Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
141
lượt xem
27
download

Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH sè 59/2004/Q§­BTC  ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ thi tuyÓn  vµ cÊp Chøng chØ kiÓm to¸n viªn vµ Chøng chØ  hµnh nghÒ kÕ to¸n Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  128/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña   ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ n­ íc vµ NghÞ ®Þnh sè 129/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh   phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña   LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong ho¹t ®éng kinh doanh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña   ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé   m¸y Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm   to¸n, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  thi tuyÓn  vµ  cÊp Chøng  chØ kiÓm to¸n viªn  vµ  Chøng  chØ  hµnh nghÒ kÕ to¸n”. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  53/2002/Q§­BTC ngµy 23/4/2002 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ban   hµnh   Quy   chÕ   thi   tuyÓn   vµ   cÊp   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n  viªn.
 2. 2 § i Ò u   3:   Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm to¸n,  Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n bé, Chñ  tÞch Héi  ®ång thi tuyÓn  KiÓm to¸n viªn vµ KÕ to¸n viªn hµnh nghÒ cÊp Nhµ níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Q UY CH Õ THI TUYÓN Vµ CÊP CHøNG CHØ KIÓM TO¸N VI£N  Vµ CHøNG CHØ HµNH NGHÒ KÕ TO¸N (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 59/2004/Q§­BTC ngµy 9/7/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1:  §èi tîng dù thi Ngêi ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi  ®îc phÐp c tró  t¹i  ViÖt Nam cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn dù  thi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2  cña Quy chÕ nµy ®Òu ®îc dù thi tuyÓn kiÓm to¸n viªn vµ kÕ  to¸n viªn hµnh nghÒ. §i Ò u  2:  §iÒu kiÖn dù thi 1. Ngêi dù thi lÊy “Chøng chØ kiÓm to¸n viªn” ph¶i cã   ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a)   Cã   lý   lÞch   râ   rµng,   cã   phÈm   chÊt   ®¹o   ®øc   nghÒ  nghiÖp trung thùc, liªm khiÕt, kh«ng thuéc c¸c  ®èi tîng  kh«ng ®îc hµnh nghÒ kÕ to¸n, hµnh nghÒ kiÓm to¸n theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cã  b»ng cö  nh©n kinh tÕ  chuyªn ngµnh Tµi chÝnh ­  Ng©n hµng hoÆc KÕ  to¸n­ KiÓm to¸n vµ  thêi gian c«ng t¸c  thùc tÕ vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n ®ñ 5 n¨m trë lªn   hoÆc   thêi   gian   thùc   tÕ   lµm   trî   lý   kiÓm   to¸n   ë   doanh   nghiÖp kiÓm to¸n ®ñ 4 n¨m trë lªn; c) Cã chøng chØ tin häc tr×nh ®é B trë lªn; d) Cã  chøng chØ ngo¹i ng÷  tr×nh  ®é  C trë  lªn cña 01  trong   05   thø   tiÕng   th«ng   dông:   Anh,   Nga,   Ph¸p,   Trung,  §øc; ®) Nép  ®Çy  ®ñ,  ®óng mÉu hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ  thi theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ nµy. 2. Nh÷ng ngêi ®∙ cã Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n, muèn   dù thi chuyÓn tiÕp lÊy “Chøng chØ kiÓm to¸n viªn” ph¶i cã   c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Ph¶i cã  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, d,  ®  kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Ph¶i sau ®ñ 2 n¨m cã Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n.
 4. 4 3. Ngêi dù thi lÊy “Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n” ph¶i   cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Ph¶i cã  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, c,  ®  kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Cã b»ng cö nh©n chuyªn ngµnh Tµi chÝnh, KÕ to¸n vµ   thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ Tµi chÝnh, KÕ to¸n tõ 5 n¨m   trë lªn. 4. §èi víi ngêi níc ngoµi, muèn dù c¸c kú thi ph¶i cã  ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cho tõng kú thi t¹i kho¶n 1, 2,   3 §iÒu nµy, cßn ph¶i cã ®iÒu kiÖn ®îc phÐp c tró t¹i ViÖt  Nam tõ 1 n¨m trë lªn. §i Ò u  3:  Hå s¬ vµ lÖ phÝ thi 1. Hå s¬ ®¨ng ký dù thi: 1.1.   Ngêi   ®¨ng   ký   dù   thi   lÇn   ®Çu   ®Ó   lÊy   Chøng   chØ  kiÓm to¸n  viªn  hoÆc Chøng  chØ  hµnh  nghÒ  kÕ  to¸n, hå  s¬  ®¨ng ký dù thi gåm: a) PhiÕu ®¨ng ký dù thi; b) S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña tæ chøc qu¶n lý lao   ®éng hoÆc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i c tró; c) C¸c b¶n sao v¨n b»ng chøng chØ theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c, d kho¶n 1 §iÒu 2 cña Quy chÕ  nµy, cã  x¸c nhËn   cña tæ chøc cÊp hoÆc c¬ quan c«ng chøng; d) 3 ¶nh mµu cì  4 x 6 chôp trong thêi gian kh«ng qu¸   6 th¸ng, hai phong b×  cã  d¸n tem vµ  ghi râ  hä, tªn,  ®Þa  chØ ngêi nhËn th«ng b¸o thi, lÞch thi, kÕt qu¶ thi; ®) §èi víi ngêi níc ngoµi ph¶i cã b¶n sao Hé chiÕu do  níc së t¹i cÊp cã x¸c nhËn cña tæ chøc qu¶n lý lao ®éng. 1.2. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi l¹i c¸c m«n  ®∙ thi cha  ®¹t  yªu   cÇu   hoÆc   thi   tiÕp   c¸c   m«n   cha   thi   hoÆc   thi   ®Ó   ®¹t  tæng sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy,   hå s¬ gåm: a) PhiÕu ®¨ng ký dù thi; b) B¶n sao GiÊy chøng nhËn  ®iÓm thi do Héi  ®ång thi  th«ng b¸o; c) ¶nh vµ phong b× nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 §iÒu nµy. 1.3. Ngêi cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ®¨ng ký  dù  thi chuyÓn tiÕp lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn, hå s¬ gåm: a) PhiÕu ®¨ng ký dù thi; b) S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña tæ chøc qu¶n lý lao   ®éng hoÆc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i c tró;
 5. 5 c)  B¶n sao  Chøng  chØ hµnh  nghÒ   kÕ  to¸n  cã  x¸c nhËn  cña c¬ quan c«ng chøng; d) B¶n sao Chøng chØ ngo¹i ng÷  tr×nh  ®é  C trë  lªn cã  x¸c nhËn cña tæ chøc cÊp hoÆc c¬ quan c«ng chøng;  ®) ¶nh vµ phong b× nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 §iÒu nµy. 2. Hå  s¬  dù  thi do Héi  ®ång thi ph¸t hµnh theo mÉu  thèng nhÊt. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi ph¶i nép hå  s¬  cho Héi  ®ång thi chËm nhÊt 30 ngµy tríc ngµy thi. 3. LÖ  phÝ  thi tÝnh cho tõng m«n thi do Héi  ®ång thi  th«ng b¸o cho tõng kú thi. §i Ò u  4:  Néi dung thi 1. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  ph¶i thi ®ñ 8 m«n sau: (1) Ph¸p luËt vÒ kinh tÕ; (2) Tµi chÝnh;  (3) TiÒn tÖ, tÝn dông; (4) KÕ to¸n; (5) KiÓm to¸n; (6) Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh; (7) Tin häc (tr×nh ®é B); (8) Ngo¹i ng÷ (tr×nh ®é C). 2.   Ngêi   ®¨ng   ký   dù   thi   lÊy   Chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kÕ  to¸n ph¶i thi ®ñ 5 m«n sau: (1) Ph¸p luËt vÒ kinh tÕ; (2) Tµi chÝnh; (3) TiÒn tÖ, tÝn dông; (4) KÕ to¸n; (5) Tin häc (tr×nh ®é B). 3. Ngêi cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n dù  thi chuyÓn   tiÕp lÊy Chøng  chØ kiÓm to¸n viªn  ph¶i  thi tiÕp 03 m«n  cßn l¹i cña sè m«n thi lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn, gåm: (1) KiÓm to¸n;  (2) Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh; (3) Ngo¹i ng÷ (tr×nh ®é C). 4.  Néi dung,  yªu  cÇu tõng  m«n thi  quy  ®Þnh  t¹i  Phô  lôc sè 01 kÌm theo Quy chÕ nµy.
 6. 6 5. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  cã  thÓ   ®¨ng ký  dù  thi lÇn  ®Çu  Ýt nhÊt lµ  04 m«n thi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi lÊy Chøng  chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n cã  thÓ   ®¨ng ký  dù  thi lÇn  ®Çu  Ýt  nhÊt 03 m«n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.  §i Ò u  5:  ThÓ thøc thi Mçi m«n thi trong c¸c m«n thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu  4 vµ  c¸c m«n thi 1, 2, 3, 4 quy   ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cña Quy chÕ  nµy, thÝ  sinh ph¶i  lµm mét bµi thi viÕt trong thêi gian tèi ®a 180 phót. M«n  tin häc, m«n ngo¹i ng÷ thÝ sinh ph¶i lµm mét bµi thi viÕt  trong thêi gian tèi ®a 120 phót vµ thi thùc hµnh trªn m¸y  vi tÝnh, thi vÊn ®¸p m«n ngo¹i ng÷ trong thêi gian tèi ®a  30 phót. §i Ò u  6:  Tæ chøc c¸c kú thi 1. Héi  ®ång thi tæ chøc  Ýt nhÊt mçi n¨m mét kú  thi  vµo   Quý   III   hµng   n¨m.   Tríc   ngµy   thi   tuyÓn   Ýt   nhÊt   3  th¸ng, Héi  ®ång thi th«ng b¸o chÝnh thøc trªn c¸c ph¬ng  tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng vÒ   ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, thêi  gian,  ®Þa  ®iÓm vµ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c liªn quan  ®Õn kú thi. 2.  §Ó  chuÈn  bÞ  cho  viÖc thi  tuyÓn,  ngêi  ®¨ng ký   dù  thi cã  thÓ  tham dù  c¸c líp båi dìng nghiÖp vô  do Héi KÕ  to¸n vµ  KiÓm to¸n  ViÖt  Nam, c¸c Trêng §¹i häc hoÆc c¸c  Trung   t©m   ®µo   t¹o,   båi   dìng   cã   ®¨ng   ký   vµ   ®îc   Bé   Tµi  chÝnh chÊp thuËn cho tæ chøc theo ch¬ng tr×nh thèng nhÊt  do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 3. Trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt  thóc kú  thi tuyÓn, Héi  ®ång thi ph¶i c«ng bè  kÕt qu¶ thi  vµ th«ng b¸o cho ngêi dù thi. §i Ò u  7:  KÕt qu¶ kú thi, b¶o lu kÕt qu¶ vµ miÔn thi 1. M«n thi  ®¹t yªu cÇu: Lµ  nh÷ng m«n thi  ®¹t tõ   ®iÓm  5 trë lªn chÊm theo thang ®iÓm 10. 2. B¶o lu kÕt qu¶ thi: C¸c m«n thi  ®¹t yªu cÇu  ®îc  b¶o lu 03 n¨m tÝnh tõ  kú  thi thø nhÊt. Trong thêi gian  b¶o lu, ngêi dù thi ®îc thi tiÕp c¸c m«n cha thi hoÆc chØ  thi l¹i nh÷ng m«n thi cha ®¹t yªu cÇu. Mçi m«n thi ®îc dù  thi tèi ®a 3 kú thi. Ngêi ®∙ ®¹t yªu cÇu c¶ 8 m«n thi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu 4 hoÆc ®¹t yªu cÇu c¶ 5 m«n thi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 4 hoÆc  ®¹t yªu cÇu c¶ 03 m«n thi quy  ®Þnh t¹i kho¶n  
 7. 7 3  §iÒu 4 cña Quy chÕ  nµy nhng tæng sè   ®iÓm thi kh«ng  ®ñ  sè   ®iÓm quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy th×   ®îc lùa chän  c¸c m«n thi cha ®ñ 3 lÇn ®Ó ®¨ng ký thi n©ng ®iÓm. 3. §¹t kÕt qu¶ thi: a) ThÝ  sinh dù  thi lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  ®¹t  yªu cÇu c¶ 8 m«n thi vµ   ®¹t tæng sè   ®iÓm tõ  50  ®iÓm trë  lªn   lµ   ®¹t   yªu   cÇu   kú   thi,   ®îc   Héi   ®ång   thi   c«ng   nhËn  tróng   tuyÓn.   Trêng   hîp   ®îc   miÔn   thi   m«n   ngo¹i   ng÷   th×  ph¶i  ®¹t yªu cÇu c¶ 7 m«n thi vµ   ®¹t tæng sè   ®iÓm tõ  44  ®iÓm trë lªn; b)  ThÝ  sinh  dù  thi  lÊy Chøng  chØ  hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ®¹t yªu cÇu c¶ 5 m«n thi vµ   ®¹t tæng sè   ®iÓm tõ  32  ®iÓm  trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu kú thi, ®îc Héi ®ång thi c«ng nhËn  tróng tuyÓn; c) ThÝ sinh cã Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n thi chuyÓn   tiÕp lÊy Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  ®¹t yªu cÇu c¶ 3 m«n  thi vµ ®¹t tæng sè ®iÓm tõ 20 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu  kú   thi   chuyÓn   tiÕp,   ®îc   Héi   ®ång   thi   c«ng   nhËn   tróng  tuyÓn. 4. MiÔn thi m«n ngo¹i ng÷ cho c¸c ®èi tîng:  a) Cã  b»ng cö  nh©n ngo¹i ng÷  tiÕng Nga, Ph¸p, Trung   hoÆc §øc hoÆc tèt nghiÖp  ®¹i häc  ë  níc Nga, Ph¸p, Trung  Quèc, §øc. b) Nam tõ  50 tuæi, n÷  tõ  45 tuæi trë  lªn, cã  chøng  chØ tr×nh  ®é  C hoÆc b»ng cö  nh©n ngo¹i ng÷  cña 01 trong  05 thø tiÕng th«ng dông quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña  Quy chÕ nµy. §i Ò u  8:  Huû kÕt qu¶ thi Sau   thêi   h¹n   3   n¨m   tÝnh   tõ   kú   thi   thø   nhÊt,   nÕu   1  trong c¸c m«n  ®∙ thi 3 lÇn nhng kh«ng  ®¹t yªu cÇu hoÆc  tÊt c¶ c¸c m«n thi  ®∙  ®¹t yªu cÇu nhng tæng sè   ®iÓm thi  kh«ng  ®ñ  sè   ®iÓm quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña Quy chÕ   nµy th×  kÕt qu¶ thi tríc  ®ã  bÞ  huû. Ngêi bÞ  huû  kÕt qu¶  thi nÕu muèn tiÕp tôc dù  thi th×  ph¶i thi l¹i tÊt c¶ c¸c   m«n thi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2  hoÆc kho¶n 3 §iÒu   4 cña Quy chÕ nµy. Ch¬ng II H é I   § å N G   T H I   T U Y Ó N   K I Ó M   T O ¸ N   V I £ N   V µ   K Õ   T O ¸ N   V I £ N  HµNH NGHÒ CÊP NHµ N¦íC, BAN M¤N THI  Vµ BAN CHØ §¹O THI
 8. 8 § i Ò u   9.   Héi   ®ång   thi   tuyÓn   KiÓm   to¸n   viªn   vµ   KÕ  to¸n viªn hµnh nghÒ cÊp Nhµ níc 1. Héi  ®ång thi tuyÓn KiÓm to¸n viªn vµ  KÕ  to¸n viªn  hµnh nghÒ  cÊp Nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Héi  ®ång thi)  do   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   theo   ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm to¸n vµ  Vô  trëng Vô Tæ chøc c¸n bé. 2. Héi  ®ång thi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c kú  thi  tuyÓn   kiÓm   to¸n   viªn   vµ   kÕ   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ.   Trong  tõng kú  thi Héi  ®ång thi ph¶i thµnh lËp Ban m«n thi vµ  Ban chØ ®¹o thi. 3. Héi  ®ång thi  ®îc phÐp sö  dông con dÊu cña Bé  Tµi  chÝnh trong thêi gian ho¹t ®éng cña Héi ®ång. 4. C¸c thµnh viªn Héi ®ång thi kh«ng ®îc tham gia phô  ®¹o, híng dÉn «n tËp sau khi  ®∙ th«ng b¸o kÕ  ho¹ch, néi  dung, ch¬ng tr×nh thi n¨m ®ã; §i Ò u  10:  Tæ chøc cña Héi ®ång thi 1. Thµnh phÇn Héi ®ång thi bao gåm: Chñ tÞch Héi ®ång   thi   lµ   Vô  trëng   Vô   ChÕ   ®é  kÕ   to¸n  vµ   kiÓm  to¸n   Bé  Tµi  chÝnh; Phã Chñ tÞch Héi ®ång thi, Uû viªn th ký vµ c¸c Uû  viªn Héi ®ång thi lµ ®¹i diÖn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc  vÒ  kÕ  to¸n, vÒ   ®µo t¹o, c¸c c¸n bé  khoa häc, c¸c gi¸o s ,  tiÕn sü chuyªn ngµnh Tµi chÝnh, KÕ to¸n, KiÓm to¸n. Thµnh   phÇn Héi  ®ång thi tèi  ®a kh«ng qu¸ 9 ngêi. NhiÖm kú  Héi  ®ång thi lµ  5 n¨m. Trêng hîp bÞ  khuyÕt 1/3 sè  thµnh viªn  Héi  ®ång thi, Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm to¸n vµ   Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó  quyÕt ®Þnh bæ sung thµnh viªn Héi ®ång thi. 2. V¨n phßng cña Héi  ®ång thi  ®Æt t¹i Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ KiÓm to¸n Bé Tµi chÝnh. 3. Gióp viÖc cho Héi ®ång thi cã Tæ thêng trùc do Chñ  tÞch   Héi   ®ång   thi   ®Ò   nghÞ   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp. Tæ thêng trùc tèi ®a kh«ng qu¸ 5 ngêi. §i Ò u  11:  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång thi 1. X©y dùng, hoµn thiÖn vµ cô thÓ hãa néi dung, ch ¬ng  tr×nh   båi   dìng   tõng   kú   thi   tuyÓn   kiÓm   to¸n   viªn   vµ   kÕ  to¸n viªn hµnh nghÒ. 2. LËp kÕ  ho¹ch thi vµ  th«ng b¸o c«ng khai trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 3. Tæ chøc c¸c kú thi tuyÓn kiÓm to¸n viªn vµ kÕ to¸n  viªn hµnh nghÒ  vµ  kú  thi s¸t h¹ch  ®èi víi ngêi cã  Chøng 
