intTypePromotion=1

Quyết định 59/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định 59/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí xét đơn cấp giấy phép dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  59/1999/Q§­B T C   b ën n g µy  26 th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   viÖc b∙i b á  lÖ p h Ý   Ðt    x ® ¬ n  c Ê p  giÊy p h Ð p  d ù  ¸n ® Ç u  t trùc tiÕp  cña  íc n g o µi (FDI)  Vi Öt N a m   n  t¹i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  th¸ng3  02    n¨m 1993  cña ChÝnh  phñ  vÒ  nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ    níc cña Bé,  quan  c¬  ngang    Bé. C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  28    n¨m 1994 cña ChÝnh  phñ  nhiÖm    vÒ  vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh. bé  Bé      C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 1  30    n¨m 1999 cña  ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ      níc. Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  TµichÝnh    Vô    ®èi ngo¹i  . Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:    chÕ     phÝ  ®¬n  B∙ibá  ®é lÖ  xÐt  cÊp  giÊy phÐp ®Çu     t (sau  ®©y         phÝ  gäit¾t lµ lÖ  xÐt ®¬n) theo LuËt ®Çu         t níc ngoµit¹    iViÖt Nam     ban  hµnh kÌm theo Th«ng   47    tsè  TC/TC§N  ngµy 21/10/1989 cña  TµichÝnh.   Bé      §iÒu 2:  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu , Uû   vµ  t  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  c¸c Ban  vµ    qu¶n    lýKhu chÕ xuÊt,Ban    qu¶n    lýKhu  c«ng nghiÖp cÊp  tØnh kh«ng  lÖ  thu  phÝ xÐt ®¬n    khinhËn  s¬  ¸n    hå  dù  xin cÊp giÊy phÐp    ®Çu  . t  §iÒu3:  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/7/1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2