intTypePromotion=1

Quyết định 582/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
126
lượt xem
23
download

Quyết định 582/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 582/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 582/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A   H è N G  § è C  N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C S è  582/2003/Q§­N H N N   n g µ y 09  T H N th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c ® i Ò u  ch Ø n h  d ù  tr÷  6  b ¾ t b u é c ® è i víi c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­    C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. TiÒn  öi ph¶i dù  ÷ b ¾t  éc  g    tr   bu theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 12 Quy  chÕ  dù  tr÷ b ¾t  buéc  ban  hµnh  kÌm  theo  Quy Õt   ®Þnh   sè.. . ..........  µy.. . .........  µ lo¹  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  . . ............ng . . ..........   i .l ti g   kh vc kú  ¹n díi th¸ng. h   24  §i Ò u    û  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitiÒn  öib»ng  ng  Öt nam   2. T l d tr   bu ®è v   g  ®å Vi   ¸p dông    cho    chøc  Ýn  ông    c¸ctæ  td nh sau: 1. Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi   l d tr   bu ®è v   g  k h v c k h d  12  th¸ngb»ng  ng  Ötnam     ông      ®å Vi   ¸p d nh sau: a. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc(kh«ng    ng h th m  n  bao  å m   ©n   µng  g Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n),ng©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ,   h th m  ph ® th   ng©n  µng  ªndoanh, chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,c«ng    µichÝnh  µ h li      ng h n    ty t   l  3%     trªntæng  è    Òn göiph¶idù  ÷b ¾t  éc. s d ti       tr   bu b. Ng ©n   µng    h N«ng nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  µ2%     l   trªntæng  è  s d  Òn göiph¶idù  ÷b ¾t  éc. ti       tr   bu c. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    h th m   ph n«ng th«n,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n     td nh d trung  ng, ng©n  µng  îp    µ 1%     ¬  h h t¸cl   trªntæng  è    Òn  öi ph¶idù  ÷b ¾t  s d ti g     tr   buéc. 2. Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i víitiÒn  öicã  ú  ¹n  õ 12  l d tr   bu ®è     g   k h t   th¸ng ®Õ n   íi   d  24 th¸ng b»ng  ng  Öt  ®å Vi nam    i  íic¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc, ®è v   ng h th m  n  ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ,ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h th m   ph ® th   h th m   ph n«ng  th«n, ng©n  µng  îp    ©n  µng  ªndoanh, chi nh¸nh  ©n   µng  íc   h h t¸c,ng h li      ng h n  ngoµi, ü  Ýn  ông  ©n  ©n   qu t d nh d trung ¬ng,c«ng    µichÝnh,c«ng        tyt     tycho    thuª tµichÝnh  µ1%       l   trªntæng  è    Òn göiph¶idù  ÷b ¾t  éc. s d ti       tr   bu
  2. 2 §i Ò u    û  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitiÒn  öib»ng  ¹itÖ    ông  3. T l d tr   bu ®è v   g  ngo   ¸p d cho    chøc  Ýn  ông    c¸ctæ  td nh sau: 1. Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi   l d tr   bu ®è v   g  k h v c k h d  12 th¸ng b»ng  ¹itÖ    ông    ngo   ¸p d cho    ©n  µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc,ng©n  c¸c ng h th m  n  hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «  Þ,ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  th m   ph ® th   h th m   ph n«ng th«n,   ng©n  µng  îp      h h t¸c,chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh, ng h n    h li     c«ng    µichÝnh, quü  Ýn  ông  ©n  ©n  ty t     td nh d trung  ng  µ 4%     ¬ l  trªntæng  è    sd tiÒn göib»ng  ¹itÖ     ngo   ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu 2. Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitiÒn  öicã  ú  ¹n  õ 12    l d tr   bu ®è v   g   k h t   th¸ng ®Õ n   íi   d  24 th¸ng b»ng  ¹itÖ    ông    ngo   ¸p d cho    ©n  µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc,ng©n  c¸c ng h th m  n  hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «  Þ,ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  th m   ph ® th   h th m   ph n«ng th«n,  ng©n  µng  îp      h h t¸c,chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh, ng h n    h li     quü  Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d trung  ng, c«ng    µichÝnh, c«ng    ¬  ty t     ty cho thuª tµi    chÝnh  µ1%     l   trªntæng  è    Òn göib»ng  ¹itÖ  s d ti     ngo   ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu §i Ò u    êng  îp tæ  4. Tr h   chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  ©n  µng  µ   td ®  ®è Ng h Nh níccho  Ðp    ph huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ët vµ  v hi v   cho  vay b»ng  µng  Ön  v hi vËt  ×  i  íisè  èn  th ®è v   v huy  ng  ®é b»ng  µng  Ön  Ët  ,  û lÖ  ù  ÷ b ¾t  v hi v ®ã t   d tr   buéc  µ0%.  êng  îp tæ  l  Tr h   chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  ©n  µng  µ   íc td ®  ®è Ng h Nh n   cho  Ðp  ph huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ëtnhng  v hi v   chuyÓn  æi  è  µng  Ön  ® sv hi vËt huy  ng  îc thµnh  èn    ®é ®  v b»ng  Òn    ti ®Ó cho  vay  ×  è  èn  th s v chuyÓn  æi ® thµnh  Òn ph¶ithùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc    ti       d tr   bu nh quy  nh  ù  ÷b ¾t  éc  ®Þ d tr   bu b»ng  tiÒn. §i Ò u 5. §èi víitiÒn  öi cña    chøc  Ýn  ông  ã  è    Òn  öi    g  c¸c tæ  td c s d ti g   huy  ng  ®é ph¶itÝnh  ù  ÷b ¾t  éc  íi500  iÖu ®ång, cña  ü   Ýn  ông    d tr   bu d   tr     Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë  µ  ©n   µng  Ýnh  d c s v Ng h Ch s¸ch x∙ héi,tû lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  µ         d tr   bu l   0%     trªntæng  è    Òn göi. s d ti   §i Ò u 6.  Òn  öi dù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  öi t¹i Ti g   tr   bu c c¸c tæ  td g   Ng ©n   µng  µ   íc trong  ¹m    h Nh n   ph vi møc   ù  ÷ b ¾t  éc  d tr   bu quy  nh   îc ¸p ®Þ ®    dông møc    Êt0%/th¸ng. l∙su   i §i Ò u 7. Quy Õt  nh  µy  cã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ kú  ®Þ n   hi l     k t   duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc    bu th¸ng8    n¨m 2003  µ  v thay thÕ      c¸cQuy Õt  nh  è  ®Þ s 235/1999/Q§­ NHNN1  ngµy  05/7/1999, Quy Õt  ®Þnh  sè  560/2001/Q§­ NHNN  ngµy  27/4/2001, Quy Õt ®Þnh  sè  1277/2002/Q§­NHNN  ngµy 18/11/2002 cña  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u  8.  ô   Õ    Tµi chÝnh  ã  V K to¸n c tr¸ch nhiÖ m   ×nh  èng  c    tr Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én    h Nh n   d bæ sung  Ö   èng  µikho¶n  Õ   H th t  k to¸n cña      tæ chøc  Ýn  ông    td ®Ó theo  âithªm  è    Òn göihuy  ng  õ 12  d  s d ti     ®é t   th¸ng ®Õ n   íi   d  24 th¸ng.
  3. 3 §i Ò u  Ch¸nh  phßng,Ch¸nh  9.  V¨n    Thanh    ©n  µng,Vô  ëng  ô  traNg h   tr V ChÝnh  s¸ch  Òn  Ö, Vô   ëng  ô   Õ   ti t   tr V K to¸n Tµi chÝnh, Thñ  ëng    n  Þ       tr c¸c ®¬ v thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è,  ph Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2