 9. 9 chØ   chuyªn   gia   kÕ   to¸n,   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   n íc  ngoµi. 4. X©y dùng ®Ò thi, ®¸p ¸n cho mçi kú thi. 5. TiÕp nhËn hå  s¬, xÐt duyÖt danh s¸ch thÝ  sinh dù  thi. 6.  XÐt duyÖt  kÕt  qu¶ thi,  c«ng  bè  kÕt qu¶  vµ  th«ng  b¸o ®iÓm thi cho tõng thÝ sinh dù thi. 7. Tæ chøc phóc kh¶o kÕt qu¶ thi nÕu thÝ  sinh cã  yªu  cÇu. 8.  B¸o c¸o  Bé  trëng Bé   Tµi chÝnh  kÕ  ho¹ch  thi  hµng  n¨m vµ kÕt qu¶ tõng kú thi. 9. LËp danh s¸ch thÝ  sinh tróng tuyÓn tr×nh Bé  trëng  Bé  Tµi chÝnh cÊp “Chøng chØ kiÓm to¸n viªn”, “Chøng chØ  hµnh nghÒ kÕ to¸n”. 10.   Chñ   ®éng   ®Ò   xuÊt   hoÆc   tham   gia   vµo   viÖc   hoµn   thiÖn Quy chÕ  thi tuyÓn vµ  cÊp Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  vµ Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n khi cã yªu cÇu. 11.   Gi¶i   quyÕt   c¸c   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   liªn   quan   ®Õn  ®èi tîng thi vµ tæ chøc kú thi. §i Ò u  12:  ChÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång thi 1.   Héi   ®ång   thi   lµm   viÖc   theo   chÕ   ®é   tËp   thÓ.   C¸c  quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång thi ph¶i cã   ý  kiÕn tËp thÓ, theo  nguyªn t¾c biÓu quyÕt víi 2/3 ý kiÕn ®ång ý cña c¸c thµnh  viªn Héi ®ång thi. 2. Héi ®ång thi tæ chøc 01 cuéc häp tríc kú thi vµ 01  cuéc häp sau kú thi do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh triÖu  tËp.   Khi   cÇn   thiÕt,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  quyÕt   ®Þnh   triÖu   tËp cuéc häp bÊt thêng. 3. Héi  ®ång thi  ®îc sö  dông thêi gian chÝnh quyÒn  ®Ó  tæ chøc c¸c kú häp vµ ho¹t ®éng thuéc nhiÖm vô, quyÒn h¹n  cña Héi  ®ång.  C¸c  thµnh  viªn Héi  ®ång   ®îc hëng  thï  lao  trÝch tõ lÖ phÝ thi, do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh. 4.  Ch¬ng  tr×nh  vµ  néi  dung c¸c  kú  häp  Héi  ®ång  thi  ph¶i  ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c thµnh viªn tríc  khi häp 05 ngµy lµm viÖc. §i Ò u   13:   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   thµnh   viªn   Héi  ®ång thi 1. Chñ tÞch Héi ®ång thi:
 10. 10 ­   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n cña Héi  ®ång thi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Quy  chÕ nµy; ­ Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng thµnh viªn Héi  ®ång  thi; ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   Ban   m«n   thi   vµ   Ban   chØ   ®¹o  thi; ­   Tæ   chøc   viÖc   ra   ®Ò   thi,   lùa   chän   ®Ò   thi,   ®¸p   ¸n  theo néi dung,  ch¬ng  tr×nh   ®∙ quy  ®Þnh, b¶o  ®¶m bÝ  mËt  tuyÖt ®èi ®Ò thi, ®¸p ¸n tríc khi thi; ­ Tæ chøc c¸c kú thi nghiªm tóc, an toµn ®óng Quy chÕ  nµy; ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  bµi thi an toµn, tæ chøc  ®¸nh m∙ ph¸ch, räc ph¸ch, qu¶n lý  m∙ ph¸ch, giao bµi thi  cho Trëng Ban m«n thi ®Ó chÊm thi; ­ Tæ chøc ghÐp ph¸ch, lªn ®iÓm bµi thi tr×nh Héi ®ång   thi; ­ B¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh kÕ ho¹ch thi hµng n¨m  vµ kÕt qu¶ c¸c kú thi; ­   CÊp   GiÊy   chøng   nhËn   tróng   tuyÓn   kiÓm   to¸n   viªn,   GiÊy   chøng   nhËn   tróng  tuyÓn   kÕ   to¸n   viªn   hµnh  nghÒ   cho   c¸c thÝ  sinh  ®¹t yªu cÇu thi vµ  cÊp GiÊy chøng nhËn  ®iÓm  thi cho thÝ sinh thi cha ®¹t yªu cÇu kÕt qu¶ kú thi; ­   C¨n   cø   Quy   chÕ   nµy   x©y   dùng   vµ   c«ng   bè   néi   quy  phßng thi sau khi th«ng qua Héi ®ång thi; ­ Uû   quyÒn  cho Phã   Chñ  tÞch  Héi  ®ång  thi  ®iÒu hµnh  c«ng viÖc cña Héi ®ång thi trong trêng hîp v¾ng mÆt. 2. Phã Chñ tÞch Héi ®ång thi: ­ Gióp Chñ tÞch Héi ®ång thi ®iÒu hµnh c«ng viÖc ho¹t   ®éng cña Héi ®ång thi do Chñ tÞch Héi ®ång thi ph©n c«ng; ­   §iÒu   hµnh   vµ   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc   chung   cña   Héi  ®ång khi ®îc Chñ tÞch Héi ®ång thi uû quyÒn. 3. Uû viªn th ký Héi ®ång thi: ­ Tæ  chøc viÖc  tiÕp  nhËn  hå  s¬  cña  thÝ  sinh,  tr×nh  Héi ®ång thi xÐt duyÖt danh s¸ch dù thi; ­ ChuÈn bÞ  c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt cña Héi  ®ång thi vµ  ghi biªn b¶n c¸c cuéc häp cña Héi ®ång thi; ­ Thu nhËn biªn b¶n vi ph¹m kû  luËt thi  ®èi víi thÝ  sinh tr×nh Héi ®ång thi xem xÐt; ­ C¸c  c«ng  viÖc kh¸c  do Chñ  tÞch  Héi  ®ång  thi ph©n  c«ng. 4. C¸c uû viªn cña Héi ®ång thi cã nhiÖm vô:
 11. 11 ­  Thùc  hiÖn  nhiÖm  vô  do Chñ  tÞch  Héi  ®ång  thi ph©n  c«ng  ®Ó   ®¶m b¶o c¸c ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång thi  ®îc thùc  hiÖn nghiªm tóc; ­ ChÊp  hµnh  nghiªm  chØnh  Quy  chÕ  thi  vµ  gi÷  g×n  an  toµn, bÝ mËt mäi tµi liÖu cã liªn quan ®Õn kú thi; ­ Tham gia vµ phô tr¸ch c¸c Ban m«n thi. §i Ò u  14:  Ban m«n thi 1. Mçi m«n thi vµ  phÇn thi s¸t h¹ch quy  ®Þnh t¹i Ch­ ¬ng III cña Quy chÕ  nµy ph¶i thµnh lËp mét Ban m«n thi.  Ban   m«n   thi   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   quyÕt   ®Þnh   thµnh  lËp, nhiÖm kú  2 n¨m. Mçi Ban m«n thi ph¶i cã   Ýt nhÊt 03  thµnh viªn, trong ®ã cã 02 thµnh viªn lµ uû viªn Héi ®ång  thi. 2. NhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn Ban m«n thi: 2.1. Trëng Ban m«n thi: ­ Tæ chøc x©y dùng néi dung, ch¬ng tr×nh båi dìng «n  tËp m«n thi trong tõng kú  thi theo yªu cÇu cña Chñ  tÞch  Héi ®ång thi; ­ Tæ chøc so¹n th¶o  ®Ò  thi,  ®¸p ¸n theo yªu cÇu cña  Chñ tÞch Héi ®ång thi, gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi ®Ò thi; ­ TiÕp nhËn bµi thi do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi chuyÓn  giao ®Ó chÊm thi; ­ Tæ chøc chÊm thi theo ®óng qui ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña  Quy chÕ nµy. Trêng   hîp   Trëng   ban   m«n   thi   v¾ng   mÆt,   Chñ   tÞch   Héi  ®ång thi quyÕt ®Þnh ngêi thay thÕ. 2.2. C¸c thµnh viªn cña Ban m«n thi: Thùc hiÖn nghiªm tóc,  ®Çy  ®ñ  c«ng viÖc do Trëng Ban  m«n thi ph©n c«ng. §i Ò u  15:  Ban chØ ®¹o thi 1.   Ban   chØ   ®¹o   thi   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cho mçi kú thi. Ban chØ ®¹o thi cã Ýt nhÊt   03 thµnh viªn Héi ®ång vµ c¸c Tæ gi¸m thÞ cho c¸c khu vùc   thi. Mçi Tæ gi¸m thÞ  cã  tõ  3  ®Õn 4 ngêi, trong  ®ã  cã   Ýt  nhÊt 01 thµnh viªn Héi ®ång thi. 2. NhiÖm vô cña Ban chØ ®¹o thi vµ Tæ gi¸m thÞ: 2.1. Trëng Ban chØ ®¹o thi: ­ Bè  trÝ, s¾p xÕp gi¸m thÞ  trong vµ  ngoµi phßng thi  t¹i c¸c ®iÓm thi; ­ NhËn vµ b¶o qu¶n ®Ò thi theo ®óng quy ®Þnh;
 12. 12 ­   Thùc   hiÖn   c«ng   khai   ®Ó   thÝ   sinh   biÕt   ®Ò   thi   cßn  nguyªn  nh∙n niªm phong.  Tæ chøc bèc th¨m vµ  c«ng bè   ®Ò  thi; ­ §×nh chØ gi¸m thÞ  vµ  b¸o c¸o Chñ  tÞch Héi  ®ång thi  xem xÐt, quyÕt   ®Þnh ngêi thay thÕ  khi gi¸m thÞ  vi ph¹m  néi   quy   thi.   Tæ   chøc   lËp   biªn   b¶n   ®èi   víi   thÝ   sinh   vi  ph¹m néi quy thi; ­ Tæ chøc thu bµi thi, niªm phong, qu¶n lý bµi thi an  toµn, giao bµi thi cho Chñ tÞch Héi ®ång thi. 2.2. Gi¸m thÞ phßng thi: ­ Ghi sè  b¸o danh cña thÝ  sinh t¹i vÞ  trÝ  ngåi thi.  Thay ®æi vÞ trÝ ngåi cña thÝ sinh sau mçi m«n thi; ­ KiÓm tra thÎ  dù  thi cña thÝ  sinh khi vµo phßng thi  vµ híng dÉn thÝ sinh ngåi ®óng quy ®Þnh theo sè b¸o danh; ­ Ký vµo giÊy thi vµ ph¸t giÊy thi theo quy ®Þnh. Mçi  tê giÊy thi ph¶i cã 2 ch÷ ký cña 2 gi¸m thÞ; ­ Ph¸t ®Ò thi cho thÝ sinh; ­   Khi   thÝ   sinh   b¾t   ®Çu   lµm   bµi,   ®èi   chiÕu   l¹i   ¶nh  trong thΠdù thi ®Ó nhËn diÖn thÝ sinh; ­ NÕu cÇn tr¶ lêi thÝ sinh hái, chØ ®îc tr¶ lêi chung  tríc phßng thi; ­ ChØ cho thÝ  sinh  ®îc ra khái phßng thi sím nhÊt lµ  2/3 thêi gian lµm bµi (trõ  trêng hîp cã  lý  do cÇn thiÕt)  vµ ph¶i b¸o c¸o Trëng Ban chØ ®¹o thi; ­ Nh¾c nhë, gi÷ g×n trËt tù phßng thi; ­ Thu nhËn bµi thi  ®Çy  ®ñ, yªu cÇu thÝ  sinh ghi tæng  sè  tê  giÊy thi, ký  tªn vµo danh s¸ch nép bµi thi vµ  nép  cho Trëng Ban chØ ®¹o thi; ­ LËp biªn b¶n ®èi víi thÝ sinh vi ph¹m néi quy thi. §i Ò u   16:  H×nh thøc xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m néi  quy phßng thi 1. KhiÓn tr¸ch ¸p dông  ®èi víi thÝ  sinh vi ph¹m mét  trong c¸c lçi: a) Cè ý ngåi kh«ng ®óng chç ghi sè b¸o danh cña m×nh; b) Trao ®æi víi thÝ sinh kh¸c. H×nh thøc kû  luËt khiÓn tr¸ch do thµnh viªn Ban chØ   ®¹o thi trong Tæ gi¸m thÞ  lËp biªn b¶n vµ  c«ng bè  ngay  t¹i phßng thi. ThÝ  sinh bÞ  khiÓn tr¸ch  ë  m«n thi nµo sÏ  bÞ trõ 1/4 sè ®iÓm cña bµi thi m«n ®ã.
 13. 13 2.   C¶nh   c¸o   ¸p   dông   ®èi   víi   thÝ   sinh   vi   ph¹m   mét  trong c¸c lçi: a)  §∙ bÞ  khiÓn  tr¸ch  nhng vÉn  tiÕp tôc  vi ph¹m  néi  quy phßng thi; b) Trao ®æi giÊy nh¸p hoÆc bµi thi cho nhau. H×nh thøc kû  luËt c¶nh c¸o do thµnh viªn Ban chØ  ®¹o  thi trong Tæ gi¸m thÞ  lËp biªn b¶n vµ  c«ng bè  ngay t¹i  phßng thi. ThÝ  sinh bÞ  c¶nh c¶o  ë  m«n thi nµo sÏ  bÞ  trõ  1/2 sè ®iÓm cña bµi thi m«n ®ã; 3. §×nh chØ thi ¸p dông  ®èi víi thÝ  sinh vi ph¹m mét  trong c¸c lçi: a) §∙ bÞ  c¶nh c¸o nhng vÉn cè  t×nh vi ph¹m néi quy  phßng thi; b) BÞ ph¸t hiÖn mang tµi liÖu vµo phßng thi.  H×nh thøc kû  luËt  ®×nh chØ thi do thµnh viªn Ban chØ  ®¹o   thi   trong   Tæ   gi¸m   thÞ   lËp   biªn   b¶n,   tÞch   thu   tµi  liÖu, b¸o c¸o Trëng Ban chØ ®¹o thi quyÕt ®Þnh vµ c«ng bè  ngay t¹i phßng thi. ThÝ  sinh bÞ   ®×nh chØ thi m«n nµo th×  bµi thi m«n ®ã ®îc chÊm ®iÓm 0; 4. C¸c trêng hîp thÝ  sinh vi ph¹m néi quy thi bÞ  lËp  biªn b¶n ph¶i yªu cÇu thÝ  sinh ký  vµo biªn b¶n. NÕu thÝ  sinh kh«ng ký  vµo biªn b¶n th×  hai gi¸m thÞ  ký  vµo biªn  b¶n. §i Ò u  17:  ChÊm thi 1.  Bµi thi  tríc  khi giao  cho Ban  m«n thi  chÊm  ®iÓm  ph¶i räc ph¸ch, ghi ph¸ch theo tõng m«n thi. 2. Chñ tÞch Héi ®ång thi tæ chøc c¸c Ban m«n thi chÊm  thi tËp trung t¹i  ®Þa  ®iÓm quy  ®Þnh, kh«ng  ®îc mang bµi  vÒ nhµ hoÆc v¨n phßng lµm viÖc ®Ó chÊm. 3. ViÖc chÊm thi thùc hiÖn theo quy tr×nh 2 lÇn  ®éc  lËp gi÷a 2 ngêi chÊm thi. C¸n bé  chÊm thi (CBCT) chØ c¨n  cø vµo néi dung bµi thi vµ   ®¸p ¸n  ®Ò  thi  ®∙  ® îc Chñ  tÞch  Héi ®ång phª duyÖt ®Ó chÊm thi. 4. ChØ chÊm nh÷ng bµi thi hîp lÖ  lµ  bµi thi lµm trªn  giÊy thi do Héi  ®ång thi ph¸t, cã   ®ñ  ch÷  ký  cña 2 gi¸m  thÞ.   Kh«ng   chÊm   nh÷ng   bµi   lµm   trªn   giÊy   kh¸c   víi   giÊy  dïng cho kú  thi  ®ã, bµi lµm trªn giÊy nh¸p, bµi cã  hai  thø ch÷  kh¸c nhau hoÆc cã  viÕt, vÏ  bËy, bµi cã   ®¸nh dÊu,  bµi viÕt hai thø mùc. 5.  Thang  ®iÓm chÊm  thi  lµ  thang   ®iÓm  10 bËc;  c¸c  ý  nhá   ®îc cho  ®iÓm lÎ   ®Õn 0,25  ®iÓm nhng  ®iÓm toµn bµi  ®îc 
 14. 14 quy trßn ®Õn 0,5 ®iÓm. Bµi thi ®¹t yªu cÇu lµ c¸c bµi thi   ®¹t tõ ®iÓm 5 trë lªn. §iÓm cña m«n thi ®îc tÝnh nh sau: + M«n thi viÕt  ®îc tÝnh b»ng: [  ®iÓm CBCT 1 +  ®iÓm  CBCT 2]: 2 + M«n thi ngo¹i ng÷  vµ  tin häc  ®îc tÝnh b»ng: [  ®iÓm  thi viÕt +  ®iÓm thi vÊn  ®¸p (hoÆc thùc hµnh)] : 2. Trong  ®ã  phÇn thi vÊn  ®¸p hoÆc thùc  hµnh  còng  ®îc tÝnh b»ng:  [ ®iÓm CBCT 1 + ®iÓm CBCT 2] : 2. Trêng hîp  ®iÓm chÊm thi cña hai CBCT chªnh lÖch nhau  trªn 1  ®iÓm th×  hai CBCT cÇn trao  ®æi  ®Ó  thèng nhÊt, nÕu  kh«ng thèng nhÊt ®îc th× Chñ tÞch Héi ®ång thi sÏ xem xÐt  vµ quyÕt ®Þnh. §i Ò u  18:  XÐt duyÖt kÕt qu¶ thi Héi ®ång thi c¨n cø vµo kÕt qu¶ chÊm thi cña tõng m«n  thi  ®Ó  xÐt duyÖt kÕt qu¶ thi vµ  th«ng qua danh s¸ch thÝ  sinh tróng tuyÓn, thÝ  sinh cha tróng tuyÓn. KÕt qu¶ thi  do Chñ  tÞch Héi  ®ång thi c«ng bè  sau khi th«ng qua Héi  ®ång thi. §i Ò u  19:  Phóc kh¶o bµi thi 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy c«ng bè  kÕt qu¶  thi, nÕu ngêi dù  thi cã   ®¬n xin phóc kh¶o, Héi  ®ång thi  cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc phóc kh¶o bµi thi vµ th«ng b¸o kÕt  qu¶   cho   thÝ   sinh   ®ã   biÕt   trong   thêi   h¹n   15   ngµy   kÓ   tõ  ngµy hÕt h¹n nhËn  ®¬n phóc kh¶o. Sau thêi gian quy  ®Þnh  trªn, ®¬n xin phóc kh¶o sÏ kh«ng gi¶i quyÕt. 2.   Ngêi   cã   ®¬n   xin   phóc   kh¶o   ph¶i   nép   lÖ   phÝ   phóc  kh¶o theo th«ng b¸o cña Héi ®ång thi. 3. ViÖc chÊm phóc kh¶o kÕt qu¶ thi do Trëng Ban m«n  thi   thùc   hiÖn   vµ   ph¶i   ®îc   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thi   phª  duyÖt. Chñ  tÞch Héi  ®ång thi ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ phóc  kh¶o cho ngêi cã ®¬n xin phóc kh¶o. §i Ò u  20:  CÊp GiÊy chøng nhËn ®iÓm thi Nh÷ng ngêi dù  thi cha thi  ®ñ  hoÆc cha  ®¹t yªu cÇu  ®ñ  8 m«n thi,  ®ñ  5 m«n thi hoÆc  ®ñ  3 m«n thi  ®îc Chñ  tÞch  Héi   ®ång   thi   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®iÓm   thi   (Phô   lôc   sè  02). GiÊy chøng nhËn  ®iÓm thi lµ  c¬  së   ®Ó  lËp hå  s¬  xin  dù  thi c¸c m«n cha thi, thi l¹i c¸c m«n cha  ®¹t yªu cÇu  hoÆc dù thi ®Ó n©ng ®iÓm.  
 15. 15 Ch¬ng III T æ   C H ø C   T H I   S ¸ T   H ¹ C H   § è I   V í I   N G ¦ ê I   C ã   C H ø N G   C H Ø  CHUY£N GIA KÕ TO¸N HOÆC CHøNG CHØ  KIÓM TO¸N VI£N N¦íC NGOµI §i Ò u  21:  §iÒu kiÖn dù thi vµ néi dung thi 1.   Nh÷ng   ngêi   cã   Chøng   chØ   chuyªn   gia   kÕ   to¸n   hoÆc   Chøng chØ kiÓm to¸n viªn cña c¸c tæ chøc níc ngoµi ®îc Bé  Tµi   chÝnh   ViÖt   Nam   thõa   nhËn,   muèn   ®îc   cÊp   “Chøng   chØ  kiÓm   to¸n   viªn”   cña   ViÖt   Nam   th×   ph¶i   dù   thi   s¸t   h¹ch  kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Nh÷ng ngêi  ®∙ hoµn thµnh kho¸ huÊn luyÖn theo ch­ ¬ng tr×nh  ®µo t¹o chuyªn gia kÕ  to¸n trong khu«n khæ Dù  ¸n KÕ  to¸n ­ KiÓm to¸n do Bé  Tµi chÝnh ViÖt Nam vµ  Liªn  minh Ch©u ¢u phèi hîp tæ chøc t¹i Hµ Néi n¨m 1998, nÕu cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña Quy chÕ   nµy th×   ®îc dù  thi s¸t h¹ch kiÕn thøc vÒ  ph¸p luËt ViÖt  Nam  ®Ó  nhËn Chøng  chØ  kiÓm  to¸n viªn theo  quy   ®Þnh  t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Néi dung kú thi s¸t h¹ch gåm c¸c phÇn: (1)  Ph¸p  luËt vÒ   kinh tÕ,  LuËt  ®Çu t  níc  ngoµi  t¹i  ViÖt Nam; (2) ChÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ thuÕ; (3) C¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp; (4) C¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh; (5) TiÒn tÖ, tÝn dông. 4. Néi dung, yªu cÇu tõng phÇn thi s¸t h¹ch quy  ®Þnh  t¹i Phô lôc sè 01 kÌm theo Quy chÕ nµy. 5. Nh÷ng ngêi  ®∙ tham dù  vµ   ®¹t yªu cÇu c¸c kú  thi  phèi hîp gi÷a Bé  Tµi chÝnh ViÖt Nam víi HiÖp héi KÕ  to¸n  c«ng chøng Anh (ACCA) th×   ®îc miÔn thi phÇn (1), (2) quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. 6. Ng«n ng÷  sö  dông trong kú  thi lµ  tiÕng ViÖt hoÆc  tiÕng Anh. 7. Thêi gian thi tèi  ®a lµ  180 phót cho c¶ 05 phÇn  thi. §i Ò u  22:  Hå s¬ ®¨ng ký dù thi 1. Hå s¬ ®¨ng ký dù thi gåm: a) PhiÕu ®¨ng ký dù thi;
 16. 16 b) B¶n s¶o vµ  b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt cã  c«ng chøng:  Chøng   chØ   chuyªn   gia   kÕ   to¸n   hoÆc   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n  viªn níc ngoµi; c) 03 ¶nh mµu cì 4 x 6 chôp trong thêi gian kh«ng qu¸   6 th¸ng, 02 phong b×  cã  d¸n tem vµ  ghi râ  hä, tªn,  ®Þa  chØ ngêi nhËn th«ng b¸o, lÞch thi vµ kÕt qu¶ thi; d) B¶n sao Hé chiÕu do níc së t¹i cÊp cã x¸c nhËn cña  tæ chøc qu¶n lý lao ®éng.  2. Hå  s¬  dù  thi do Héi  ®ång thi ph¸t hµnh theo mÉu  thèng nhÊt. Ngêi  ®¨ng ký  dù  thi ph¶i nép hå  s¬  cho Héi  ®ång thi chËm nhÊt 30 ngµy tríc khi thi. §i Ò u  23:  KÕt qu¶ thi 1.   Thang   ®iÓm   chÊm   thi   lµ   thang   ®iÓm   100.   §iÓm   thi  chÊm tõ 1 ®iÓm trë lªn.  2. Bµi thi  ®¹t yªu cÇu lµ  bµi thi  ®¹t tõ  70  ®iÓm trë   lªn   hoÆc   tõ   42   ®iÓm   trë   lªn   ®èi   víi   ngêi   ®îc   miÔn   thi  phÇn (1), (2). KÕt qu¶ thi ®îc th«ng b¸o cho tõng ngêi dù  thi. 3. Ngêi ®¹t kÕt qu¶ thi ®îc Chñ tÞch Héi ®ång thi cÊp  GiÊy   chøng   nhËn   tróng  tuyÓn   kiÓm   to¸n  viªn   (Phô   lôc   sè   03).  4. C¸c quy ®Þnh kh¸c thùc hiÖn theo Quy chÕ nµy. Ch¬ng IV CÊP GIÊY CHøNG NHËN TRóNG TUYÓN, CÊP Vµ  THU HåI CHøNG CHØ KIÓM TO¸N VI£N HOÆC  CHøNG CHØ HµNH NGHÒ KÕ TO¸N §i Ò u  24:  CÊp giÊy chøng nhËn tróng tuyÓn 1. Ngêi dù  thi  ®¹t yªu cÇu cña kú  thi  ®îc Chñ  tÞch  Héi  ®ång thi cÊp “GiÊy chøng nhËn tróng tuyÓn kiÓm to¸n  viªn” hoÆc “GiÊy chøng nhËn tróng tuyÓn kÕ to¸n viªn hµnh   nghÒ” (Phô lôc sè 03). 2.   GiÊy   chøng   nhËn   tróng   tuyÓn   kiÓm   to¸n   viªn   hoÆc   GiÊy chøng nhËn tróng tuyÓn kÕ to¸n viªn hµnh nghÒ cã gi¸   trÞ   ®Ó  nhËn “Chøng chØ kiÓm to¸n viªn” (Phô  lôc 04) hoÆc  “Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n” (Phô lôc 05).
 17. 17 § i Ò u   25:   CÊp Chøng chØ kiÓm to¸n viªn hoÆc Chøng  chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n 1.   Nh÷ng   ngêi   ®îc   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   tróng   tuyÓn  kiÓm to¸n viªn hoÆc GiÊy chøng nhËn tróng tuyÓn kÕ  to¸n  viªn hµnh nghÒ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24 cña Quy chÕ  nµy sÏ   ®îc Chñ  tÞch Héi  ®ång thi tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh  cÊp  Chøng   chØ   kiÓm   to¸n  viªn   hoÆc   Chøng  chØ  hµnh   nghÒ kÕ to¸n. 2. Chøng chØ kiÓm to¸n viªn vµ Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ   to¸n cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý   ®Ó   ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n,  hµnh nghÒ  kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  vÒ hµnh nghÒ kiÓm to¸n, hµnh nghÒ kÕ to¸n. 3. Ngêi cã  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn  ®îc phÐp  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n vµ  cung cÊp c¸c dÞch vô  kiÓm to¸n,  dÞch vô  kÕ  to¸n vµ  dÞch vô  kh¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña   NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp vµ ®îc ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ  to¸n theo Quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 cña NghÞ ®Þnh sè 129/2004/ N§­CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ  to¸n ¸p dông  trong ho¹t ®éng kinh doanh. 4. Ngêi cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ® îc phÐp  ®¨ng  ký  kinh doanh dÞch vô  kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 43  cña NghÞ   ®Þnh sè  129/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh  phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong ho¹t ®éng kinh doanh. §i Ò u   26:   Thu   håi   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   hoÆc  Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n 1. Ngêi cã  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn vi ph¹m §iÒu 15,   17, 18, 19 cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP nªu trªn hoÆc  vi ph¹m  ®iÓm 2, 3, 4, 5, 6 môc A phÇn II cña Th«ng t  sè  64/2004/TT­BTC ngµy 29/6/2004 cña Bé  Tµi chÝnh Híng dÉn  thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP sÏ  kh«ng   ®îc tiÕp tôc  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n; NÕu vi  ph¹m nghiªm träng sÏ  bÞ  thu håi vÜnh viÔn Chøng chØ kiÓm  to¸n viªn. 2. Ngêi cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n vi ph¹m §iÒu  42, 43, 44, 45 cña NghÞ   ®Þnh sè  129/2004/N§­CP nªu trªn  sÏ  kh«ng  ®îc tiÕp tôc  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kÕ  to¸n; NÕu vi  ph¹m nghiªm träng sÏ  bÞ  thu håi vÜnh viÔn Chøng chØ hµnh  nghÒ kÕ to¸n.  
 18. 18 Phô lôc sè 01 NéI DUNG, Y£U CÇU M¤N THI (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 59/2004/Q§­BTC ngµy  9/7/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. C¸C M¤N THI GåM: 1. Ph¸p luËt vÒ kinh tÕ;  2. Tµi chÝnh;  3. TiÒn tÖ, tÝn dông; 4. KÕ to¸n; 5. KiÓm to¸n; 6. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh; 7. Tin häc (tr×nh ®é B); 8. Ngo¹i ng÷ (tr×nh ®é C). II. NéI DUNG, Y£U CÇU TõNG M¤N THI 1. Ph¸p luËt vÒ kinh tÕ  (1) Nhµ níc vµ Ph¸p luËt: + Bé  m¸y nhµ  níc vµ   ®Þa vÞ  ph¸p lý  cña bé  m¸y nhµ  n­ íc; + B¶n chÊt, vai trß cña ph¸p luËt; + HÖ thèng ph¸p luËt. (2) Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ: + §Æc ®iÓm qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ; + C¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kinh tÕ  vµ   ®Þa vÞ  ph¸p  lý cña chóng; + §Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c chñ thÓ doanh nghiÖp.
 19. 19 (3)   LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc;   LuËt   Doanh   nghiÖp;  LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: +   Quy   ®Þnh   vÒ   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp,   gi¶i   thÓ  doanh nghiÖp; + Chñ thÓ kinh doanh, ph©n lo¹i chñ thÓ kinh doanh; + C¸c  lo¹i  h×nh doanh  nghiÖp   vµ   ®Þa vÞ   ph¸p lý   cña  chóng. (4) Hîp ®ång kinh tÕ: + §Æc ®iÓm chung cña hîp ®ång kinh tÕ; + Ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ; + Thùc hiÖn, thay ®æi, ®×nh chØ hîp ®ång kinh tÕ; + Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý trong hîp ®ång kinh tÕ. + Tranh chÊp vµ  gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp  ®ång kinh   tÕ. (5) LuËt Lao ®éng: + Hîp ®ång lao ®éng; +   §Þa   vÞ   ph¸p   lý   cña   ngêi   lao   ®éng   vµ   cña   ngêi   sö  dông lao ®éng; + Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. (6) LuËt d©n sù: + Ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù; + QuyÒn së h÷u; + Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ hîp ®ång d©n sù. (7) LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc: + NhiÖm vô, quyÒn h¹n c¸c cÊp lËp vµ  xÐt duyÖt Ng©n  s¸ch nhµ níc; + Néi dung c¸c nguån thu, chi ng©n s¸ch c¸c cÊp; + Quy tr×nh lËp dù to¸n, chÊp hµnh ng©n s¸ch vµ quyÕt   to¸n Ng©n s¸ch nhµ níc. (8) LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu t  trong níc; ph¸p luËt vÒ  ph¸ s¶n doanh nghiÖp; ph¸p luËt vÒ  gi¶i quyÕt tranh chÊp  kinh tÕ. 2. TiÒn tÖ, tÝn dông (1) TiÒn tÖ tÝn dông vµ l∙i suÊt tÝn dông: + TiÒn tÖ; + TÝn dông; + C¸c h×nh thøc tÝn dông; + Thanh to¸n vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n;
 20. 20 + L∙i suÊt tÝn dông; + Vai trß cña l∙i suÊt tÝn dông trong  ®iÒu chØnh sù  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi. (2) Ng©n hµng vµ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng: + Ng©n hµng nhµ níc  ­ Chøc n¨ng Ng©n hµng nhµ níc; ­ NhiÖm vô (x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ); ­ Tµi s¶n cña Ng©n hµng nhµ  níc (Tµi s¶n Nî, tµi s¶n  Cã); ­ B¶ng c©n ®èi cña Ng©n hµng nhµ níc.  + Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c quü tÝn dông ­ Kh¸i niÖm Ng©n hµng th¬ng m¹i; ­ C¸c nghiÖp vô cña Ng©n hµng th¬ng m¹i; ­ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. (3) C¸c tæ chøc phi ng©n hµng vµ ho¹t ®éng cña chóng + C«ng ty b¶o hiÓm; + C«ng ty tµi chÝnh; + C«ng ty chøng kho¸n; + Kho b¹c Nhµ níc; + C«ng ty thuª tµi s¶n; + C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng t¹i doanh  nghiÖp; +   C¸c   quü:   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn;   TiÕt   kiÖm   b u  ®iÖn... 3. Tµi chÝnh (1) NhËn thøc míi vÒ vèn kinh doanh, c¸c luång chuyÓn   dÞch   vèn,   thÞ   trêng   tµi   chÝnh,   c¸c   kªnh   t¹o   vèn   kinh  doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: +   C¸c   h×nh   thøc   huy   ®éng   vèn   ®Ó   ph¸t   triÓn   kinh  doanh; + TrÝch lËp vµ sö dông khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh; + Néi dung c¬ chÕ giao quyÒn sö dông, tr¸ch nhiÖm b¶o   toµn vµ  ph¸t triÓn vèn       s¶n xuÊt, kinh doanh  ®èi víi  Doanh nghiÖp nhµ níc. (2) Néi dung cña c¸c luËt thuÕ  vµ  c¸c kho¶n thu cña  Ng©n s¸ch nhµ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản