Quyết định 584/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 584/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 584/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 ngày 8/5/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 584/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  584/2002/Q§­N H N N   n n g µ y  10 th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g   vi Q u y   h Õ  v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a Trun g  t © m  T h « n g  tin t Ý n d ô n g  b a n  h µ n h   c ® kÌ m  theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  162/1999/ §­N H N N 9    Q n g µ y  8/5/1999 T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è    cø  Ng h Nh N     s 01/1997/QH10, ngµy    12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP, ngµy    02/3/1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch Ph quy  ®Þnh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  b   quan  ngang  é; b ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 88/1998/N§­ CP,  µy  ng 02/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    h   tæ  b m¸y  ña  ©n  µng  µ   c Ng h Nh nícViÖtNam;     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t   uy Õ t  Þ nh Q ® §i Ò u 1:  öa  æi, bæ   S ®   sung  µ  v thay thÕ  ét  è  iÒu    m s® kho¶n  ¹  ti Quy   chÕ     Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  tint d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 162/1999/Q§­NHNN9   µy  ng 08/5/1999  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícnh  h Nh n   sau: 1.1.§iÒu  (míi) Trung  ©m     1    : t Th«ng    Ýn  ông  µ ®¬n  Þ  ù  tint d l  v s nghiÖp  thuéc bé    m¸y  ña  ©n  µng  µ   íc;cã  c Ng h Nh n   chøc  n¨ng    Ën,ph©n  Ých,dù  thu nh   t   b¸o,khaith¸cvµ        cung  øng  Þch  ô  d v th«ng    tindoanh  nghiÖp  µ    v c¸c th«ng    tin kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t®éng  Òn tÖ,ng©n  µng    li   ®Õ ho   ti     h cho  ©n   µng  µ   ­ Ng h Nh n íc,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông, c¸c tæ  td     chøc  kh¸c,c¸c c¸ nh©n       trong vµ  µi níc   ngo     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   1.2.§iÒu  (míi) Trung  ©m     2  :   t Th«ng    Ýn  ông  ã  tint d c con  Êu    d ®Ó giao  dÞch,® îcm ë   µikho¶n  ¹ Së       t  t i Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,thùc hiÖn  Õ     d Ng h Nh n     ch ®é   µichÝnh  t  theo quy  nh  ña  èng  c.   ®Þ c Th ®è 1.3.§iÒu      6, kho¶n  (míi) §îc ký  Õt    b¶n  4      k c¸c v¨n  : theo  Èm  Òn  µ  th quy v c¸chîp ®ång     mua,    b¸n,cung  øng  Þch  ô  d v th«ng  tin. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o, b v ®µ t   Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông, Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   tint d   tr c¸c ®¬ v thu   hµng  µ   ícchÞu  Nh n   tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản