Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, báo chí 2 năm 1999 -2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  583/Q§­T T g   T t p s n g µ y  01 th¸ng 6 n¨ m  1999 v Ò   µi î o  h o ¹t  é n g   t  tr  ch ® s¸ng t¹o t¸c h È m ,  c«n g  tr× nh trong v¨n h ä c   p ­  ngh Ö   thu Ë t, b¸o  h Ý  2 n¨ m  1999 ­ 2000 c T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ãp  Çn  ¹ora c¸ct¸cphÈ m,  g ph t       c«ng  ×nh s¸ng    tr   t¸c,nghiªncøu  íi    m trong v¨n häc    Ö   Ët,b¸o  Ý  ã  Êt l ng cao  ©n  Þp  ÷ng  µy     ­ ngh thu   ch c ch  î   nh d nh ng lÔ  ínvµo  l  n¨m 2000; X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n  ho¸  Th«ng    é   ëng  é   µi  ­  tin,B tr BT chÝnh, Chñ   Þch  û     t U ban  µn  èc    Öp    éi  häc    to qu Liªn hi c¸c H v¨n  ­ nghÖ   Ët thu   ViÖt Nam,  ñ   Þch  µ  Ch t v Tæng    ký  th c¸c  éi  H v¨n  äc  nghÖ   Ët chuyªn  h ­  thu   ngµnh  µn  èc,Héi Nhµ     ÖtNam, to qu     b¸o Vi   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u  1.  Ó   § khuyÕn  Ých  kh c¸c v¨n nghÖ   ü, nhµ   s  b¸o s¸ng  ¹o t¸c t    phÈ m, c«ng  ×nh  tr (sau  y   äi chung  µ t¸cphÈ m), Nhµ   íc tiÕp  ôc thùc ®© g   l      n  t    hiÖn  Öc  µitrîcho    vi t     c¸c v¨n nghÖ   ü, nhµ  s  b¸o  i  ùc  Õ, th© m   Ëp  éc  ® th t   nh cu sèng,s¸ng  ¹ot¸cphÈ m;  ç  î   t    h tr cho  Öc  í thiÖu,phæ   Õn      È m   ã  vi gi   i   bi c¸c t¸cph c chÊtl ng cao.  î   §i Ò u    Ó   ãp  Çn  ¹ora      È m   íi,cã  Êt l ng  2. § g ph t   c¸c t¸cph m   ch  î cao  trong  v¨n  äc    h ­ nghÖ   Ët,b¸o  Ý  ©n  Þp  ÷ng  µy  Ô  ínvµo  thu   ch nh d nh ng l l   n¨m 2000,   ngoµi kinh  Ý   µitrî ® Æt   µng, trîgi¸hµng    ph t     , h      n¨m, trong  n¨m  2  1999  2000  ­ Nhµ   íc tµitrîc¸c v¨n  n      nghÖ   ü, nhµ  s  b¸o th«ng qua    éi  c¸c H v¨n  äc    h ­ nghÖ   thuËt,b¸o  Ý        ch trªnc¸c nguyªn t¾c    sau  y   Ò     µit¸cphÈ m,  i t ng t¸c ®© v ®Ò t     ®è  î     gi¶,®iÒu  Ön  îcnhËn  µitrî   ki ®   t  : 1.C¸c    È m   îcxÐt tµi î éc c¸cm¶ng  µitrî   t¸cph ®        tr thu     t   sau: ­ LÞch  ö  ©n  éc,c¸ch m¹ng,kh¸ng  Õn  µ    µnh  ùu v¨n ho¸,v¨n   sd t      chi v c¸c th t        nghÖ,    Ý. b¸o ch ­ C«ng  éc  æi  íi,nh÷ng  ©n  è tÝch  ùc    cu ® m  nh t  c trong x∙héi,nh÷ng  ©n       nh vËttiªubiÓu  ña  êi®¹i.    c th   ­ThiÕu    niªn,   ng.   ®å nhi 2.§iÒu  Ön  µ  i t ng xÐt tµitrî   ki v ®è  î       : M ôc  ch  µitrî µ nh»m   ãp  Çn  ¹ora nh÷ng    È m   ã  Êt l ng. ®Ý t   l g ph t   t¸cph c ch  î   Do        Çn  ã    ¬ng  ô  Ó  Ò     µi  éidung,kÕ   ¹ch,thêih¹n  ®ã t¸cgi¶c c ®Ò c c th v ®Ò t ,   n   ho    hoµn  µnh    È m   th t¸cph hoÆc  b¶n  th¶o t¸cphÈ m.   
  2. 2 §èi t ng  Ðt  µitrîlµ nh÷ng  éi viªn c¸c Héi   î x t       h      v¨n  äc    h ­ nghÖ   Ët,b¸o  thu   chÝ chuyªn  µnh  µn  èc  ã  ×nh    ng to qu c tr ®é chuyªn  m«n  cao, ®∙  ã  ÷ng      c nh t¸c phÈ m   îcphæ   Õn  ã  ®  bi c ¶nh  ëng  h trong c«ng  óng;m ét  è          ch   s t¸cgi¶ tuy kh«ng  ph¶i lµ héi viªn,nhng  ã  ÷ng  µnh  ùu         c nh th t trong  s¸ng  ¹o,nghiªn cøu, cã    t      t¸c phÈ m   Êtl ng cao. ch  î   Chó     i  íic¸c t¸cgi¶ cao  ý ®è v         tuæi cã  Òu  èng  Õn, nhiÒu  èn  èng    nhi c hi   vs vÒ  c¸ch  ¹ng  µ  m v kh¸ng  Õn, cã  tÝn  µ  chi   uy  v kinh nghiÖm  trong s¸ng    t¸c, nghiªncøu;c¸ct¸cgi¶trÎ ã  µin¨ng;c¸ct¸cgi¶thuéc c¸cd©n  écthiÓu sè.            t  c         t    3.Néi dung  µitrî    t  : ­  èi víic¸c lo¹  ×nh  §       ih v¨n  äc  nghÖ   Ët,b¸o  Ý   t¸cgi¶ hoÆc   h ­  thu   ch do      nhã m       c  Ëp hoµn  µnh    È m   × xem   Ðt tµitrî kh©u: ®i  ùc  t¸cgi¶®é l   th t¸cph th   x     3    th tÕ;s¸ng t¸c; íthiÖu t¸cphÈ m   än  äc).       gi i    (ch l ­ §èivíi   ¹  ×nh    äc    Ö   Ëtdo            lo i c¸c h v¨n h ­ ngh thu   t¸cgi¶ hoÆc   ã m       nh t¸cgi¶ kh«ng  Ó  c  Ëp  µn  µnh    È m   óa, ®iÖn  th ®é l ho th t¸cph (m   ¶nh, s©n  Êu, kiÕn    kh   tróc, m   ¹c)th× xem  Ðt tµitrî kh©u: ®i  ùc tÕ;s¸ng t¸c.  © nh     x      2    th       §i Ò u    ©n  3. Ph c«ng  ùchiÖn  Öm  ô  µitrî   th   nhi v t     sau: nh 1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin: a) Phèihîp víi é   µi chÝnh,Ban   ëng           T  B   Tt ­ V¨n    ho¸ Trung  ng,LiªnhiÖp  ¬   c¸c Héi v¨n häc    Ö   ËtViÖt Nam,    éi v¨n häc    Ö   Ëtchuyªn     ­ ngh thu     c¸c H     ­ ngh thu     ngµnh  µn  èc,Héi Nhµ     ÖtNam: to qu     b¸o Vi   Thèng  Êt néidung,®Þnh  nh       møc  µi î t   tr cho    ©u  ña  ¹t®éng  c¸ckh c ho   s¸ng  t¹ot¸cphÈ m.    ­ Tæng  îp kiÕn  Þ  µitrî   h  ngh t     cho  ¹t®éng  ho   s¸ng  ¹ocña    éi vµ  ×nh t  c¸cH   tr   Thñ íng  Õt  nh  t quy ®Þ kinh phÝ   µitrîcho    éi    t   c¸c H v¨n  äc    h ­ nghÖ   Ët,b¸o  thu   chÝ  õng n¨m  t  trong 2    n¨m  1999  ­2000. ­ Tæng   îp    h b¸o  t×nh  ×nh  µ  Õt  c¸o  h v k qu¶  ö  ông  sd kinh phÝ   µitrîcho    t   ho¹t®éng    s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  ña    éi;kiÕn  Þ  t    c c¸c H   ngh cho    ×nh  c¸c h thøc  khen  th ng  Ých  îp ®èi víi     È m   Êts ¾c    ñ íng ChÝnh  ñ. ë th h       t¸cph c¸c xu   lªnTh t   ph b)  ã   ¬ng  vµ  C ph ¸n  giao  cho    n  Þ   éc  é   èi hîp  íic¸c Héi c¸c ®¬ v thu B ph   v      trong  Öc  ç  îc¸c v¨n  Ö   ü, nhµ  vi h tr    ng s   b¸o  i  ùc  Õ, s¸ng    í thiÖu    ® th t   t¸c,gi i   t¸c phÈ m. Cã   ¬  Õ   ö  ông  c ch s d kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp  v¨n ho¸    ­ th«ng    µnh    tind cho chÕ     Æt   µng, tµitrîth ng  ®é ® h       ê xuyªn  i  íic¸c ho¹t®éng  ®è v       v¨n ho¸    ­ nghÖ   thuËt,ho¹t®éng  chÝ  µ   é      b¸o  m B qu¶n  ý®Ó   èihîp thùc hiÖn  l  ph       Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph 2.Bé  µichÝnh:   T  a)  µnh  D kho¶n kinh phÝ     kho¶ng  tû ®ång/n¨m    ùc hiÖn  10    ®Ó th   Quy Õt  ®Þnh  µy  n trong hain¨m     1999  2000.(Kinh phÝ  ­     n¨m 1999  Êy tõ nguån  ©n  l    ng s¸ch dù    phßng  ña  ©n  c ng s¸ch Trung  ng).   ¬ b) Tham  gia  ©y  ùng  nh   x d ®Þ møc   µitrîcho    ©u  ña  ¹t®éng  t    c¸c kh c ho   s¸ng t¹ot¸cphÈ m.    
  3. 3 c) C Êp     ph¸tvµ    gi¸m    Öc  ö  ông  s¸tvi s d kinh  Ý   ph theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cho    éi  häc    c¸c H v¨n  ­ nghÖ   Ët,b¸o  Ý  thu   ch theo    Õ     µichÝnh  Ön  c¸c ch ®é t   hi hµnh. 3.LiªnhiÖp    éi v¨n häc   Ö   ËtViÖtNam:    c¸cH     ­ngh thu     Tham   gia  ïng  é   c B V¨n  ho¸  Th«ng    é   µi  Ýnh  ­  tin,B T ch tæng  îp  Õn  h ki nghÞ  kinh phÝ  µitrîx©y  ùng  éidung,®Þnh    t    ; d n    møc  µi îx©y  ùng  µ  µn  t   tr ; d v ho thiÖn  Ýnh  ch s¸ch tµitrî     cho  ¹t®éng  ho   s¸ng  ¹ot¸cphÈ m.  