intTypePromotion=1

Quyết định 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  58/2002/Q§­T T g   n g µ y 26  th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò  b a n  h µ n h   tiªu c h Ý ,    da n h  m ô c  p h © n  lo¹i o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc v µ    d T æ n g  c«n g  ty n h µ   íc n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; § Ó   iÓn  tr khai thùc  Ön    hi NghÞ   quyÕt  éi  H nghÞ   Çn  l thø  Ban  Êp   3  Ch hµnh Trung  ng  ¬ §¶ng  kho¸ IX  Ò   Õp  ôc s ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ     v ti t   x ® m   i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy    Ý,  ®Þ n tiªuch danh  ôc   m ph©n  ¹ doanh  lo i   nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc. tynh n §i Ò u  2. §èi t ng ¸p dông cña Quy Õt ®Þnh  nµy bao gå m  doanh  î nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp,doanh  nh n   l  nghiÖp  µnh    ña    th viªnc c¸c Tæng  c«ng    µ  tynh nícvµ      c¸cTæng  c«ng    µ  íchiÖn  ã. tynh n   c §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ý  ®Þ n c hi l   15    t ng k ban  µnh. Nh÷ng  h   quy  nh   íc ®©y   i íitiªuchÝ,  ®Þ tr   tr¸ v       danh  ôc   ©n   ¹ m ph lo   i doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   Tæng   c«ng    µ  íc ban  µnh  Ìm  ty nh n   h k theo  Quy Õt  ®Þnh  µy  u     á. n ®Ò b∙i b C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m       c¨n cø  µo  v Quy Õt  nh  µy,x©y  ùng  Ò     ®Þ n  d § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  th s x doanh nghiÖp  nhµ   íc, Tæng   n  c«ng    µ   íc trùc thuéc  × nh   ty nh n     m qu¶n  ý,tr×nh  ñ   íng l  Th t   ChÝnh  ñ    Öt. ph phª duy Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp  theo dâi, «n  c       ® ®è c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng,Tæng      ph   c«ng    x©y  ùng  µ  ùc hiÖn  Ò     ty91  d v th   § ¸n tæng  thÓ  ¾p  Õp  s x doanh nghiÖp  µ  íc®∙  îcphª duyÖt theo ®óng  Õn ®é     nh n   ®         ti   ®Ò ra.
  2. 2 T iªu c h Ý , d a n h  m ô c  p h © n  lo¹i o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c  d v µ  t æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A. Doanh  nghiÖp  µ   íc (gåm   nh n   doanh nghiÖp  µ   íc ®éc  Ëp  µ  nh n   lv doanh nghiÖp  µnh  th viªn cña  Tæng     c¸c  c«ng    µ  íc). ty nh n I.Nhµ   íc n ¾ m   ÷    n  gi 100%   èn  i  íinh÷ng  v ®è v   doanh nghiÖp  µ   íc nh n   ho¹t®éng    trong  ngµnh, lÜnh  ùc  c¸c    v sau: 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   1.1.