intTypePromotion=1

Quyết định 58/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 58/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường 7km0 - km 36 đoạn Diễn Châu - Đô Lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  58/1999/Q§/BT C   ë tµi n g µy  25 th¸ng 05 n¨ m  1999  Ò  viÖc ba n  h µ n h  m ø c   V thu p h Ý   s ö  d ô n g  ® ê n g  7 K m  0 ­ K m  36 ® o¹n  Ô n  C h © u  ­ §« L ¬ n g Di B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña  Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n    cø  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ      níc;  Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(C«ng    1264/GTVT   v¨n sè  ngµy  22/4/1999), Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh ® §iÒu   Ban  1:   hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy  BiÓu møc      thu phÝ sö    dông  êng  Km   ­Km     ® 7  0   36 ®o¹n DiÔn  Ch©u   L¬ng. ­§«      §iÒu   §èit     2:    îng thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  êng    sö  ® 7 ®o¹n DiÔn  Ch©u   L¬ng  ­§«  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹i Th«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  ®é  thu phÝ  cÇu  êng  ® cña  Nhµ     níc qu¶n     lý, Th«ng   sè  t 75/1998/TT­BTC   ngµy  2/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa ®æi,bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  A, phÇn  IV vµ ®iÓm  3.n,  môc  I Th«ng t  sè sè 57/1998/TT­ BTC  ngµy  27/4/1998  cña  Tµi chÝnh  Th«ng   05/1999/TT/BTC  Bé    vµ  tsè  ngµy 13/1/1999  cña  Tµi chÝnh  H íng  Bé      dÉn  söa  æi, bæ   ®   sung ®iÓm   môc    3  I Th«ng   t sè  57/1998/TT/BTC  ngµy  27/4/1998. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/6/1999.   §iÒu  Tæ   4:  chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu phÝ  êng  ®o¹n  ® 7  DiÔn  ch©u    L¬ng  c¸c c¬  ­ §«  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 bi Ó u   m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  ® ê n g  7 K m 0  ­ K m  3 6 § o¹n di Ô n  c h © u  ­ § « l¬ n g (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  58/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng05  25    n¨m  1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé                                                                                            §¬n  tÝnh:  vÞ  ®ång/l /xe ît TT §èit      îng thu phÝ Møc  thu 1 2 3 1 Xe  m¸y    i c¸clo¹ 500  ît ®/l 2 VÐ   th¸ng ¸p dông      cho  m¸y  xe  cña  CBCNV   lµm, häc  ®i    sinh 10.000®/th¸n   ®i  häc  i t¹  ®Þa  ph¬ng  Æt   ® tr¹m  thu phÝ, hµng  ngµy ph¶i  g qua  tr¹m 3 Xe  lam,m¸y    kÐo, c«ng    n«ng,b«ng    sen 4.000®/lît 4 Xe  t«thiÕtkÕ ®Ó   «        chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con    i     chç) c¸clo¹ (lo¹díi   i 7  7.000®/lît ­Xe tõ7        chç  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 10.000®/lît ­Xe    chç    tõ12  ®Õn   chç  30  ngåi 15.000®/lît ­Xe    chç    tõ31  ®Õn   chç  50  ngåi   20.000®/lît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     25.000®/lît ­Xe    buýtc«ng    céng 10.000®/lît 5 Xe  chë  hµng: ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 7.000®/lît ­Xe cã      träng t¶i   tÊn      2  ®Õn     tÊn  tõ díi4  10.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi 10  15.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  30.000®/lît ­   cã träng t¶i Xe  tõ 15  tÊn  ®Õn    18  díi tÊn  xe  vµ  chë  50.000®/l ît container20fi   t ­ Xe  träng t¶i   tÊn      xe    cã      18  trëlªnvµ  chë  tõ Containertõ 40  70.000®/l     ît fi trëlªn     t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2