èi hîp víic¸c Héi  t    Ph         v¨n häc   Ö   Ëtchuyªn ngµnh    ­ngh thu     trongviÖc  Èm  nh      È m.   th ®Þ c¸ct¸cph 4.C¸c  éi v¨n häc   Ö   Ët, éi Nhµ     ÖtNam:   H   ­ngh thu     H b¸n Vi   a)  È m   nh  µ  än  äc ®Ò   ¬ng  Th ®Þ v ch l   c s¸ng    t¸c,nghiªncøu, b¶n      th¶o    t¸c phÈ m   hoÆc     È m   Ðt tµitrî t¸cph x  . b) C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ chung, x©y  ùng  nh    d ®Þ møc  kinh  Ý   µitrî ph t     cho  ¹t®éng  ho   s¸ng  ¹ocña  éi phï hîp víit×nh  ×nh, ® Æc   iÓ m   ¹t®éng  t  H       h   ® ho   cña  õng Héi. t  c) Tæ     chøc, qu¶n  ý,sö  ông  ån    l  d ngu kinh  Ý   µitrî® îc cÊp  ph t       theo    c¸c chÕ     µichÝnh  Ön  µnh. ®é t   hi h d)  èi hîp  íiBé   Ph   v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    é   µi chÝnh, Liªn hiÖp    éi tin,B T      c¸c H   v¨n häc    Ö   Ëttæ    ­ ngh thu   chøc  nghiÖ m        È m,      ×nh  ×nh  µ  thu c¸ct¸cph b¸o c¸o t h v kÕt  qu¶  ¹t®éng  ho   s¸ng  ¹ot¸cphÈ m   îc tµitrî µ  Õn  Þ     ×nh  t    ®       ki ngh c¸c h v thøc   ® îc khen  ëng  Ých  îp  i  íic¸c t¸cphÈ m   Êt s ¾c    ñ  íng  Ýnh    th th h ®è v       xu   lªnTh t Ch phñ. §i Ò u 4. C¸c  é,  µnh, c¸c doanh  B ng    nghiÖp, c¸c c¬      quan  kinh  Õ, x∙ t    héi,c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    a   ¬ng       ph tr     ¬ v c¸c ®Þ ph trong ®iÒu    kiÖn  µ  v kh¶  n¨ng  ña  ×nh  Çn  ã  ×nh  cm c ch thøc  ç  îthÝch  îp  h tr  h cho      c¸c v¨n nghÖ   ü, nhµ  s  b¸o  © m   Ëp  ùc tÕ, t×m  Óu, nghiªn cøu    iÓn  ×nh  th nh th     hi     c¸c ® h cña  µnh, ®¬n  Þ, ®Þa   ¬ng  × nh    ng   v  ph m ®Ó s¸ng  ¹o c¸c t¸cphÈ m,  t      v¨n  äc    h­ nghÖ   Ët,   Ý  ã  Êtl ng tèt. thu   ch c ch  î   b¸o §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u    é   ëng    é:  ho¸    6. B tr c¸c B V¨n  ­ Th«ng    µi chÝnh  èihîp  íi tin,   T ph   v   Trëng  ban  Ban   ëng    Tt ­ V¨n    ho¸ Trung  ng, Chñ   Þch  û   ¬  t U ban  µn  èc    to qu Liªn hiÖp    éi  c¸c H v¨n  äc    h ­ nghÖ   Ët ViÖt Nam,  ñ   Þch  µ  thu     Ch t v Tæng     ý    th k c¸c Héi:Nhµ     v¨n,M ü   Ët,Nh¹c  ü, Ngh Ö   ü  ©n  Êu, §iÖn    thu   s  ss kh   ¶nh, Ngh Ö   ü    s nhiÕp  ¶nh, KiÕn  óc s, Ngh Ö   ü  óa,    tr     sm V¨n nghÖ   ©n  d gian,V¨n    nghÖ     c¸c d©n   éc  Óu  è  Öt  t thi s Vi Nam,  ñ   Þch  éi  µ   Ch t H Nh b¸o  Öt  Vi Nam   Þu  ch tr¸ch  nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản