n cø    c¸cch¬ng  tr×nh ® îc duyÖt      nªu  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy, phª    duyÖt    c¸c ch¬ng tr×nh  ho¹t®éng  thÓ    cô  nªu  i t¹ phô    IV  lôc sè  kÌm  theo    tê tr×nh  1264/TM­XTTM   sè  ngµy  th¸ng4  01    n¨m 2003  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu    quyÒn  tr Bé    3. Uû  Bé  ëng  TµichÝnh,c¨n cø        néidung    c¸cch¬ng  tr×nh träng ®iÓm     trong tõng    lÜnh vùc  c¸c ch¬ng  vµ    tr×nh ho¹t®éng  thÓ    cô  vÒ xóc  tiÕn  ¬ng    îcduyÖt,c¸c quy  th m¹i ®       ®Þnh  hiÖn hµnh  viÖc  dông  vÒ  sö  nguån  ng©n  s¸ch (th«ng qua      Qòy  trî hç    xuÊt khÈu    hµng n¨m)  ® îcc©n    ®∙    ®èi cho môc   tiªuxóc  tiÕn  ¬ng    th m¹i,®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu, xem       xÐt,phª    duyÖt  kinhphÝ  trî     hç    trùctiÕp cho      c¸cchñ  ch¬ng tr×nh. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ®¨ng  C«ng  b¸o.
  2. 2 §iÒu 5. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch Héi ®ång qu¶n    trÞ,Tæng   gi¸m ®èc    c¸c Tæng c«ng    tynhµ    c¸cTæ   nícvµ    chøc  li   cã  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản