Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
158
lượt xem
11
download

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

 1. a HOI CHU N G H ~ A IET NAM CONG HOA V Doc l$p - T y do - Hgnh phuc H a N @i,ngay 22 thdng 12 na'm 2008 QUYET D ~ N H V& viec Ban hanh Di&uI# Quy h e trq an djnh diri s8ng, hoe t$p, dho $0 ngh&vP vitc lam cho CPCh e d8n b! thu hbi ,,-\ -%dv-,y. . -+
 2. nganh; Chu tich UBND cac quan, huy&nv a thanh phhs trqc thuoc; cac t6 chirc, ca nhin c6 liBn quan chju trach nhi$m thi h~ ~ u ~djnh nay./. 6t N oi nhon: - N hu ~ i &3u; - Thb tu6ng Chinh phG, - Bo LD-TB&XH; (86 bao cb); - Thubng trgc: Thhnh ~ iy, DDNDTP; H - ChG tjch, c6c PCT UBND TP; - ~ d cuc Day nngh; n~ - ChBnh VPUBNDTP; - PVP ~ ~ Ngoc Son; & u ~ - LDDCSXH, KT, XD, TN-MT, NNNT; - Trung tbm ccing b60 (d&b3ng c6ng bb); - Luu: VT, NqSon.(2)
 3. uk BAN NHAN DAN HOI CHU N G H ~ A IET NAM V CONG HOA D oc l@p T p do - Hgnh phuc - T H & - I P H HA NO1 ~ DIEU LE Qug hb trq 6n dinh dM s6ng, hoe t$p, dito tao nghP v3, viec lam . c ho cac hi) d8n b/ thu hhi trEn 30% dien tich dht s5n x uat n8ng nghiep (Ban hdnh k21n the0 euy&t @nh s6: ~ J B QB-UBND / nga@Z thhng 12 ntim 2008 cda U'j ban nhrin dhn Thdnh ph6 Hh N @i) Chuung I N H ~ QUY DINH CHUNG G Dihu 1 . V / tri, ch+c n ing 1. Tdn gpi dky dii: Quy h6 trq 6n djnh dbi sang, hoc tap, d b tao nghh& i viec v l im cho c b hij d5n bj thu h6i trdn 30% di@nich dht s in xuht n6ng nghidp. t 2. Tdn goi t it: Qup hb trq dM sdng, hoc t@p,d ao (go nghe vil viec ljrm (sac1 d5y vikt t it lih Quy h6 trq). 3. Quy h6 trq la t6 chirc t ii chinh c6 t u c L h ph6p nhiin, c6 con d iu ridng, hgch tohn dhi,c lap, duqc mi3 t ii khoan tai i(ho bac N hi nu6c d l the0 d6i toiin bo chc khoan thu, chi ciia Quy h6 trq. 4. Dja b in hoat dong ciia Quy h6 trq: Trdn dja b in T hinh ph8 Ha NQi 5 . V h phhng giao djch ciia Quy h6 trq: d@ tai Sb Lao dong T humg binh va Xii hoi H i Noi-75 ~ ~ u C~ Thanh H i Niji. hi g n 6. Dien thoai: 043.7732426. Fax: 043.7732424 £lieu 2. M yc dich hogt d ong c i a Qug h6 trq: Hoat dong ciia QuJ h6 trq nhirn h6 trq vigc hpc tap, hpc ngh& trq tip kh6 khgn, 6n'djnh dbi sang cho ciic hhi, d5n dang trqc ti$ s h xuht n6ng nghidp bj thu h6i trdn 30% di@nich dht s h xuht n6ng nghiep d v c Nha nu6c giao trdn pham vi t dja biin T h h h ph6 H i Noi sau n giy 01/7/2008. QuJ kh6ng h6 t rq kh6ng hoat dong s h xuht kinh doanh. - - Dieu 3. NguyEn t i c hogt d@ngc i a Q U ~ I B t rq . - A 1. Quy h6 trq t6 chirc, hoat dong theo c ic quy djnh ciia Diiu le n iy v i kh6ng trii v6i chc quy dinh cua phap lu&.
 4. 2. Quy h6 trq t h M lhp v i hoat dong khBng vi muc dich lqi n h u a . ~ 6d u ciia ng t Quy h6 trq duqc chuy&nsang niim ti6p theo. 3 . Hoat dong thu, chi ciia Quy h6 trq duqc giao cho Sir Lao dong T humg binh va XB h4i H i NQi ( ca quan thubng tqrc) q u h 19, thuc hien the0 chi dao th6ng nhht c6a Ban diku h inh Quy h6 trq. C humg I1 NHIEM VU VA QUYEN H qN CUA BAN DIEU HANH QUEH b TRQ D iiu 4. Nhigm vg: 1. ~ h $ lnh c ic quy djnh ciia N hl nutrc v i T hinh ph6; h 2. H6 trq tai chinh cho c ic h4 d h dang txyc ti6p s in x uk nBng nghiep bb/ thu h8i tr6n 30% dien tich dht s h xuht nn8g nghiep duqc N hinuuc giao dutri c ic hhinh thuc: H 8 trq dbi sang; H6 trq hoc t h p H6 trq d io tao ngh&v i viec lam; ng; 3 . Tiep n h a , q uin 1 v l sir dyng ngu8n v6n t u n g h ssPh T h h h ph6 the0 9 diing quy djnh hien h M ciia N hi nutrc v i T h M ph6; 4. Ti6p n h a , q u h 1 v i sir dyng d h g muc dich t& &in, kinh phi do c ic th chuc, c i 9 J n hhtrong nutrc v i ngoiii nutrc theo quy (Knh c h phip 1 v i Di$le Qrj h6 trq; 5. T6 chuc t him djnh, ph8 duyet d6i t u w g duqc h6 trq t ii chinh; 6. Diku tra, d inh g ii hieu q ui viec sir dung ngu8n v6n ciia Quy h6 trq so vtri muc ti6u d&ra; djnh i j h b g n h t 6 ~ h u c6ng kit, nit kinh n&&n trong d n g t ic xAy t d mg chinh d ch chung c h T h U ph6 v i d n g t ic qdm 1% dh h hh Quy ha trg i 7. Q uin 19, gill gin b b q u h t ii s in, trang thi6t bj ciia Quy h6 trq an t oin; 8. Thuc hien nghi8m cac quykn v i nghia VIJ k hic the0 quy djnh ciia p hip lu&. D iiu 5. ~ u ~ hgnn i 1. T6 chuc, q u h 19, di$ h k h Quy h6 trq hoat dong the0 d h g myc ti&, Diku le; 2. C6 quykn dinh chi h6 trq t ii chinh cho c b ho diin d6i vtri nhimg tnrimg h w khSng d b g d6i tuqng quy djnh clia Diku le; I \ 3 . Duqc mbi cac chuy6n gia cua c ic sir, n g h h khi thiiy c in thi6t phuc vu cho c ic hoat dong cc6 Qcy h6 trq; 4. D uqc t ~ tiep quan he vtri cac t6 chuc, c i n h h trong v i ngoai nutrc, cac c chii dhu t u duqc giao diit s h x uit k irh doanh, djch vu dk van dong, ti6p nhnhgn s u d6ng g6p, tki trq cho Quy h6 trq; .Diiu 6. Ccr c6u t6 chlic Quy h6 tr(r
 5. Quy h6 trq c6 Ban dibu h a va k6 toiin ri&ng.Ban dibu h inh do Chii tjch U 3 ban n h h -d&n T hinh phh6 quy6t $/nh t h a lsp. I Bo p h k giiip vi@c an dibu h inh g6m V5n phbng, t6 chuy&nvi&n. B I Di$u 7 . B an i$u hhnh 1. Ban dibu h inh cc6 8 t h h h vi&ndo Ph6 chii tjch U 3 ban n hin d in T hinh ph6 phu triich v h xB l im tnrimg ban, Giiim d8c S Lao dong T humg binh v i XB b hQi l im Ph6 tnrimg ban; dai di&nl ihh dao V5n phbng Uf ban n hin d in T hinh ph6, dai di&n 1Bnh dao c lc Sb: ~6 hwch v i Dhu hr, T ii Chhh, Giiio dyc v i D io Qo, Tiii Nguyen v i M6i trubng, Ban chi dpo Giii phc6ng mgt b h g T ihph8 l h t hhh vi&n. hr 2. Ban dibu h inh chju triich nhiem tnrirc uy ban n hin d in T h h h ph8 H i Noi v i tnrirc ph$ lugt vk t 8 chuc, q uin 1 v i sir dung Quy h6 trq. 9 3. S Lao dong T humg binh v i X i hoi l i c o quan thubng trgc cim Ban di$ M. b Z c 4. c h i do 1im vi@c iia Ban d iiu h inh: c Ban d iiu h inh 1im vi&cthe0 c hi dij ki&mnhiem v i the0 Quy c hi hoat dong do Uy ban n h k d in T h h h ph8 ban h h h . Di$u 8. V h phbng ciia Quy h6 trq g6m mot s 8 c h bo, c6ng chuc ki&mnhiern ciia S Lao dQng T humg binh v i XB hoi. b Ciin bo ki&mnhi&m1im vi@c ho Q iy h6 trq duqc h u h g ch&do p h chp triich c ~ nhi@mhe0 muc quy dinh ciia U3 ban nh&nd&nT hinh ph8 H i NQi. t Ciin b6, vidn chuc, lao dong h q d6ng ciia Quy h6 trq duqc h u h g l umg, t h u h g v i ciic c hi do khiic the0 quy dinh hi&nh inh. Chvcrng IV. QUAN LY TAI CHINH QUPHO TRC)' DiBu 10. ~ ~ u v6 ncha Q uy h 6 trv: 6n 1. Ngu6n t u n g h siich T h h h ph8 - Ngu6n kinh phi ban dhu do n gin s b h T hinh ph8 chp l i 50.000.000.000 d6ng (n5m m uai t 3 d 6ngvi@t am). N - Ngu6n kinh phi n gin siich Thinh ph6 c$ b8 sung h h g n h the0 d u toiin ciia Ban di&uh h h quy h6 trq duqc HQi d h g n h h d h T h W ph8 phi? c h u b va U 3 ban n h h d k T h&h phh quy6t dinh.-- .-- - - .. . 2. Trich 50% ngu6n thu kinh phi h6 trq ciia c b n h i dAu t u cho T hinh ph8 khi n hi d iu t u duqc giao dht; 3. Ngu6n vgn dong, dc6ng g6p Quy h6 trq ciia ciic chb dhu t u duqc giao dht s in xuht kinh doanh, dich vu; 3
 6. 4. ~ ~ u db n gop tu nguyen cda chc t6 chuc, ch n hin trong v l ngoai nuuc ong bao gbm t iin va tai s in do chc t 6 chirc, ch n hin trong nu& v l ngoai nuirc dong g6p t y nguyen vP t8i t rq cho Qua h6 trq phh h q v6i chc quy dinh cita phhp lu@t. £lieu 11. Si, d ung Quy h 6 trq Qua h6 trq duqc sir dung vao n h h g hoat dong sau: 1. Hopt dgng h&t rg hqc vrin hob, hpc ngh& - Chi h6 trq hoc viin hoa cho hoc sinh thuoc dhi tuqng cda Qua h6 trq kh6ng d&bt, hoc dir dang. - Chi h6 trq hoc n ghi va b6 sung ngh&cho ngubi lao dong thuoc dhi t w g h6 trq cda Qua h 6 trq d&chuy&nd6i ngh$ nghiep, co viec lam. 2. Hopt dgng h g t rg d&i sdng: - Chi h6 trq b lo hi&my tt&cho ngubi hkt tu6i lao dong thuoc d6i tuqng h6 trq cda Qua h 6 trq. - Chi trq chp kh6 k hh cho ngubi g i4 c6 d m c6 hoan c h h dac biet thuoc d6i tuqng duqc h6 trq cda Qua h6 t rq n h h a n dinh dbi sang. Dihu 12. Chi hoat dQng quHn 1 Quy h 6 t rq 4 1. NQi dung chi hoat d@g q uln 19 Quy h6 trq bao &m: a. Chi t iin l umg vB cac khoan phu chp cho bi) may q h 1 Qua h8 trq (Ban 7 Diiu h kh, t6 chuyEn viEn gitip viec Ban Di& h&, c b bi) c6ng chirc, lao dong h e d6ng). b. Chi tap huhn nghiep w, v5n phong phham, tPi lieu, in i n, q uln ly, phht hanh ThB hoc ngh&;s 6 shch the0 dBi, quhn 19; c. Chi ki&mtra, gihm sht, t6ng h q , bho cho hang thang, quy, 6 thing, n im ... d. Chi cho chc h o ~ dong dihu tra, k hlo s it nhu cku hoc nghk cda ngubi lao t dong vimg b j thu hbi dht n6ng nghiep. 8. Chi c6ng t ic phi. e. Chi cho c6ng t ic s o k it, t6ng k it h k g n b ; Chi cho c6ng t b thi dua khen t huhg, tuyEn truyin, V&I dong. Chi khac co lien quan dkn hoat dong cua Qua h6 trq. 2. Djnh mirc chi hoat dong q uln 19 Quy h6 trq. Theo d@.h muc, tiEu c h u h h ipl hinh c hi N hl nuirc v l quy d m cda Thinh phh. Dieu 13. QuHn 1 t8i chinh Quy h 6 trpr 9 1.Qua h 6 t rq p hli t6 chuc c6ng thc kt& ohn, th6ng k&the0 d h g quy djnh cda t Lu@t K ~ tohn, Lu$t ~ h h kn vB chc viin b ln h u h g d in thuc hien Lu$t hien hhnh. K E~ a/ c h i p hAnh cac quy djnh v i chimg tir kk tohn, hach to6n k6 tohn t oln bo cac n&ep vu tai chinh d l phht sinh c 6 liEn quan d in Quy h 6 trq;
 7. bl Mir sb s ich k6 t o h ghi chkp, he th8ng v i luu trir t oin bo c ic nghiep vu t ii /' chinh dii p hit sinh lien quan d6n c ic hoat dong ciia Quy h6 trq the0 quy djnh ciia p hip lu$t; cl L$p v i gui d iy dii, diing h q c ic bao c b tai chinh v i quy6t t oin Quy hi) trq ~ h h g niim cho c a quan t ii chinh c6 tham quykn; d l Chju s u thanh tra, ki&mtra vk viec thu, chi, q uin 1 va s u dung Quy h6 trq 9 ciia c a quan q uin 19 the0 quy djnh ciia phap lu$t; 2. Quy h6 trq p hii thuc hien c6ng khai b b c60 t li chinh n5m v i c6ng khai quy6t t o h thu, chi t ii chinh n5rn the0 quy djnh hien h inh;. 3. Niim t li chinh ciia Quy h8 trq b it d iu t u n giy 0 1 t hing 01 vh k it thiic v lo n giy 3 1 t h h g 12 ciia n h . Chuung V CHE DO HO TRQ HOC v ~ HOA V Dieu 14. D8i tuqng, dieu kien dupc h6 trq hpc vHn hoh I . o b i trrpng: al Hoc sinh dang the0 hoc c ic chp hoc phb th6ng (tiku hoc, trung hoc c a sir, trung hoc phb th6ng) tai c ic c a sir g iio duc phb th6ng c6ng l$p, n goii c6ng l$p tren dja b in T hinh ph6 H i NQi the0 c ic hinh thuc. bl Hoc sinh dang the0 h ~ ccic c humg trinh giao duc thubng xuyen d&l iy v5n b h g ciia he th8ng g iio duc qu8c dkn ttai c ic c a sir g iio duc thubng xuy6n tren dja * . 1 b in T h M ph8 H i Nai. 2. ~ i d k itn: u N h h g hoc sinh tr6n phai d im b b 3 diBu kien: - Duiri 25 tubi - C6 hij khau thubng t~ tai T h M ph6 H i Noi - Thuac hi) gia dinh, c i n h h trqc tikp skn x u k n8ng nghiep b j thu h6i tren 30% dien tich dht s in xuht n8ng nghiep duqc N h i nuirc giao. D iiu 15. Nguy6n t ic h6 trq 1. Chi duqc h6 trq 1 l in khi bi thu hbi dht. 2. Muc h8 t rq duqc quy djnh th6ng n hit i p dung chung kh6ng phiin biet hoc tai c a sir g iio duc c6ng l$p hay ngoai c8ng lap hoec the0 c ic hinh thuc k hic nhau. 3 . ~6 trq the0 ~ u ~djnht ciia Ban diku hanh Quy h6 trq. 6 DiBu 16. Mlic h8 trp; thiri gian h6 trq .- .. - .- . . I . Mric h a trp ~ i k h6 trq g6m c L k h o h : n
 8. a/ Hoc phi the0 quy dinh muc d6ng hoc phi cda Uy ban nhgn dgn T hinh ph6 H i Noi cho timg chp hoc ph6 th6ng ir c b trubng c6ng lap vii giPo duc thubng xuygn the0 timg thbi ky. b/ ~ i &dn gop co sir vat c hit do Uy ban n h h d h T hinh ph6 Hii Noi quy 6ng dinh cho timg chp hoc ph8 th6ng ir c ic trubng c6ng lap vii g i b duc thubng xuysn the0 timg thbi ky. 2. ThW gian h d trp: a/ Thbi gian duqc h6 t rq la s6 nHm d&d6i tuqng duqc quy d/nh tai Di&u 14 the0 hoc d&nkhi tat nghiep phb th6ng trung hoc, nhung kh6ng qua 3 nlun k&t u l in nhan h6 trq d iu ti&n(trir trubng hpp quy djnh tai khohn b mpc 2 Di&unay). b/ Trubng hpp gia dinh thuoc dien h nghbo, thbi gian hoc ph6 th6ng hoac Q c humg trinh g i b duc thubng xuyEn p hii kCo dai tr2n 3 nHm thi thbi gian h6 trq s& duqc kkC dai d&nkhi t6t nghiep trung hoc ph6 th6ng (n&uco nhu c iu) nhung kh6ng qua 5 n8m k&t u l in nhan hh trq d iu ti&n. £lieu 17. P hvoag thiic, h 6 so; thii tyc h8 trp. 1 . HB trq t ~ tikp cho ngutri thuQc d6i tuqng duqc hd trq. c 2. Quy hd t rq thuc hien chi trH 1 l h vao d iu niim hoc cho c i n h hoc 3 . ~b so, thu tuc h6 trq: a/ HA s o - C6ng viin d&nghi h6 trq cda Ug ban n h h d h quan, huyen, t h b h ph6 t v c thuec Thanh ph6 Ha Noi. - Danh s ich hoc sinh, hoc vi&nSang the0 hoc chp hqc ph6 th6ng the0 c ic hhinh thuc do Uy ban nhgn d2n phubng, xB noi c6 d it bj thu hbi lap vvi chju tricch phiern b v&tinh chinh x ic ciia danh sach, ~6 xiic nhan cua phong G i b duc v i DBo tao quan, huyen d6i v6i c$ hoc ph6 th6ng c o sir va xac nhan cda Sir Giao duc vii D io tao H i NQi d6i viri b@choc trung hoc ph6 th6ng, gi6o duc thubng x u y h sau khi dB duqc U9 ban n h h diin q u k , huyen, t h b h ph6 t ~ r tc huoc Thanh ph6 H i Noi thin1 ddjnh. - Bien bAn thhm dinh. b/ C o quan, noi dung thdm d jrh - C a quan thhm djnh: Phbng Lao dQng T humg binh vh XB hQi q u b , huyen, thanh ph6 ch6 tri, ph6i hqp viri phbng Dja chinh Nha dht, Ban B& thubng g iii ph6ng mat b h g , phbng G iio duc vh DBo tao quan, huyen, t hinh ph6 tqrc thuoc Thanh ph6 Ha Noi t6 chuc thdm @. - Noi dung t him djnh: + CHn cir v io d6i tupng, di&ukien duqc h6 trq the0 quy dinh tqi Di&ule niiy c o quan thhm ddjnh xem xCt, ki&mtra, d6i chi& timg nglrbi trong danh s ich do xB, phubng lap d&xac nhan danh s ich, muc t iin duqc hd trq cua nhimg ngutri thuoc dien duqc h u h g chinh shch hd trq..