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh    trong lÜnh  ùc    v ®éc  Òn  µ  íc: quy nh n ­S¶n  Êt,cung    xu   øng  ËtliÖu næ; v    ­S¶n  Êt,cung    xu   øng    Êt®éc; ho¸ ch   ­S¶n  Êt,cung    xu   øng  Êtphãng  ¹; ch   x ­H Ö   èng    th truyÒn    iÖn  èc  t¶i® qu gia; ­M¹ng  ôcth«ng    èc    µ  èc  Õ;   tr   tinqu giav qu t ­S¶n  Êtthuéc l¸®iÕu.   xu      1.2.Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ¸p    ® øng      ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau:vèn  µ  íctõ20  û®ång  ëlªn;   nh n     t   tr     møc    ép  ©n  thu n ng s¸ch nhµ    nícb×nh  ©n  ña  n¨m  ícliÒn kÒ   õ 3  û ®ång  ëlªn;®i  u     qu c 3  tr     t   t   tr     ®Ç trong viÖc    øng  ông  d c«ng nghÖ   òi  än, c«ng  m nh   nghÖ  cao; gãp  Çn    ph quan  äng    tr æn ®Þnh  kinhtÕ  Ü    µ  ¹t®éng    v m« v ho   trong nh÷ng  µnh,lÜnh  ùc    ng   v sau: ­S¶n  Êt®iÖn;   xu   ­Khaithøc c¸ckho¸ng s¶n           quan  äng: tr +  Ç u     µ  Ý  ùnhiªn; D th« v kh t   +  Than; +  xÝt; B«  +  Æng   ng; Qu ®å +  Æng   Õc; Qu thi +  Æng   ã  Êtphãng  ¹; Qu c ch   x +  µng; V +    ý. §¸ qu ­S¶n  Êtm ét  è    xu   s s¶n  ph¶m   ¬  Ý: c kh +  M¸y  c«ng  ô; c +  M¸y  ng  ùc; ®é l +  M¸y  ãc, thiÕtbÞ  ôc  ô  m     ph v n«ng,l©m, ng      nghiÖp; +  ÕtbÞ  ü  Ët®iÖn  µ  ËtliÖu ®iÖn; Thi   k thu   vv   
  3. 3 +  M¸y  c«ng  nghiÖp  chuyªn dông;   +  ãng  µ  öa  ÷a  ¬ng  Ön  Ën    êng  Ón, ® êng  ¾t, ® êng  § v s ch ph ti v t¶i® bi   s  kh«ng. ­S¶n  ÊtthiÕtbÞ  iÖn  ö;   xu    ® t ­C«ng  Ö     ngh th«ng  tin; ­S¶n  Êtkim  ¹ m Ç u     xu   lo i   (thiÕc,®ång);   ­S¶n  Êtkim  ¹ ®en    xu   lo i   (gang,thÐp)trªn100.000  Ên/n¨m;      t ­S¶n  Êtho¸ chÊtc¬    xu       b¶n; ­S¶n  Êtph©n    äc,thuèc b¶o  Ö   ùc vËt;   xu   ho¸ h     v th   ­ S¶n  Êtxim¨ng    xu     c«ng  Ö   Ön  i, Êtl ng cao,trªn1,5 tr ÖutÊn/ ngh hi ®¹   ch  î        i   n¨m; ­Khaith¸c, äcvµ          cung  Êp  ícs¹ch ë  µnh  è; l c n    th ph ­C«ng    nghiÖp  ©y  ùng; xd ­ S¶n  Êt m ét  è  Æt   µng    ïng  µ    xu   sm h tiªud v c«ng  nghiÖp  ùc phÈ m   th   quan  träng: +  Êy      Êy viÕt; Gi inb¸o,gi   +  Öt,sîi D  ; +      tûtranginthµnh  È m   Intrªn3       ph quy  æi  x  cm)/n¨m, ® (13  19  +  S¶n  Êtmuèi; xu   +  S¶n  Êtbiatrªn50  iÖulÝt/n¨m; xu       tr   +  S¶n  Êtcån  µ îutrªn10  iÖulÝt/n¨m; xu   v r     tr   ­S¶n  Êt,cung    xu   øng  èc phßng  Önh, ch÷a  Önh, ho¸ dîc; thu   b   b    ­B¸n    bu«n ¬ng  ùc; l th ­B¸n    bu«n  x¨ng dÇu;   ­VËn    êng    t¶i® kh«ng,® êng  ¾t,® êng  Ón;   s  bi ­D Þch  ô  Ôn    v vi th«ng  ¬  c b¶n; ­Kinh    doanh  Òn tÖ,b¶o  Ó m. ti     hi     ÷ng  1.3.Nh doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh    b¶o  ¶m     ® nhu cÇu  thiÕtyÕu      cho    iÓn s¶n  Êt vµ  ©ng  ph¸ttr   xu   n cao cao  i  èng  Ët chÊt, ®ê s v    tinhthÇn  ña  ng  µo    c ®å b n«ng  th«n,®ång  µo  ©n  éc ë  Òn  ói,vïng s©u,   bd t   mi n      vïng xa.   1.4.Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ã  Ýnh  Êt   ct ch   ® Æc   ï: th ­ C¸c  µ  Êt  nh xu b¶n  õxuÊt  (tr   b¶n  s¸ch gi¸o khoa, s¸ch      b¸o  Ýnh  Þ, ch tr   s¸ch b¸o    cho  Õu nhi, thi    s¸ch tiÕng d©n  éc);     t ­Xæ   è  Õn  Õt;   s ki thi ­  ét  è  M s doanh  nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  nh n     trong  ÷ng  µnh  nh ng quan  trängtheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.       c Th t   ph
  4. 4 2.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý trongc¸clÜnh  ùc:    v ­Inb¹c vµ        chøng  chØ  ã  c gi¸; ­§iÒu  µnh    h bay; ­B¶o  ¶m   µng    ® h h¶i; ­KiÓ m     µ  ©n  èitÇn  è  tuyÕn  iÖn;   so¸tv ph ph   s v«  ® ­ S¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý, khÝ   µi    xu   ch v kh   t ,trang  Þ   b chuyªn  ïng  d cho  èc  qu phßng,an    ninh; ­ C¸c    doanh  nghiÖp  îc giao  ùc hiÖn  Öm   ô  èc  ®  th   nhi v qu phßng, an    ninh  ® Æc   Öt vµ    bi   c¸c doanh  nghiÖp  ng  ¹    a   µn  Õn îc quan  äng ®ã ti c¸c ®Þ b chi l   tr   kÕt  îp kinh tÕ  íi èc  h    v  qu phßng  theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;     c Th t   ph ­ XuÊt    b¶n s¸ch    gi¸o khoa, s¸ch    b¸o  Ýnh  Þ,s¸ch  ch tr   b¸o cho  Õu    thi nhi, s¸ch  Õng  ©n   éc,phim  ti d t  khoa  äc, phim  êisù, phim  µiliÖu,phim    h  th     t    cho thiÕu nhi;   ­KiÓ m   nh  ü  Ëtph¬ng  Ön giao th«ng  ¬  ílín;   ®Þ k thu   ti     c gi  i ­Qu¶n  ý,   l  b¶o  ×h Ö   èng  êng  ¾t  èc    tr   th ® s qu gia,c¶ng  µng  h kh«ng; ­ Qu¶n  ý,b¶o  × h Ö   èng  êng  é, ® êng  û  µ  Õn   l  tr   th ® b  thu v b c¶ng quan  träng; ­ Qu¶n  ý,khaith¸cc«ng  ×nh thuû    l     tr   n«ng  u   ån, c«ng  ×nh thuû  ®Ç ngu   tr   n«ng  ã  c quy    ín; m« l ­Trång  µ    v b¶o  Ö   õng  u   ån,rõng  vr ®Ç ngu   phßng  é; h ­Tho¸tnícë  «  Þ;       ® th ­¸ s¸ng ® êng  è.  nh    ph II  ÷ng   .Nh doanh  nghiÖp  µ   íc tiÕn  µnh  a   ¹ng  nh n   h ®d ho¸  ë  ÷u  íi sh d  c¸c  ×nh  h thøc: cæ   Ç n     ph ho¸, giao    doanh nghiÖp cho  Ëp  Ó   êi lao  t th ng   ®éng  hoÆc  b¸n doanh  nghiÖp. 1. Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ  íckhicæ   Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     ph ho¸ Nh n   gi     50%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp. 1.1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinhdoanh.   a) Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ã  èn  µ  íctõ   c v nh n     10  û ®ång  ëlªn; t  tr    møc    ép  ©n  thu n ng s¸ch nhµ  ícb×nh  ©n  ña  n¨m  íc   n  qu c 3  tr   liÒn kÒ   õ1  û®ång  ëlªn; ¹t®éng    t  t  tr       ho trongc¸cngµnh,lÜnh  ùc       v quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     ôc  1.2 m I. b) Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinhdoanh    kh¸c: ­S¶n  Êt® êng  ÷a,dÇu    ùc vËt;   xu   s  ¨n th   ­KiÓ m   nh  µng    ®Þ h ho¸; ­Inc¸clo¹ (trõinnh∙n,m¸c,bao  ×);           i     b ­D Þch  ô  îp t¸clao®éng;   vh     ­Kinh    doanh  Æt   µng  éichî,tr Ónl∙m. m h h    i   1.2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch: Ý ­S¶n  Êtgièng c©y  ång,vËtnu«ivµ    «ng;   xu     tr      tinh®
  5. 5 ­D Þch  ô  ¸nh  ¾t      v® b h¶is¶n  bê; xa  ­KiÓ m   nh  ü  Ëtph¬ng  Ön giao th«ng  ¬  í ;   ®Þ k thu   ti     c gi i ­Qu¶n  ý,   l  b¶o  ×h Ö   èng  êng  é,® êng  û; tr   th ® b  thu ­Qu¶n  ý,   l  b¶o  ×b Õn  µu,b Õn  quan  äng; tr   t  xe  tr ­Qu¶n  ý,   l  khaith¸cc¸cc«ng  ×nh thuû n«ng.      tr     2. Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     trong m ét  è  Ünh  ùc    sl v quan  träng,khitiÕn hµnh    Çn    µ   íckh«ng  ¾ m   ÷ trªn50%        cæ ph ho¸,Nh n   n gi     tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp,nhng  Ïn ¾ m   ÷cæ   Çn  Æc   Öt®Ó   Õt   s  gi   ph ® bi   quy   ®Þnh  ét  è  Ên    m s v ®Ò quan  äng,theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. tr       c Th t   ph 3. Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  íc kh«ng  éc  iÓ m   vµ  iÓ m   m ôc   nh n   thu ® 1  ® 2  nµy, khi tiÕn  µnh    Çn     h cæ ph ho¸,c¬    quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  c¨n    cø ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ki c th c doanh  nghiÖp  Õt  nh   µ   íc gi÷ cæ   Çn    quy ®Þ Nh n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn. gi   ph 4. Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  íccã  èn  µ  íctõ 5  û ®ång  ëxuèng, nh n   v nh n     t   tr     kh«ng    Çn    îc,th× thùc hiÖn  cæ ph ho¸ ®       chuyÓn  æi  ë  ÷u  íi ×nh  ® s h d  h thøc giao     doanh nghiÖp  cho  Ëp  Ó  êilao®éng  t th ng     hoÆc   doanh  b¸n  nghiÖp. II   ÷ng  I Nh . doanh nghiÖp  µ   íc kh«ng  éc  ô c      y,  ¹t nh n   thu m Itrªn ®© ho   ®éng kinh  doanh thua  çkÐo  µi ho Æc   ¹t®éng  l  d  ho   c«ng  ch  Ý kh«ng  µn   ho thµnh  Ö m   ô  îcgiao,kh«ng  ùc  Ön  îcchuy Ó n   æi  ë  ÷u. nhi v®    th hi ®   ® sh 1.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   a) Kinh doanh kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, thua  ç hai n¨m  ªntiÕp  ng  a    l    li   nh ch ®Õ n   møc  ph¶igi¶i Ó,ph¸ s¶n  × thùc hiÖn  Ön     th     th     bi ph¸p s¸p nhËp.    b) Kinh doanh  thua  çba  l   n¨m  ªntiÕp  µ  ã  è  çluü kÕ   li   v c s l     b»ng  vèn  3/4  nhµ  íc t¹  n  i doanh  nghiÖp  ëlªn,nhng  a  Êt  tr     ch m kh¶ n¨ng thanh  to¸n nî ®Õ n      h¹n,tuy ®∙    ông    Ön      ¸p d c¸cbi ph¸p tæ    chøc  ¹ nhng  l  i kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îc, th kh ph ®   th× thùc hiÖn    Ó.     gi¶ith c)Kinh    doanh  Þ  b thua  çhain¨m  ªntiÕp,kh«ng  ã  l    li     c kh¶  n¨ng    îcc¸c tr¶®     kho¶n  î®Õ n   ¹n,th× thùc hiÖn    n  h     ph¸ s¶n. 2.  ÷ng  Nh doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch    Ý hai n¨m  ªntiÕp  li   kh«ng  hoµn  µnh  Ö m   ô  îc giao,th×  ¬  th nhi v®    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Õt  nh n   th quy quy ®Þnh  ùc hiÖn    Ëp,gi¶i Ó  th   s¸p nh     th hoÆc     ph¸ s¶n. B. Tæng   c«ng    µ   íc (gåm   ty nh n   Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  ®Þ nh   è  s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 07  3  1994  ña  c Thñ  íng  Ý nh   ñ). t Ch ph Tæng  c«ng    µ  ícph¶i®¸p  tynh n     øng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki sau: 1. Thuéc c¸c  µnh, lÜnh  ùc: khai th¸c,chÕ   Õn  Çu   Ý   µ  ng   v      bi d kh v kinh   doanh  b¸n bu«n x¨ng  Çu; s¶n  Êt vµ  d   xu   cung  øng  iÖn; khaith¸c,chÕ   Õn, ®       bi   cung  øng  than,c¸c kho¸ng     s¶n quan  äng;luyÖn  tr   kim; c¬  Ý  Õ   ¹o;s¶n    kh ch t   xuÊt xi m¨ng, bu  Ýnh, viÔn       ch   th«ng,®iÖn  ö;hµng    t  kh«ng; hµng    êng    h¶i;® s ¾t; ho¸  Êt  µ  ©n     ch v ph ho¸  äc; s¶n  Êt  ét  è  µng    ïng  µ  h  xu m sh tiªud v c«ng  nghiÖp  ùc phÈ m   th   quan  äng (dÖt,giÊy,muèi,cµ    tr         phª,cao    Õ   Õn  ç, su,ch bi g   r u,bia,thuèc  ; î    l¸) ho¸  îc;x©y  ùng; kinh    d  d   doanh  b¸n bu«n ¬ng  ùc;ng©n  l th   hµng;b¶o  Ó m.   hi
  6. 6 2. Ph¶i cã  èn  µ  íc tõ 500  û ®ång  ë lªn,®èi  íingµnh  Æc   ï     v nh n     t  tr     v  ® th  theo  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  èn  µ  íccã  Ó  Êp  ¬n, nh­ quy ®Þ c Th t   ph v nh n   th th h   ng kh«ng  íi d  100  û®ång. t  3. Møc    ép  ©n    thu n ng s¸ch nhµ  ícb×nh  ©n  ña  n¨m  ícliÒn kÒ   õ   n  qu c 3  tr     t   50  û  ng  ë lªn,®èi  íingµnh  Æc   ïtheo  t ®å tr     v  ® th   quyÕt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  ph kh«ng  íi tû®ång. d  10    4. Cã   ×nh ®é     tr   c«ng  Ö   µ ngh v qu¶n  ýtiªntiÕn,chÊt l ng  l       î s¶n  È m   èt ph t  hiÖu qu¶  cao trong s¶n  Êt kinh doanh, cã    xu       kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh trªnthÞ  ­    tr êng trong nícvµ  èc  Õ.     qu t Nh÷ng  Tæng  C«ng    µ  íckh«ng  ¸p  tynh n   ® øng  èn  iÒu  Ön  b® ki trªn, Ï® îc      s s ¾p  Õp  ¹theo híng:s¸p nhËp,hîp nhÊt hoÆc     Ó. x l  i           gi¶ith
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2