 9. + Lap bi8n b in t h h djnh v l trinh Uy ban nhln dln quan, huyen, thanh ph6 truc thu& Thanh ph6 H i Noi ph8 duyet danh s b h . C/Thd tyc Sir Lao dong Thucmg binh va XZ hoi H i Nai: - ~ i i nhan ha s o c6a Uf ban n hh d ln c k qugn, huyen, t hinh ph6 t q ~ chuoc p t Thanh ph6 Ha Noi trinh Ban dibu hhiinh Quy h6 trq ban h inh Quykt d jrh danh s b h va muc h6 trq d6i vbi timg truimg hpp trong danh s ich theo timg niim. - c huy6n danh s b h k6m the0 Quy6t djnh ph8 duyet vb Phbng Lao dong - Thucmg binh va XZ hai quan, huygn, t hinh ph6 t q ~ chuoc d6 chi t ri cho c ic d6i t tuqng . Dieu 18. D8i t vqng, diBu ki$n d uqc h6 t rq hpc nghe l.&i t upng: a Nhimg ngubi lao dong trong do tuhi lao dong chua c6 vigc lam dang the0 1 hoc ngh&mot trong ba chp trinh do: s o chp nghb, trung chp nghb, cao d h g nghb tai c b c a sir day ngh&duqc thanh lap hpp p hip the0 quy djnh cua ph$ luat. bl Nhimg ngubi lao dong trong do tubi lao dong chua c6 viec lam tai thlri di&n xC h6 trq hoc nghb chua tham gia hoc nghb nhung c 6 nhu c tu hoc ngh&. xt 2. ~ i j ku ifn: Nhimg d6i tuqng tr8n p hii d im b b 3 di&ukien: - C6 ho k hiu thuimg tni tai T h h h ph6 H i NQi - - Thuoc ho gia dinh, c i n hh tqrc tikp s in xuht n8ng nghiep bj thu hbi tr8n 30% dien tich dht shn xuht n8ng nghiep duqc Nha nu6c giao. - Ngulri duqc h6 trq p hii la ngubi con k hi n k g lao dong n im trong do tu6i lao dong. D6i vbi nam: Tir dii 15 tuhi d in dubi 60 tuhi D6i v6i n3: Tu dd 15 tubi d in dubi 55 tuhi 1.Chi h6 trq 1 l in d&hoc 1 ngh&khi bj thu hbi dht. 2. Muc h6 trq duqc quy djnh th6ng n hit i p dung chung the0 timg loai hinh, trinh do dao tao . 3. ~6 trq the0 Quy6t djnh phe duyet cda Ban dibu hanh Quy h6 trq. Dieu 20. NQi dung, mlic h a trq, thiri gian h6 t rq - -.. .. . ..- .- - 1N#i d ung h8 t r p . ~6 trq d6 chi t r i hgc phi hpc ngh&the0 c ic chp trinh do dao tao nghi: s a c$ ngh&,trung chp nghb, cao d k g nghb 6 c c a sir day nghb duqc NhP nubc cho b
 10. ph6p hoac c ic doanh nghiep nhan tuy&ndung lao dong l iu dai tu t6 chuc dao tao nghk cho ngubi duqc tuy&ndung. 2. M 2c h 8 trp: - Muc h6 trq hoc phi b cdc nei dung tr6n t6i da khdng q u i 6 trieu dbng/ Th6 hoc nghk/ k hoi hoc. - Muc h6 trq d&chi t ri hoc phi hoc nghk the0 c ic cAp trinh d e dao tao nghk: s o cAp nghk, trung cAp nghk, cao d b g nghk tai c ic trubng day nghk thuec q u h 1 c i a 9 UBND T hinh ph6 Ha Nei the0 quy djnh ciia UBND Thanh ph6; - Khi d6i tupng hoc b c b c a s b dqy ngh& duqc Nha nuirc cho ph6p thuec Trung uong hoac c ic tinh, thanh ph6 k h b rnuc h6 trq the0 muc hoc phi thuc tk (nhung kh8ng q u i 6 trieu dbng). - Khi d6i tuqng hoc n@E tai c ic doanh nghiep nhnhgn tuy&ndung lao dang l iu d9i t u t6 chuc d lo tao nghE cho ngubi duqc tuy&ndung thi muc h6 trq the0 quy djnh (nhung khdng q u i 6 trieu d6ng). 3. Th& gian h 8 t . : Thbi gian duqc tinh d&h6 trq 18 s6 t hing thuc tk d&d6i tupng c6 Th6 hoc nghk duqc h6 trq dkn khi kkt thuc khod hoc nghk the0 timg cap trinh d e nhung khdng w q t q u i thbi h w sli dung ciia Th6 hoc nghk la 5 n5m. l36i viri t r u h g hqp dang hoc nghk the0 quy djnh tai K hoin a Muc 1 ~ i k u 8 1 ~ i le nay, thbi gian h6 trq duqc tinh tir khi ~ u ~djnht h6 trq c6 hieu luc thi hanh b k dkn khi kEt thuc k hoi hoc nghk nhung khdng vuqt q ui thbi han sli dung cda 7116 hoc nghk. DiBu 21. P huong thirr hb t rq 1. ~6 trq cho ngubi thuac d6i tupng duqc h6 trq the0 quy dlnh tai ~ i i 18 u ~ i k lu nay thdng qua Th6 hoc ngh&. e 2. Quy h6 tru thuc hien chi t ri 1 lan v b cu6i k hoi hoc cho ngubi h ~ n ghi c hoac thanh t oin 1 1 cho cdc doanh nghiep c6 dii diku kien the0 quy djnh. h Dieu 22. HA so; thh tgc thanh to6n hpc phi hpc nghe I . ~d sa: a/l36i viri nguM hoc nghk tai c ic c a s b day nghk - Th6 hoc nghk; - H o i don thu hoc phi hqp le c h c a s 6 day nghk; - Chimg chi nghk hoac b ing nghk; b/ l36i viri doanh nghiep nh& ngubi v lo hoc nghk v l b6 tri viec lam 6n djnh u 2 n5m t rb 16n. - Cdng v5n dk nghj cAp kinh phi cua doanh nghiep. - Danh sich nhimg nguiri c6 Th6 hoc nghk cb chir i j ciia thii tru6ng va d6ng dAu ciia doanh nghiep k&mthe0 The hpc nghk clrn g ii trj va thbi h w sli dung. - Hqp dhng lao dGng giira doanh nghiep vui ngubi lao dong d5 duqc d b tao viri thbi han x ic djnh t u 2 n5m t rb 1En.
 11. 2. Thci t pc: - UBND qubn, huybn, t h h h ph6 tqrc thuoc T hinh ph6 H i Noi tikp nhgn h a s o h cda ngubi hoc ngh&the0 quy djnh tai muc a k holn 1 di6u n iy thhm djnh trinh Ban di&uhanh Quy h6 trq qua Sir Lao dong T humg binh v i XB hoi H i Noi. - Sir Lao dong T humg binh v i XB hoi H i N ai 1 i c a quan t iip nh$n h a s o cda h doanh nghibp, cda UBND qu$n, huyen, t h h h ph6 tqrc thuoc T hinh ph6 H i Noi chd tri, ph6i hgp viri Sir T ii chinh xhc djnh muc kinh phi h6 trq trinh Ban di&u h h h Quy h6 trq quy6t djnh. - Quy h6 trq chuydn kinh phi h6 trq the0 ~ u ~djnht cda Ban di&uh inh Quy i h6 trq cho Uj. ban n hin d in qu$n, huyen hoac doanh nghiep. DiBu 23. ThP hgc ngh6 1. Th6 hoc ngh& 1 i mot loai chimg chi x ic dinh ngubi dimg t in thuoc d6i tuqng duqc h6 trq hoc ngh& v i duqc h u h g ch&do hB trq hoc phi hoc ngh&the0 quy djnh tai Di&uI & n iy v i do Sir Lao dong T humg binh va XB hoi H i Noi chp. 2. D6i tuqng duqc chp Th6 hoc ngh&: La nhimg ngubi thuoc d6i tuqng quy djnh tai Di&u 18 cda Di&u1b n iy. Th6 hoc ngh&chi d uac chp 1 1 h cho 1 ngubi. 3. Th6 h"c ngh&duqc t hiit k6 d6 d&nhbn b iit, tien 1qi v i phu h q trong q uln 19 v i sir dung. The hinh chi? nhbt rong 100mm, d ii 80 mm gham 2 mat, mat tnrirc, m8t sau duqc in tren gihy TOKY cimg mau tr6ng k6m the0 hoa v5n m b v ing nhat bidu tuqng khu6 v5n c ic ciia Thd d6 H i Noi ir 2 mat. Chir tr6n The hoc nghe : mhu den. Noi dung cu thk do Sir Lao dong T humg binh v i X I h6i Ha Noi guy djnh 3 . Th6 hoc nghk c6 gia trj sir dung ngay va lien tuc trong 5 n5m k&tu ngay chp 4. Th6 hoc ngh&khdng c6 g ii trj sir dung trong n h h g t n r h g hgp sau: - Th6 df h it thbi h w sir dung - Ngubi duqc chp 'Th6 hpc ngh&qha tu8i lao dong - ThB kh6ng p hli do co quan c6 thhm quy&nban h inh; - Ngubi duqc c$ Th6 hoc ngh&b/ c hit hobc m6t tich. - Th6 hoc ngh&duqc chp kh6ng dhng quy djnh cda quy djnh n iy. - Th6 hoc ngh& sir dung bj chuy$n nhuqng, cho ngubi khOc m um, cho, tiing - Th6 bi sira chira, thy x ol, r lch nat, mht g gi, khkhg c6 anh ir trang 1 5. The hoc ngh& c6 gia trj thanh tohn kinh phi hoc ngh& v6i muc t6i da la 6.000.000 dhang. Ngubi c6 Th6 hpc ngh&chi duqc h6 trq mot l in kinh phi d io $0 ngh8 cho mot nghk d io tao. Dieu 24. Sir Lao dong T humg b irh va XB hoi H i Noi thiet k6, ban h i d rngu Th6 hoc ngh&the0 quy djnh tai D idu-leniy,thang nhht q u h 1 v i phiit h inh Th6 9 hoc ngh&. ~ i e 25. ~6 so; thu tuc cap ThP hpc nghe u
 12. - CBng v5n cda Uy ban n h k d in q u h , huyen d8 nghj chp ThO hoc ngh&. - D m xin d h g kS; hoc ngh& cda d6i tuqng (theo m iu do Sb Lao dong - T humg binh va XB hoi Ha Noi phbt hanh) d6i vui nhimg ngubi chua di hoc nghd hoac gihy xbc nhan dang the0 hoc ngh8 cda co sir day ngh&d6i v6i nhimg nguui dang the0 hoc ngh&. - Danh sbch nhimg nguui trong do tu8i lao dong thuoc d6i tuqng h6 trq hoc ngh&d o Uy ban n hin d i n xB, p huung, thj trhn noi c 6 dht b j thu hbi lap va chju trbch nhiem v8 t inh chinh xbc cda danh sbch sau khi dii d uqc UP ban n hin d in quQn, huyen, t hanh ph6 t ruc thuoc Thanh ph6 H a Noi tham d jnh (kem the0 m6i n gubi 2 l n h c 6 2x3). - Noi dung, co quan tham djnh nhu quy djnh tgi khoHn 3 Di8u 17 D iiu 16 nay. - S b Lao dong T humg binh vii Xii hoi Ha Noi ti$ n h h hb s o cda UBND quQn, huyen ch6 tri ph6i hqp v 6 Sir Tai C hirh, Ban chi dao gidi ph6ng mgt b h g Thanh ph6 xem xdt, sau 6 6 Sir Lao dong - T humg binh vh XB hoi Ha Noi c$ Th6 hoc ngh&. Di6u 26. D8i tupng, diku k ien.dupr h 8 trp kinh phi b i o hiem y ti! I . o b i tupng: La nhimg ngubi dB h6t tu8i lao dong (narn tu di160 tu8i t rb lBn, nir tir du 5 5 tu6i t rb 1Bn) chua c6 The biio hi&my t6 b it buec. 2. S$U k itn: - C6 ho khau thuimg tni tai T h h h ph6 Ha Noi - Thuoc h a gia dinh, cb n h k trgc tibp s h xu& nBng nghiep bj thu h8i trBn 30% dien tich dht s ln xuht nBng nghiep duqc Nhii nuuc giao. Dieu 27. Ainh thlic, thiri gian h 8 t rp kinh phi b i o hiem y ti!. I . Hinh thkc: a/~6 t ru kinh phi b b hi&my tb b ing hinh thuc mua The b lo hi&my t6 d&cap cho d6i t u w g d uqc h6 the0 quy djnh tai Di8u 26 Di8u le nay. b/ Menh gib ThB b lo hi&my tb b h g 3% muc l u m g t6i thi&uhien hanh do Nha n u6c quy djnh. C/NiBn han the b b hiem y tb la 2 n im 2. Thbi g ian h a frq: - 5 n im k&t u l h dau tiBn duqc c$ Th6 b b hi&my tb. 3. C hiphikhcim chc5.a b tnh: Thanh t oin the0 quy djnh c6a Nha n uuc trong pham vi tang mirc dong b b hi&m y t6 cda T h h h p h 6 . ~ r u i m ~ chi phi k h h chira benh v ugt s o viri t8ng hqp 10
 13. ,, , I muc d6ng, n g h skch T hinh phh c lp bb chenh llgch the0 thuc tk cho c a quan b b hikm y tk. Dieu 28. Hb so; thti tgc d$ nghi chp Th6 b9o hiem y t i - CBng v5n ciia UP ban nh5n d in qu$n, huyen db nghj cAp The b lo hikm y t6 - Danh s k h ngubi diin thuoc d6i t u w g h6 trg kinh phi b lo hikm y tk do UP ban n hin d ln phuimg, xP, nai c6 dht bj thu hbi l$p v i chju t rich nhicm v i tinh chinh x ic ciia danh s ich, dhang thbi duqc UP ban n hln d in qu$n, huyen, t h a ph6 trqc thuQc T hinh ph6 Ha Noi t him ddjnh. - NQi dung, c o quan th& the0 quy @h ki o h 3 Dibu 17 ciia Diiu le niy. Qh 2. Th6 t gc: Sir Lao dong Thucmg binh v i XB hoi H i Noi tikp nhan h a s a ciia UBND h qu$n, huylgn chii tri ph6i h q vbi Sir Tai Chinh, Ban chi dao g ili ph6ng mat b h g Thhnh ph6 xem xkt trinh Ban dibu hanh Qfiy hB t rg quykt djnh. TrBn c a sir danh s ich d ugc Ban dibu h h h Qfiy h 6 t rg quy&tdjnh, Quy h6 trg chuykn tibn cho BBo hikm XB hoi T hinh ph6 dk mua ThB b b hikm y tk. C hwng X TRQ CAP KHO MAN £lieu 29. ~ 8 tuqng, dieu ki@n vqc xCt trq chp kh6 khfn i d I . B i t ugng: Nhimg nguhi dii 6 0 tuBi trir 1Bn ch don, c 6 hob c lnh dac biet kh6 khan 2. B iiu kien: - Co ha k hiu thuimg tni tai Thanh ph6 Ha NQi - Thuoc h gia dinh, c i nhiin t wc ridp s ln xuht nhng nghilgp bi thu hhai trBn Q 30% dilgn tich d6t s&n xuht nhng nghiep dugc N hi nubc giao. £lieu 30. Mirc trq cap kh6 k hfn M uc t rg chp kh6 k h h : thuc hi& nhu muc t rg c6p d6i vbi nguai nghi.0 thuoc d6i tuqng b lo trq xB hQi . DiBu 31. Thbi gian h8 trq : 5 niim kk t u l h dAu tien d ugc nh$n trq c6p . £lieu 32. H8 so; thti tgc, trinh t p x6t duyet - Chng viin ciia UP ban nhiin d h qugn, huyen db nghj .. . .- - Danh s b h ngulri d h thuoc d6i t umg h6 trg do UP ban n hin d ln phuimg, xB, nai co dht bj thu hhi l$p v i c hu trich nhilgm vb tinh chinh xac cch danh sach, dbng thbi dugc Uy ban n h h c l h q u b , huyen, thimh ph6 t q c thuQc~ h i m hh6 Ha Noi th& & I $. p - Noi dung, c o quan t h h dinh theo quy dinh tqi k h o h 3 Dibu 17 ciia Dibu le nay.
 14. 2. Thu tpc: Sb Lao dong Thuang binh v i XB hiji H i NQi tikp nh$n h6 s a ciia UBND qu$n, huyen ch6 tri ph6i hqp vtri Sb Tai Chinh, Ban chi dao giHi ph6ng rn& b ing Thinh phha xem xCt trinh Ban d iiu hh-h Quy h6 trq quy6t djnh. ~ i $ 33. Quy h6 trq thgc hi&nchp trq chp kh6 khgn qua Uy ban nhiin diin u q u h , huy$n. Chlrcrng XI. KHEN THU'~'NGVA K Y E UqT ~ i e u4. ~6 chirc, cL n h h c6 thinh tich trong c6ng tLc t6 chirc thqc hien 3 ~ i k Iu nay d uqc khen thlremg the0 quy djnh c6a phiip lu@t thi dua, khen thlrhg. & vk khen thutmg. £lieu 35. Cac t$p th&, ca n h h vi phgm c ic qquy d f i ciia ~ i i l$ niy, tuy theo u m ~ do vi p hm sE bi xir 19 k$lu@, xir l y vi p h w himh chinh hoac bi truy ciru trhch nhiem c hinh su n6u giiy thiet hg.i thi phii bhi thubng the0 quy &h 6a phLp lugt. c Chucrng XII DIEU ICMOANTHI HANEE. 1. Hieu lqc tth i hh: ~ i i Iu nhy cc6 hieu Iqc thi h i n ! k&t ir ngay ky @ thlrc hien ~ i & I$ cb th6 d~rq.lgc 6 sung, sea d6i. Vi&csir3 2. Ti-ong qil5 t ~inh r b d&, b6 sung d o Ban diku hk111 Qi19 h6 trq trisi. 5XhEJ thin!! ph6 HP Nei cluy&t dj~!./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản